EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1975

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1975 av den 14 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller flygdriftskrav för segelflygplan och elektroniska flygväskor

C/2018/8477

EUT L 326, 20.12.2018, p. 53–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1975/oj

20.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1975

av den 14 december 2018

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller flygdriftskrav för segelflygplan och elektroniska flygväskor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 31, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2) fastställs villkoren för säkerheten vid flera typer av flygdrift med olika kategorier av luftfartyg, inbegripet segelflygverksamhet.

(2)

Operatörer som deltar i sådan drift av luftfartyg som avses i artikel 2.1 b i) och b ii) i förordning (EU) 2018/1139 är skyldiga att uppfylla de relevanta grundläggande krav som fastställs i bilaga V till den förordningen.

(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 (3) fastställs särskilda regler för segelflygverksamhet. Från och med den dag då den förordningen börjar tillämpas bör sådan verksamhet inte längre omfattas av de allmänna regler för flygdrift som fastställs i förordning (EU) nr 965/2012. Emellertid bör reglerna för tillsyn som avser flygdrift och som utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 och bilaga II till denna, fortsätta att gälla för flygdrift med segelflygplan, eftersom dessa krav inte är specifika för någon särskild flygverksamhet, utan gäller horisontellt för alla sådana verksamheter.

(4)

Förordning (EU) nr 965/2012 bör därför ändras i enlighet med detta för att ta hänsyn till de nya regler som gäller för segelflygverksamhet och för att förtydliga vilka bestämmelser i den förordningen som ska fortsätta att tillämpas på segelflygverksamhet.

(5)

Med tanke på den nära kopplingen mellan bestämmelserna i genomförandeförordning (EU) 2018/1976 och bestämmelserna i denna förordning bör tillämpningsdatumen samordnas.

(6)

2014 införde Icao i del I och del III avsnitt II i bilaga 6 bestämmelser om användning av elektroniska flygväskor för kommersiell flygtrafik. Dessa bestämmelser innehåller allmänna krav för användning av elektroniska flygväskor samt ett krav på operativt godkännande för användning av tillämpningar för elektroniska flygväskor för säker drift av luftfartyg. Det är därför nödvändigt att anpassa förordning (EU) nr 965/2012 till Icaos bestämmelser genom att införa en ny regel med allmänna krav för användning av elektroniska flygväskor för kommersiell flygtransport och nya bestämmelser om operativt godkännande för användning av tillämpningar för elektroniska flygväskor som har ett feltillstånd som klassificeras som ”mindre” eller en lägre klassificering.

(7)

2014 införde Icao också i bilaga 6, del II och del III, avsnitt III bestämmelser om användning av elektroniska flygväskor inom allmänflyget. Dessa bestämmelser innehåller allmänna krav för användning av elektroniska flygväskor samt ett krav på att de avtalsslutande staterna ska fastställa kriterier för användning av tillämpningar för elektroniska flygväskor för säker drift av luftfartyg. Det är därför nödvändigt att anpassa förordning (EU) nr 965/2012 till Icaos bestämmelser genom att för icke-kommersiell trafik med komplexa motordrivna luftfartyg och för specialiserad flygverksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg införa nya regler med allmänna krav för användning av elektroniska flygväskor och krav för användning av tillämpningar för elektroniska flygväskor som har ett feltillstånd som klassificeras som ”mindre” eller en lägre klassificering. Denna förordning ändrar dessutom förordning (EU) nr 965/2012 genom att anpassa kraven för bärbara elektroniska anordningar för icke-kommersiell trafik med andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg till de allmänna Icao-bestämmelserna för elektronisk flygväskeutrustning.

(8)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter beträffande de särskilda reglerna för segelflygverksamhet och överlämnat utkastet i form av ett yttrande (4) till kommissionen i enlighet med artikel 75.2 b och c och artikel 76.1 i förordning (EU) 2018/1139.

(9)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter beträffande användningen av elektroniska flygväskor och överlämnat dem i form av ett yttrande (5) till kommissionen i enlighet med artikel 75.2 b och c och artikel 76.1 i förordning (EU) 2018/1139.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 965/2012

Förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   I denna förordning fastställs detaljerade regler för flygdrift med flygplan och helikoptrar, inbegripet rampinspektioner av luftfartyg som används av operatörer som står under en annan stats säkerhetstillsyn när dessa luftfartyg landar på flygplatser som är belägna inom det territorium som omfattas av fördragens bestämmelser.

2.   I denna förordning fastställs även detaljerade regler för villkoren för utfärdande, bibehållande, ändring, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikaten för operatörer av luftfartyg som avses i artikel 2.1 b i) och b ii) i förordning (EU) 2018/1139, utom för ballonger och segelflygplan, och som utför kommersiell flygtransport, rättigheterna och skyldigheterna för innehavare av certifikat samt villkor för när en viss verksamhet av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

3.   I denna förordning fastställs även detaljerade regler för villkor och förfaranden för deklarationer från operatörer som utför kommersiell specialiserad flygverksamhet med flygplan och helikoptrar eller icke-kommersiell trafik med komplexa motordrivna luftfartyg, inbegripet icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg, om deras förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som är kopplade till driften av luftfartygen, och för tillsyn över sådana operatörer.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Denna förordning ska inte tillämpas på flygdrift med ballonger och segelflygplan. För flygdrift med andra ballonger än förankrade gasballonger samt segelflygplan ska emellertid kraven avseende tillsyn i artikel 3 gälla.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 1a och 1b ska ersättas med följande:

”1.

flygplan (aeroplane): motordrivet luftfartyg med fasta vingar, vilket är tyngre än luft och får sin lyftkraft genom luftens dynamiska reaktion mot dess vingar.

1a.

helikopter (helicopter): luftfartyg som är tyngre än luft och som får sin lyftkraft huvudsakligen genom luftens reaktioner på en eller flera motordrivna rotorer på i huvudsak vertikala axlar.

1b.

ballong (balloon): ett bemannat luftfartyg som är lättare än luft, som inte är motordrivet och som upprätthåller flygningen med hjälp av antingen en gas som är lättare än luft eller en luftburen brännare, inbegripet gasballonger, varmluftsballonger, hybridballonger och, även om de är motordrivna, varmluftskepp.”

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 1c, 1d och 1e:

”1c.

segelflygplan (sailplane): luftfartyg som är tyngre än luft och som får sin lyftkraft genom luftens dynamiska reaktion mot dess fasta lyftytor; det är inte beroende av en motor för friflygning.

1d.

kommersiell trafik (commercial operation): all flygdrift med ett luftfartyg som mot ersättning eller annan form av gottgörelse är tillgänglig för allmänheten eller, om den inte är tillgänglig för allmänheten, bedrivs i enlighet med ett avtal mellan en operatör och en kund, varvid kunden saknar kontroll över operatören.

1e.

förankrad gasballong (tethered gas balloon): gasballong med ett förankringssystem som kontinuerligt håller fast ballongen vid en fast punkt under drift.”

c)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.

introduktionsflygning (introductory flight): all verksamhet som utförs mot ersättning eller annan form av gottgörelse, som består av en flygtur med kort varaktighet i syfte att dra till sig nya elever eller nya medlemmar, som utförs antingen av en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (*1) eller av en organisation som skapats med målsättningen att främja flygsport eller fritidsflyg.”

(*1)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1)."

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Operatörer får bruka ett flygplan eller en helikopter för kommersiell flygtransport endast i enlighet med specifikationerna i bilagorna III och IV.”

b)

I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

”b)

flygplan och helikoptrar som används för transport av farligt gods (DG),”

c)

Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

”4.   Operatörer av andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar som bedriver icke-kommersiell trafik, inbegripet icke-kommersiell specialiserad trafik, ska bruka luftfartyget i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.

5.   Utbildningsorganisationer som avses i artikel 10a i förordning (EU) nr 1178/2011 och som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat ska, när de bedriver flygutbildning till, inom eller ut ur unionen, bruka

a)

komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar i enlighet med bestämmelserna i bilaga VI,

b)

andra flygplan och helikoptrar i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.

6.   Operatörer ska endast bruka ett flygplan eller en helikopter för kommersiell specialiserad flygverksamhet i enlighet med kraven i bilagorna III och VIII.”

4.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från artikel 5 i denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.2 b i förordning (EU) 2018/1139 och underkapitel P i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (*2) i fråga om flygtillstånd, ska följande flygningar fortsätta att utföras enligt kraven i nationell lagstiftning i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort eller, om operatören inte har någon huvudsaklig verksamhetsort, på den plats där operatören är etablerad eller bosatt:

a)

Flygningar i samband med införande eller ändring av flygplans- eller helikoptertyper som utförs av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer inom ramen för deras befogenheter.

b)

Flygningar utan passagerare eller last där flygplanet eller helikoptern förflyttas i samband med renovering, reparation, underhållskontroller, inspektioner, leverans, export eller liknande ändamål.

(*2)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).”"

b)

Punkt 4a ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”4a.

Med avvikelse från vad som sägs i artikel 5.1 och 5.6 får följande verksamheter med andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar utföras i enlighet med bilaga VII:”

ii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

introduktionsflygningar, fallskärmshoppning, bogsering av segelflygplan eller avancerad flygning som utförs antingen av en utbildningsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat och som avses i artikel 10a i förordning (EU) nr 1178/2011, eller av en organisation vars syfte är att främja flygsport eller fritidsflyg, under förutsättning att luftfartyget ägs av organisationen eller hyrs in utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen och att flygningar där andra än organisationens medlemmar deltar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.”

5.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska punktnumreringen utgå och andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 28 oktober 2012.”

b)

Punkterna 2–6 ska utgå.

6.

Bilagorna I, II, III, IV, V, VI, VII och VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 9 juli 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2018

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 av den 14 december 2018 om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt förordning (EU) 2018/1139 (se sidan 64 i detta nummer av EUT).

(4)  Yttrande nr 7/2017 från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet av den 23 augusti 2017 beträffande utkastet till kommissionsförordning om en översyn av de operativa reglerna för segelflygplan.

(5)  Yttrande nr 10/2017 från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet av den 18 december 2017 beträffande utkastet till kommissionsförordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.


BILAGA

Bilagorna I, II, III, IV, V, VI, VII och VIII till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 6 ska utgå.

b)

Punkt 11a ska utgå.

c)

Följande punkter ska införas som punkterna 42a, 42b och 42c:

”42a)

EFB-tillämpning (EFB application): programvarutillämpning som är installerad på en EFB-värdplattform och som tillhandahåller en eller flera specifika operativa funktioner som stöd för flygdriften.

42b)

EFB-värdplattform (EFB host platform): den maskinvara som tillhandahåller datorkapaciteten och den grundläggande programvaran, inklusive operativsystemet och programvaran för in- och utdata.

42c)

EFB-system (EFB system): den maskinvara (inklusive batterier, anslutningsmöjligheter, komponenter för in- och utdata) och programvara (inklusive databaser och operativsystem) som krävs för att stödja den eller de relevanta EFB-tillämpningarna.”

d)

Följande punkt ska införas som punkt 44a:

”44a)

elektronisk flygväska (electronic flight bag – EFB): elektroniskt informationssystem som består av utrustning och tillämpningar för flygbesättningen och som möjliggör lagring, uppdatering, visning och bearbetning av EFB-funktioner till stöd för flygdriften eller olika arbetsuppgifter.”

e)

Punkt 57 ska utgå.

f)

Följande punkt ska införas som punkt 69a:

”69a)

människa–maskin-gränssnitt (human–machine interface – HMI): komponent i vissa anordningar som hanterar samspelet mellan människa och maskin. Gränssnittet består av maskinvara och programvara som gör det möjligt för maskiner eller system att tolka och bearbeta användarens inmatningar och sedan tillhandahålla begärda resultat för användaren.”

g)

Punkt 78a ska ersättas med följande:

”78a)

mindre feltillstånd (minor failure condition): ett feltillstånd som inte påtagligt skulle minska luftfartygets säkerhet och som innebär åtgärder från flygbesättningens sida som är helt och hållet inom dess förmåga.”

h)

Följande punkt ska läggas till som punkt 78b:

”78b

missbruk av substanser (misuse of substances): bruk av en eller flera psykoaktiva substanser av flygbesättningsmedlemmar, kabinbesättningsmedlemmar och annan personal med säkerhetskritiska uppgifter på ett sådant sätt att det

a)

utgör en direkt fara för användaren eller äventyrar andras liv, hälsa eller välbefinnande, och/eller

b)

orsakar eller förvärrar yrkesmässiga, sociala, mentala eller fysiska problem eller störningar.”

i)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 96a och 96b:

”96a)

bärbar EFB (portable EFB): bärbar EFB-värdplattform som används i cockpit och som inte ingår i det certifierade luftfartygets konfiguration.

96b)

bärbar elektronisk utrustning (portable electronic device – PED): varje typ av elektronisk anordning, vanligtvis men inte begränsat till hemelektronik, som förs ombord på luftfartyget av besättningsmedlemmar eller passagerare, eller som last, som inte ingår i det certifierade luftfartygets konfiguration. Det omfattar all utrustning som förbrukar elektrisk energi. Den elektriska energin kan tas från interna källor i form av t.ex. batterier (laddningsbara eller icke laddningsbara) eller så kan anordningen anslutas till särskilda kraftkällor i luftfartyget.”

j)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 120a och 120b:

”120a)

EFB-tillämpning av typ A (type A EFB application): EFB-tillämpning vars funktionsfel eller felaktiga användning inte påverkar säkerheten.

120b)

EFB-tillämpning av typ B (type B EFB application): EFB-tillämpning

a)

vars funktionsfel eller felaktiga användning klassificeras som ett mindre feltillstånd eller lägre, och

b)

som varken ersätter eller överlappar ett system eller en funktion som krävs enligt luftvärdighetsregler, luftrumskrav eller operativa regler.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt ARO.GEN.120 ska led d ersättas med följande:

”d)

Den behöriga myndigheten ska utvärdera alla alternativa sätt att uppfylla kraven som föreslås av en organisation

1)

enligt ORO.GEN.120 b i bilaga III (Del-ORO) till den här förordningen,

2)

för ballonger, enligt punkt BOP.ADD.010 i bilaga II (Del-BOP) till kommissionens förordning (EU) 2018/395 (*1), eller

3)

för segelflygplan, enligt punkt SAO.DEC.100 c i bilaga II (Del-SAO) till förordning (EU) 2018/1976 (*2)

genom att analysera den dokumentation som tillhandahålls och vid behov genomföra en inspektion av organisationen.

När den behöriga myndigheten anser att dessa alternativa sätt att uppfylla kraven överensstämmer med genomförandebestämmelserna ska den utan onödigt dröjsmål

1)

meddela sökanden att de alternativa sätten att uppfylla kraven kan tillämpas och, i tillämpliga fall, ändra sökandens godkännande, auktorisation för specialiserad flygverksamhet eller certifikat i enlighet med detta, och

2)

underrätta byrån om deras innehåll, inklusive kopior av all relevant dokumentation,

3)

informera övriga medlemsstater om de alternativa sätt att uppfylla kraven som har accepterats.

(*1)  Kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 71, 14.3.2018, s. 10)."

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 av den 14 december 2018 om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 (EUT L 326, 20.12.2018, s. 64).”"

b)

I punkt ARO.GEN.345 ska led a ersättas med följande:

”a)

Efter att ha mottagit en deklaration från en organisation som bedriver eller avser att bedriva verksamhet för vilken en deklaration krävs, ska den behöriga myndigheten kontrollera att deklarationen innehåller all information som krävs

1)

enligt ORO.DEC.100 i bilaga III (Del-ORO) till den här förordningen,

2)

för ballongoperatörer, enligt BOP.ADD.100 i bilaga II (Del-BOP) till förordning (EU) 2018/395, eller

3)

för segelflygplansoperatörer, enligt SAO.DEC.100 i bilaga II (Del-SAO) till förordning (EU) 2018/1976.

Efter att ha kontrollerat de begärda uppgifterna ska den behöriga myndigheten bekräfta mottagandet av deklarationen till organisationen.”

c)

I tillägg II ska tabellen (EASA-BLANKETT 139) ersättas med följande:

Image Text av bilden Image Text av bilden ”.

3.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt ORO.GEN.110 ska led k ersättas med följande:

”k)

Utan hinder av led j ska operatörer som bedriver kommersiell trafik med något av följande luftfartyg säkerställa att flygbesättningen har fått en lämplig utbildning eller genomgång avseende farligt gods, för att de ska kunna känna igen odeklarerat farligt gods som förs ombord av passagerare eller som last:

1)

Ett enmotorigt propellerdrivet flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på högst 5 700 kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, för en flygning som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager.

2)

En annan helikopter än en komplex motordriven helikopter, enmotorig, med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, för en flygning som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager.”

b)

I punkt ORO.MLR.101 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Med undantag för verksamhet med enmotoriga propellerdrivna flygplan med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare eller enmotoriga icke-komplexa helikoptrar med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager, ska drifthandbokens huvudsakliga struktur vara följande:”

c)

I punkt ORO.FC.005 ska led b ersättas med följande:

”b)

AVSNITT 2, där det anges ytterligare krav som är tillämpliga på kommersiell flygtransportverksamhet, med undantag av kommersiell flygtransportverksamhet med passagerare enligt VFR under dager, som påbörjas och avslutas på samma flygplats eller utelandningsplats och inom ett lokalt område som fastställs av den behöriga myndigheten, med

1)

enmotoriga propellerdrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på högst 5 700 kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, eller

2)

andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar, enmotoriga, med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare.”

d)

I punkt ORO.FTL.105 ska punkt 13 ersättas med följande:

”13)

flygtid (flight time): för flygplan, tiden från det att luftfartyget först förflyttas från parkeringsplatsen för att lyfta till dess att det kommer till vila på den avsedda parkeringsplatsen och alla motorer eller propellrar har stängts av.”

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt CAT.GEN.105 ska utgå.

b)

Följande punkt ska införas som punkt CAT.GEN.MPA.141:

CAT.GEN.MPA.141 Användning av elektroniska flygväskor (EFB)

a)

Om en elektronisk flygväska används ombord på ett luftfartyg ska operatören säkerställa att den inte inverkar negativt på prestandan hos luftfartygets system eller utrustning eller på flygbesättningens möjligheter att bruka luftfartyget.

b)

Operatören får inte använda en EFB-tillämpning av typ B såvida inte tillämpningen har godkänts i enlighet med kapitel M i bilaga V (Del-SpA).”

c)

I kapitel A ska avsnitt 2 utgå.

d)

I kapitel B ska avsnitt 2 utgå.

e)

I punkt CAT.POL.MAB.105 ska led b ersättas med följande:

”b)

Om uppgifter och dokumentation avseende massa och balans genereras av ett datoriserat massa- och balanssystem ska operatören

1)

kontrollera integriteten hos de uppgifter som genereras för att säkerställa att de håller sig inom de gränser som anges i flyghandboken, och

2)

specificera anvisningar och förfaranden för deras användning i drifthandboken.”

f)

I punkt CAT.POL.MAB.105 ska led e utgå.

g)

I kapitel C ska avsnitt 4 utgå.

h)

I kapitel D ska avsnitt 3 utgå.

5.

I bilaga V ska följande kapitel införas som kapitel M:

”KAPITEL M

ELEKTRONISKA FLYGVÄSKOR (EFB)

SpA.EFB.100 Användning av elektroniska flygväskor (EFB) – operativt godkännande

a)

En operatör av kommersiella flygtransporter får bara använda en EFB-tillämpning av typ B om operatören har beviljats godkännande för denna användning av den behöriga myndigheten.

b)

För att erhålla ett operativt godkännande från den behöriga myndigheten för användning av en EFB-tillämpning av typ B ska operatören styrka att

1)

en riskbedömning beträffande användningen av den EFB-anordning som är värd för tillämpningen och beträffande EFB-tillämpningen och dess relevanta funktion(er) har genomförts, och att man därvid identifierat de relevanta riskerna och säkerställt att de hanteras och reduceras på ett lämpligt sätt,

2)

EFB-anordningens människa–maskin-gränssnitt och EFB-tillämpningen har bedömts i förhållande till principer avseende den mänskliga faktorn,

3)

denne har inrättat ett EFB-förvaltningssystem, och att förfaranden och utbildningskrav för förvaltningen och användningen av EFB-anordningen och EFB-tillämpningen har fastställts och genomförts; dessa ska omfatta förfaranden för

i)

användning av EFB,

ii)

hantering av ändringar av EFB,

iii)

hantering av EFB-data,

iv)

underhåll av EFB, och

v)

EFB-säkerhet,

4)

EFB-värdplattformen är lämplig för den avsedda användningen av EFB-tillämpningen.

Denna demonstration ska vara specifik för EFB-tillämpningen och den EFB-värdplattform som tillämpningen är installerad på.”

6.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till som punkt NCC.GEN.131:

NCC.GEN.131 Användning av elektroniska flygväskor (EFB)

a)

Om en elektronisk flygväska används ombord på ett luftfartyg ska operatören säkerställa att den inte inverkar negativt på prestandan hos luftfartygets system eller utrustning eller på flygbesättningens möjligheter att bruka luftfartyget.

b)

Innan operatören använder en EFB-tillämpning av typ B ska denne

1)

genomföra en riskbedömning beträffande användningen av den EFB-anordning som är värd för tillämpningen och beträffande EFB-tillämpningen och dess relevanta funktion(er), och därvid identifiera de relevanta riskerna och säkerställa att de hanteras och reduceras på lämpligt sätt; riskbedömningen ska behandla riskerna med EFB-anordningens människa–maskin-gränssnitt och med den berörda EFB-tillämpningen, och

2)

införa ett EFB-förvaltningssystem, inbegripet förfaranden och utbildningskrav för förvaltningen och användningen av anordningen och EFB-tillämpningen.”

b)

I punkt NCC.OP.200 ska led b ersättas med följande:

”b)

När träningsflygningar genomförs av en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 får, utan hinder av led a, sådana situationer simuleras med flygelever ombord.”

7.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt NCO.GEN.102 ska utgå.

b)

I punkt NCO.GEN.103 ska led a ersättas med följande:

”a)

börja och sluta vid samma flygplats eller utelandningsplats,”

c)

I punkt NCO.GEN.105 ska led a.4 iii ersättas med följande:

”iii)

de instrument och den utrustning som krävs för genomförandet av flygningen har installerats i luftfartyget och är i funktionsdugligt skick, såvida inte användning av luftfartyget med utrustning ur funktion medges enligt minimiutrustningslistan (MEL) eller en i tillämpliga fall motsvarande handling, enligt kraven i punkterna NCO.IDE.A.105 eller NCO.IDE.H.105,”

d)

Punkt NCO.GEN.125 ska ersättas med följande:

NCO.GEN.125 Bärbar elektronisk utrustning

Befälhavaren får inte tillåta att någon person använder bärbar elektronisk utrustning (PED), inklusive elektroniska flygväskor, ombord på ett luftfartyg om utrustningen kan inverka negativt på prestandan hos luftfartygets system och utrustning eller flygbesättningens möjligheter att bruka luftfartyget.”

e)

I punkt NCO.GEN.135 ska led c utgå.

f)

I punkt NCO.OP.120 ska rubriken ersättas med följande:

NCO.OP.120 Bullerminskande förfaranden – flygplan och helikoptrar

g)

Punkt NCO.OP.156 ska utgå.

h)

I punkt NCO.OP.180 ska led b ersättas med följande:

”b)

När träningsflygningar genomförs av en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 får, utan hinder av led a, sådana situationer simuleras med flygelever ombord.”

i)

I punkt NCO.POL.105 ska led b ersättas med följande:

”b)

Vägningen ska utföras av luftfartygets tillverkare eller av en godkänd underhållsorganisation.”

j)

I punkt NCO.IDE.A.160 ska led a ersättas med följande:

”a)

Flygplan, med undantag för ELA1-flygplan, ska vara utrustade med minst en handbrandsläckare

1)

i cockpit, och

2)

i varje passagerarutrymme som är skilt från cockpit, om inte utrymmet är lätt tillgängligt för flygbesättningen.”

k)

I kapitel D ska avsnitt 3 utgå.

8.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt SPO.GEN.005 ska led c.2 ersättas med följande:

”2)

Fallskärmshoppning, bogsering av segelflygplan med ett flygplan eller avancerad flygning som utförs antingen av en sådan utbildningsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat och som avses i artikel 10a i förordning (EU) nr 1178/2011, eller av en organisation som skapats med målsättningen att främja flygsport eller fritidsflyg, under förutsättning att luftfartyget ägs av organisationen eller hyrs in utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen, och att flygningar där andra än organisationens medlemmar deltar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.”

b)

Punkt SPO.GEN.102 ska utgå.

c)

I punkt SPO.GEN.107 ska led a.4 iii ersättas med följande:

”iii)

de instrument och den utrustning som krävs för genomförandet av flygningen har installerats i luftfartyget och är i funktionsdugligt skick, såvida inte användning av luftfartyget med utrustning ur funktion medges enligt minimiutrustningslistan (MEL) eller en i tillämpliga fall motsvarande handling, enligt kraven i punkterna SPO.IDE.A.105 eller SPO.IDE.H.105,”

d)

Följande punkt ska läggas till som punkt SPO.GEN.131:

SPO.GEN.131 Användning av elektroniska flygväskor (EFB)

a)

Om en elektronisk flygväska används ombord på ett luftfartyg ska operatören säkerställa att den inte inverkar negativt på prestandan hos luftfartygets system eller utrustning eller på flygbesättningens möjligheter att bruka luftfartyget.

b)

Innan operatören använder en EFB-tillämpning av typ B ska denne

1)

genomföra en riskbedömning beträffande användningen av den EFB-anordning som är värd för tillämpningen och beträffande EFB-tillämpningen och dess relevanta funktion(er), och därvid identifiera de relevanta riskerna och säkerställa att de reduceras på lämpligt sätt; riskbedömningen ska behandla riskerna med EFB-anordningens människa–maskin-gränssnitt och med den berörda EFB-tillämpningen, och

2)

införa ett EFB-förvaltningssystem, inbegripet förfaranden och utbildningskrav för förvaltningen och användningen av EFB-anordningen och EFB-tillämpningen.”

e)

I punkt SPO.GEN.140 ska led c utgå.

f)

I punkt SPO.POL.105 ska led b ersättas med följande:

”b)

Vägningen ska utföras av luftfartygets tillverkare eller av en godkänd underhållsorganisation.”

g)

I punkt SPO.IDE.A.180 ska led a ersättas med följande:

”a)

Flygplan, med undantag för ELA1-flygplan, ska vara utrustade med minst en handbrandsläckare

1)

i cockpit, och

2)

i varje kabinutrymme som är skilt från cockpit, om inte utrymmet är lätt tillgängligt för flygbesättningen.”

h)

I kapitel D ska avsnitt 3 utgå.


(*1)  Kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 71, 14.3.2018, s. 10).

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 av den 14 december 2018 om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 (EUT L 326, 20.12.2018, s. 64).””


Top