EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 av den 29 november 2018 om de uppgifter som ska lämnas in för 2020 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 vad gäller förteckningen över variabler och en beskrivning av dem (Text av betydelse för EES.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1874

av den 29 november 2018

om de uppgifter som ska lämnas in för 2020 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 vad gäller förteckningen över variabler och en beskrivning av dem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (1), särskilt artiklarna 5.4 och 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2018/1091 fastställs både en ram för europeisk statistik på nivån för jordbruksföretag och för integration av uppgifter om deras struktur med uppgifter om produktionsmetoder, åtgärder för landsbygdsutveckling, aspekter på jordbruk och miljö samt andra relaterade uppgifter.

(2)

Medlemsstaterna bör samla in uppgifter som motsvarar kärnan, utökning av ramen och de teman och detaljerade teman inom de moduler som fastställs i förordning (EU) 2018/1091.

(3)

Det totala antalet kärn- och modulvariabler bör, i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) 2018/1091, inte överstiga 300 variabler.

(4)

Betydande extra kostnader som leder till en oproportionerlig och omotiverad börda bör, i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) 2018/1091, inte åläggas jordbruksföretagen och medlemsstaterna.

(5)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Beskrivningen av de centrala strukturuppgiftsvariablerna i bilaga III till förordning (EU) 2018/1091 ska vara den som anges i bilaga I till den här förordningen.

2.   Förteckningen över variabler för teman och detaljerade teman inom varje modul anges i bilaga II.

3.   Beskrivningarna av de variabler som medlemsstaterna ska använda för de teman och detaljerade teman inom varje modul som förtecknas i bilaga II ska vara de som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 200, 7.8.2018, s. 1.


BILAGA I

Beskrivning av de variabler som ska användas för de centrala strukturuppgifterna och utökningen av ramen enligt bilaga III till förordning (EU) 2018/1091

I.

ALLMÄNNA VARIABLER

Undersökningsuppgifter

CGNR 001

Id-kod för jordbruksföretag

Jordbruksföretagets unika identitetsbeteckning är ett numeriskt identifieringsnummer som används för att överföra uppgifterna.

Jordbruksföretagets geografiska läge

Jordbruksföretaget är beläget där gården bedriver sin huvudsakliga jordbruksverksamhet.

CGNR 002

Geografisk plats

Cellkoden för Inspires 1 km långa statistiska rutnätsenheter för alleuropeisk användning (1), där gården är belägen. Denna kod ska endast användas för överföring.

Utöver de normala kontrollsystemen för utlämnande av uppgifter i tabellform, kommer 1 km-rutnätet att användas för spridning av uppgifter endast om det finns fler än 10 jordbruksföretag i rutnätet. I annat fall kommer inbäddade rutnät på 5 km och 10 km eller större rutnät att användas vid behov.

CGNR 003

Nuts 3-region

Koden för den Nuts 3-region (2) (enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (3)) där företaget är beläget.

CGNR 004

Jordbruksföretaget har arealer som betecknas som områden med naturliga begränsningar enligt förordning (EU) nr 1305/2013

Uppgifter om områden med naturliga begränsningar ska tillhandahållas i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (4).

 

L – jordbruksföretaget ligger i ett annat område än ett bergsområde, med väsentliga naturliga begränsningar.

 

M – jordbruksföretaget ligger i ett bergsområde.

 

O – jordbruksföretaget ligger i ett annat område som påverkas av särskilda begränsningar.

 

N – jordbruksföretaget är inte en del av ett område med naturliga begränsningar.

Jordbruksföretagets rättsliga form

Jordbruksföretagets rättsliga form beror på företagarens ställning.

 

Det juridiska och ekonomiska ansvaret för jordbruksföretaget åligger

CGNR 005

En fysisk person som är egen företagare med ett oberoende jordbruksföretag

En enskild fysisk person som är företagare vid ett jordbruksföretag som inte är knutet till några andra företagares jordbruksföretag, vare sig genom gemensam ledning eller liknande arrangemang.

Jordbruksföretag som uppfyller detta villkor kallas egenföretagares jordbruksföretag .

CGNR 006

Om ja, är jordbruksföretagaren också driftsledare?

CGNR 007

Om nej, är driftsledaren en medlem av företagarens familj?

CGNR 008

Om ja, är driftsledaren företagarens make/maka?

CGNR 009

Gemensamt ägande

Fysiska personer som är egen företagare för ett jordbruksföretag, vilket inte är knutet till jordbruksföretag som ägs av andra företagare, och som äger jordbruksföretaget gemensamt och driver det tillsammans.

CGNR 010

Två eller flera fysiska personer som är delägare, i de fall jordbruksföretaget ingår i ett samverkansföretag?

Delägare i ett samverkansföretag är fysiska personer som gemensamt äger, arrenderar eller på annat sätt förvaltar ett jordbruksföretag eller gemensamt förvaltar sina enskilda jordbruksföretag som om dessa vore ett företag. Sådant samarbete måste ha ingåtts antingen enligt lag eller genom ett skriftligt avtal.

CGNR 011

Juridisk person

En juridisk enhet som inte är en fysisk person men som har en enskilds normala rättigheter och skyldigheter, såsom möjlighet att föra talan eller bli stämd inför rätta (en generell egen rättskapacitet).

CGNR 012

Om ja, ingår jordbruksföretaget i en företagsgrupp?

En företagsgrupp består av en sammanslutning av företag som är rättsligt och/eller finansiellt sammanbundna och som kontrolleras av huvudföretaget.

Ett företag består av den minsta kombination av rättsliga enheter som utgör en organisatorisk enhet vilken producerar varor eller tjänster och har en viss grad av självständigt beslutsfattande, särskilt i fråga om användningen av sina resurser i den löpande driften. Ett företag bedriver en eller flera verksamheter på en eller flera platser. Ett företag kan bestå av en enda rättslig enhet.

CGNR 013

Jordbruksföretaget är en enhet på allmänningar

För uppgiftsinsamling och registrering är ett jordbruksföretag som är en ”enhet på allmänningar” en enhet som består av den utnyttjade jordbruksareal (UJA) som brukas av flera jordbruksföretag med allmän nyttjanderätt.

CGNR 014

Företagaren tar emot EU-stöd för mark eller djur inom jordbruksföretaget och är därmed med i det integrerade administrations- och kontrollsystemet

Företagaren är aktiv jordbrukare i den mening som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (5) och ansökan om bidrag har godtagits.

CGNR 015

Företagaren är en ung jordbrukare eller ny jordbrukare som därför har mottagit ekonomiskt stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken under de senaste tre åren

Det ekonomiska stödet får avse direktstöd enligt artiklarna 50 och 51 i förordning (EU) nr 1307/2013 eller stöd som tillhandahålls genom de program för landsbygdsutveckling som avses i artikel 19.1 a i – nyetableringsstöd för unga jordbrukare i förordning (EU) nr 1305/2013.

Jordbruksföretagets driftsledare

Driftsledare är den fysiska person som ansvarar för jordbruksföretagets normala dagliga ekonomiska och produktionsrelaterade verksamhet.

Jordbruksarbete är alla typer av arbete på jordbruksföretaget som bidrar till

i)

den verksamhet som definieras i artikel 2 a i förordning (EU) 2018/1091,

ii)

underhållet av produktionsmedlen eller

iii)

den verksamhet som direkt följer av denna produktiva verksamhet.

Den tid som använts för jordbruksarbete inom jordbruksföretaget är den arbetstid som faktiskt ägnats åt jordbruksarbete för jordbruksföretaget, utom arbete i företagarens eller driftsledarens hushåll.

Andel av årsverke är sysselsättningen i heltidsekvivalenter, dvs. det totala antalet utförda arbetstimmar dividerat med genomsnittligt antal utförda arbetstimmar per år vid heltidsarbete i landet.

Med heltid avses det minsta antal timmar som krävs enligt de nationella reglerna om anställningsavtal. Om dessa inte anger antalet årstimmar ska 1 800 timmar tas som lägsta tal (225 arbetsdagar och åtta timmar per dag).

CGNR 016

Födelseår

Jordbruksföretagets driftsledares födelseår

CGNR 017

Kön

Jordbruksföretagets driftledares kön

 

M – Man

 

F – Kvinna

CGNR 018

Jordbruksarbete inom företaget (utom hushållsarbete)

Procentintervall av årsverke (6) för det jordbruksarbete som utförs av jordbruksföretagets driftsledare.

CGNR 019

År för klassificering som driftsledare för jordbruksföretaget

Det år då jordbruksföretagets driftsledare fick denna uppgift

CGNR 020

Driftsledarens lantbruksutbildning

Högsta nivån på lantbruksutbildning som driftsledaren uppnått:

 

PRACT – endast praktisk erfarenhet av jordbruk, om driftsledarens erfarenhet erhållits genom praktiskt arbete på ett jordbruksföretag.

 

BASIC – grundläggande lantbruksutbildning, om driftsledaren gått kurser som fullgjorts på en lantbruksskola eller en institution som är specialiserad på vissa ämnen (inklusive trädgårdsodling, vinodling, skogsbruk, fiskodling, veterinärmedicin, lantbruksteknik och närliggande ämnen). Fullgjord lantbrukspraktik anses som grundläggande utbildning.

 

FULL – fullständig lantbruksutbildning, om driftsledaren gått kurser kontinuerligt som motsvarar minst två års utbildning på heltid efter avslutad obligatorisk skolgång och som fullgörs vid lantbruksskola, universitet eller annan institution för högre utbildning inom lantbruk, trädgårdsodling, vinodling, skogsbruk, fiskodling, veterinärmedicin, lantbruksteknik eller närliggande ämnen.

CGNR 021

Yrkesinriktad fortbildning som driftsledaren genomgått under de senaste tolv månaderna

Om driftsledaren genomgått yrkesinriktad fortbildning, en utbildningsåtgärd eller verksamhet som tillhandahålls av en utbildare eller en utbildningsinstitution och vars främsta syfte är att förvärva ny kompetens inom jordbruksföretagets verksamhetsområde eller inom verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget, eller utveckla och förbättra befintlig kompetens.

Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i förhållande till företagaren)

Brukningsformen beror på situationen på referensdagen under undersökningsåret.

CGNR 022

Jordbruk på egen mark

Hektar utnyttjad jordbruksareal som brukas av jordbruksföretaget och som tillhör företagaren eller brukas av denne med nyttjanderätt eller under långfristigt ärftligt arrende eller någon motsvarande brukningsform.

CGNR 023

Jordbruk på arrenderad mark

Hektar utnyttjad jordbruksareal som arrenderas av jordbruksföretaget mot fast, i förväg överenskommet arrende (kontant, in natura eller annat), och för vilken det finns ett (muntligt eller skriftligt) arrendeavtal. Den utnyttjade jordbruksarealen hänförs till endast ett jordbruksföretag. Om den utnyttjade jordbruksarealen arrenderas ut till mer än ett jordbruksföretag under referensåret hänförs det vanligtvis till det jordbruksföretag till vilket det är knutet på referensdagen för undersökningen eller som utnyttjat det längst tid under referensåret.

CGNR 024

Andelsbruk eller andra brukningsformer

Hektar utnyttjad jordbruksareal som brukas enligt följande:

a)

Delat, vilket innebär att den brukas gemensamt av ägaren och andelsarrendatorn enligt ett skriftligt eller muntligt andelsbrukskontrakt. Avkastningen (antingen ekonomisk eller fysisk) från den andelsbrukade arealen delas mellan de två parterna enligt överenskommelse.

b)

Enligt andra brukningsformer som inte omfattas av föregående poster.

CGNR 025

På allmänning

Hektar utnyttjad jordbruksareal som används av jordbruksföretaget men inte direkt tillhör det, dvs. där allmän nyttjanderätt tillämpas.

CGNR 026

Ekologiskt jordbruk

Jordbruksföretaget har produktion som omfattas av jordbruksmetoder i enlighet med vissa fastställda standarder och bestämmelser i i) rådets förordning (EG) nr 834/2007 (7) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (8) eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen och ii) motsvarande nationella genomförandebestämmelser om ekologisk produktion.

CGNR 027

Total utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget på vilken ekologiska produktionsmetoder används, certifierade enligt regler fastställda nationellt eller av Europeiska unionen

Den del av jordbruksföretagets utnyttjade jordbruksareal i hektar där produktionsmetoden är helt förenlig med principerna för ekologisk produktion på gårdsnivå i i) förordning (EG) nr 834/2007 eller förordning (EU) 2018/848 eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen, och ii) motsvarande nationella genomförandebestämmelser om certifiering av ekologisk produktion.

CGNR 028

Total utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget som är under omställning till ekologiska jordbruksproduktionsmetoder, som ska certifieras enligt regler fastställda nationellt eller av Europeiska unionen

Den del av jordbruksföretagets utnyttjade jordbruksareal i hektar där ekologiska jordbruksmetoder tillämpas under övergången från icke-ekologisk till ekologisk produktion inom en viss tidsperiod (”omställningsperiod”) enligt i) förordning (EG) nr 834/2007 eller förordning (EU) 2018/848, eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen, och ii) motsvarande nationella genomförandebestämmelser om certifiering av ekologisk produktion.

CGNR 029

Medverkan i andra miljöcertifieringssystem

Jordbruksföretaget deltar i sådana nationella eller regionala miljöcertifieringssystem som avses i artikel 43.2 och 43.3 b eller i bilaga IX till förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (nuvarande certifieringssystem motsvarar förgröningsstödet i den gemensamma jordbrukspolitiken) och ansökan om bidrag har beviljats.


II.   MARKVARIABLER

Jordbruksföretagets totala areal utgörs av den utnyttjade jordbruksarealen (åkermark, permanent gräsmark, permanenta grödor och köksträdgårdar) och annan jordbruksmark (outnyttjad jordbruksmark, skogsmark och annan mark som inte klassificeras på annat ställe).

Den areal som ska samlas in för varje post benämns huvudareal och avser den fysiska areal av skiftet (skiftena), oberoende av om det fanns en enda gröda eller flera grödor under skördeåret. När det gäller ettåriga grödor motsvarar huvudarealen den besådda arealen. När det gäller permanenta grödor är huvudarealen den sammanlagda planterade arealen. När det gäller grödor som odlas i följd motsvarar huvudarealen den areal som upptas av huvudgrödan på skiftet under året. När det gäller samtidiga grödor motsvarar huvudarealen den areal där grödor samexisterar. På detta sätt anges varje areal endast en gång.

Huvudgrödan är den gröda som har det högsta ekonomiska värdet. Om det inte går att avgöra vilken som är huvudgrödan på grundval av produktionsvärdet, är huvudgrödan den gröda som upptar marken under längst tid.

Utnyttjad jordbruksareal är den sammanlagda arealen för åkermark, permanent gräsmark, permanenta grödor och köksträdgårdar som används av jordbruksföretaget, oberoende av brukningsform.

Växtföljd innebär att grödor som odlas på ett visst fält byts ut enligt ett bestämt mönster eller i en bestämd följd under flera på varandra följande skördeår så att växter av samma art inte odlas utan avbrott på samma fält. I en växtföljd byts grödor vanligtvis varje år, men det är möjligt att ha en växtföljd med fleråriga grödor.

Frilandsodling och arealer under glas ska rapporteras separat.

CLND 001

UJA

Utnyttjad jordbruksareal i hektar.

CLND 002

Åkermark

Hektar mark som brukas (plöjs eller bereds) regelbundet, i allmänhet genom ett system med växtföljd.

CLND 003

Spannmål till mognad (inklusive utsäde)

Hektar all slags spannmål som skördas mogen, oavsett användning.

CLND 004

Vanligt vete och spält

Hektar Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. och Triticum monococcum L.

CLND 005

Durumvete

Hektar Triticum durum Desf.

CLND 006

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

Hektar råg (Secale cereale L.) som sås när som helst, blandningar av råg och annan spannmål samt andra spannmålsblandningar som sås före eller under vintern (blandsäd).

CLND 007

Korn

Hektar korn (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

Hektar havre (Avena sativa L.) och annan spannmål som sås på våren och odlas som blandningar som skördas mogen, inklusive utsäde.

CLND 009

Majskorn och majskolvsblandning

Hektar majs (Zea mays L.) som skördas till spannmål, som utsäde eller som majskolvsblandningar.

CLND 010

Rågvete/triticale

Arealer med rågvete (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Durra/sorgum

Arealer med sorgum (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench eller Sorghum × sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

Hektar spannmål, som skördas mogen och som inte redovisas på annat ställe under föregående poster, t.ex. hirs (Panicum miliaceum L.), bovete (Fagopyrum esculentum Mill.), kanariefrö (Phalaris canariensis L.) och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe.

CLND 013

Ris

Hektar ris (Oryza sativa L.)

CLND 014

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

Hektar trindsäd och proteingrödor som skördas mogna, oavsett användning.

CLND 015

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

Hektar alla sorters ärter (Pisum sativum L. convar. sativum eller Pisum sativum L. convar. arvense L. eller convar. speciosum) som skördas mogna, plus hektar alla sorters bondbönor eller åkerbönor (Vicia faba L. (partim)) som skördas mogna plus hektar alla sorters sötlupiner (Lupinus sp.) som skördas mogna, inklusive utsäde oavsett användning.

CLND 016

Rotfrukter

Hektar grödor som odlas för sin rot, knöl eller modifierade stam. Det utesluter rot-, knöl- och lökgrönsaker, såsom morötter, rödbetor eller kålrötter, bland annat.

CLND 017

Potatis (inklusive utsädespotatis)

Hektar potatis (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Sockerbetor (utom utsäde)

Hektar sockerbetor (Beta vulgaris L.) avsedda för sockerindustrin och alkoholframställning.

CLND 019

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

Hektar foderbetor (Beta vulgaris L.) och arter av kål (Brassicae) som skördas främst för foder, oavsett om roten eller stjälken används, samt andra växter som odlas främst för sina rötter till foder och som inte klassificeras på annat ställe.

CLND 020

Industrigrödor

Hektar industrigrödor som vanligtvis inte säljs direkt till konsumenten, eftersom de behöver förädlas industriellt innan de når slutanvändaren.

CLND 021

Oljeväxtfröer

Hektar raps (Brassica napus L.) och rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), solrosfrö (Helianthus annus L.), sojaböna (Glycine max (L.) Merril), linfrö (Linum usitatissimum L.), senap (Sinapis alba L.), vallmo (Papaver somniferum L.), safflor (Carthamus tinctorius L.), sesamfrö (Sesamum indicum L.), jordmandel (Cyperus esculentus L.), jordnöt (Arachis hypogea L.), pumpa avsedd för olja (Cucurbita pepo var. styriaca) och hampa (Cannabis sativa L.) som odlas för oljeproduktion och skördas mogen, utom bomullsfrön (Gossypium spp.).

CLND 022

Raps och rybs

Hektar raps (Brassica napus L.) och rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.) som odlas för oljeproduktion och skördas mogna.

CLND 023

Solrosfrön

Hektar solrosfrön (Helianthus annuus L.) som skördas mogna.

CLND 024

Soja

Hektar soja (Glycine max L. Merril), som skördas mogna, både för oljetillverkning och för användning som protein.

CLND 025

Linfrö (oljelin)

Hektar linfrösorter (Linum usitatissimum L.), som odlas främst för oljeframställning och som skördas mogna.

CLND 026

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

Hektar andra grödor som odlas främst för sitt oljeinnehåll, som skördas mogna och som inte klassificeras på annat ställe (utom bomullsfrön).

CLND 027

Fiberväxter

Hektar spånadslin (Linum usitatissimum L), hampa (Cannabis sativa L.), bomull (Gossypium spp.), jute (Corchorus capsularis L.), abaca eller manillahampa (Musa textilis Née), gambohampa (Hibiscus cannabinus L.) och sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Spånadslin

Hektar spånadslinsorter (Linum usitatissimum L.) som odlas främst för fiberframställning.

CLND 029

Hampa

Hektar hampa (Cannabis sativa L.) som odlas för halmproduktion.

CLND 030

Bomull

Hektar bomull (Gossypium spp.) som skördas för fibrer och/eller användning som oljefröväxt.

CLND 031

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

Hektar andra växter som odlas främst för sitt fiberinnehåll och som inte klassificeras på annat ställe, t.ex. jute (Corchorus capsularis L.), abaca eller manillahampa (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) och gambohampa (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Tobak

Hektar tobak (Nicotiana tabacum L.) som odlas på grund av bladen.

CLND 033

Humle

Hektar humle (Humulus lupulus L.) som odlas på grund av utsädeskottarna.

CLND 034

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

Hektar aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter, som odlas för farmaceutiska ändamål, parfymtillverkning eller konsumtion.

CLND 035

Energigrödor som inte klassificeras på annat ställe

Hektar energigrödor som uteslutande används för produktion av förnybar energi, som inte klassificeras på annat ställe, och som odlas på åkermark.

CLND 036

Andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

Hektar andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe.

CLND 037

Grönskörd från åkermark

Hektar alla grödor på åkermark som skördas som grönfoder och främst är avsedda att användas till djurfoder eller produktion av förnybar energi, dvs. spannmål, gräs, baljväxter eller industrigrödor och andra grödor på åkermark som skördas och/eller används som grönfoder.

CLND 038

Slåtter- och betesvall

Hektar gräsväxter för bete, hö eller ensilage som ett led i normal växtföljd, som varar under minst ett och vanligtvis mindre än fem skördeår och som besåtts med gräs eller gräsblandningar.

CLND 039

Baljväxter till grönskörd

Hektar baljväxter där hela den omogna växten skördas främst till foder eller för energianvändning.

Hit hör blandningar av huvudsakligen baljväxter (vanligen > 80 %) och gräsväxter som skördas omogna eller som torkat hö.

CLND 040

Grönmajs

Hektar alla slags former av majs (Zea mays L.) som odlas främst för ensilage (helkolv, delar av eller hela växten) och som inte skördas till spannmål.

CLND 041

Andra spannmålsgrödor till grönskörd (utom grönmajs)

Hektar all slags spannmål (utom majs) där hela den omogna växten skördas till foder eller till produktion av förnybar energi (produktion av biomassa).

CLND 042

Annan grönskörd från åkermark som inte klassificeras på annat ställe

Hektar andra ett- eller fleråriga (mindre än fem år) grödor som är avsedda att användas främst till foder och som skördas som grönfoder. Även rester av grödor som inte klassificeras på annat ställe när huvudskörden förstördes, där resterna fortfarande skulle kunna användas (som foder eller förnybar energi).

CLND 043

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar

Hektar kål av släktet Brassica, blad- och stjälkgrönsaker, grönsaker som odlas för sina frukters skull, rot-, knöl- och lökgrönsaker, färska baljväxter, andra grönsaker som skördats färska (ej torra) och jordgubbar som odlas utomhus på åkermark i växtföljd med andra jordbruks- eller trädgårdsgrödor.

CLND 044

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar som odlas i växtföljd med trädgårdsgrödor (kommersiell köksväxtodling)

Hektar färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas på åkermark i växtföljd med andra trädgårdsgrödor.

CLND 045

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar som odlas i växtföljd med andra grödor än trädgårdsgrödor (frilandsodling)

Hektar färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas på åkermark i växtföljd med andra jordbruksgrödor.

CLND 046

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

Hektar blommor och prydnadsväxter avsedda att säljas som snittblommor (t.ex. rosor, nejlikor, orkidéer, gladiolus, krysantemum, blad och andra skurna produkter), som krukväxter, rabattväxter och balkongväxter (t.ex., rhododendron, azalea, krysantemum, begonia, pelargon, balsamin samt andra krukväxter, rabattväxter och balkongväxter) och som blomsterlökar och stamknölar samt andra prydnadsväxter (tulpaner, hyacinter, orkidéer, narcisser osv.).

CLND 047

Utsäde och sättplantor

Hektar utsäde för rötter (utom potatis och andra växter där rötter även används som utsäde), fodergrödor, gräs, industrigrödor (utom oljeväxtfrön) och utsäde och sättplantor för grönsaker och blommor.

CLND 048

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe

Hektar grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe.

CLND 049

Träda

Hektar all slags åkermark som antingen ingår i växtföljden eller hålls i god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (9), oavsett om den brukas eller inte, men som inte är avsedd att skördas under ett helt skördeår. Det som särskilt kännetecknar träda är att marken får återhämta sig, vanligtvis i ett helt skördeår. Träda kan vara

i)

mark helt utan grödor, or

ii)

mark med naturlig växtlighet som kan användas till foder eller plöjas ned eller

iii)

mark som besås uteslutande för produktion av gröngödsel (grönträda).

CLND 050

Permanent gräsmark

Hektar mark som utnyttjas permanent (under flera år i rad, vanligtvis fem år eller mer) till att odla fodergrödor eller energigrödor genom odling (insådd) eller naturligt (självsådd) och som inte ingår i växtföljden på jordbruksföretaget.

Gräsmarken kan användas för bete, slås till ensilage och hö eller användas till produktion av förnybar energi.

CLND 051

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

Hektar permanent betesmark på goda eller medelgoda marker kan som i regel kan användas till intensiv betesgång.

CLND 052

Naturlig betesmark

Hektar lågavkastande permanent gräsmark, vanligtvis på mager mark, t.ex. mark i kuperad terräng och på hög höjd som inte förbättrats genom gödsling, markberedning, omläggning eller dikning. Dessa arealer kan i regel endast användas till extensivt bete. De slås i regel inte eller slås extensivt och klarar inte hög djurtäthet.

CLND 053

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Hektar permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som enligt förordning (EU) nr 1307/2013 eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen, hålls i ett skick som gör den lämplig för bete eller odling utan några särskilda förberedande åtgärder utöver sedvanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner och för vilka företaget är berättigat till ekonomiskt stöd.

CLND 054

Permanenta grödor (inklusive nya och tillfälligt nedlagda planteringar, utom areal som enbart producerar för egen förbrukning)

Hektar alla slags fruktträd, alla citrusträd, alla nötträd, alla bärodlingar, alla vinodlingar, alla olivträd och alla andra permanenta grödor som används som livsmedel (t.ex. te, kaffe eller johannesbröd) och för andra ändamål (t.ex. plantskolor, julgranar eller växter för flätning eller vävning, t.ex. rotting eller bambu).

CLND 055

Frukt, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

Hektar fruktodlingar med kärnfrukter, stenfrukter, bär, nötter och frukter från tropiskt och subtropiskt klimat.

CLND 056

Kärnfrukter

Hektar fruktodlingar med kärnfrukter, såsom äpplen (Malus spp.), päron (Pyrus spp.), kvitten (Cydonia oblonga Mill.) eller mispel (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Stenfrukter

Hektar fruktodlingar med stenfrukter, t.ex. persikor och nektariner (Prunus persica (L.) Batch), aprikoser (Prunus armeniaca L. osv.), sötpotatis och surkörsbär (Prunus avium L., P. cerasus), plommon (Prunus domestica L. osv.) och andra stenfrukter som inte klassificeras på annat ställe, t.ex. slån/slånbär (Prunus spinosa L.) eller japansk mispel (Eriobotrya japonica (Thunb.). Lindl.).

CLND 058

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

Hektar alla slags frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner, såsom kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avokado (Persea americana Mill.) eller bananer (Musa spp.).

CLND 059

Bär (utom jordgubbar)

Hektar alla slags odlade bär, t.ex. svarta vinbär (Ribes nigrum L.), röda vinbär (Ribes rubrum L.), hallon (Rubus idaeus L.) eller blåbär (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Nötter

Hektar alla slags nötträd: valnötter, hasselnötter, mandel, kastanjer och andra nötter.

CLND 061

Citrusfrukter

Hektar citrusfrukter (Citrus spp.): Apelsiner, små citrusfrukter, citroner, lime, grapefrukter inbegripet pomelos samt andra citrusfrukter.

CLND 062

Vindruvor

Hektar vinstockar (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Druvor för vinframställning

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för framställning av druvjuice, druvmust och/eller vin.

CLND 064

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för produktion av viner med skyddad ursprungsbeteckning som uppfyller kraven i i) rådets förordning (EG) nr 491/2009 (10) eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen och ii) motsvarande nationella bestämmelser.

CLND 065

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för produktion av viner med skyddad geografisk beteckning som uppfyller kraven i i) förordning (EG) nr 491/2009 eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen och ii) motsvarande nationella bestämmelser.

CLND 066

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utom SUB/SGB)

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för produktion av andra viner än viner med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

CLND 067

Bordsdruvor

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för produktion av färska druvor.

CLND 068

Druvor för russin

Hektar druvsorter som vanligtvis odlas för produktion av russin.

CLND 069

Oliver

Hektar olivträd (Olea europea L.) som odlas för produktion av oliver.

CLND 070

Plantskolor

Hektar plantskolor där unga vedartade växter odlas utomhus för senare utplantering.

CLND 071

Andra permanenta grödor, inklusive andra permanenta grödor för livsmedelsproduktion

Hektar permanenta grödor för livsmedelsproduktion som inte klassificeras på annat ställe och träd som planteras som julgranar på den utnyttjade jordbruksarealen.

CLND 072

Julgranar

Hektar julgranar som i kommersiellt syfte planteras utanför skogsmark på den utnyttjade jordbruksarealen. Julgransplanteringar som inte längre sköts och som tillhör skogsmark är undantagna.

CLND 073

Köksträdgårdar

Hektar mark som vanligtvis upptas av bland annat grönsaker, rotfrukter och permanenta grödor avsedda för konsumtion av företagaren och dennes hushåll, i regel avskild från övrig jordbruksmark och igenkännlig som köksträdgårdar.

CLND 074

Övrig produktionsmark

Hektar outnyttjad jordbruksmark (jordbruksmark som inte längre brukas av ekonomiska, sociala eller andra skäl och som inte ingår i växtföljden), skogsmark och annan mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, dammar, stenbrott, ofruktbar jord, berg osv.

CLND 075

Outnyttjad jordbruksmark

Hektar mark som tidigare utnyttjats för jordbruksändamål, men som under referensåret för undersökningen inte längre brukas och som inte längre ingår i växtföljden, dvs. mark som inte längre är avsedd att användas för jordbruk.

Denna mark kan åter börja brukas genom användning av de resurser som vanligtvis är tillgängliga på ett jordbruksföretag.

CLND 076

Skogsmark

Hektar mark som är täckt av träd eller skogsbuskar, inklusive planteringar av popplar eller andra liknande träd i eller utanför skogar och plantskolor för skogsträd med odling på skogsmark för jordbruksföretagets eget behov, samt skogsanläggningar (skogsvägar, timmerupplag osv.).

CLND 077

Stubbskott med kort omloppstid

Hektar skogsmark som används för att odla vedartade växter där omloppstiden är 20 år eller mindre.

Omloppstiden är tiden mellan det att träden först sås/planteras och slutprodukten avverkas, med förbehåll för att avverkning inte innefattar normal skogsvård såsom gallring.

CLND 078

Övrig mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, dammar och annan icke-produktiv mark)

Hektar mark som ingår i den totala areal som tillhör jordbruksföretaget men som varken utgör utnyttjad jordbruksareal, outnyttjad jordbruksareal eller skogsmark, t.ex. mark som upptas av byggnader (utom om de används för svampodling), gårdsplaner, vägar, dammar, stenbrott, ofruktbar jord eller berg.

 

 

Särskilda områden på jordbruksföretag

CLND 079

Odlad svamp

Hektar svamp som odlas i byggnader som särskilt uppförts eller inretts för odling av svamp, liksom utrymmen under jord, grottor och källare.

CLND 080

Utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde

Hektar grödor som under hela odlingsperioden eller under större delen av denna odlas i växthus eller under annat fast eller rörligt högt skydd (glas eller styv eller böjlig plast). Dessa arealer får inte ingå i de variabler som anges ovan.

CLND 081

Grönsaker, inklusive meloner och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde

Hektar kål av släktet Brassica, blad- och stjälkgrönsaker, grönsaker som odlas för sina frukters skull, rot-, knöl- och lökgrönsaker, färska baljväxter, andra grönsaker som skördats färska (ej torra) och jordgubbar som odlas under glas eller högt skydd som ger tillträde.

CLND 082

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

Hektar blommor och prydnadsväxter avsedda att säljas som snittblommor (t.ex. rosor, nejlikor, orkidéer, gladiolus, krysantemum, blad och andra skurna produkter), som krukväxter, rabattväxter och balkongväxter (t.ex., rhododendron, azalea, krysantemum, begonia, pelargon, impatiens eller andra krukväxter, rabattväxter och balkongväxter) och som blomsterlökar och stamknölar samt andra prydnadsväxter (tulpaner, hyacinter, orkidéer, narcisser osv.) under glas eller högt skydd som ger tillträde.

CLND 083

Andra grödor på åkermark under glas eller högt skydd som ger tillträde

Hektar andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe och som odlas under glas eller högt skydd som ger tillträde.

CLND 084

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

Hektar permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde.

CLND 085

Annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

Hektar utnyttjad jordbruksareal som inte klassificeras på annat ställe och som odlas under glas eller högt skydd som ger tillträde.

Ekologiskt jordbruk

Jordbruksföretaget har mark där ekologiska jordbruksmetoder används i enlighet med vissa fastställda standarder och bestämmelser i i) förordning (EG) nr 834/2007 eller förordning (EU) 2018/848 eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen och ii) motsvarande nationella genomförandebestämmelser om ekologisk produktion, inklusive under omställningsperioden.

Grödor definieras i avsnitt II, MARKVARIABLER

CLND 086

Utnyttjad jordbruksareal för ekologiskt jordbruk

CLND 087

Åkermark för ekologiskt jordbruk

CLND 088

Ekologiskt spannmål till mognad (inklusive utsäde)

CLND 089

Ekologiskt vanligt vete och ekologisk spält

CLND 090

Ekologiskt durumvete

CLND 091

Ekologisk trindsäd och ekologiska proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

CLND 092

Ekologiska rotfrukter

CLND 093

Ekologisk potatis (inklusive utsädespotatis)

CLND 094

Ekologiska sockerbetor (utom utsäde)

CLND 095

Ekologiska industrigrödor

CLND 096

Ekologiska oljeväxtfrön

CLND 097

Ekologisk soja

CLND 098

Ekologisk grönskörd från åkermark

CLND 099

Ekologisk slåtter- och betesvall

CLND 100

Ekologiska baljväxter till grönskörd

CLND 101

Ekologiska färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar

CLND 102

Ekologiskt utsäde och ekologiska sättplantor

CLND 103

Ekologisk permanent gräsmark

CLND 104

Ekologisk betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

CLND 105

Ekologisk naturlig betesmark

CLND 106

Ekologiska permanenta grödor (inklusive nya och tillfälligt nedlagda planteringar, utom areal som enbart producerar för egen förbrukning)

CLND 107

Ekologiska frukter, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

CLND 108

Ekologiska citrusfrukter

CLND 109

Ekologiska druvor för vin

CLND 110

Ekologiska oliver

CLND 111

Ekologiska grönsaker, inklusive meloner och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

Konstbevattning på odlad mark utomhus

CLND 112

Total areal med bevattningsmöjlighet

Hektar total maximal utnyttjad jordbruksareal som kan bevattnas under referensåret med hjälp av den utrustning och vattenmängd som i regel finns tillgänglig på jordbruksföretaget.


III.   VARIABLER SOM RÖR HUSDJUR

Djuren tillhör inte nödvändigtvis jordbruksföretagets egendom. Djuren kan finnas på jordbruksföretaget (på utnyttjad jordbruksareal eller i djurstallar som används av jordbruksföretaget) eller utanför det (på gemensam betesmark eller under vandring osv.).

 

 

Nötkreatur

Avser nötkreatur (Bos taurus L.) och vattenbuffel (Bubalus bubalis L.), inklusive hybrider såsom Beefalo.

CLVS 001

Nötkreatur yngre än ett år

Antal nötkreatur av han- och honkön under ett år.

CLVS 002

Nötkreatur från ett år och yngre än två år

Antal nötkreatur från ett år men yngre än två år.

CLVS 003

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

Antal nötkreatur av hankön från ett år men yngre än två år.

CLVS 004

Kvigor, från ett år och yngre än två år

Antal nötkreatur av honkön från ett år men yngre än två år.

 

 

 

Nötkreatur, två år och äldre

CLVS 005

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

Antal nötkreatur av hankön, två år och äldre.

CLVS 006

Nötkreatur av honkön, två år och äldre

Antal nötkreatur av honkön, två år och äldre.

CLVS 007

Kvigor, två år och äldre

Antal nötkreatur av honkön, två år och äldre, som ännu inte har kalvat.

CLVS 008

Kor

Antal nötkreatur av honkön, två år och äldre, som redan har kalvat.

CLVS 009

Mjölkkor

Antal nötkreatur av honkön som redan har kalvat (även om de är under två år) och som på grund av sin härkomst eller särskilda egenskaper hålls uteslutande eller huvudsakligen för produktion av mjölk avsedd för konsumtion eller för bearbetning till mjölkprodukter.

CLVS 010

Andra kor än mjölkkor

Antal nötkreatur av honkön som redan har kalvat (även om de är under två år) och som på grund av sin härkomst eller särskilda egenskaper hålls uteslutande eller huvudsakligen för avel och vars mjölk inte är avsedd för konsumtion eller för bearbetning till mjölkprodukter.

CLVS 011

Buffelkor

Antal buffelkor (av honkön av arten Bubalus bubalis, L.) som redan har kalvat (även om de är under två år).

CLVS 012

Får (alla åldrar)

Antal tamdjur av arten Ovis aries L.

CLVS 013

Avelsfår av honkön

Antal tackor och betäckta tacklamm, oavsett lämplighet för mjölk-/köttproduktion.

CLVS 014

Övriga får

Antal övriga får utom avelshonor.

CLVS 015

Getter (alla åldrar)

Antal tamdjur av underarten Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Avelsgetter av honkön

Antal getter av honkön som redan har fått killingar och betäckta getter.

CLVS 017

Övriga getter

Antal övriga getter utom avelshonor.

 

 

Grisar

Avser tamdjur av arten Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

Antal smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg.

CLVS 019

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

Antal hondjur som väger 50 kg eller mer avsedda för avelsändamål, oberoende av om de har grisat eller inte.

CLVS 020

Övriga grisar

Antal grisar som inte redovisas på annat ställe.

 

 

Fjäderfä

Avser tama höns och kycklingar (Gallus gallus L.), kalkoner (Meleagris spp.), ankor (Anas spp. och Cairina moschata L.), gäss (Anser anser domesticus L.), strutsar (Struthio camelus L.) och annat fjäderfä som inte klassificeras på annat ställe, t.ex. vaktlar (Coturnix spp.) fasaner (Phasianus spp.), pärlhöns (Numida meleagris domestica L.) och duvor (Columbinae spp.). Fåglar som fötts upp för jaktändamål och inte för kött-/äggproduktion omfattas dock inte.

CLVS 021

Slaktkycklingar

Antal tamdjur av arten Gallus gallus L. som hålls för köttproduktion.

CLVS 022

Värphöns

Antal tamdjur av arten Gallus gallus L. som är värpmogna och hålls för äggproduktion.

CLVS 023

Annat fjäderfä

Antal fjäderfä som inte redovisas under slaktkycklingar eller värphöns. Kycklingar omfattas inte.

CLVS 024

Kalkoner

Antal tamdjur av släktet Meleagris.

CLVS 025

Ankor

Antal tamdjur av släktet Anas och arten Cairina moschata L.

CLVS 026

Gäss

Antal tamdjur av arten Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Strutsar

Antal strutsar (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Annat fjäderfä som inte klassificeras på annat ställe

Antal annat fjäderfä som inte klassificeras på annat ställe.

 

 

Kaniner

Avser tamdjur av släktet Oryctolagus.

CLVS 029

Avelskaniner av honkön

Antal kaniner av honkön (Oryctolagus spp.) som är avsedda för uppfödning av kaniner för köttproduktion och som har fått ungar.

CLVS 030

Bin

Antal bikupor med bin (Apis mellifera L.) för framställning av honung.

CLVS 031

Hjortdjur

Förekomst av sådana djur som kronhjort (Cervus elaphus L.), sikahjort (Cervus nippon Temminck), ren (Rangifer tarandus L.) eller dovhjort (Dama dama L.) för köttproduktion.

CLVS 032

Pälsdjur

Förekomst av sådana djur som mink (Neovison vison Schreber), iller (Mustela putorius L.), räv (Vulpes spp. och andra), mårdhund (Nyctereutes spp.) eller chinchilla (Chinchilla spp.) för pälsproduktion.

CLVS 033

Husdjur som inte klassificeras på annat ställe

Förekomst av husdjur som inte klassificeras på annat ställe i detta avsnitt.

Ekologiska produktionsmetoder som används vid djursproduktion

Jordbruksföretaget håller djur enligt jordbruksmetoder i enlighet med vissa fastställda standarder och bestämmelser i i) förordning (EG) nr 834/2007 eller förordning (EU) 2018/848 eller, i förekommande fall, den senaste lagstiftningen och ii) motsvarande nationella genomförandebestämmelser om ekologisk produktion, inklusive under omställningsperioden.

Djur definieras i avsnitt III, VARIABLER SOM RÖR HUSDJUR

CLVS 034

Nötkreatur i ekologiskt jordbruk

Antal nötkreatur i ekologiskt jordbruk

CLVS 035

Mjölkkor i ekologiskt jordbruk

Antal mjölkkor i ekologiskt jordbruk

CLVS 036

Andra kor än mjölkkor i ekologiskt jordbruk

Antal andra kor än mjölkkor i ekologiskt jordbruk

CLVS 037

Buffelkor i ekologiskt jordbruk

Förekomst av buffelkor i ekologiskt jordbruk

CLVS 038

Får (alla åldrar) i ekologiskt jordbruk

Antal får i ekologiskt jordbruk

CLVS 039

Getter (alla åldrar) i ekologiskt jordbruk

Antal getter i ekologiskt jordbruk

CLVS 040

Grisar i ekologiskt jordbruk

Antal grisar i ekologiskt jordbruk

CLVS 041

Fjäderfä i ekologiskt jordbruk

Antal fjäderfä i ekologiskt jordbruk

CLVS 042

Slaktkycklingar i ekologiskt jordbruk

Antal slaktkycklingar i ekologiskt jordbruk

CLVS 043

Värphöns i ekologiskt jordbruk

Antal värphöns i ekologiskt jordbruk


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  Nuts: Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Andel av årsverke, procentintervall 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 491/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 154, 17.6.2009, s. 1).


BILAGA II

Förteckning över modulvariabler

MODUL 1 – ARBETSKRAFT OCH ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET

Variabler

Enheter/kategorier

Tema: förvaltning av jordbruksföretag

 

 

Detaljerade teman: företagare och könsfördelning

 

MLFO 001

Företagarens kön

Man/Kvinna

MLFO 002

Födelseår

År

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

 

MLFO 003

Företagarens arbete på jordbruksföretaget

Årsverkesintervall 1 (1)

 

Detaljerat tema: säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsplan för jordbruksföretaget

 

MLFO 004

Säkerhetsplan för jordbruksföretaget

Ja/nej

Tema: familjearbetskraft

 

 

Detaljerade teman: arbetskraftsinsatser, antal berörda personer och könsfördelning

 

MLFO 005

Män i familjen som utför jordbruksarbete

Antal personer per årsverksintervall 2 (2)

MLFO 006

Kvinnor i familjen som utför jordbruksarbete

Antal personer per årsverksintervall 2 (2)

Tema: annan arbetskraft än familjemedlemmar

 

 

Detaljerade teman: arbetskraftsinsatser, antal anställda personer och könsfördelning

 

 

 

Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

 

MLFO 007

Annan manlig arbetskraft är familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

Antal personer per årsverksintervall 2 (2)

MLFO 008

Annan kvinnlig arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

Antal personer per årsverksintervall 2 (2)

 

Detaljerat tema: tillfälligt sysselsatta på jordbruksföretaget

 

MLFO 009

Annan arbetskraft än familjemedlemmar, tillfälligt sysselsatt: män och kvinnor

Hela arbetsdagar

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser av uppdragstagare

 

MLFO 010

Personer som inte är direkt anställda av jordbruksföretaget och som inte omfattas av tidigare kategorier.

Hela arbetsdagar

Tema: annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget

 

 

Detaljerat tema: typ av verksamhet

 

MLFO 011

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster eller utbildningstjänster

Ja/nej

MLFO 012

Turism, logitjänster och andra fritidsaktiviteter

Ja/nej

MLFO 013

Hantverk

Ja/nej

MLFO 014

Bearbetning av jordbruksprodukter

Ja/nej

MLFO 015

Produktion av förnybar energi

Ja/nej

MLFO 016

Träförädling

Ja/nej

MLFO 017

Vattenbruk

Ja/nej

 

 

Arbete på entreprenad (där jordbruksföretagets produktionsmedel används)

 

MLFO 018

Jordbruksrelaterade entreprenadarbeten

Ja/nej

MLFO 019

Icke-jordbruksrelaterade entreprenadarbeten

Ja/nej

MLFO 020

Skogsbruk

Ja/nej

MLFO 021

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som inte klassificeras på annat ställe

Ja/nej

 

Detaljerat tema: betydelse för jordbruksföretaget

 

MLFO 022

Andelen av annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget av jordbruksföretagets omsättning

Procentintervaller (3)

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

 

MLFO 023

Företagaren har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget).

H/B/I (4)

MLFO 024

Familjemedlemmar som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla.

Antal personer

MLFO 025

Familjemedlemmar som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla.

Antal personer

MLFO 026

Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla.

Antal personer

MLFO 027

Annan arbetskraft är familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla.

Antal personer

Tema: annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget

 

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

 

MLFO 028

Egen företagare som även är driftsledare för jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget).

H/B/I (4)

MLFO 029

Företagarens familjemedlemmar (när företagaren är driftsledare för jordbruksföretaget) som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla.

Antal personer

MLFO 030

Företagarens familjemedlemmar (när företagaren är driftsledare för jordbruksföretaget) som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla.

Antal personer

MODUL 2 – LANDSBYGDSUTVECKLING

Variabler

Enheter/kategorier

Tema: jordbruksföretag som får stöd genom åtgärder för landsbygdsutveckling

 

MRDV 001

Rådgivningstjänster, driftsledningstjänster och avbytartjänster inom jordbruket

Ja/nej

MRDV 002

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

Ja/nej

MRDV 003

Investeringar i fysiska tillgångar

Ja/nej

MRDV 004

Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

Ja/nej

 

 

Jordbruks- och affärsutveckling

 

MRDV 005

Nyetableringsstöd till unga jordbrukare

Ja/nej

MRDV 006

Etableringsstöd för utveckling av småbruk

Ja/nej

MRDV 007

Kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien

Ja/nej

MRDV 008

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Ja/nej

 

 

Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk

 

MRDV 009

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

Ja/nej

MRDV 010

Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd

Ja/nej

MRDV 011

Ekologiskt jordbruk

Ja/nej

MRDV 012

Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet om vatten

Ja/nej

MRDV 013

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

Ja/nej

MRDV 014

Djurskydd

Ja/nej

MRDV 015

Riskhantering

Ja/nej

MODUL 3 – DJURSTALLAR OCH GÖDSELHANTERING

Variabler

Enheter/kategorier

Tema: djurstallar

 

 

Detaljerat tema: nötkreatursanläggning

 

MAHM 001

Mjölkkor

Genomsnittligt antal

MAHM 002

Mjölkkor i uppbindningsstall (flytgödsel)

Platser

MAHM 003

Mjölkkor i uppbindningsstall (fastgödsel)

Platser

MAHM 004

Mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall (flytgödsel)

Platser

MAHM 005

Mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall (fastgödsel)

Platser

MAHM 006

Mjölkkor i andra typer av stall (flytgödsel)

Platser

MAHM 007

Mjölkkor i andra typer av stall (fastgödsel)

Platser

MAHM 008

Mjölkkor som alltid vistas utomhus

Platser

MAHM 009

Mjölkkor som delvis vistas utomhus (på bete)

Månader

MAHM 010

Mjölkkor med tillgång till rastgårdar

Ja/nej

MAHM 011

Andra nötkreatur

Genomsnittligt antal

MAHM 012

Andra nötkreatur i uppbindningsstall (flytgödsel)

Platser

MAHM 013

Andra nötkreatur i uppbindningsstall (fastgödsel)

Platser

MAHM 014

Andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall (flytgödsel)

Platser

MAHM 015

Andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall (fastgödsel)

Platser

MAHM 016

Andra nötkreatur i andra typer av stall (flytgödsel)

Platser

MAHM 017

Andra nötkreatur i andra typer av stall (fastgödsel)

Platser

MAHM 018

Andra nötkreatur som alltid vistas utomhus

Platser

MAHM 019

Andra nötkreatur som delvis vistas utomhus (på bete)

Månader

MAHM 020

Andra nötkreatur med tillgång till rastgårdar

Ja/nej

 

Detaljerat tema: grisanläggning

 

MAHM 021

Avelssuggor

Genomsnittligt antal

MAHM 022

Avelssuggor på helspaltgolv

Platser

MAHM 023

Avelssuggor på delvis dränerade golv

Platser

MAHM 024

Avelssuggor i anläggning med fast golv (bortsett från djupströsystem)

Platser

MAHM 025

Avelssuggor i anläggning där hela ytan är djupströsystem

Platser

MAHM 026

Avelssuggor i andra typer av anläggningar

Platser

MAHM 027

Avelssuggor som vistas utomhus (frigående)

Platser

MAHM 028

Avelssuggor som vistas utomhus (frigående)

Månader

MAHM 029

Övriga grisar

Genomsnittligt antal

MAHM 030

Övriga grisar på helspaltgolv

Platser

MAHM 031

Övriga grisar på delvis dränerade golv

Platser

MAHM 032

Övriga grisar i anläggning med fast golv (bortsett från djupströsystem)

Platser

MAHM 033

Övriga grisar i anläggning där hela ytan är djupströsystem

Platser

MAHM 034

Övriga grisar i andra typer av anläggningar

Platser

MAHM 035

Övriga grisar som vistas utomhus (frigående)

Platser

MAHM 036

Övriga grisar med tillgång till rastgårdar

Ja/nej

 

Detaljerat tema: anläggning för värphöns

 

MAHM 037

Värphöns

Genomsnittligt antal

MAHM 038

Värphöns i anläggning med djupströsystem

Platser

MAHM 039

Värphöns i system för frigående höns (utan strö)

Platser

MAHM 040

Värphöns i burar med gödselband

Platser

MAHM 041

Värphöns i burar med gödselkällare

Platser

MAHM 042

Värphöns i trappstegsburar med tvärkulvert

Platser

MAHM 043

Värphöns i andra typer av anläggningar

Platser

MAHM 044

Värphöns som vistas utomhus (frigående)

Platser

Tema: användning av näringsmedel och gödsel på jordbruksföretaget

 

 

Detaljerat tema: gödslad utnyttjad jordbruksareal

 

MAHM 045

Total gödslad utnyttjad jordbruksareal med mineralgödselmedel

ha

MAHM 046

Total gödslad utnyttjad jordbruksareal med stallgödsel

ha

 

Detaljerat tema: stallgödsel som exporteras från eller importeras till jordbruksföretaget

 

 

 

Nettoexport av stallgödsel från jordbruksföretaget

 

MAHM 047

Nettoexport av flytgödsel från jordbruksföretaget

m3

MAHM 048

Nettoexport av fastgödsel från jordbruksföretaget

ton

 

Detaljerat tema: andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel

 

MAHM 049

Andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel som används på jordbruksföretaget

ton

Tema: gödslingsmetoder

 

 

Detaljerat tema: upptagningstid per typ av spridning

 

 

 

Bredspridning

 

MAHM 050

Nedbrukning inom fyra timmar

% intervall (5)

MAHM 051

Nedbrukning efter fyra timmar

% intervall (5)

MAHM 052

Ingen nedbrukning

% intervall (5)

 

 

Bandspridning

 

MAHM 053

Med släpslang

% intervall (5)

MAHM 054

Med släpfot

% intervall (5)

 

 

Myllning

 

MAHM 055

Ytmyllning/öppen skåra

% intervall (5)

MAHM 056

Djupmyllning/täckt skåra

% intervall (5)

Tema: anläggningar för gödsel

 

 

Detaljerat tema: anläggningar för lagring av stallgödsel samt kapacitet

 

MAHM 057

Lagring av stallgödsel i högar

%

MAHM 058

Lagring av stallgödsel i komposthögar

%

MAHM 059

Lagring av stallgödsel i brunnar under djuranläggningen

%

MAHM 060

Lagring av stallgödsel i djupströsystem

%

MAHM 061

Lagring av flytgödsel utan täckning

%

MAHM 062

Lagring av flytgödsel med genomtränglig täckning

%

MAHM 063

Lagring av flytgödsel med ogenomtränglig täckning

%

MAHM 064

Lagring av stallgödsel i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe

%

MAHM 065

Daglig spridning

%

MAHM 066

Lagring av stallgödsel i komposthögar

Månader

MAHM 067

Lagring av stallgödsel i brunnar under djuranläggningen

Månader

MAHM 068

Lagring av stallgödsel i djupströsystem

Månader

MAHM 069

Lagring av flytgödsel

Månader

MAHM 070

Lagring av stallgödsel i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe

Månader


(1)  Andel av årsverke, procentintervall 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(2)  Andel av årsverke, procentintervall 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(3)  Jordbruksföretagets omsättning i procentintervaller: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).

(4)  H – huvudsyssla, B – bisyssla, I – inte involverad.

(5)  Gödselmedel som används med särskilda tillämpningsmetoder i procentintervaller: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).


BILAGA III

Beskrivning av de variabler som ska användas för de uppgiftsmoduler om jordbruksföretag som fastställs i bilaga II till denna genomförandeförordning

MODUL 1 – ARBETSKRAFT OCH ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET

BESKRIVNING AV VARIABLERNA FÖR ARBETSKRAFTEN

Företagaren

Företagaren är den fysiska person (eller den utvalda fysiska person i ett samverkansföretag) i vars namn företaget drivs och som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för företaget. Om företagaren är en juridisk person samlas inte uppgifter in om företagaren.

Jordbruksarbete definieras i bilaga I. HUVUDSAKLIGA ALLMÄNNA VARIABLER.

Tema: förvaltning av jordbruksföretag

 

Detaljerade teman: företagare och könsfördelning

MLFO 001

Företagarens kön

Företagarens kön

 

M – Man

 

K – Kvinna

MLFO 002

Födelseår

Företagarens födelseår

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

MLFO 003

Företagarens arbete på jordbruksföretaget

Procentintervall av företagarens andel av årsverke av jordbruksarbete på jordbruksföretaget, bortsett från hushållsarbete.

 

Detaljerat tema: säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsplan för jordbruksföretaget

MLFO 004

Säkerhetsplan för jordbruksföretaget

Jordbruksföretaget har genomfört en riskbedömning av arbetsplatsen i syfte att minska de arbetsrelaterade farorna, vilket har utmynnat i ett skriftligt dokument (t.ex. en säkerhetsplan för jordbruksföretaget).

Tema: familjearbetskraft

 

Detaljerade teman: arbetskraftsinsatser, antal berörda personer och könsfördelning

 

Familjemedlemmar som utför jordbruksarbete

Denna post omfattar enbart jordbruksföretag med en egen företagare, eftersom samverkansföretag och juridiska personer inte anses ha familjearbetskraft.

Familjemedlemmar som utför jordbruksarbete (utöver hushållsarbete) omfattar företagarens make/maka, släktingar i upp- och nedstigande led och syskon samt företagarens make/maka på jordbruksföretag med en egen företagare. I de fall där det är relevant omfattar familjemedlemmarna driftsledaren, när denna är en medlem av företagarens familj.

MLFO 005

Män i familjen som utför jordbruksarbete

Andel av årsverke som utförs av män i familjen, procentintervall

MLFO 006

Kvinnor i familjen som utför jordbruksarbete

Andel av årsverke som utförs av kvinnor i familjen, procentintervall

Tema: annan arbetskraft än familjemedlemmar

 

Detaljerade teman: arbetskraftsinsatser, antal anställda personer och könsfördelning

 

 

Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

Med stadigvarande sysselsatta avses andra personer än företagaren och familjemedlemmar som har arbetat på jordbruksföretaget varje vecka under de tolv månader som slutar på referensdagen för undersökningen, oavsett veckoarbetstiden, och om de har fått någon ersättning (lön eller annan betalning, inklusive lön in natura). Här ingår även personer som inte kunnat arbeta hela perioden av något av följande skäl:

i)

Jordbruksföretaget har speciella produktionsvillkor. or

ii)

Frånvaro p.g.a. semester, militärtjänst, sjukdom, olycksfall eller dödsfall. or

iii)

Anställning på jordbruksföretaget påbörjades eller avslutades. or

iv)

Fullständigt upphörande av arbetet på jordbruksföretaget p.g.a. oförutsedda händelser (översvämning, brand osv.).

MLFO 007

Annan manlig arbetskraft är familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

Antal män utanför familjen i arbetskraften, procentintervall av årsverke.

MLFO 008

Annan kvinnlig arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget

Antal kvinnor utanför familjen i arbetskraften, procentintervall av årsverke.

 

Detaljerat tema: tillfälligt sysselsatta på jordbruksföretaget

 

 

Med annan arbetskraft är familjemedlemmar som är tillfälligt sysselsatt avses arbetstagare som inte arbetat varje vecka på jordbruksföretaget under de tolv månader som slutar på referensdagen för undersökningen av något annat skäl än de som anges under ”Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt”.

Arbetsdagar utförda av annan arbetskraft än familjemedlemmar som är tillfälligt sysselsatt är alla dagar av sådan längd att arbetstagaren får lön eller ersättning (lön eller annan betalning, inkl. lön in natura) för en hel dags arbete, under vilken arbete av det slag som normalt utförs av en heltidsarbetande jordbruksarbetare utförs. Lediga eller sjuklediga dagar räknas inte som arbetsdagar.

MLFO 009

Annan arbetskraft än familjemedlemmar, tillfälligt sysselsatt: män och kvinnor

Sammanlagt antal hela arbetsdagar för personer som är tillfälligt sysselsatta på jordbruksföretaget.

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser av uppdragstagare

MLFO 010

Personer som inte är direkt anställda av jordbruksföretaget och som inte omfattas av tidigare kategorier

Sammanlagt antal hela arbetsdagar för personer som inte är direkt anställda av jordbruksföretaget (t.ex. underleverantörer som är anställda av en tredje part).

Tema: annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget

Uppgifter om annan inkomstbringande verksamhet redovisas för följande:

i)

Företagare på jordbruksföretag med en egen företagare och samverkansföretag.

ii)

Familjemedlemmar på jordbruksföretag med en egen företagare.

För annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget samlas uppgifter även in för

iii)

annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget.

Inga uppgifter om annan inkomstbringande verksamhet samlas in för jordbruksföretag som drivs som juridisk person.

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget avser annan inkomstbringande verksamhet

a)

på jordbruksföretaget eller

b)

utanför jordbruksföretaget.

Med annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget avses verksamhet där antingen jordbruksföretagets resurser (mark, byggnader, maskiner osv.) eller dess produkter används. Annat arbete än jordbruksarbete och jordbruksarbete för andra jordbruksföretag ingår. Rent ekonomiska investeringar ingår inte. Utarrendering av mark för diverse verksamhet utan vidare deltagande i verksamheten ingår inte heller.

 

Detaljerat tema: typ av verksamhet

MLFO 011

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster eller utbildningstjänster

All verksamhet med anknytning till tillhandahållande av hälso- och sjukvård, sociala tjänster eller utbildningstjänster och/eller affärsverksamhet i den sociala sektorn, där antingen jordbruksföretagets resurser eller dess primära produkter används.

MLFO 012

Turism, logitjänster och andra fritidsaktiviteter

All verksamhet med anknytning till turism, logitjänster, visning av jordbruksföretaget för turister eller andra grupper, sport och rekreationsverksamhet osv. där jordbruksföretagets mark, byggnader eller andra resurser används.

MLFO 013

Hantverk

Hantverksprodukter som tillverkas på jordbruksföretaget antingen av företagaren eller dennes familjemedlemmar, eller av arbetskraft som inte är familjemedlemmar, oavsett hur produkterna säljs.

MLFO 014

Bearbetning av jordbruksprodukter

All bearbetning av en primär jordbruksprodukt till en sekundär produkt på jordbruksföretaget, oavsett om råvarorna produceras på jordbruksföretaget eller köps in utifrån.

MLFO 015

Produktion av förnybar energi

Produktion av förnybar energi för marknaden, inklusive biogas, biobränslen eller el, med vindturbiner, annan utrustning eller av jordbruksråvaror. Förnybar energi som produceras endast för jordbruksföretagets egen förbrukning ingår inte.

MLFO 016

Träförädling

Förädling av obehandlat trä på jordbruksföretaget för marknaden (sågning av timmer osv.).

MLFO 017

Vattenbruk

Produktion av fisk, kräftor osv. på jordbruksföretaget. Verksamhet som endast berör fiske ingår inte.

 

 

Arbete på entreprenad (där jordbruksföretagets produktionsmedel används)

Entreprenadarbete med användning av jordbruksföretagets utrustning, med åtskillnad mellan arbete inom och utom jordbrukssektorn.

MLFO 018

Jordbruksrelaterade entreprenadarbeten

Arbete inom jordbrukssektorn.

MLFO 019

Icke-jordbruksrelaterade entreprenadarbeten

Arbete utom jordbrukssektorn (t.ex. snöröjning, transporter, landskapsvård, jordbruks- och miljötjänster osv.).

MLFO 020

Skogsbruk

Skogsbruksarbete med användning av såväl jordbruksföretagets arbetskraft som de maskiner och den utrustning som jordbruksföretaget vanligtvis använder i jordbruksarbetet.

MLFO 021

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som inte klassificeras på annat ställe

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som inte klassificeras på annat ställe.

 

Detaljerat tema: betydelse för jordbruksföretaget

MLFO 022

Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget av jordbruksföretagets omsättning

Procentintervall av annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget av jordbruksföretagets omsättning. Andelen annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget av jordbruksföretagets omsättning beräknas som andel av omsättningen från annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretagets totala omsättning och dess direktstöd i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013 eller senare lagstiftning.

Formula

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

Denna post är tillämplig på

i)

företagare på jordbruksföretag med en egen företagare och samverkansföretag,

ii)

familjemedlemmar på jordbruksföretag med en egen företagare och

iii)

annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget.

Inga uppgifter samlas in för jordbruksföretag som drivs som juridisk person.

MLFO 023

Företagare med annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget)

Företagaren på jordbruksföretag med en egen företagare eller samverkansföretag har annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget:

 

H – huvudsyssla

 

B-bisyssla

 

I – inte involverad

Verksamheten kan bedrivas på jordbruksföretaget (icke-jordbruksarbete på jordbruksföretaget) eller utanför jordbruksföretaget.

MLFO 024

Familjemedlemmar som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla

Antalet familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som huvudsyssla.

MLFO 025

Familjemedlemmar som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla

Antalet familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som bisyssla.

MLFO 026

Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla

Andelen annan arbetskraft än familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som huvudsyssla på jordbruksföretag med en egen företagare eller samverkansföretag.

MLFO 027

Annan arbetskraft än familjemedlemmar som är stadigvarande sysselsatt på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (med anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla

Andelen annan arbetskraft än familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget som bisyssla på jordbruksföretag med en egen företagare eller samverkansföretag.

Tema: annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget

Detta avser icke-jordbruksarbete på jordbruksföretaget och arbete utanför jordbruksföretaget. Här ingår all verksamhet som bedrivs mot ersättning (lön eller annan betalning, inklusive lön in natura) förutom

i)

jordbruksarbete på jordbruksföretaget och

ii)

annan inkomstbringande verksamhet som företagaren bedriver med direkt anknytning till jordbruksföretaget.

Med annan inkomstbringande verksamhet utan anknytning till jordbruksföretaget avses annan inkomstbringande verksamhet

a)

på jordbruksföretaget (icke-jordbruksarbete på jordbruksföretaget) eller

b)

utanför jordbruksföretaget.

 

Detaljerat tema: arbetskraftsinsatser

MLFO 028

Egen företagare som även är driftsledare för jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget)

Annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget:

 

H – huvudsyssla

 

B-bisyssla

 

I – inte involverad

Verksamheten kan bedrivas på jordbruksföretaget (icke-jordbruksarbete på jordbruksföretaget) eller utanför jordbruksföretaget.

MLFO 029

Företagarens familjemedlemmar (när företagaren är driftsledare för jordbruksföretaget) som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget) som huvudsyssla

Antalet familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet utan anknytning till jordbruksföretaget som huvudsyssla.

MLFO 030

Företagarens familjemedlemmar (när företagaren är driftsledare för jordbruksföretaget) som arbetar på jordbruksföretaget och som har annan inkomstbringande verksamhet (utan anknytning till jordbruksföretaget) som bisyssla

Antalet familjemedlemmar som bedriver annan inkomstbringande verksamhet utan anknytning till jordbruksföretaget som bisyssla.

MODUL 2 – LANDSBYGDSUTVECKLING

BESKRIVNING AV VARIABLERNA FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Tema: jordbruksföretag som får stöd genom åtgärder för landsbygdsutveckling

Jordbruksföretaget anses under de senaste tre åren ha omfattats av sådana åtgärder för landsbygdsutveckling som fastställs i avdelning III kapitel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 i enlighet med särskilda normer och regler som har fastställts i den senaste lagstiftningen, oavsett om stödet har utbetalats under referensperioden, förutsatt att ett positivt beslut om att godkänna sådana åtgärder har fattats (t.ex. en ansökan om stöd har godkänts).

MRDV 001

Rådgivningstjänster, driftsledningstjänster och avbytartjänster inom jordbruket

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 002

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 003

Investeringar i fysiska tillgångar

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 004

Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1305/2013.

 

 

Jordbruks- och affärsutveckling

Åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013 och för Kroatien också enligt artikel 40 i samma förordning.

MRDV 005

Nyetableringsstöd till unga jordbrukare

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 19 a i i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 006

Etableringsstöd för utveckling av småbruk

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 19 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 007

Kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 40 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 008

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 1305/2013.

 

 

Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk

MRDV 009

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 010

Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 011

Ekologiskt jordbruk

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 012

Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet om vatten

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 013

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 014

Djurskydd

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MRDV 015

Riskhantering

Jordbruksföretaget har omfattats av åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 36 i förordning (EU) nr 1305/2013.

MODUL 3 – DJURSTALLAR OCH GÖDSELHANTERING

BESKRIVNING AV VARIABLERNA FÖR DJURSTALLAR OCH GÖDSELHANTERING

Tema: djurstallar

Platser i djurstallar för nötkreatur, grisar och fjäderfä. Med platser avses det vanliga antalet djur i djurstallarna under referensåret. Detta innebär att antalet djur måste korrigeras på referensdagen om förhållandena inte är normala (fler djur än normalt, färre djur än normalt, tömning av sanitära skäl, särskilda produktionssystem osv.). Enbart djurstallar som är i bruk under referensperioden ska redovisas. Antalet tillfälligt tomma platser i djurstallarna under referensperioden ska också redovisas.

Djur definieras i avsnitt III, VARIABLER SOM RÖR HUSDJUR

 

Detaljerat tema: nötkreatursanläggning

MAHM 001

Mjölkkor

Genomsnittligt antal mjölkkor under referensåret.

MAHM 002

Mjölkkor i uppbindningsstall (flytgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i uppbindningsstall med hantering av flytgödsel.

MAHM 003

Mjölkkor i uppbindningsstall (fastgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i uppbindningsstall med hantering av fastgödsel.

MAHM 004

Mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall (flytgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall med hantering av flytgödsel.

MAHM 005

Mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall (fastgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i lösdrift/liggbåsstall med hantering av fastgödsel.

MAHM 006

Mjölkkor i andra typer av stall (flytgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i andra typer av stall, som inte klassificeras på annat ställe, med hantering av flytgödsel.

MAHM 007

Mjölkkor i andra typer av stall (fastgödsel)

Antalet platser för mjölkkor i andra typer av stall, som inte klassificeras på annat ställe, med hantering av fastgödsel.

MAHM 008

Mjölkkor som alltid vistas utomhus

Antalet mjölkkor som alltid vistas utomhus.

MAHM 009

Mjölkkor som delvis vistas utomhus (på bete)

Månader som mjölkkor vistas utomhus på bete.

MAHM 010

Mjölkkor med tillgång till rastgårdar

Förekomst av rastgårdar för mjölkkor.

MAHM 011

Andra nötkreatur

Genomsnittligt antal andra nötkreatur under referensåret.

MAHM 012

Andra nötkreatur i uppbindningsstall (flytgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i uppbindningsstall med hantering av flytgödsel.

MAHM 013

Andra nötkreatur i uppbindningsstall (fastgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i uppbindningsstall med hantering av fastgödsel.

MAHM 014

Andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall (flytgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall med hantering av flytgödsel.

MAHM 015

Andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall (fastgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i lösdrift/liggbåsstall med hantering av fastgödsel.

MAHM 016

Andra nötkreatur i andra typer av stall (flytgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i andra typer av stall, som inte klassificeras på annat ställe, med hantering av flytgödsel.

MAHM 017

Andra nötkreatur i andra typer av stall (fastgödsel)

Antalet platser för andra nötkreatur i andra typer av stall, som inte klassificeras på annat ställe, med hantering av fastgödsel.

MAHM 018

Andra nötkreatur som alltid vistas utomhus

Antalet platser för andra nötkreatur som alltid vistas utomhus.

MAHM 019

Andra nötkreatur som delvis vistas utomhus (på bete)

Månader andra nötkreatur vistas utomhus på bete.

MAHM 020

Andra nötkreatur med tillgång till rastgårdar

Förekomst av rastgårdar för andra nötkreatur.

 

Detaljerat tema: grisanläggning

MAHM 021

Avelssuggor

Genomsnittligt antal avelssuggor under referensåret.

MAHM 022

Avelssuggor på helspaltgolv

Antalet platser för avelssuggor på helspaltgolv.

MAHM 023

Avelssuggor på delvis dränerade golv

Antalet platser för avelssuggor på delvis dränerade golv.

MAHM 024

Avelssuggor i anläggning med fast golv (bortsett från djupströsystem)

Antal platser för avelssuggor i anläggning med fast golv, bortsett från djupströsystem.

MAHM 025

Avelssuggor i anläggning där hela ytan är djupströsystem

Antalet platser för avelssuggor i anläggning där hela ytan är djupströsystem.

MAHM 026

Avelssuggor i andra typer av anläggningar

Antalet platser för avelssuggor i andra typer av anläggningar.

MAHM 027

Avelssuggor som vistas utomhus (frigående)

Antalet platser för avelssuggor i frigående system.

MAHM 028

Avelssuggor som vistas utomhus (frigående)

Månader som avelssuggor vistas utomhus på bete i frigående system.

MAHM 029

Övriga grisar

Genomsnittligt antal övriga grisar under referensåret.

MAHM 030

Övriga grisar på helspaltgolv

Antalet platser för övriga grisar på helspaltgolv.

MAHM 031

Övriga grisar på delvis dränerade golv

Antalet platser för övriga grisar på delvis dränerade golv.

MAHM 032

Övriga grisar i anläggning med fast golv (bortsett från djupströsystem)

Antal platser för övriga grisar i anläggning med fast golv, bortsett från djupströsystem.

MAHM 033

Övriga grisar i anläggning där hela ytan är djupströsystem

Antalet platser för övriga grisar i anläggning där hela ytan är djupströsystem.

MAHM 034

Övriga grisar i andra typer av anläggningar

Antalet platser för övriga grisar i andra typer av anläggningar.

MAHM 035

Övriga grisar som vistas utomhus (frigående)

Antalet platser för övriga grisar som vistas utomhus i frigående system.

MAHM 036

Övriga grisar med tillgång till rastgårdar

Förekomst av rastgårdar för andra grisar (utom frigående grisar).

 

Detaljerat tema: anläggning för värphöns

MAHM 037

Värphöns

Genomsnittligt antal värphöns under referensåret.

MAHM 038

Värphöns i anläggning med djupströsystem

Antalet platser för värphöns i anläggning där hela ytan är djupströsystem.

MAHM 039

Värphöns i system för frigående höns (utan strö)

Antalet platser för värphöns i system för frigående höns.

MAHM 040

Värphöns i burar med gödselband

Antalet platser för värphöns i burar med gödselband.

MAHM 041

Värphöns i burar med gödselkällare

Antalet platser för värphöns i burar med gödselkällare.

MAHM 042

Värphöns i trappstegsburar med tvärkulvert

Antalet platser för värphöns i trappstegsburar med tvärkulvert.

MAHM 043

Värphöns i andra typer av anläggningar

Antalet platser för värphöns i andra typer av anläggningar.

MAHM 044

Värphöns som vistas utomhus (frigående)

Antalet platser för värphöns i frigående system.

Tema: användning av näringsmedel och gödsel på jordbruksföretaget

 

Detaljerat tema: gödslad utnyttjad jordbruksareal

MAHM 045

Total gödslad utnyttjad jordbruksareal med mineralgödselmedel

Hektar gödslad utnyttjad jordbruksareal med mineralgödselmedel.

MAHM 046

Total gödslad utnyttjad jordbruksareal med stallgödsel

Hektar gödslad utnyttjad jordbruksareal med stallgödsel.

 

Detaljerat tema: stallgödsel som exporteras från eller importeras till jordbruksföretaget

Nettomängden stallgödsel som exporteras från eller importeras till jordbruksföretaget.

 

 

Nettoexport av stallgödsel från jordbruksföretaget

Nettomängden stallgödsel som transporteras från eller till jordbruksföretaget.

MAHM 047

Nettoexport av flytgödsel från jordbruksföretaget

Kubikmeter flytgödsel som importeras till eller exporteras från jordbruksföretaget för direkt användning som gödselmedel eller för industriell förädling, oavsett om det säljs, köps eller byts kostnadsfritt. Detta omfattar även flytgödsel som har använts för energiproduktion och som i ett senare skede ska återanvändas i jordbruket.

MAHM 048

Nettoexport av fastgödsel från jordbruksföretaget

Ton fastgödsel som importeras till eller exporteras från jordbruksföretaget för direkt användning som gödselmedel eller för industriell förädling, oavsett om det säljs, köps eller byts kostnadsfritt. Detta omfattar även fastgödsel som har använts för energiproduktion och som i ett senare skede ska återanvändas i jordbruket.

 

Detaljerat tema: andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel

MAHM 049

Andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel som används på jordbruksföretaget

Ton andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel som används i jordbruket på jordbruksföretaget.

Tema: gödslingsmetoder

Metoder för gödselanvändning

 

Detaljerat tema: upptagningstid per typ av spridning

 

 

Bredspridning

Gödsel sprids över markens eller grödarealens yta utan bandspridning eller myllning.

MAHM 050

Nedbrukning inom fyra timmar

Procentintervall av all gödsel som nedbrukats mekaniskt i jorden inom 4 timmar efter bredspridning.

MAHM 051

Nedbrukning efter fyra timmar

Procentintervall av all gödsel som nedbrukats mekaniskt i jorden mellan 4 och 24 timmar efter spridning.

MAHM 052

Ingen nedbrukning

Procentintervall av all gödsel som inte nedbrukats i jorden eller som inte nedbrukats inom 24 timmar efter bredspridning.

 

 

Bandspridning

Urin eller flytgödsel sprids på ett område i parallella strängar, utan gödsel mellan strängarna, med hjälp av en bandspridare som är kopplad till en tankvagn eller traktor för att sprida ut urin eller flytgödsel på markytan.

MAHM 053

Med släpslang

Procentintervall av flytgödsel som sprids med släpslang.

MAHM 054

Med släpfot

Procentintervall av flytgödsel som sprids med släpfot.

 

 

Myllning

Spridning av flytgödsel genom placering i skåror i marken med varierande djup beroende på typen av myllningsaggregat.

MAHM 055

Ytmyllning/öppen skåra

Procentintervall av flytgödsel som sprids genom placering i skåror i marken (vanligtvis på ett djup av ca 50 mm), oavsett om skårorna lämnas öppna eller täcks efter spridning.

MAHM 056

Djupmyllning/täckt skåra

Procentintervall av flytgödsel som sprids genom placering i djupa skåror i marken (vanligtvis på ett djup av ca 150 mm), som täcks efter spridning.

Tema: anläggningar för gödsel

 

Detaljerat tema: anläggningar för lagring av stallgödsel samt kapacitet

Anläggningar som är avsedda för lagring av stallgödsel

Med anläggningar som är avsedda för lagring av stallgödsel samt kapacitet avses antalet månader som det stallgödsel som produceras på jordbruksföretaget kan lagras i anläggningarna för lagring utan risk för avrinning och utan tillfällig tömning.

MAHM 057

Lagring av stallgödsel i högar

Andel stallgödsel som lagras i öppna högar eller i en öppen anläggning, vanligtvis under en period på flera månader.

MAHM 058

Lagring av stallgödsel i komposthögar

Andel stallgödsel som lagras i slutna komposthögar som luftas och/eller blandas.

MAHM 059

Lagring av stallgödsel i brunnar under djuranläggningen

Andel stallgödsel som lagras med lite eller inget tillsatt vatten, vanligtvis under dränerade golv i en sluten djuranläggning, vanligtvis under kortare tid än ett år.

MAHM 060

Lagring av stallgödsel i djupströsystem

Andel stallgödsel som ackumuleras under en produktionscykel, som kan löpa på mellan sex och tolv månader.

MAHM 061

Lagring av flytgödsel utan täckning

Andel stallgödsel som lagras i tankar utan täckning, eller i dammar, vanligtvis under kortare tid än ett år.

MAHM 062

Lagring av flytgödsel med genomtränglig täckning

Andel stallgödsel som lagras i tankar eller dammar som har genomtränglig täckning (t.ex. lera, halm eller svärmtäcke), vanligtvis under kortare tid än ett år.

MAHM 063

Lagring av flytgödsel med ogenomtränglig täckning

Andel stallgödsel som lagras i tankar eller dammar som har ogenomtränglig täckning (t.ex. högdensitetspolyeten eller med hjälp av undertryck), vanligtvis under kortare tid än ett år.

MAHM 064

Lagring av stallgödsel i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe

Andel stallgödsel (oavsett om det är flyt- eller fastgödsel) som lagras i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe.

MAHM 065

Daglig spridning

Andel stallgödsel som rutinmässigt flyttas från anläggningen och sprids på åkermark eller betesmark inom 24 timmar från utsöndringen.

MAHM 066

Lagring av stallgödsel i komposthögar

Antalet månader som fastgödsel kan lagras i slutna komposthögar.

MAHM 067

Lagring av stallgödsel i brunnar under djuranläggningen

Antalet månader som stallgödsel kan lagras i jordbruksföretagets gödselbrunnar.

MAHM 068

Lagring av stallgödsel i djupströsystem

Antalet månader som stallgödsel kan lagras i djupströsystem.

MAHM 069

Lagring av flytgödsel

Antalet månader som stallgödsel kan lagras i lagringssystem för flytgödsel, oavsett täckning.

MAHM 070

Lagring av stallgödsel i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe

Antalet månader som stallgödsel (oavsett om det är flyt- eller fastgödsel) kan lagras i andra anläggningar som inte klassificeras på annat ställe.


Top