Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1710 av den 13 november 2018 om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1710

av den 13 november 2018

om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.4,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866 (2) fastställdes en justeringsgrad för direktstöd enligt förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018. Justeringsgraden fastställdes på grundval av den information som fanns tillgänglig i budgetförslaget för 2019, framför allt med beaktande av ett belopp för finansiell disciplin på 468,7 miljoner euro för reserven för kriser inom jordbrukssektorn som avses i artikel 25 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(2)

Trots att behovet av finansiell disciplin kvarstår på 468,7 miljoner euro för reserven för kriser inom jordbrukssektorn visar den information som finns tillgänglig i kommissionens ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2019 om prognoser för direktstöd och marknadsrelaterade utgifter att graden för finansiell disciplin i genomförandeförordning (EU) 2018/866 behöver anpassas.

(3)

På grundval av den nya information som kommissionen har måste justeringsgraden anpassas i enlighet med artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 före den 1 december det kalenderår för vilket justeringsgraden är tillämplig.

(4)

Som en allmän regel görs stödutbetalningarna till de jordbrukare som ansöker om direktstöd för ett visst kalenderår (N) under en fastställd utbetalningsperiod under budgetåret (N + 1). Medlemsstaterna får emellertid i vissa fall göra sena utbetalningar till jordbrukarna utanför utbetalningsperioden, inom vissa frister. Sådana sena utbetalningar får göras under ett efterföljande budgetår. När finansiell disciplin tillämpas för ett visst kalenderår bör justeringsgraden inte tillämpas på de utbetalningar för vilka stödansökningar har lämnats in under något annat kalenderår än det som den finansiella disciplinen avser. För att säkerställa likabehandling av jordbrukarna är det därför lämpligt att föreskriva att justeringsgraden bara ska tillämpas på utbetalningar för vilka ansökan har lämnats in under det kalenderår som den finansiella disciplinen avser, oavsett när stödet betalas ut till jordbrukarna.

(5)

I artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (3) föreskrivs att den justeringsgrad som tillämpas på direktstöd som fastställts i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 endast ska tillämpas på direktstöd som under det motsvarande kalenderåret ska beviljas en jordbrukare och som överstiger 2 000 euro. I artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 föreskrivs dessutom att till följd av det gradvisa införandet av direktstöd, ska justeringsgraden för Kroatien gälla först från och med den 1 januari 2022. Därför bör den justeringsgrad som fastställs i den här förordningen inte gälla stöd till jordbrukare i den medlemsstaten.

(6)

Den anpassade justeringsgraden bör beaktas vid beräkningen av hela det stöd som beviljas en jordbrukare för en stödansökan som lämnats in för kalenderåret 2018. Av tydlighetsskäl bör genomförandeförordning (EU) 2018/866 därför upphävas.

(7)

För att se till att den anpassade justeringsgraden är tillämplig från och med den dag då utbetalningarna till jordbrukarna inleds i enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 bör denna förordning gälla från och med den 1 december 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1.   För att kunna fastställa justeringsgraden enligt artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013, och i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, ska beloppen på de direktstöd inom de stödordningar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, som beviljas jordbrukare och som överskrider 2 000 euro för stödansökningar som lämnats in för kalenderåret 2018, minskas med en justeringsgrad på 1,411917 %.

2.   Den minskning som anges i punkt 1 ska inte tillämpas i Kroatien.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2018/866 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866 av den 13 juni 2018 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 (EUT L 149, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).


Top