Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1879

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1879 av den 29 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller datumet för inlagring av skummjölkspulver som sålts genom anbudsinfordran

C/2018/8224

OJ L 307, 3.12.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1879/oj

3.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1879

av den 29 november 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller datumet för inlagring av skummjölkspulver som sålts genom anbudsinfordran

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att fastställa de kvantiteter skummjölkspulver som omfattas av det anbudsförfarande som inletts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3), anges i artikel 1 i den förordningen en tidsfrist för när skummjölkspulvret måste ha inkommit till offentlig lagring.

(2)

Mot bakgrund av den aktuella situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter när det gäller prisåterhämtningen och de omfattande interventionslagren är det lämpligt att göra en ytterligare volym skummjölkspulver tillgänglig för försäljning genom att ändra datumet för inlagring.

(3)

Genomförandeförordning (EU) 2016/2080 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att skummjölkspulvret ska göras tillgängligt för försäljning utan dröjsmål bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i genomförandeförordning (EU) 2016/2080 ska datumet ”den 1 augusti 2016” ersättas med ”den 1 januari 2018”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


Top