EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 av den 23 oktober 2018 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1066 (Text av betydelse för EES.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1624

av den 23 oktober 2018

om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1066

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU, 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 11.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1066 (2) fastställer förfarandet och inför en minimiuppsättning mallar för hur kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan kallade institut) ska förse resolutionsmyndigheter med information för upprättande och genomförande av resolutionsplaner för institut. Sedan antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1066 har resolutionsmyndigheterna samlat erfarenhet inom resolutionsplaneringsområdet. Med hänsyn till denna erfarenhet är det nödvändigt att uppdatera minimiuppsättningen av mallar för insamling av information i resolutionsplaneringssyfte.

(2)

Genomförandeförordning (EU) 2016/1066 har även till syfte att utforma förfarandet och minimiuppsättningen av mallar för hur information ska lämnas till resolutionsmyndigheterna av instituten för att resolutionsmyndigheterna ska kunna samla in denna information på samma sätt över hela unionen och för att informationsutbytet mellan relevanta myndigheter ska underlättas. Erfarenheten har dock visat att en enhetlig informationsinsamling endast har kunnat uppnås delvis. Det är därför nödvändigt att se till att resolutionsmyndigheter över hela unionen regelbundet samlar in ett minimum av information om varje institut eller koncern. Detta hindrar inte resolutionsmyndigheterna från att samla in ytterligare information som de anser vara nödvändig för upprättande och genomförande av resolutionsplaner eller för fastställande av förenklade informationsskyldigheter, så som anges i artikel 4 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/59/EU.

(3)

För att garantera att resolutionsplanerna baseras på en minimiuppsättning data av konstant hög kvalitet och precision bör uppgiftsposterna i rapportmallarna som införs av genomförandeförordning (EU) 2016/1066 omvandlas till en gemensam datapunktsmodell, i enlighet med praxis inom tillsynsrapportering. Den gemensamma datapunktsmodellen bör bestå av ett strukturerat återgivande av uppgiftsposterna, och identifiera alla relevanta affärsbegrepp för att uppnå en enhetlig rapportering för resolutionsplanering och bör innehålla alla relevanta specifikationer som krävs för att vidareutveckla enhetliga it-rapporteringslösningar.

(4)

För att garantera kvaliteten, enhetligheten och riktigheten i de uppgiftsposter som rapporteras av instituten ska gemensamma valideringsregler tillämpas.

(5)

Valideringsregler och datapunktsdefinitioner uppdateras av naturliga skäl regelbundet för att säkerställa att de alltid uppfyller gällande lagstiftningskrav, samt analytiska och informationstekniska krav. Den tid som för närvarande krävs för att anta och offentliggöra den detaljerade gemensamma datapunktsmodellen och valideringsreglerna innebär dock att det inte är möjligt att verkställa ändringar tillräckligt snabbt och i tillräckligt god tid för att garantera en löpande enhetlig rapportering avseende resolutionsplaner inom unionen. Därför bör stringenta kvalitetskriterier upprättas för den detaljerade gemensamma datapunktsmodellen och de detaljerade gemensamma valideringsreglerna, som Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att publicera elektroniskt på sin webbplats.

(6)

I enlighet med artikel 11.2 i direktiv 2014/59/EU bör behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter samarbeta för att minimera överlappande informationskrav. Av denna anledning införs genom genomförandeförordning (EU) 2016/1066 en samarbetsmodell för behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter som ska hjälpa behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter att gemensamt kontrollera om en del av eller all information som begärs redan är tillgänglig för den behöriga myndigheten. I det fall behörig myndighet har tillgång till informationen är det lämpligt att myndigheten förmedlar den till resolutionsmyndigheten direkt.

(7)

Med anledning av de omfattande nödvändiga förändringarna av genomförandeförordning (EU) 2016/1066, samt av rättssäkerhetsskäl och för tydlighets skull, är det önskvärt att anta en ny genomförandeförordning och därmed upphäva genomförandeförordning (EU) 2016/1066.

(8)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som EBA har lämnat till kommissionen.

(9)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om de tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat potentiella kostnader och fördelar, samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Denna förordning fastställer tekniska genomförandestandarder som specificerar förfaranden och en minimiuppsättning mallar för den information som ska lämnas till resolutionsmyndigheter och som är nödvändigt för att upprätta och genomföra individuella resolutionsplaner, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, samt koncernresolutionsplaner i enlighet med artikel 13 i samma direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    resolutionsenhet : antingen

a)

en enhet etablerad inom unionen som av resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 12 i direktiv 2014/59/EU identifieras som en enhet för vilken resolutionsplanen föreskriver resolutionsåtgärder, eller

b)

ett institut som inte utgör en del av en koncern som är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt artiklarna 111 och 112 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4) och för vilket den resolutionsplan som upprättats i enlighet med artikel 10 i direktiv 2014/59/EU föreskriver resolutionsåtgärder.

2.    resolutionskoncern : antingen

a)

en resolutionsenhet och dess filialer som inte utgör

i)

egna resolutionsenheter, eller

ii)

filialer till andra resolutionsenheter, eller

iii)

enheter som är etablerade i ett tredjeland och som inte ingår i resolutionskoncernen enligt resolutionsplanen och deras filialer, eller

b)

kreditinstitut som har en permanent anknytning till en central enhet, den centrala enheten samt varje institut som kontrolleras av den centrala enheten, i det fall någon av dessa enheter utgör en resolutionsenhet.

3.    koncerninstitut : en koncernenhet som är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag.

4.    relevant juridisk person : en koncernenhet som antingen

a)

tillhandahåller kritiska funktioner eller

b)

representerar eller tillhandahåller mer än 5 % av något av

i)

koncernens totala riskexponering, som avses i artikel 92.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (5), eller

ii)

det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden, som avses i artikel 429.4 i förordning (EU) nr 575/2013, eller

iii)

koncernens rörelseresultat på konsoliderad basis.

Artikel 3

Tillhandahållande av central information för individuella resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner

1.   Instituten och, när det gäller koncerner, moderföretag inom unionen, ska lämna in informationen som anges i mallarna i bilaga I till resolutionsmyndigheterna, antingen direkt eller via den behöriga myndigheten i enlighet med bestämmelserna om grad av informationskonsolidering, frekvens och format i artiklarna 4, 5 och 6 samt i enlighet med instruktionerna i bilaga II.

2.   I det fall en resolutionsmyndighet eller, när det gäller koncerner, en resolutionsmyndighet på koncernnivå, tillämpar förenklade skyldigheter i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ska den informera instituten eller moderföretagen inom unionen om vilka uppgifter som inte behöver ingå i den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Informationen ska identifieras genom hänvisning till mallarna i bilaga I.

Artikel 4

Grad av informationskonsolidering

1.   Institut som inte ingår i någon koncern ska på individuell basis lämna in den information som avses i artikel 3.1, med undantag för den information som avses i mall Z 07.02 och Z 04.00 i bilaga I.

2.   När det gäller koncerner ska moderföretag inom unionen lämna in den information som avses i artikel 3.1 enligt följande anvisningar:

a)

Den information som anges i mall Z 01.00 i bilaga I när det gäller

i)

koncernenheter som ingår i koncernens konsoliderade årsredovisning som överskrider 0,5 % av koncernens totala tillgångar eller skulder,

ii)

koncerninstitut som överskrider 0,5 % av den totala riskexponeringen eller 0,5 % av koncernens totala kärnprimärkapital baserat på den konsoliderade situationen för moderföretaget inom unionen,

iii)

koncernenheter som tillhandahåller kritiska funktioner.

b)

Den information som anges i mall Z 02.00 och Z 03.00 i bilaga I

i)

för moderföretaget inom unionen eller, om olika, för varje resolutionsenhet på individuell basis,

ii)

för varje koncerninstitut som utgör en relevant juridisk person och inte omfattas av punkt i), på individuell basis, förutom i de fall där resolutionsmyndigheten har avstått helt från att, för ifrågavarande institut, tillämpa det individuella minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45.11 eller 45.12 i direktiv 2014/59/EU,

iii)

för moderföretag inom unionen på konsoliderad basis eller, i annat fall, för varje resolutionsenhet baserat på resolutionskoncernens konsoliderade situation.

c)

Den informationen som anges i mall Z 04.00 i bilaga I gällande de interna finansiella sammanlänkningarna mellan samtliga relevanta juridiska personer.

d)

Den information som anges i mall Z 05.01 och Z 05.02 i bilaga I

i)

för moderföretaget inom unionen eller, om olika, för varje resolutionsenhet på individuell basis,

ii)

för moderföretag inom unionen på konsoliderad basis eller, i annat fall, för varje resolutionsenhet baserat på resolutionskoncernens konsoliderade situation.

e)

Den information som anges i mall Z 06.00 i bilaga I för moderföretag inom unionen på konsoliderad basis, gällande samtliga kreditinstitut som utgör relevanta juridiska personer.

f)

Den information som anges i mall Z 07.01 i bilaga I, separat för varje medlemsstat där koncernen är verksam.

g)

Den information som anges i mall Z 07.02, Z 07.03 och Z 07.04 i bilaga I gällande kritiska funktioner och kärnaffärsområden som tillhandahålls av någon av koncernenheterna.

h)

Den information som anges i mall Z 08.00 i bilaga I gällande samtliga kritiska tjänster som tillhandahålls någon av de koncernenheter som ingår i mall Z 01.00 i bilaga I.

i)

Den information som anges i mall Z 09.00 i bilaga I gällande alla finansmarknadsinfrastrukturer, där en eventuell störning i dessa strukturer allvarligt kan försvåra eller helt förhindra någon av de kritiska funktioner som identifieras i mall Z 07 02.

j)

Den information som anges i mall Z 10.01 och Z 10.02 i bilaga I gällande samtliga kritiska informationssystem inom koncernen.

Artikel 5

Frekvens, referensdatum och rapportöverföringsdatum

1.   Instituten ska lämna in den information som avses i artikel 3.1 senast den 30 april varje år med avseende på den sista dagen i föregående kalenderår eller i det relevanta budgetåret. Om den 30 april inte infaller på en bankdag ska uppgifterna lämnas senast påföljande bankdag.

2.   Resolutionsmyndigheterna ska tillhandahålla nödvändiga kontaktuppgifter för inlämnande av information till resolutionsmyndigheten eller, i förekommande fall, till den behöriga myndigheten.

3.   Instituten får lämna in oreviderade uppgifter. Om de reviderade uppgifterna avviker från inlämnade oreviderade uppgifter, ska de ändrade reviderade uppgifterna lämnas in utan onödigt dröjsmål. Oreviderade uppgifter är uppgifter som inte har blivit föremål för ett utlåtande från en extern revisor, medan reviderade uppgifter är uppgifter som har granskats av en extern revisor som har lämnat en revisionsberättelse.

4.   Rättelser av inlämnade rapporter ska lämnas in utan onödigt dröjsmål.

Artikel 6

Format för inlämnande av uppgifter

1.   Institut eller, när det gäller koncerner, moderföretag inom unionen, ska lämna in den information som avses i artikel 3.1 i de format för uppgiftsutbyte och utformningar som resolutionsmyndigheterna har specificerat, med iakttagande av de datapostdefinitioner som ingår i den gemensamma datapunktsmodellen som avses i bilaga III och de valideringsregler som avses i bilaga IV, samt följande specifikationer:

a)

Uppgifter som inte krävs eller som inte är tillämpliga får inte ingå i inlämningen.

b)

Numeriska värden ska anges som fakta enligt följande:

i)

Datapunkter av uppgiftstypen ”monetärt belopp” ska anges med en minsta noggrannhet motsvarande tusen enheter.

ii)

Datapunkter av uppgiftstypen ”procentandel” ska anges per enhet med en minsta noggrannhet motsvarande fyra decimaler.

iii)

Data av typen ”heltal” ska anges utan decimaler och med en noggrannhet motsvarande en enhet.

2.   De uppgifter som lämnas in av instituten eller, när det gäller koncerner, av moderföretagen inom unionen, ska förses med följande information:

a)

Referensdatum för inlämning av uppgifter.

b)

Rapporteringsvaluta.

c)

Tillämpliga redovisningsstandarder.

d)

Den rapporterande enhetens identitetskod.

e)

Grad av informationskonsolidering i enlighet med artikel 4.

Artikel 7

Tillhandahållande av tilläggsinformation för individuella resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner

1.   I det fall en resolutionsmyndighet eller en resolutionsmyndighet på koncernnivå anser att information som inte omfattas av någon av de mallar som anges i bilaga I är nödvändig för upprättande och genomförande av resolutionsplaner, eller i det fall tilläggsinformation som lämnas in av behörig myndighet i enlighet med artikel 8.2 tillhandahålls i ett format som inte är lämpligt för upprättande och genomförande av resolutionsplaner, ska resolutionsmyndigheten begära denna information av institutet eller moderföretaget inom unionen.

2.   För en begäran enligt punkt 1, ska resolutionsmyndigheten

a)

identifiera vilken tilläggsinformation som ska tillhandahållas,

b)

med beaktande av den begärda informationens omfång och komplexitet, ange en lämplig tidsram inom vilken institutet eller, när det gäller koncerner, moderföretaget inom unionen, ska tillhandahålla informationen till resolutionsmyndigheten,

c)

ange vilket format institutet eller, när det gäller koncerner, moderföretaget inom unionen, ska använda för att tillhandahålla informationen till resolutionsmyndigheten,

d)

ange huruvida informationen ska färdigställas på individuell basis eller koncernbasis och ifall dess omfattning ska vara lokal, gälla hela unionen eller vara global,

e)

tillhandahålla nödvändiga kontaktuppgifter för inlämning av tilläggsinformation.

Artikel 8

Samarbete mellan behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter

1.   Behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter ska gemensamt kontrollera ifall delar av eller hela informationen som ska lämnas in till resolutionsmyndigheten i enlighet med artiklarna 3.1 och 7 redan är tillgänglig för den behöriga myndigheten.

2.   Om delar av eller all den information som begärs redan finns hos den behöriga myndigheten ska denna myndighet i god tid överlämna den till resolutionsmyndigheten.

3.   I det fall som avses i punkt 2 ska resolutionsmyndigheterna garantera att instituten eller, när det gäller koncerner, moderföretagen inom unionen, informeras om vilka uppgifter som ska inkluderas i den information som ska lämnas in i enlighet med artikel 3.1. Informationen ska identifieras genom hänvisning till mallarna i bilaga I.

Artikel 9

Övergångsperiod

1.   Genom undantag från artikel 5.1 ska rapportöverföringsdatum för ett budgetår som slutar på ett datum som infaller mellan den 1 januari och den 31 december 2018 vara senast den 31 maj 2019.

2.   Genom undantag från artikel 5.1 ska rapportöverföringsdatum för ett budgetår som slutar på ett datum som infaller mellan den 1 januari och den 31 december 2019 vara senast den 30 april 2020.

Artikel 10

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2016/1066 ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1066 av den 17 juni 2016 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 181, 6.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176 27.6.2013, s. 1).


BILAGA I

RESOLUTIONSMALLAR

Mall nr

Mallkod

Mallens/mallarnas namn

Förkortning

 

 

ENHETSINFORMATION, KONCERNSTRUKTUR OCH BEROENDEFÖRHÅLLANDEN

 

1

Z 01.00

Organisationsstruktur

ORG

 

 

INFORMATION OM POSTER PÅ OCH UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

 

2

Z 02.00

Skuldstruktur

LIAB

3

Z 03.00

Kapitalbaskrav

EGEN

4

Z 04.00

Finansiell sammanlänkning inom koncernen

IFC

5,1

Z 05.01

Större motparter (skulder)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Större motparter (utanför balansräkningen)

MCP 2

6

Z 06.00

Insättningsgaranti

DIS

 

 

KÄRNAFFÄRSOMRÅDEN, KRITISKA FUNKTIONER OCH RELATERADE INFORMATIONSYSTEM SAMT FINANSMARKNADSINFRASTRUKTURER

 

 

 

Kritiska funktioner och kärnaffärsområden

 

7,1

Z 07.01

Kriticitetsbedömning av ekonomiska funktioner

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Kartläggning av kritiska funktioner enligt juridisk person

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Kartläggning av kärnaffärsområden enligt juridisk person

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Kartläggning av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden

FUNC 4

8

Z 08.00

Kritiska tjänster

SERV

 

 

FMI-tjänster - leverantörer och användare

 

9

Z 09.00

FMI-tjänster - leverantörer och användare - kartläggning enligt kritiska funktioner (FMI)

FMI 1

 

 

Informationssystem

 

10,1

Z 10.01

Kritiska informationssystem (allmän information)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Kartläggning av informationssystem

CIS 2


Z 01.00 - Organisationsstruktur (ORG)

Enhet

Direkt moderföretag

Namn

Kod

LEI-kod

Enhetstyp

Land

Ingår i konsoliderad tillsyn

Art 7 CRR Undantag

Art 10 CRR Undantag

Summa tillgångar

Totalt riskexponeringsbelopp

Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde

Redovisningsstandard

Bidrag till de totala sammanställda tillgångarna

Bidrag till det totala sammanställda riskexponeringsbeloppet

Bidrag till konsoliderad bruttosoliditetsexponering

Relevant juridisk person

Namn

Kod

LEI-kod

Aktiekapital

Rösträtt i enheten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 - Skuldstruktur (LIAB)

 

Motpart

TOTALT

 

Hushåll

Icke-finansiella företag (SMF)

Icke-finansiella företag (icke-SMF)

Kreditinstitut

Andra finansiella företag

Nationella regeringar & centralbanker

Oidentifierade, listade på en handelsplats

Oidentifierade, ej listade på en handelsplats

varav: inom koncernen

varav: skulder som regleras av lagstiftning i ett tredjeland, med undantag för skulder inom koncernen

Rad

Punkt

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

SKULDER EXKLUDERADE FRÅN SKULDNEDSKRIVNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Garanterade insättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Skulder med säkerhet - garanterad del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Kundrelaterade skulder, om dessa skyddas vid insolvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Förvaltningsskulder, om dessa skyddas vid insolvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Institutionella skulder < 7 dagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

System(operatörs-)skulder < 7 dagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Anställdas skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Skulder som är kritiska för den dagliga driften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Skulder till skatte- och socialförsäkringsmyndigheter, om prioriterade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Skulder till insättningsgarantisystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

SKULDER SOM INTE ÄR EXKLUDERADE FRÅN SKULDNEDSKRIVNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Insättningar, inte garanterade men prioriterade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Skulder på balansräkningen som kan hänföras till derivat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmängder, efter marknadsprisjustering, före kvittning av säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmänger, efter marknadsprisjustering, efter kvittning av säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmängder, efter marknadsprisjustering, efter kvittning av säkerhet, inräknat förväntat avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av tillsynsregler för nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Icke-garanterade skulder med säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturerade produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Seniora skulder utan säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Icke-prioriterade seniora skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Efterställda skulder (inte erkända som kapitalbas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

varav: återstående löptid <= 1 månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

varav: återstående löptid > 1 månad <= 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Övriga MREL-kvalificerade skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

varav: återstående löptid > 1 år och <= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Icke-finansiella skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Skulder, restposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

KAPITALBAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Kärnprimärkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

varav: kapitalinstrument/aktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

varav: instrument som är likställda med vanliga aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

varav: (delar av) efterställda skulder erkända som kapitalbas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Supplementärkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

varav: (delar av) efterställda skulder erkända som kapitalbas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

SUMMA SKULDER & KAPITALBAS INKLUSIVE DERIVATSKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 - Kapitalbaskrav (OWN)

 

Summa eller procentandel

0010

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP

0100

 

Bidrag till det totala sammanställda riskexponeringsbeloppet

0110

 

STARTKAPITAL OCH BRUTTOSOLIDITETSKRAV

 

 

Startkapital

0210

 

Bruttosoliditetskrav

0220

 

TOTAL ÖUP-KAPITALKRAVSRELATION (TSCR)

0300

 

TSCR: som ska utgöras av kärnprimärkapital

0310

 

TSCR: som ska utgöras av primärkapital

0320

 

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

0400

 

Kapitalkonserveringsbuffert

0410

 

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

0420

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

0430

 

Systemriskbuffert

0440

 

Buffert för globalt systemviktigt institut

0450

 

Övrig buffert för systemviktiga institut

0460

 

Samlad kapitalkravsrelation (OCR)

0500

 

OCR: som ska utgöras av kärnprimärkapital

0510

 

OCR: som ska utgöras av primärkapital

0520

 

OCR och riktlinje för ytterligare kapitalbas (andra pelaren, P2G)

0600

 

OCR och P2G: som ska utgöras av kärnprimärkapital

0610

 

OCR och P2G: som ska utgöras av primärkapital

0620

 


Z 04.00 - Finansiell sammanlänkning inom koncernen (IFC)

Utfärdare eller garanterad enhet

Kreditgivare, innehavare eller garantigivare

Finansiell sammanlänkning

Enhetens namn

Kod

Enhetens namn

Kod

Typ

Utestående belopp

 

varav: som har utfärdats enligt lagstiftning i tredjeland

varav MREL-kvalificerade

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 - Större skuldmotparter (MCP 1)

Motpart

Typ

Utestående belopp

Enhetens namn

Kod

Koncern eller enskild

Land

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 - Större motparter utanför balansräkningen (MCP 2)

Motpart

Typ

Belopp

Enhetens namn

Kod

Koncern eller enskild

Land

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 - Insättningsgaranti (DIS)

Juridisk person

Medlemskap i insättningsgarantisystem

Institutionellt skyddssystem

Ytterligare skydd enligt avtalsreglerad plan

Enhetens namn

Kod

Insättningsgarantisystem (DGS)

Summa garanterade insättningar

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 - Kriticitetsbedömning av ekonomiska funktioner (FUNC 1)

Land:

 

 

 

Rad

Ekonomiska funktioner

Kvantitativa uppgifter

Kriticitetsbedömning

ID

Ekonomisk funktion

Beskrivning av ekonomisk funktion

Marknadsandel

Monetärt belopp

Numerisk indikator

Verkningar på marknaden

Utbytbarhet

Kritisk funktion

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Insättningar

0010

1,1

Hushåll

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Icke-finansiella företag - SMF

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Icke-finansiella företag - icke-SMF

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Offentlig sektor

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Övriga sektorer/motparter (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Övriga sektorer/motparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Övriga sektorer/motparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utlåning

0080

2,1

Hushåll - bostadslån

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Hushåll - övriga lån

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Icke-finansiella företag - SMF

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Icke-finansiella företag - icke-SMF

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Offentlig sektor

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Övriga sektorer/motparter (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Övriga sektorer/motparter (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Övriga sektorer/motparter (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Betal-, kontant-, avvecklings-, clearing- och depåtjänster

0160

3,1

Betaltjänster till MFI

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Betaltjänster till icke-MFI

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Kontanttjänster

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Värdepappersavvecklingstjänster

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

CCP-clearingtjänster

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Depåtjänster

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalmarknader

0250

4,1

Derivat som innehas för handel - OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Derivat som innehas för handel - icke-OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Andrahandsmarknader/handel (som endast innehas för handel)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Primära marknader/emissionsgarantier

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kapitalmarknadsfinansiering

0320

5,1

Upplåning

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Derivat (tillgångar)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Utlåning

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Derivat (skulder)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Övriga produkttyper (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Övriga produkttyper (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Övriga produkttyper (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt juridisk person (FUNC 2)

Kritiska funktioner

Juridisk person

Monetär betydelse

Land

ID

Enhetens namn

Kod

Monetärt belopp

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 -Kartläggning av kärnaffärsområden enligt juridisk person (FUNC 3)

Kärnaffärsområde

Juridisk person

Kärnaffärsområde

Affärsområde-ID

Beskrivning

Enhetens namn

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (FUNC 4)

Kritiska funktioner

Kärnaffärsområde

Land

Funktions-ID

Kärnaffärsområde

Affärsområde-ID

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 - Kritiska tjänster (SERV)

Identifiering

Typ av tjänst

Tjänstemottagare

Tjänsteleverantör

Kritisk funktion

Förväntad tid för utbytbarhet

Förväntad tid för tillgång till avtal

Tillämplig lag

Resolutionsbeständigt avtal

Enhetens namn

Kod

Enhetens namn

Kod

Del av koncernen

Land

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 - FMI-tjänster - leverantörer och användare - kartläggning enligt kritiska funktioner (FMI)

Användare

Kritisk funktion

Leverantör

Tillämplig lag

Enhetens namn

Kod

Land

ID

Finansmarknadsinfrastruktur (FMI)

Typ av deltagande

Mellanhand

Beskrivning av tjänsten

Systemtyp

Namn

FMI-kod

Namn

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 - Kritiska informationssystem (allmän information) (CIS 1)

Kritiska informationssystem

Koncernenhet som är ansvarig för systemet

System Identifieringskod

Namn

Typ

Beskrivning

Enhetens namn

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 - Kartläggning av informationssystem (CIS 2)

System Identifieringskod

Koncernenhet som använder systemet

Kritisk tjänst

Kritisk funktion

Enhetens namn

Kod

Identifiering

Land

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


BILAGA II

Anvisningar

I.

Allmänna instruktioner 24

I.1

Struktur 24

I.2

Hänvisningar 25

I.3

Redovisningsstandarder 25

I.4

Omfattning av konsolidering 25

I.5

Numrering och övriga konventioner 26

II.

Mallrelaterade instruktioner 26

II.1

Z 01.00 - Organisationsstruktur (ORG) 26

II.2

Z 02.00 - Skuldstruktur (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 - Kapitalbaskrav (OWN) 36

II.4

Z 04.00 - Finansiell sammanlänkning inom koncernen (IFC) 39

II.5

Z 05.01 och Z 05.02 - Större motparter (MCP) 41

II.6

Z 06.00 - Insättningsgaranti (DIS) 44

II.7

Kritiska funktioner och kärnaffärsområden 47

II.8

Z 08.00 - Kritiska tjänster (SERV) 55

II.9

Z 09.00 -FMI-tjänster - leverantörer och användare - kartläggning enligt kritiska funktioner. 59

II.10

Kritiska informationssystem 61

I.   Allmänna instruktioner

I.1   Struktur

1.

Ramverket består av 15 mallar organiserade i tre sektioner:

(1)

”Allmän information”, som ger en överblick över organisationsstrukturen hos en koncern och dess enheter, fördelningen av tillgångar och riskexponeringsbeloppen. Denna sektion består av mall ”Z 01.00 - Organisationsstruktur (ORG)”.

(2)

”Information om poster på och utanför balansräkningen” som ger finansiell information om skulder, kapitalbas, finansiella relationer mellan koncernenheter, skulder gentemot större motparter och poster utanför balansräkningen som mottagits av större motparter samt insättningsgaranti. Denna sektion består av sex mallar:

a)

”Z 02.00 - Skuldstruktur (LIAB)”.

b)

”Z 03.00 - Kapitalbaskrav (OWN)”.

c)

”Z 04.00 - Finansiell sammanlänkning inom koncernen (IFC)”.

d)

Två mallar för större motparter, ”Z 05.01 - Större skuldmotparter (Z-MCP 1)” och ”Z 05.02 - Större motparter utanför balansräkningen (Z-MCP 2)”.

e)

”Z 06.00 - Insättningsgaranti (Z-DIS)”

(3)

”Kritiska funktioner” som ger en överblick över kritiska funktioner och kopplar dem till juridiska personer, kärnaffärsområden, kritiska tjänster, finansmarknadsinfrastrukturer och informationssystem. Denna sektion består av sju mallar:

Fyra mallar för att identifiera kritiska funktioner och koppla dem till kärnaffärsområden och koncernenheter, ”Z 07.01 - Kriticitetsbedömning av ekonomiska funktioner (Z-FUNC 1)”, ”Z 07.02 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt juridisk person (Z-FUNC 2)”, ”Z 07.03 - Kartläggning av kärnaffärsområden enligt juridisk person (Z-FUNC 3)” och ”Z 07.04 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (Z-FUNC 4)”.

”Z 08.00 - Kritiska tjänster (Z-SERV)”.

Z 09.00 - FMI-tjänster - leverantörer och användare - kartläggning enligt kritiska funktioner (FMI).

2 mallar för kritiska informationssystem, ”Z 10.01 - Kritiska informationssystem (allmän information) (Z-CIS 1)” och ”Z 10.02 - Kartläggning av informationssystem (Z-CIS 2)”.

I.2   Hänvisningar

2.

I denna bilaga används följande förkortningar:

a)

Med ”BCBS” avses Baselkommittén för banktillsyn vid Banken för internationell betalningsutjämning.

b)

Med ”CPMI” avses kommittén för betalningar och marknadsinfrastruktur vid Banken för internationell betalningsutjämning.

c)

Med ”Finrep” avses mallarna för finansiell information i bilaga III och IV, samt tilläggsinstruktionerna i bilaga V i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (1).

d)

Med ”Corep (OF)” avses bilagorna I (mallar) och II (instruktioner) till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

e)

Med ”Corep (LR)” avses bilagorna X (mallar) och XI (instruktioner) i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

f)

Med ”FSB” avses rådet för finansiell stabilitet.

g)

Med ”IAS-standard” avses internationell redovisningsstandard enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2).

h)

Med ”IFRS-standard” avses internationell redovisningsstandard (International Financial Reporting Standard) enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2).

i)

Med ”LEI-kod” avses identifieringskod för juridiska personer, en referenskod som föreslagits av rådet för finansiell stabilitet (FSB) och godkänts av G20 och som syftar till att skapa en unik och världsomspännande identifikation av parter i finansiella transaktioner. Till dess att LEI-systemet fungerar fullt ut tilldelas motparter koder som föregår LEI-koderna av en lokal operativ enhet som godkänts av den föreskrivande tillsynskommittén för det globala systemet med identifieringskod för juridiska personer (ROC, närmare upplysningar finns på följande webbplats: www.leiroc.org). Om en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) finns för en given motpart ska den användas för att identifiera motparten.

j)

Med ”NGAAP” eller ”nationella allmänt accepterade redovisningsprinciper” avses nationella redovisningsregler som har utvecklats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 86/635/EEC (3).

I.3   Redovisningsstandarder

3.

Ifall inget annat har angivits i dessa instruktioner ska instituten rapportera samtliga summor baserat på det redovisningsregler som de använder för att rapportera finansiell information, i enlighet med artiklarna 9 till 11 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. De institut som inte är skyldiga att rapportera finansiell information i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska följa reglerna i sina respektive redovisningsregler.

4.

För institut som rapporterar enligt IFRS-standarder har hänvisningar infogats till berörda IFRS-standarder.

I.4   Omfattning av konsolidering

5.

Detta ramverk gäller, beroende på mall

konsolidering som grundar sig på redovisningskonsolidering (enheter som är inkluderade i konsoliderade finansiella rapporter i enlighet med tillämpliga redovisningsregler),

konsoliderad tillsyn (enheter som omfattas av konsolideringen i enlighet med avsnitt II kapitel 2 i del ett av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (4)) på nivån för moderföretaget inom unionen,

konsolidering på nivån för resolutionsenheten för resolutionskoncernen.

6.

För vare mall ska institutet följa den grund eller de grunder för konsolidering som är tillämpliga i enlighet med artikel 4 i denna förordning.

I.5   Numrering och övriga konventioner

7.

Dessa instruktioner följer den benämningssed som anges i punkterna nedan vid hänvisning till mallars kolumner, rader och celler. I valideringsbestämmelserna hänvisas ofta till dessa sifferkoder.

8.

Följande allmänna beteckningssystem används i dessa instruktioner för att hänvisa till kolumner, rader och celler i en mall: {Mall;Rad;Kolumn}.

9.

Vid validering inom en mall där man endast använder uppgiftsposter från den mallen anges inte mallen i beteckningen: {Rad;Kolumn}.

10.

Om mallen bara har en kolumn, anges endast rader: {Mall;Rad}.

11.

En asterisk betyder att valideringen avser tidigare angivna rader eller kolumner.

12.

Om en uppgiftspost inte är tillämplig för de enheter som rapporten lämnas in för ska motsvarande fält lämnas tomt.

13.

I det fall dessa instruktioner hänvisar till en primärnyckel innebär detta att en kolumn eller en kombination av kolumner är avsedda för att identifiera samtliga rader i mallen unikt. En primärnyckel ska innehålla ett unikt värde för varje rad i mallen. Den får inte innehålla ett nollvärde.

II.   Mallrelaterade instruktioner

II.1   Z 01.00 - Organisationsstruktur (ORG)

II.1.1   Allmänna anmärkningar

14.

Denna mall ger en överblick över koncernens legala struktur och ägarstruktur. En enda mall ska lämnas in för varje koncernenhet som uppfyller minimitröskeln i artikel 4.2 a i denna förordning. Endast juridiska personer ska anges i denna mall.

II.1.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0010–0160

Enhet

0010

Namn

Enhetens namn. Officiellt namn så som detta anges i bolagshandlingar, med angivelse av dess juridiska form.

0020

Kod

Enhetens kod. Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna. Koden ska alltid ha ett värde.

0030

LEI-kod

Enhetens 20-siffriga, alfanumeriska LEI-kod, när en sådan finns.

0040

Enhetstyp

Typen av enhet, efter prioriteringsordning, ska vara en av följande:

a)

”Kreditinstitut”

Denna kategori ska omfatta kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för de enheter som avses i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (5).

b)

”Värdepappersföretag som lyder under krav på startkapital som föreskrivs i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU”

Denna kategori ska omfatta värdepappersföretag enligt definitionen i led 2 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013 som omfattas av de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

c)

”Värdepappersföretag som inte lyder under de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU”

d)

”Finansiellt institut”

Denna kategori ska omfatta finansiella institut enligt definitionen i led 26 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för dem som klassas som ”holdingbolag” enligt beskrivningen i punkt e) nedan.

e)

”Holdingbolag”

Denna kategori ska omfatta samtliga följande:

Finansiella holdingbolag enligt definitionen i led 20 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Blandade finansiella holdingbolag enligt definitionen i led 21 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Holdingbolag med blandad verksamhet enligt definitionen i led 22 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Finansiella moderholdingbolag enligt definitionen i led 30 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Finansiella moderholdingbolag inom unionen enligt definitionen i led 31 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Blandade finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat enligt definitionen i led 32 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Blandade finansiella moderholdingbolag inom unionen enligt definitionen i led 33 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

f)

”Försäkringsföretag”

Denna kategori ska omfatta försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (6).

g)

”Annan typ av enhet”, för enheter som inte omfattas av någon av ovan nämnda kategorier.

0050

Land

ISO-koden 3166–1-alfa-2-kod för enhetens bolagsbildningsland, det kan röra sig om en medlemsstat eller ett tredjeland.

0060

Ingår i tillsynsramen

Följande förkortningar rapporteras:

 

Y - Ja.

 

N - Nej.

0070

Artikel 7 CRR-undantag

Följande förkortningar rapporteras:

 

Y –om behörig myndighet har avstått från att tillämpa artikel 6.1 i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 575/2013.

 

N - i övriga fall

0080

Artikel 10 CRR-undantag

Följande förkortningar rapporteras:

 

Y – om behörig myndighet har tillämpat ett undantag i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

 

N - i övriga fall

0090

Summa tillgångar

Summa tillgångar enligt definitionen för Finrep {F 01.01;380,010}

0100

Totalt riskexponeringsbelopp

Totalt riskexponeringsbelopp enligt definitionen för Corep (OF): {C 02.00;010;010}

Denna post ska inte rapporteras för enheter som inte är institut eller för enheter som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 7 eller artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

0110

Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde

Summa bruttosoliditetsexponering enligt definitionen för Corep (LR): {C 47.00;290;010}

Denna post ska inte rapporteras för enheter som inte är institut eller för enheter som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 7 eller artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

0120

Redovisningsstandard

Enhetens tillämpade redovisningsstandarder. Följande förkortningar rapporteras:

IFRS

nGAAP

0130

Bidrag till de totala sammanställda tillgångarna

Det belopp som enheten bidrar med till koncernens totala sammanställda tillgångar som redovisas i rapporten.

0140

Bidrag till det totala sammanställda riskexponeringsbeloppet

Det belopp som enheten bidrar med till koncernens totala sammanställda riskexponeringsbelopp som redovisas i rapporten.

0150

Bidrag till konsoliderad bruttosoliditetsexponering

Det belopp som enheten bidrar med till koncernens konsoliderade bruttosoliditetsexponering som redovisas i rapporten.

0160

Relevant juridisk person

Ifall enheten utgör en relevant juridisk person enligt definitionen i artikel 2 i denna förordning.

0170–0210

Direkt moderföretag

Enhetens direkta moderföretag. Endast direkta moderföretag med mer än 5 % rösträtt inom enheten ska rapporteras.

Ifall en enhet har mer än ett direkt moderföretag ska endast det direkta moderföretaget som har det högsta aktieinnehavet eller, om det är relevant, den högsta andelen röster rapporteras.

0140

Namn

Namnet på enhetens direkta moderföretag.

0150

Kod

Det direkta moderföretagets kod. Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna. Koden ska alltid ha ett värde.

0160

LEI-kod

Enhetens 20-siffriga, alfanumeriska LEI-kod, när en sådan finns.

0170

Aktiekapital

Det direkta moderföretagets aktieinnehav i enheten, exklusive reserver.

0180

Rösträtt i enheten

Det direkta moderföretagets procentandel av rösterna i enheten.

Denna information krävs endast ifall en aktie inte motsvaras av en röst (eftersom rösträtterna då inte motsvaras av aktiekapitalet).

II.2   Z 02.00 - Skuldstruktur (LIAB)

II.2.1   Allmänna anmärkningar

15.

Denna mall innehåller detaljerad information om enhetens eller koncernens skuldstruktur. Skulder delas in i skulder som är exkluderade från skuldnedskrivning och skulder som inte är exkluderade från skuldnedskrivning. Vidare indelning efter skuldklass, motpartsklass och löptid anges.

16.

När uppdelning efter löptid anges i denna mall ska den återstående löptiden utgöra tiden fram till den avtalsenliga löptidens utgång eller, när innehavaren av ett instrument enligt avtalet eller gällande lagstiftning har en explicit eller implicit rätt till tidig återbetalning, fram till det första datum när sådan rätt uppstår. Mellanliggande betalningar av kapitalbeloppet ska delas upp i motsvarande löptidsintervall. I förekommande fall ska löptiden beaktas separat för både kapitalbeloppet och den upplupna räntan.

17.

Som standard ska de belopp som redovisas i denna mall vara utestående belopp. Det utestående beloppet av en fordran eller ett instrument utgörs av fordrans eller instrumentets kapitalbelopp plus upplupen ränta. Det utestående skuldbeloppet motsvarar värdet på den fordran som borgenären skulle kunna registrera under insolvensförfaranden.

18.

Genom undantag från föregående punkt ska balansräkningsskulder som härrör från derivat (rapporterade på rad 0330) rapporteras som redovisade värden. Det redovisade värdet ska vara redovisat värde enligt definitionen för Finrep, antingen enligt IFRS eller nGAAP, beroende på vad som är tillämpligt. För övriga fall ska siffror enligt nGAAP-rapportering användas.

II.2.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0010

Hushåll

Finrep, bilaga V, del 1, punkt 42 (f)

Individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter och producenter av varor och icke-finansiella tjänster uteslutande för egen slutlig användning, och som producenter av marknadsförda varor och icke-finansiella och finansiella tjänster, förutsatt att dessa aktiviteter inte utförs av kvasibolag. Här ingår hushållens ideella organisationer som betjänar hushåll och som främst ägnar sig åt produktion av varor och tjänster avsedda för specifika grupper av hushåll utanför marknaden.

0020

Icke-finansiella företag (SMF)

Avdelning I artikel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 (7). Finrep, bilaga V, del 1, punkt 5 (i).

Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överskrider 50 miljoner euro och/eller vars årliga totala balansomslutning inte överskrider 43 miljoner euro.

0030

Icke-finansiella företag (icke-SMF)

Finrep, bilaga V, del 1, punkt 42 (e).

Företag och kvasibolag som inte ägnar sig åt finansförmedling utan främst åt produktion av handelsvaror och icke-finansiella tjänster i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (8).

Exklusive de ”SMF” som redovisas i kolumn 0020.

0040

Kreditinstitut

Finrep, bilaga V, del 1, punkt 42 (c).

Kreditinstitut enligt betydelsen i artikel 4.1 led 1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt multilaterala utvecklingsbanker.

0050

Andra finansiella företag

Finrep, bilaga V, del 1, punkt 42 (d).

Alla finansiella företag och kvasibolag som inte är kreditinstitut, såsom värdepappersföretag, värdepappersfonder, försäkringsbolag, pensionsfonder, fondbolag och clearingorganisationer liksom återstående finansiella mellanhänder, finansiella serviceföretag och interna finansinstitut och utlåningsföretag.

0060

Nationella regeringar & centralbanker

Finrep, bilaga V, del 1, punkt 42 (a) och (b).

Centralbanker och nationella regeringar, statliga eller regionala myndigheter samt lokala myndigheter, däribland administrativa organ och icke-kommersiella företag, dock undantaget offentliga företag och privata företag som ägs av dessa administrativa organ och har kommersiell verksamhet (dessa ska rapporteras under ”kreditinstitut”, ”övriga finansiella företag” eller ”icke-finansiella företag” beroende på deras verksamhet), socialförsäkringsfonder och internationella organisationer såsom Europeiska gemenskapen, Internationella valutafonden och Banken för internationell betalningsutjämning.

0070

Oidentifierade, listade på en handelsplats

När en innehavares identitet är okänd på grund av att instrumentet har listats på en handelsplats, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument, ska beloppen redovisas i denna kolumn.

0080

Oidentifierade, ej listade på en handelsplats

När en innehavares identitet är okänd utan att instrumentet har listats på en handelsplats, ska beloppen redovisas i denna kolumn och ingen vidare uppdelning av motparterna krävs. Enheter ska göra sitt bästa för att identifiera motparter och begränsa användandet av denna kolumn till ett minimum.

0090

Totalt

0100

Varav: inom koncernen

Skulder till enheter som inkluderas i det yttersta moderföretagets konsoliderade finansiella rapporter (till skillnad från konsolideringens omfattning för tillsynsändamål).

0110

Varav: skulder som regleras av lagstiftning i ett tredjeland, med undantag för skulder inom koncernen

I dessa ska bruttovärdet på skulderna som regleras av lagen i ett tredjeland och/eller som har utfärdats av koncernenheter som är etablerade i ett tredjeland redovisas. Skulder inom koncernen ska uteslutas.

I det fall resolutionsmyndigheten, i enlighet med artikel 45.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (9), har bekräftat att samtliga beslut från en resolutionsmyndighet gällande nedskrivning eller omvandling av en skuld är giltiga enligt lagen i detta tredjeland ska skulden i fråga inte redovisas under denna rubrik.


Rader

Anvisningar

0100

Skulder exkluderade från skuldnedskrivning

I artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU fastslås att ”[r]esolutionsmyndigheter [inte] får […] använda skuldnedskrivnings- eller konverteringsbefogenheter avseende följande skulder när de regleras i en medlemsstats eller ett tredjelands rätt”.

0110

Garanterade insättningar

Summan av garanterade insättningar enligt definitionen i led 5 i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (10), med undantag för tillfälligt höga restbelopp enligt definitionen i artikel 6.2 i samma direktiv.

0120

Skulder med säkerhet - garanterad del

Artikel 44.2 led b i direktiv 2014/59/EU

Skulder med säkerhet inbegripet återköpsavtal (repor), säkerställda obligationer och skulder i form av finansiella instrument som ingår som en integrerad del av säkerhetspoolen och som enligt nationell rätt är säkrade på ett liknande sätt som säkerställda obligationer.

Varken kravet på att alla säkrade tillgångar som hänför sig till säkerställda obligationer i en täckt säkerhetspool inte påverkas och förblir separerade med tillräcklig finansiering, eller exkludering enligt artikel 44.2 b i direktiv 2014/59/EU, ska hindra resolutionsmyndigheter från att, när så är lämpligt, utöva sina befogenheter gällande delar av skulder med säkerhet eller skulder för vilka säkerhet har ställts som överstiger värdet av de tillgångar, den panträtt, den företagsinteckning eller annan säkerhet som ställts för fordran. Ett sådant osäkrat belopp av dessa skulder med säkerhet ska inte redovisas på denna rad, utan på rad 0340, och delas in ytterligare.

Centralbanksskulder som täcks av en säkerhetspool (till exempel huvudsakliga refinansieringstransaktioner, långfristiga refinansieringstransaktioner, riktade långfristiga refinansieringstransaktioner etc.) ska räknas som skulder med säkerhet.

En särskild typ av skulder är säkerheter (t.ex. kontantsäkerheter) som tas emot och redovisas på balansräkningen. När sådana säkerheter är juridiskt bundna till tillgångar ska de hanteras som skulder med säkerhet för denna rapportering.

0130

Kundrelaterade skulder, om dessa skyddas vid insolvens

Artikel 44.2 led c i direktiv 2014/59/EU

Skulder som kan hänföras till kundtillgångar eller kundmedel hos institutet eller den enhet som avses i led b, c eller d i artikel 1.1 i direktiv 2014/59/EU om kundtillgångar eller kundmedel inbegripet kundtillgångar eller kundmedel som innehas på uppdrag av fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (11), eller på uppdrag av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i led a i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (12), under förutsättning att en sådan kund är skyddad enligt tillämplig insolvensrätt.

0140

Förvaltningsskulder, om dessa skyddas vid insolvens

Artikel 44.2 led d i direktiv 2014/59/EU

Skulder som kan hänföras till en förtroenderelation mellan institutet eller den enhet som avses i led b, c eller d i artikel 1.1 i direktiv 2014/59/EU (som förvaltare) och en annan person (som mottagare), under förutsättning att en sådan mottagare åtnjuter skydd enligt tillämplig insolvensrätt eller civilrätt.

0150

Skulder till kreditinstitut < 7 dagar

Artikel 44.2 led e i direktiv 2014/59/EU

Skulder till kreditinstitut, med undantag för enheter inom samma redovisningskoncern, med en ursprunglig löptid på mindre än sju dagar.

0160

System(operatörs-)skulder < 7 dagar

Artikel 44.2 led f i direktiv 2014/59/EU

Skulder med en återstående löptid på mindre än sju dagar, till system eller systemoperatörer som har utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EC (13) eller till dess deltagare och som kan hänföras till deltagande i ett sådant system.

0170

Anställdas skulder

Artikel 44.2 led g i i direktiv 2014/59/EU

Skulder till en anställd, relaterade till inarbetad lön, pensionsförmåner eller annan fast ersättning, med undantag för den rörliga delen av ersättning som inte regleras av kollektivavtal. Ovan ska dock inte tillämpas på den rörliga delen av en ersättning i det fall den anställde är en väsentlig risktagare, enligt definitionen i artikel 92.2 i direktiv 2013/36/EU.

0180

Skulder som är kritiska för den dagliga driften

Artikel 44.2 led g ii i direktiv 2014/59/EU

Skulder till en borgenär inom affärs- eller handelssektorn som förser institutet, eller den enhet som avses i led b, c eller d i artikel 1.1 i direktiv 2014/59/EU, med varor eller tjänster som är kritiska för den löpande verksamheten, däribland it-tjänster, försörjningstjänster och hyra, förvaltning och underhåll av lokaler.

0190

Skulder till skatte- och socialförsäkringsmyndigheter, om prioriterade

Artikel 44.2 led g iii i direktiv 2014/59/EU

Skulder till skatte- och socialförsäkringsmyndigheter, förutsatt att skulderna är prioriterade enligt tillämplig rätt.

0200

Skulder till insättningsgarantisystem

Artikel 44.2 led g iv i direktiv 2014/59/EU

Skulder till insättningsgarantisystem till följd av bidrag som ska betalas i enlighet med direktiv 2014/49/EU.

0300

Skulder som inte är exkluderade från skuldnedskrivning

Detta är summan av raderna 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 och 0400.

0310

Insättningar, inte garanterade men prioriterade

Artikel 108 i direktiv 2014/59/EU

Insättningar enligt definitionen i artikel 2.1 led 3 i direktiv 2014/49/EU som inte uppfyller kraven för att exkluderas från skuldnedskrivning (artikel 44.2 led a i direktiv 2014/59/EU), men som bör ges förmånsbehandling i enlighet med artikel 108 i direktiv 2014/59/EU.

0320

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade

Insättningar enligt definitionen i artikel 2.1 led 3 i direktiv 2014/49/EU som inte uppfyller kraven för att exkluderas från skuldnedskrivning eller förmånsbehandling genom tillämpning av artiklarna 44.2 led a eller 108 i direktiv 2014/59/EU.

0330

Skulder på balansräkningen som kan hänföras till derivat

Det bokförda värdet av skulder som kan hänföras till derivat, för totalt belopp motsvarande Finrep: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmängder, efter marknadsprisjustering, före kvittning av säkerhet

Summan av alla nettomarknadsvärden av derivatskulderna i varje avtalsenlig nettningsmängd. Nettomarknadsvärdet för en nettningsmängd ska endast redovisas om det utgör en skuld. För detta ändamål ska derivat för vilka inga nettningsavtal gjorts hanteras som enskilda avtal, dvs. som om det vore en nettningsmängd med endast ett derivat.

0332

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmänger, efter marknadsprisjustering, efter kvittning av säkerhet

Uppskattningen på rad 0331 justeras för säkerhet som ställts för att säkra exponeringen, vilket leder till summan av dessa nettomarknadsvärden efter kvittning av säkerhet till marknadsvärde.

0333

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av avtalsenliga nettningsmängder, efter marknadsprisjustering, efter kvittning av säkerhet, inräknat förväntat avräkningsbelopp

I enlighet med kommissionens delegerade förordning 2016/1401 (14) om värdering av skulder som hänför sig till derivat, ett ytterligare avräkningsbelopp som täcker de förluster eller kostnader som derivatmotparter ådrar sig, eller de vinster som de gör, genom att ersätta eller att erhålla den ekonomiska motsvarigheten av de materiella villkoren i de uppsagda avtalen och parternas optionsrättigheter för dessa avtal.

Det kan vara svårt att göra de uppskattningar som behövs för att fastställa avräkningsbeloppet i enlighet med ovan nämnda förordning för enheten på individuell nivå. Därför kan proxy-värden användas i stället, och dessa kan baseras på tillgänglig data så som tillsynskraven för marknadsrisker. Om det visar sig omöjligt att beräkna avräkningsbeloppet för derivatskulderna ska den redovisade summan vara densamma som den summa som redovisas på rad 0332.

0334

Sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av tillsynsregler för nettning

Nettoskuldpositionen för derivat ska redovisas med beaktande av tillsynsreglerna för nettning i artikel 429 i förordning (EU) nr 575/2013 (gällande beräkning av bruttosoliditetsgradens totala riskmått).

0340

Icke-garanterade skulder med säkerhet

Summan av skulder med säkerhet eller skulder för vilka säkerhet har ställts som överstiger värdet av de tillgångar, den panträtt, den företagsinteckning eller annan säkerhet som ställts för fordran. Detta ska omfatta den ”osäkrade” delen av varje skuld med säkerhet, t.ex. den osäkrade delen av säkerställda obligationer eller återköpstransaktioner.

0350

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter definieras för detta syfte som skuldförbindelser med inbäddade derivatkomponenter, vars vinster är kopplade till en underliggande säkerhet eller ett index (offentligt eller anpassat, så som obligationer, fasta inkomstbelopp eller krediter, FX, varor etc.). Strukturerade produkter inkluderar inte skuldinstrument som endast innehåller köp- och säljoptioner, dvs. instrument vars värde är oberoende av inbäddade derivatkomponenter.

0360

Seniora skulder utan säkerhet

Detta omfattar alla osäkrade seniora instrument som inte ingår i kategorin strukturerade produkter.

0365

Icke-prioriterade seniora skulder

Summa av någon av följande skulder:

Osäkrade fordringar från skuldinstrument som uppfyller villkoren i led a, b och c i punkterna 2 och 3 i artikel 108 i direktiv 2014/59/EU,

osäkrade fordringar som är ett resultat av de skuldinstrument som avses i punkt b i första stycket i artikel 108.5 i direktiv 2014/59/EU, eller

de lägst rankade skuldinstrumenten bland vanliga osäkrade fordringar som är ett resultat av de skuldinstrument som avses i artikel 108.7 i direktiv 2014/59/EU, och för vilka en medlemsstat, i enlighet med nämnda stycke, har sett till att de har samma rangordning som fordringar som uppfyller kraven i led a, b och c i punkt 2 och 3 i artikel 108 i direktiv 2014/59/EU.

0370

Efterställda skulder

Skulder som enligt nationell insolvensrätt endast ska återbetalas efter det att samtliga klasser av vanliga borgenärer och icke-prioriterade seniora borgenärer har återbetalats till fullo. Detta inkluderar både avtalsenliga skulder och lagenligt efterställda skulder. När det gäller holdingbolag kan även icke efterställda skuldsäkerheter redovisas i denna kategori (dvs. strukturerad efterställdhet).

Endast efterställda instrument som inte är erkända som kapitalbas ska inkluderas i denna kategori.

Denna rad ska också inkludera den del av de efterställda skulderna som i princip kan räknas som kapitalbas men som inte ingår i kapitalbasen på grund av utfasningsbestämmelserna i t.ex. artikel 64 i förordning (EU) nr 575/2013 (återstående löptid) eller del 10 i förordning (EU) nr 575/2013 (övergångsbestämmelser).

0380

Övriga MREL-kvalificerade skulder

Samtliga instrument som uppfyller MREL-kraven men som inte står med på rad 0320 eller på rad 0340 till 0370.

0390

Icke-finansiella skulder

Denna rad är för icke-finansiella skulder som inte är kopplade till skuldinstrument där innehavaren kan få skulden nedskriven av praktiska skäl, så som avsättningar kopplade till tvister som enheten är inblandad i.

0400

Skulder, restposter

Alla skulder som inte har redovisats på rad 0100 till 0390.

0500

Kapitalbas

Artiklarna 4.1.118 och 72 i förordning (EU) nr 575/2013

Samma definition som Corep (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Kärnprimärkapital

Artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013

Samma definition som Corep (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Varav: kapitalinstrument/aktiekapital

Rättsliga instrument som utgör (en del av) kärnprimärkapital i form av kapitalinstrument/aktiekapital

0512

Varav: instrument som är likställda med vanliga aktier

Rättsliga instrument som utgör (en del av) kärnprimärkapitalbas i form av instrument som inte är kapitalinstrument/aktiekapital men som rankas likadant som denna kategori

0520

Övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål

Artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013

Samma definition som Corep (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Varav: (delar av) efterställda skulder erkända som kapitalbas

Rättsliga instrument som utgör (en del av) övrigt primärkapital.

0530

Supplementärkapital

Artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013

Samma definition som Corep (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Varav: (delar av) efterställda skulder erkända som kapitalbas

Denna indelning identifierar de rättsliga instrument som utgör (en del av) supplementärkapitalbasen.

0600

Summa skulder och kapitalbas inklusive derivatskulder

Summan av samtliga skulder som redovisas i denna mall och beloppet för den lagstadgade kapitalbasen. För detta ändamål ska alla belopp på ovanstående rader adderas. När det gäller derivat ska värdet på rad 0334 ”sammanlagd nettoskuldposition med beaktande av tillsynsregler för nettning” användas.

II.3   Z 03.00 - Kapitalbaskrav (OWN)

II.3.1   Allmänna anmärkningar

19.

Denna mall innehåller information om enhetens eller koncernens kapitalbaskrav.

20.

All redovisad information ska återspegla de kapitalbaskrav som är tillämpliga på rapporteringsreferensdagen.

21.

Den information om ytterligare kapitalbaskrav enligt andra pelaren som redovisas i denna mall ska baseras på det senast tillgängliga officiella ÖUP-brevet från behörig myndighet.

22.

Ifall kapitalkraven inte är tillämpliga på individuell nivå för den enhet som rapporten gäller ska denna endast redovisa rad 0110.

II.3.2   Instruktioner för specifika positioner

Rader

Anvisningar

0100

Totalt riskexponeringsbelopp

Artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Se Z 01.00, kolumn 0100

Totalt riskexponeringsbelopp enligt definitionen för Corep (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Bidrag till det totala sammanställda riskexponeringsbeloppet

Se Z 01.00, kolumn 0140

Summa bruttosoliditetsexponering enligt definitionen för Corep (LR): {C 47.00;290;010}

Denna post ska endast redovisas för enheter som inte omfattas av kapitalkrav på individuell nivå.

0210–0250

Startkapital och bruttosoliditetskrav

0210

Startkapital

Artiklarna 12 samt 28 till 31 i direktiv 2013/36/EU och artikel 93 i förordning (EU) nr 575/2013

Det startkapital som krävs för att ett institut ska få tillstånd att påbörja sin verksamhet.

0220

Bruttosoliditetskrav

Bruttosoliditetskravet för enheten eller koncernen, uttryckta som en procentandel av total bruttosoliditetsexponering. Ifall inga formella krav ställs ska enheterna lämna denna cell tom.

Total bruttosoliditetsexponering ska definieras som för Corep (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR)

Corep (OF): {C 03.00;130;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

Den totala kapitalrelationen (8 %) enligt vad som anges i artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013.

ii)

Relationstalet för ytterligare kapitalbaskrav (krav enligt andra pelaren – P2R) som har bestämts utifrån kriterierna i EBA-riktlinjerna om vanliga procedurer och metoder för översyn och utvärdering och stresstestning för översyn (EBA/ÖUP-riktlinjerna).

Denna post ska återspegla total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR) enligt den information som institutet har erhållit av behörig myndighet. TSCR definieras i avsnitt 1.2 i EBA/ÖUP-riktlinjerna.

Ifall inga ytterligare kapitalbaskrav har kommunicerats av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

0310

TSCR: som ska utgöras av kärnprimärkapital

Corep (OF): {C 03.00;140;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

Kärnprimärkapitalrelationen (4.5 %) enligt artikel 92.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.

ii)

Den del av relationstalet för ytterligare kapitalbaskrav (P2R), som avses i punkt ii) på rad 300, som behörig myndighet kräver ska hållas i form av kärnprimärkapital.

Ifall inga krav på att ytterligare kapitalbas ska hållas i form av kärnprimärkapital har kommunicerats av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

0320

TSCR: som ska utgöras av primärkapital

Corep (OF): {C 03.00;150;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

Primärkapitalrelationen (6 %) enligt artikel 92.1 b i förordning(EU) nr 575/2013.

ii)

Den del av relationstalet för ytterligare kapitalbaskrav (P2R), som avses i punkt ii) på rad 300, som behörig myndighet kräver ska hållas i form av primärkapital.

Ifall inga ytterligare krav på att kapitalbasen ska hållas i form av primärkapital har kommunicerats av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

0400

Kombinerade buffertkrav

Artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU

Corep (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Kapitalkonserveringsbuffert

Artiklarna 128.1 och 129 i direktiv 2013/36/EU

Corep (OF): {C 04.00;750;010}).

I enlighet med artikel 129.1 är kapitalkonserveringsbufferten ett tillägg av primärkapital. Eftersom kapitalkonserveringsbufferten utgörs av en fast andel på 2,5 % ska ett belopp rapporteras i denna cell.

0420

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

Artikel 458.2 led d iv i förordning (EU) nr 575/2013

Corep (OF): {C 04.00;760;010}).

I denna cell ska den del av konserveringsbufferten för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå redovisas som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten, detta i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.

0430

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

Artiklarna 128.2, 130 och 135–140 i direktiv 2013/36/EU

(se Corep (OF): {C 04.00;770;010}).

Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.

0440

Systemriskbuffert

Artiklarna 128.5, 133 och 134 i direktiv 2013/36/EU

(se Corep (OF): {C 04.00;780;010}).

Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.

0450

Buffert för globalt systemviktigt institut

Artiklarna 128.3 och 131 i direktiv 2013/36/EU

Corep (OF): {C 04.00;800;010}

Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.

0460

Övrig buffert för systemviktiga institut

Artiklarna 128.4 och 131 i direktiv 2013/36/EU

Corep (OF): {C 04.00;810;010}

Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.

0500

Samlad kapitalkravsrelation (OCR)

Corep (OF): {C 03.00;160;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

TSCR-relationstalet som avses på rad 0300,

ii)

ifall det är tillämpligt i gällande rätt, relationstalet för de kombinerade buffertkrav som avses i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU.

Denna post ska återspegla den samlade kapitalkravsrelationen (OCR) enligt definitionen i stycke 1.2 i EBA/ÖUP-riktlinjerna.

Ifall inga buffertkrav är tillämpliga ska endast punkt i) redovisas.

0510

OCR: som ska utgöras av kärnprimärkapital

Corep (OF): {C 03.00;170;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

TSCR-relationstalet som ska bestå av det kärnprimärkapital som avses på rad 0310,

ii)

ifall det är tillämpligt i gällande rätt, relationstalet för de kombinerade buffertkrav som avses i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU.

Ifall inga buffertkrav är tillämpliga ska endast punkt i) redovisas.

0520

OCR: som ska utgöras av primärkapital

Corep (OF): {C 03.00;180;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

TSCR-relationstalet som ska bestå av det primärkapital som avses på rad 0320,

ii)

ifall det är tillämpligt i gällande rätt, relationstalet för de kombinerade buffertkrav som avses i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU.

Ifall inga buffertkrav är tillämpliga ska endast punkt i) redovisas.

0600

OCR och riktlinje för ytterligare kapitalbas (andra pelaren, P2G)

Corep (OF): {C 03.00;190;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

OCR-relationstalet som avses på rad 0500.

ii)

I förekommande fall, riktlinjen för ytterligare kapitalbas (andra pelaren, P2G) enligt definitionen i EBA/ÖUP-riktlinjerna. Ytterligare kapitalbas (P2G) ska endast inkluderas ifall behörig myndighet har meddelat institutet detta.

Ifall ingen ytterligare kapitalbas meddelas av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

0610

OCR och P2G: som ska utgöras av kärnprimärkapital

Corep (OF): {C 03.00;200;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

OCR-relationstalet som ska bestå av det kärnprimärkapital som avses på rad 0520.

ii)

I förekommande fall, den del av den ytterligare kapitalbasen som avses i punkt ii) på rad 0600, som behörig myndighet kräver ska hållas i form av kärnprimärkapital. Ytterligare kapitalbas (P2G) ska endast inkluderas ifall behörig myndighet har meddelat institutet detta.

Ifall ingen ytterligare kapitalbas meddelas av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

0620

OCR och P2G: som ska utgöras av primärkapital

Corep (OF): {C 03.00;210;010}

Summan av i) och ii) enligt följande:

i)

OCR-relationstalet som ska bestå av det primärkapital som avses på rad 0520.

ii)

I förekommande fall, den del av den ytterligare kapitalbasen som avses i punkt ii) på rad 600, som behörig myndighet kräver ska hållas i form av primärkapital. Ytterligare kapitalbas (P2G) ska endast inkluderas ifall behörig myndighet har meddelat institutet detta.

Ifall ingen ytterligare kapitalbas meddelas av behörig myndighet ska endast punkt i) redovisas.

II.4   Z 04.00 - Finansiell sammanlänkning inom koncernen (IFC)

II.4.1   Allmänna anmärkningar

23.

Denna mall innehåller information om skulder inom koncernen som inte är exkluderade från skuldnedskrivning, kapitalinstrument samt garantier.

24.

All finansiell sammanlänkning mellan relevanta juridiska personer som ingår i den konsoliderade finansiella rapporten ska redovisas. Redovisade belopp som avser samma motpart ska samlas ihop (både efter utfärdare och garanterad enhet samt borgenär, innehavare och garantigivare) och även ordnas efter skuldtyp, kapitalinstrument eller garanti.

25.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020, 0040 och 0050 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

II.4.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0010–0020

Utfärdare eller garanterad enhet

Juridisk person som utfärdar skulderna eller kapitalinstrumenten, eller är en garanterad enhet.

0010

Enhetens namn

Måste vara en annan enhet än den som anges i kolumn 0030.

0020

Kod

Utfärdarens eller garantimottagarens kod. Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna.

Koden måste skilja sig från den kod som anges i kolumn 0040.

0030–0040

Kreditgivare, innehavare eller garantigivare

Juridisk person som är skuldens borgenär, innehavare av kapitalinstrumentet eller tillhandahåller garantin.

0030

Enhetens namn

Måste skilja sig från enhetsnamnet som anges i kolumn 0010.

0040

Kod

Koden för borgenären, innehavaren, emissionsgaranten eller garantigivaren. Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna.

Måste skilja sig från den som anges i kolumn 0020.

0050–0070

Finansiell sammanlänkning

I detta fält beskrivs finansiell sammanlänkning mellan de relevanta juridiska personerna.

0050

Typ

Välj en ur följande lista:

 

Skulder inom koncernen

L.1.

Insättningar, inte garanterade men prioriterade

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0310

L.2.

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0320

L.3.

Skulder som kan hänföras till derivat (avräkningsbelopp)

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0330

L.4.

Icke-garanterade skulder med säkerhet

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0340

L.5.

Strukturerade produkter

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0350

L.6.

Seniora skulder utan säkerhet

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0360

L.7.

Icke-prioriterade seniora skulder

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0365

L.8.

Efterställda skulder

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0370

L.9.

Övriga MREL-kvalificerade skulder

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0380

L.10.

Icke-finansiella skulder

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0390

L.11.

Skulder, restposter

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0400. Skulder som inte passar in på någon av ovanstående poster.

L.12.

Supplementärkapital

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0530

L.13.

Primärkapitaltillskott

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0520

L.14.

Kärnprimärkapital

Samma definition som Z 02.00 (LIAB), rad 0510

 

Garantier inom koncernen

G.1.

Utställande

Garantier för specifika instrument/skulder som har utfärdats

G.2.

Motpart

Garantier som har beviljats en specifik motpart bland institutets motparter

G.3.

Obegränsat

Allmänna garantier som inte är begränsade till ett fast belopp

G.4.

Övrigt

Samtliga garantier som inte kan räknas in bland ovanstående garantityper.

0060

Utestående belopp

För skulder (kolumn 0050, typerna L.1, L.2 och L.4-L.14), det utestående beloppet av skulderna inom koncernen. För skulder som kan hänföras till derivat (typ L.3), avräkningsbelopp enligt definitionen för mall Z 02.00 (LIAB), rad 0333.

För garantier (kolumn 0050, värden G.1 - G.4), den potentiellt högsta max-summan för framtida betalningar inom garantin

0070

varav: som har utfärdats enligt lagstiftning i tredjeland

Andelen, i monetärt belopp, av utestående belopp som regleras av lagstiftningen i ett tredjeland.

0080

varav: MREL-kvalificerade

Det utestående beloppet av MREL-kvalificerade skulder som har beräknats i enlighet med artikel 45.4 a och 45.4 c-f i direktiv 2014/59/EU. För detta ändamål får skulder inte exkluderas från beräkningen endast på grund av att de har utfärdats till eller innehas av en koncernenhet.

II.5   Z 05.01 och Z 05.02 - Större motparter (MCP)

II.5.1   Allmänna anmärkningar

26.

I dessa mallar anges information om skulder gentemot större motparter (Z 05.01) samt poster utanför balansräkningen som har tagits emot av större motparter (Z 05.02). Redovisade belopp ska aggregeras efter den motpart de tillhör och efter skuldtyp eller efter huruvida de utgör poster utanför balansräkningen.

27.

Skulder samt poster utanför balansräkningen för vilka ingen motpart kan identifieras ska inte redovisas i dessa mallar. Skulder samt poster utanför balansräkningen vars motpart är en enhet som är inkluderad i den konsoliderade finansiella rapporten ska inte redovisas.

II.5.2   Z 05.01 – Större skuldmotparter - Instruktioner gällande specifika positioner

28.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020 och 0060 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

Kolumner

Anvisningar

0010–0050

Motpart

Information gällande större motpart gentemot vilken skuld har uppstått

Större motparter identifieras genom en sammanräkning av den i mallen redovisade koncernens eller enhetens samtliga utestående skuldbelopp gentemot varje motpart eller grupp av kunder med inbördes anknytning, detta med undantag för skulder till enheter som är inkluderade i den konsoliderade finansiella rapporten.

Motparterna och grupperna av kunder med inbördes anknytning ska sedan rangordnas efter det aggregerade utestående beloppet i syfte att identifiera de 10 största motparterna, och information om dessa ska presenteras i denna mall.

Definitionen ”grupp av motparter med inbördes anknytning” ska följa definitionen ”grupp av kunder med inbördes anknytning” i artikel 4.1 led 39 i förordning (EU) nr 575/2013.

För ändamålet med denna mall får en motpart inte vara en enhet som är inkluderad i den konsoliderade finansiella rapporten.

0010

Enhetens namn

Namnet på den största motparten eller, i förekommande fall, namnet på gruppen av kunder med inbördes anknytning.

Namnet på en grupp av kunder med inbördes anknytning ska överensstämma med det namn som rapporteras för moderföretaget eller, när gruppen av kunder med inbördes anknytning inte har något moderföretag, med gruppens handelsnamn.

0020

Kod

Koden för den största motparten eller gruppen av kunder med inbördes anknytning. Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna.

0030

Koncern eller enskild

Institutet ska redovisa ”1” för enskilda större motparter och ”2” för grupper av kunder med inbördes anknytning.

0040

Land

ISO-koden 3166–1-alfa-2 för motpartens bolagsbildningsland. Detta inkluderar pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, tillgängliga i den senaste versionen av Eurostats ”Balance of Payments Vademecum”.

Landet bestäms utifrån var motparten har sitt säte. När det gäller grupper av kunder med inbördes anknytning ska moderföretagets bolagsbildningsland redovisas.

0050

Sektor

En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av Finreps näringsgrensklasser (Finrep, bilaga V, del 1, kapitel 6):

Centralbanker

Offentlig sektor

Kreditinstitut.

Andra finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.

0060

Typ

Skuldtypen ska vara en av de skuldtyper som anges i mall Z 02.00 - skuldstruktur (LIAB), nämligen:

L.0

Skulder exkluderade från skuldnedskrivning

L.1

Insättningar, inte garanterade men prioriterade

L.2.

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade

L.3

Skulder som kan hänföras till derivat

L.4

Icke-garanterade skulder med säkerhet

L.5

Strukturerade produkter

L.6

Seniora skulder utan säkerhet

L.7

Icke-prioriterade seniora skulder

L.8

Efterställda skulder (inte erkända som kapitalbas)

L.9

Övriga MREL-kvalificerade skulder

L.10

Icke-finansiella skulder

L.11

Skulder, restposter

Ifall skulderna till en större motpart består av mer än en av de skuldtyper som anges ovan ska varje skuldtyp redovisas på en separat rad.

0070

Belopp

Beloppet ska motsvara definitionen av ”utestående belopp” enligt anvisningarna i mall Z 02.00 - skuldstruktur. När det gäller skulder som kan hänföras till derivat (typ L.3) ska avräkningsbeloppen redovisas enligt definitionen för rad 0333 i mall Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 – Större motparter utanför balansräkningen: Instruktioner för specifika positioner

29.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020 och 0060 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

Kolumner

Anvisningar

0010–0050

Motparter

Information gällande de största motparterna utanför balansräkningen.

Större motparter utanför balansräkningen ska identifieras genom en sammanslagning av det totala nominella beloppet av låneåtaganden och erhållna finansiella garantier (enligt definition i Finrep, mall F 09) som den i mallen redovisade enheten eller koncernen har tagit emot av motparter eller grupper av kunder med inbördes anknytning. Enheter som är inkluderade i koncernens konsoliderade finansiella rapport ska exkluderas från de större motparterna utanför balansräkningen. Motparterna eller gruppen av kunder med inbördes anknytning ska sedan rangordnas efter sammanslaget belopp i syfte att identifiera de 10 största motparterna utanför balansräkningen, och information om dessa ska redovisas i denna mall.

För denna mall får endast motparter som inte är inkluderade i den konsoliderade finansiella rapporten redovisas.

0010

Enhetens namn

Se instruktionerna i kolumn 0010 i Z 05.01

0020

Kod

Se instruktionerna i kolumn 0020 i Z 05.01

0030

Koncern eller enskild

Se instruktionerna i kolumn 0030 i Z 05.01

0040

Land

Se instruktionerna i kolumn 0040 i Z 05.01

0050

Sektor

Se instruktionerna i kolumn 0050 i Z 05.01

0060

Typ

Exponeringstypen på balansräkningen ska vara en av följande, enligt Finreps definition, mall F 09.02:

OBS.1

Erhållna låneåtaganden

OBS.2

Erhållna finansiella garantier

OBS.3

Övriga erhållna åtaganden

Ifall posterna utanför balansräkningen från en större motpart består av mer än en av de typer som anges ovan ska varje post utanför balansräkningen redovisas på en separat rad.

0070

Belopp

II.6   Z 06.00 - Insättningsgaranti (DIS)

II.6.1   Allmänna anmärkningar

30.

I denna mall ges en överblick över insättningsgarantier inom en koncern och de system för garanti av insättningar som de kreditinstitut som utgör relevanta juridiska personer deltar i.

31.

Varje kreditinstitut som tillhör koncernen ska redovisas på en separat rad.

II.6.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0010–0020

Enhet

0010

Enhetens namn

Namnet på enheten enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

0020

Kod

Enhetens kod enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

Koden identifierar raden och måste vara unik för varje rad i tabellen.

0030

Insättningsgarantisystem (DGS)

Artikel 4.3 i direktiv 2014/49/EU

Namnet på det officiellt erkända insättningsgarantisystem som enheten är medlem i enligt tillämpning av direktiv 2014/49/EU. Detta ska vara insättningsgarantisystemet i den medlemsstat som utgör enhetens bolagsbildningsland, och övriga insättningsgarantisystem som i övriga medlemsstater kan ge ytterligare skydd (”tillägg”) till enhetens kunder i en filial i denna medlemsstat ska uteslutas. När ett institut är medlem i ett institutionellt skyddssystem som även är officiellt erkänt som ett insättningsgarantisystem, i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2014/49/EU, ska insättningsgarantisystemets namn vara identiskt med namnet på det institutionella skyddssystemet på rad 050.

Insättningsgarantisystemet ska väljas för varje enhets bolagsbildningsland enligt följande:

 

Österrike

”Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH”

”Sparkassen-Haftungs AG”

”Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”

”Volksbank Einlagensicherung eG”

”Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”

 

Belgien

”Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”

 

Bulgarien

”Фондът за гарантиране на влоговете в банките”

 

Kroatien

”Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”

 

Cypern

”Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”

 

Tjeckien

”Garanční systém finančního trhu”

 

Danmark

”Garantiformuen”

 

Estland

”Tagastisfond”

 

Finland

”Talletussuojarahasto”

 

Frankrike

”Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”

 

Tyskland

”Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”

”Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”

”Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”

”BVR Institutssicherung GmbH”

 

Gibraltar

”Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”

 

Grekland

”Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”

 

Ungern

”Országos Betétbiztosítási Alap”

 

Island

”Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”

 

Irland

”Irish Deposit Protection Scheme”

 

Italien

”Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”

”Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”

 

Lettland

”Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”

 

Liechtenstein

”Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

 

Litauen

”Indėlių ir investicijų draudimas”

 

Luxemburg

”Fond de garantie des Dépôts Luxembourg”

 

Malta

”Depositor Compensation Scheme”

 

Nederländerna

”De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”

 

Norge

”Bankenes sikringsfond”

 

Polen

”Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 

Portugal

”Fundo de Garantia de Depósitos”

”Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”

 

Rumänien

”Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”

 

Slovakien

”Fond ochrany vkladov”

 

Slovenien

”Banka Slovenije”

 

Spanien

”Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”

 

Sverige

”Riksgälden”

 

Förenade kungariket

”Financial Services Compensation Scheme”

Ifall det officiellt erkända insättningsgarantisystem som enheten är medlem i inte anges ovan ska ”övriga” redovisas.

0040

Summa garanterade insättningar

Artikel 2.1.5 och 6.2 i direktiv 2014/49/EU

Beloppet av garanterade insättningar enligt definitionen i led 5 i artikel 2.1 tillsammans med artikel 6 i direktiv 2014/49/EU, som omfattas av insättningsgarantisystemet enligt rad 00030, med undantag för tillfälligt höga restbelopp enligt definitionen i artikel 6.2 i samma direktiv.

0050

Institutionellt skyddssystem

Artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013

Namnet på det institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013, och som enheten är medlem i. Ifall enheten inte är medlem i ett institutionellt skyddssystem ska ingenting redovisas. När ett institut är medlem i ett institutionellt skyddssystem som även är officiellt erkänt som ett insättningsgarantisystem, i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2014/49/EU, ska insättningsgarantisystemets namn vara identiskt med namnet på det institutionella skyddssystemet på rad 030.

0060

Ytterligare skydd enligt avtalsreglerad plan

Artikel 1.3 a i direktiv 2014/49/EU

Summan insättningar som omfattas av enhetens avtalsreglerade plan.

II.7   Kritiska funktioner och kärnaffärsområden

II.7.1   Allmänna anmärkningar

32.

I de fyra mallarna i detta stycke ges nyckeldata och en kvalitativ bedömning av koncernens ekonomiska funktioners verkningar, utbytbarhet samt kriticitet, och härtill en kartläggning av dessa kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden och juridiska personer.

33.

Närmare bestämt omfattar mallarna följande områden:

34.

Mall Z 07.01 - I kriticitetsbedömningen av de ekonomiska funktionerna (FUNC 1) identifieras, utifrån kvantitativa och kvalitativa indikatorer, koncernens icke-kritiska och kritiska funktioner för varje medlemsstat där enheten är aktiv.

35.

Mall Z 07.02 - I kartläggningen av kritiska funktioner enligt juridisk person (FUNC 2) kartläggs vilka kritiska funktioner som kan identifieras för varje juridisk person och det bedöms ifall den juridiska personen är väsentlig för den kritiska funktionens resultat eller inte.

36.

Z 07.03 - Kartläggningen av kärnaffärsområden enligt juridisk person (FUNC 3) ger en fullständig lista på kärnaffärsområden och ordnar dem efter juridisk person.

37.

Mall Z 07.04 - Kartläggningen av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (FUNC 4) ordnar de identifierade kritiska funktionerna efter affärsområden.

38.

I enlighet med artikel 2.1 led 35 i direktiv 2014/59/EU avses med kritiska funktioner aktiviteter, tjänster eller transaktioner som om de upphörde sannolikt skulle leda till störningar av tjänster som är avgörande för realekonomin eller störa den finansiella stabiliteten på grund av institutets eller koncernens storlek, marknadsandel, externa och interna sammanlänkning, komplexitet eller gränsöverskridande verksamhet, i en eller flera medlemsstater, särskilt med avseende på dessa aktiviteters, tjänsters eller transaktioners utbytbarhet.

39.

I enlighet med artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/778 (15), ska en funktion anses vara kritisk när den uppfyller båda av följande:

1.

Funktionen tillhandahålls av ett institut till tredje parter som inte är anknutna till institutet eller koncernen, och

2.

en plötslig störning i utförandet av den funktionen skulle sannolikt ha en väsentlig negativ påverkan på den tredje parten, ge spridningseffekter eller underminera marknadsaktörernas allmänna förtroende på grund av funktionens systembetydelse för tredje part, och betydelsen för systemet av att institutet eller koncernen tillhandahåller denna funktion.

40.

I enlighet med artikel 2.1 led 36 i direktiv 2014/59/EU avses med ”kärnaffärsområden: affärsområden och kringtjänster som utgör faktiska källor till inkomst, vinst eller har ett franchisevärde för ett institut eller en koncern som institutet tillhör”.

41.

I denna mall avses med ekonomiska funktioner de funktioner som listas i tabellen nedan.

42.

För varje kategori av ekonomiska funktioner kan kategorin ”övriga” väljas ifall funktionen inte omfattas av de andra fördefinierade funktionerna.

43.

De motparter som avses på rad 0010 till 0070 och rad 0080–0150 identifieras likadant som motpartssektorerna som presenteras i Finrep bilaga V del 1 kapitel 6. Med ”SMF” avses små och medelstora företag enligt definitionen i Finrep, bilaga V, del 1, punkt 5 (i).

ID

Ekonomisk funktion

Insättningar

Inlåning ska avse mottagande av insättningar från icke-finansiella mellanhänder. Detta inkluderar inte lån från andra finansiella mellanhänder, vilka hanteras separat under ”kapitalmarknadsfinansiering”.

Insättningar inkluderar: i) löpande räkningar/inlåning över natten, ii) insättningar med avtalad löptid och iii) aviserade insättningar, och återköpsavtal ingår inte.

Referenser: FSB-råd gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster (2013) s.14. Bilaga II del 2 posterna 9.1, 9.2 och 9.3 i förordning (EU) nr 1071/2013.

1.1

Hushåll

1.2

Icke-finansiella företag (SMF)

1.3

Icke-finansiella företag (icke-SMF)

1.4

Offentlig sektor

1.5, 1.6, 1.7

Övriga sektorer/motparter (1), (2) och (3)

Utlåning

Lån ska avse finansiering av icke-finansiella motparter, så som företagskunder eller detaljhandelskunder. Lån till finansiella motparter är en annorlunda aktivitet och bedöms under ”kapitalmarknadsfinansiering”. Lån inkluderar skuldinstrument som innehas av instituten men exkluderar skuldinstrument som utgör garantier, oavsett vilken bokföringsklassifikation dessa har (dvs. hålls till förfall eller som kan säljas).

Referenser: FSB-råd gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster (2013) s.17. Bilaga II del 2 post 2 i förordning (EU) nr 1071/2013.

2.1

Hushåll - bostadslån

Med bostadslån avses lån till hushåll för inköp av bostad för eget bruk eller uthyrning, inklusive lån för byggnation och renovering.

2.2

Hushåll - övriga lån

2.3

Icke-finansiella företag - SMF

2.4

Icke-finansiella företag - icke-SMF

2.5

Offentlig sektor

2.6, 2.7, 2.8

Övriga sektorer/motparter (1), (2) och (3)

Betal-, kontant-, avvecklings-, clearing- och depåtjänster

Referens: FSB-råd gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster (2013) s.20.

De ekonomiska funktioner som ingår under denna rubrik ska bestå av tjänster för betalningar, kontanter, avveckling, clearing och depåer som tillhandahålls av ett kreditinstitut, i egenskap av mellanhand mellan två kunder eller som en mellanhand mellan en kund och en eller flera relevanta finansmarknadsinfrastrukturer (FMI), eller tillhandahållande av (indirekt) åtkomst till övriga bankers finansmarknadsinfrastrukturer. I enlighet med FSB-råden gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster ska funktionen för betalningar, clearing och avveckling begränsas till tjänster som bankerna tillhandahåller sina kunder. Denna kategori omfattar inte tjänster som tillhandahålls av (rena) finansmarknadsinfrastrukturleverantörer. För ändamålet med denna mall ska finansmarknadsinfrastrukturer inkludera betalningssystem, centrala värdepapperscentraler och centrala motparter (men inte transaktionsregister).

Definitionerna ”betaltjänster”, ”betalningstransaktioner” och ”betalningssystem” har samma innebörd som respektive definition i artiklarna 4.3, 4.5 och 4.7 i direktiv 2015/2366/EU om betaltjänster på den inre marknaden (16).

3.1

Betaltjänster till MFI

På denna rad ska även betaltjänster till monetära finansinstitut (MFI) redovisas, med eller utan användning av externa betalningssystem. Här ska även (betalningar kopplade till) motsvarande banktjänster redovisas. MFI ska bestå av samtliga institutionella enheter som ingår i undersektorerna: i) en centralbank, ii) företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken, och iii) penningmarknadsfonder.

3.2

Betaltjänster till icke-MFI

Betaltjänster som erbjuds till kunder med eller utan användning av externa betalningssystem. Här ska även fysiska och juridiska personer som inte tillhör MFI-sektorn inkluderas. Leverantörer av betaltjänster ska också exkluderas från ”icke-MFI-sektorn”.

3.3

Kontanttjänster

Tillhandahållande av kontanttjänster till kunder (både privatkunder och företagskunder, endast icke-MFI). Dessa tjänster avser uttag i uttagsautomater samt över disk hos filialer och inkluderar inte övriga kontanttjänster (så som värdetransporttjänster till stora återförsäljare). Här ingår kontantuttag med checkar samt uttag över disk hos filialer genom användning av bankblanketter (där kort kan användas för identifiering).

3.4

Värdepappersavvecklingstjänster

Tjänster till kunder för bestyrkande, clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner, med eller utan användning av garantiavvecklingssystem. Med ”avveckling” avses avslutande av en värdepapperstransaktion när denna avslutas i syfte att reglera förpliktelserna mellan transaktionsparterna genom överföring av kontantmedel och/eller värdepapper.

3.5

CCP-clearingtjänster

Värdepapperstjänster och derivatclearingtjänster till kunder. Här ingår även tillhandahållande av indirekt åtkomst till en central motpart (CCP).

3.6

Depåtjänster

Förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning samt depåtjänster, exempelvis handhavande av kontanta medel/finansiella säkerheter.

3.7, 3.8, 3.9

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (1), (2) och (3)

Kapitalmarknader

Med kapitalmarknadsaktiviteter ska avses emission och handel med värdepapper, härtill hörande rådgivningstjänster samt tillhörande tjänster såsom prime brokerage och marknadsgarantering.

4.1

Derivat som innehas för handel (OTC)

Artikel 2.5 och 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 (17).

Med derivat eller derivatkontrakt avses ett finansiellt instrument enligt avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU (18), såsom genomfört genom artiklarna 38 och 39 i förordning (EG) nr 1287/2006.

Med OTC-derivat eller OTC-derivatkontrakt avses ett derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.21 i direktiv 2014/65/EU eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2 a i förordning (EU) nr 648/2012.

Det redovisade beloppet ska endast inkludera derivat som köps och säljs på OTC-marknaden.

4.2

Derivat som innehas för handel (icke-OTC)

Alla derivat som innehas för handel exklusive OTC-derivat som innehas för handel.

4.3

Andrahandsmarknader/handel:

Det är på andrahandsmarknaden som investerare köper och säljer värdepapper. Denna funktion gäller hela handelsportföljen (dvs. eget kapital, företagskredit och statskredit).

Det redovisade beloppet ska inkludera värdet av värdepapperna beräknat efter den totala mängden värdepapper som innehas för handel (held-for-trading, HFT). Värdepapper ska redovisas till verkligt värde på rapporteringsdatumet.

Lån, derivat och tillgångar som inte kan köpas och säljas (t.ex. fordringar) ska inte inkluderas i beloppet.

4.4

Primära marknader/emissionsgarantier

Med primära marknader avses när nya värdepapper utfärdas på en börs av företag, offentlig sektor eller andra grupper i syfte att få finansiering genom räntebärande eller egetkapitalbaserade värdepapper (såsom stamaktier och preferensaktier, företagsobligationer, sedlar och statsobligationer). Primära marknader understödjs av emissionsgarantigrupper.

4.5, 4.6, 4.7

Övriga tjänster/aktiviteter/funktioner (1), (2) och (3)

Kapitalmarknadsfinansiering

Utlåning och upplåning på kapitalmarknaden till eller av finansiella motparter (kreditinstitut och övriga finansiella företag).

5.1

Upplåning

Upplåning på kapitalmarknaden från finansiella motparter (inklusive genom återköpsavtal, upplåning mellan banker, obligationer, bankcertifikat, penningmarknadsfonder, kreditlinjer, obligationer med bakomliggande tillgångar som säkerhet och förvaltarinsättningar).

5.2

Derivat (tillgångar)

Samtliga derivat med finansiella motparter som står med bland balansräkningens tillgångar. Till skillnad från ”kapitalmarknader” omfattar derivat under ”kapitalmarknadsfinansiering” samtliga derivatkontrakt med finansiella motparter (inte endast HFT).

5.3

Utlåning

Utlåning på kapitalmarknaden till finansiella motparter (inklusive genom återköpsavtal, upplåning mellan banker, obligationer, bankcertifikat, penningmarknadsfonder, kreditlinjer, obligationer med bakomliggande tillgångar som säkerhet och förvaltarinsättningar).

5.4

Derivat (skulder)

Samtliga derivat med finansiella motparter som står med bland balansräkningens skulder.

5.5, 5.6, 5.7

Övriga produkttyper (1), (2) och (3)

Varje funktion inom ”kapitalmarknadsfinansiering” som inte inkluderas ovan.

II.7.2   Z 07.01 - Kriticitetsbedömning av ekonomiska funktioner (FUNC 1): Instruktioner avseende specifika positioner

44.

I denna mall ska varje medlemsstat där koncernen är aktiv (identifierad som ”land”) redovisas varsin gång.

45.

Här omfattas samtliga ekonomiska funktioner genomförda i denna medlemsstat av någon av koncernenheterna, oavsett ifall denna funktion är en kritisk funktion eller inte.

Rader

Anvisningar

0010–0380

Ekonomiska funktioner

Ekonomiska funktioner enligt definitionen ovan


Kolumner

Anvisningar

0010

Beskrivning av ekonomisk funktion

När den ekonomiska funktionen är av typen ”övriga” (funktioner 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7 och 5.5–5.7), ska funktionen i fråga beskrivas.

0020

Marknadsandel

Institutets eller koncernens förväntade marknadsandel för den ekonomiska funktionen i respektive land. Som en procentandel av hela marknaden i form av ett monetärt belopp.

0030

Monetärt belopp

Innehållet i denna kolumn är beroende av vilken ekonomisk funktion som tillhandahålls:

1.

Insättningar

Redovisat värde (inklusive upplupen ränta) av de godkända insättningarna.

Referenser: Finrep, bilagorna III och IV, mall F 08.01 och bilaga V, del 2 punkt 97.

2.

Utlåning

Redovisat bruttovärde för säkra och osäkra lån och förskott (inklusive upplupen ränta). Utlåningslager tas som en fullmakt för förväntad framtida utlåning.

Referenser: Finrep, bilagorna III och IV, mall F 04.04.01 och bilaga V, del 1, punkt 34 b

3.

Betal-, kontant-, avvecklings-, clearing- och depåtjänster

Medelvärdet för dagliga transaktioner under året ska alltid redovisas. Om inget sådant finns tillgängligt kan ett medelvärde för en kortare period (t.ex. några månader) redovisas.

Särskilt vad gäller de olika funktionerna ska följande åtgärder beaktas:

Betaltjänster (3.1 till 3.2): Värdet av sända transaktioner.

(Referenser: artikel 4.5 i direktiv 2015/2366/EG, ECB/2013/43).

Kontanttjänster (3.3): värdet på uttagsautomattransaktioner, enligt definitionen i ECB/2013/43 tabell 5 a, så väl som uttag över disk, enligt definitionen i ECB/2014/15 tabell 4.

Värdepappersavvecklingstjänster (3.4): värdet av värdepappersöverföringar för kunders räkning. Här ingår transaktioner genomförda i ett värdepappersavvecklingssystem eller genomförda internt av det redovisande institutet, samt ”betalfria” transaktioner.

CCP-clearingtjänster (3.5): den exponering som den CCP som institutet är medlem av åtar sig gentemot institutet på kunders vägnar. Redovisa det dagliga medelvärdet för öppna positioner som är kopplade till kundaktiviteter hos en CCP. Om inget sådant finns tillgängligt kan ett medelvärde för en kortare period (t.ex. några månader) redovisas.

Depåtjänster (3.6): summan av tillgångar under förvaring, till verkligt värde. Om verkligt värde inte finns tillgängligt kan andra värderingsgrunder användas, t.ex. nominellt värde. I de fall där institutet tillhandahåller tjänster till företag såsom fondbolag eller pensionsfonder, får de berörda tillgångarna redovisas med det värde som dessa företag redovisar i sina egna balansräkningar. De redovisade beloppen ska i tillämpliga fall innehålla upplupen ränta.

(Referens: Finrep, bilagorna III och IV, mall F 22.02, kolumn 010)

4.

Kapitalmarknader

Teoretiskt belopp - redovisas endast för derivat (4.1–4.2): Det teoretiska bruttobeloppet för alla ingångna avtal som ännu inte avvecklats vid referensdatumet.

Referenser: Finrep, bilaga V, del 2, punkt 133 (definition). För data, Finrep, bilagorna III, IV och V:

Summa derivat (4.1–4.2): mall F 10.00 kolumn 030 rad 290.

OTC-derivat (4.1): mall F 10.00 kolumn 030 rad 300 + 310 + 320.

Andrahandsmarknadsaktiviteter (4.3). Tillgångar som redovisat värde - det redovisade värde som ska redovisas bland balansräkningens tillgångar, inklusive upplupen ränta [Finrep: bilaga V, del 1, punkt 27] för egetkapitalinstrument och räntebärande värdepapper [Finrep: bilaga V, del 1, punkt 31], klassade som ”innehas för handel” [Finrep: bilaga V, del 1, punkt 15 (a) och punkt 16 (a)].

Referens: Finrep: bilaga III mall F 04.01 kolumn 010 rad 010 + 060 + 120.

Primära marknader (4.4): Avgiftsintäkt - arvoden och provisioner som erhållits för deltagande i upplägg eller emission av säkerheter som inte lagts upp eller emitterats av institutet.

Referens: Finrep: bilaga III, IV mall F 22.01 kolumn 010 rad 030 + 180.

5.

Kapitalmarknadsfinansiering

Använd redovisat bruttovärde enligt definition i Finrep.

Referenser: Finrep: bilaga V, del 1 punkt 34, Finrep: bilaga III, IV, mallar:

Upplåning (5.1): mall F 20.06 kolumn 010 rad 100 + 110, samtliga länder.

Derivat (tillgångar) (5.2): mall F20.04 kolumn 010 rad 010, samtliga länder.

Utlåning (5.3): mall F20.04 kolumn 010 rad 170 + 180, samtliga länder.

Derivat (skulder) (5.4): mall F20.06 kolumn 010 rad 010, samtliga länder.

0040

Numerisk indikator

Innehållet i denna kolumn är beroende av vilken ekonomisk funktion som tillhandahålls.

1.

Insättningar

Totalt antal kunder som har satt in det värde som redovisas i monetärt belopp. En kund som använder flera insättningsprodukter/konton ska endast räknas en gång.

2.

Utlåning

Totalt antal kunder. En kund som använder flera låneprodukter/konton ska endast räknas en gång.

3.

Betal-, kontant-, avvecklings-, clearing- och depåtjänster

Medelvärdet för dagliga transaktioner under året ska alltid redovisas. Om inget sådant finns tillgängligt kan ett medelvärde för en kortare period (t.ex. några månader) redovisas.

Särskilt vad gäller de olika funktionerna ska följande åtgärder vidtas:

Betaltjänster (3.1–3.2): antal utförda transaktioner.

Referenser: artikel 4.5 i direktiv 2015/2366/EG, ECB/2013/43.

Kontanttjänster (3.3): antalet uttagsautomattransaktioner, enligt definitionen i ECB/2013/43 tabell 5 a, såväl som uttag över disk, enligt definitionen i ECB/2014/15 tabell 4.

Värdepappersavvecklingstjänster (3.4): antalet värdepappersöverföringar för kunders räkning. Här ingår transaktioner genomförda i ett värdepappersavvecklingssystem eller genomförda internt av det redovisande institutet eller den redovisande koncernen, samt ”betalfria” transaktioner.

4.

Kapitalmarknader

Antal motparter ELLER transaktioner. För derivat (4.1–4.2) och andrahandsmarknadsinstrument (4.3), totalt antal motparter. För primära marknader (4.4) ska det totala antalet garanterade emissioner redovisas.

5.

Kapitalmarknadsfinansiering

Totalt antal motparter. En motpart som har flera konton och/eller flera transaktioner ska endast räknas en gång.

0050

Verkningar på marknaden

Förväntad inverkan ifall tredjeparters, finansmarknadens eller realekonomins funktion plötsligt upphör, med beaktande av storlek, marknadsandel i landet, extern och intern sammanlänkning, komplexitet samt institutets gränsöverskridande verksamhet.

Denna bedömning ska uttryckas kvalitativt som ”hög (H)”, ”medelhög (MH)”, ”medellåg (ML)” eller ”låg (L)”.

”H” ska väljas om nedläggningen har en allvarlig påverkan på den nationella marknaden, ”MH” om påverkan är betydelsefull, ”ML” om påverkan är väsentlig men begränsad och ”L” om påverkan är ringa.

0060

Utbytbarhet

Artikel 6.3 i delegerad förordning (EU) 2016/778.

En funktion ska anses vara utbytbar om den kan ersättas på ett acceptabelt sätt och inom rimlig tid så att systemproblem för realekonomin och finansmarknaden kan undvikas. Följande ska tas i beaktande:

a)

Funktionens marknadsstruktur och tillgången till ersättningsleverantörer.

b)

Andra leverantörers förmåga i fråga om kapacitet, krav för att kunna utföra funktionen och eventuella hinder för marknadsinträde eller expansion.

c)

Incitament för andra leverantörer att ta över denna verksamhet.

d)

Den tid som krävs för att de som använder tjänsten ska kunna gå över till den nya leverantören och kostnaderna för denna övergång, den tid som krävs för att andra konkurrenter ska kunna ta över funktionerna, och huruvida den tidsramen är tillräcklig för att förhindra betydande störningar, beroende på typen av tjänst.

Denna bedömning ska uttryckas kvalitativt som ”hög (H)”, ”medelhög (MH)”, ”medellåg (ML)” eller ”låg (L)”.

”H” ska väljas om en funktion enkelt kan tillhandahållas av en annan bank under jämförbara villkor och inom rimlig tid,

”L” om en funktion inte kan ersättas enkelt eller snabbt,

”MH” och ”ML” för fall däremellan med beaktande av olika dimensioner (t.ex. marknadsandel, marknadskoncentration, tid fram till bytet, samt rättsliga hinder och operationella krav för marknadsinträde eller expansion).

0070

Kritisk funktion

I denna kolumn ska redovisas huruvida den ekonomiska funktionen kan anses vara kritisk på ifrågavarande lands marknad, detta med beaktande av kvantitativ data och kriticitetsindikatorer i denna mall.

Redovisa ”ja” eller ”nej”.

II.7.3   Z 07.02 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt juridisk person (FUNC 2): Instruktioner för specifika positioner

46.

Denna mall ska redovisas för hela koncernen. Endast de funktioner som har identifierats som kritiska i {Z 07.01;070} (per medlemsstat) ska redovisas i denna mall.

47.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0010, 0020 och 0040 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

Kolumner

Anvisningar

0010

Land

Landet för vilket funktionen är kritisk, enligt vad som angetts i Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID

ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.4 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Enhetens namn

Namn på enheten som utför den kritiska funktionen, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG).

Om flera enheter utför samma kritiska funktion i samma land ska varje enhet redovisas på en separat rad.

0040

Kod

Koden på enheten som utför den kritiska funktionen, enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

0050

Monetärt belopp

Den juridiska personens bidrag, i monetärt belopp,till det monetära beloppet enligt definitionen i kolumn 0030 i mall Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 - Kartläggning av kärnaffärsområden efter juridisk person (FUNC 3): Instruktioner för specifika positioner

48.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020 och 0040 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

49.

Endast väsentliga enheter som identifieras i {Z 07.02;0060}, ska redovisas i denna mall.

Kolumner

Anvisningar

0010

Kärnaffärsområde

Kärnaffärsområden enligt artiklarna 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.

0020

Affärsområde-ID

Affärsområdets unika ID som ska tillhandahållas av institutet

0030

Beskrivning

Beskrivning av kärnaffärsområde.

0040

Enhetens namn

Namn på enhet, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG) som är eller har varit en del av kärnaffärsområdet.

Om flera enheter är eller har varit en del av samma kärnaffärsområde ska varje enhet redovisas på en separat rad.

0050

Kod

Kod för enhet som är eller har varit del av kärnaffärsområdet, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (FUNC 4): Instruktioner för specifika positioner

50.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0010, 0020 och 0040 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

51.

Endast väsentliga enheter som identifieras i {Z 07.01;0070} ska redovisas i denna mall.

Kolumner

Anvisningar

0010

Land

Landet för vilket funktionen är kritisk, enligt vad som redovisas i Z 07.01 (FUNC 1).

0020

Funktions-ID

ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.2 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Kärnaffärsområde

Kärnaffärsområden enligt artiklarna 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU, enligt vad som redovisas i mall Z 07.03 (FUNC 3).

0040

Affärsområde-ID

Affärsområdets unika ID som ska tillhandahållas av institutet, samma ID som redovisas i mall Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 - Kritiska tjänster (SERV)

II.8.1   Allmänna instruktioner

52.

Informationen i denna mall ska redovisas en gång för hela koncernen, den ska innehålla en lista över de kritiska tjänster som enheterna i koncernen har tagit emot och dessa ska kopplas till de kritiska funktioner som koncernen tillhandahållit.

53.

Kritiska tjänster bör omfatta underliggande transaktioner, aktiviteter och tjänster som utförs för en affärsenhet (riktade tjänster) eller för flera affärsenheter eller juridiska personer (gemensamma tjänster) inom koncernen, och som behövs för att tillhandahålla en eller flera kritiska funktioner. Kritiska tjänster kan utföras av enheter inom koncernen (interna tjänster) eller utkontrakteras till utomstående leverantörer (externa tjänster). En tjänst bör betraktas som kritisk om en störning i tillhandahållandet kan utgöra ett allvarligt hinder för, eller helt hindra, att kritiska funktioner fullgörs, eftersom de är nära knutna till de kritiska funktioner som ett institut utför för tredje parts räkning.

54.

Tjänster som endast utförs internt för en juridisk person ska inte redovisas i denna mall.

55.

Tjänster som inte har någon väsentlig påverkan på kritiska funktioner ska inte redovisas i denna mall.

56.

Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0010, 0030, 0050, 0070 och 0080 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.

II.8.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0005

Identifiering

0010

Typ av tjänst

Typen av tjänst ska vara en av de typer som listas nedan.

När så är möjligt ska underkategorin redovisas (tvåsiffrig identifieringskod). Om det inte finns någon underkategori eller om ingen underkategori passar för den tjänst som institutet tillhandahåller ska huvudkategorin (ensiffrig identifieringskod) redovisas.

1.

HR-support

1.1

Personaladministration, inklusive administrering av avtal och ersättning

1.2

Intern kommunikation

2.

Informationsteknik

2.1

IT och kommunikationshårdvara

2.2

Datalagring och databehandling

2.3

Övrig it-infrastruktur, arbetsstationer, telekommunikation, servrar, datacentraler och liknande tjänster

2.4

Administration av mjukvarulicenser och applikationer

2.5

Tillgång till externa leverantörer, i synnerhet leverantörer av data och infrastruktur

2.6

Underhåll av applikationer, inklusive mjukvaruunderhåll och tillhörande dataflöden

2.7

Rapportgenerering, interna informationsflöden och databaser

2.8

Användarstöd

2.9

Nöd- och katastrofåterställning

3.

Transaktionsbearbetning, inklusive rättsliga transaktionsärenden, i synnerhet penningtvätt.

4.

Tillhandahållande av fastigheter och lokaler eller drift och tillhörande lokaler

4.1

Kontorslokaler och förvaring

4.2

Intern lokaldrift

4.3

Säkerhet och åtkomsträttigheter

4.4

Fastighetsportföljsförvaltning

4.5

Övrigt, precisera

5.

Rättsliga tjänster och efterlevnadsfunktioner

5.1

Rättsligt företagssupport

5.2

Affärs- och transaktionsbaserade rättsliga tjänster

5.3

Efterlevnadssupport

6.

Kassarelaterade tjänster

6.1

Samordning, administrering och förvaltning av kassan

6.2

Samordning, administrering och förvaltning av enhetens refinansiering, inklusive säkerhetsförvaltning

6.3

Redovisningsfunktion, i synnerhet när det gäller likviditetskvoter för tillsynsändamål

6.4

Samordning, administrering och förvaltning av medel- och långfristiga finansieringsprogram, samt refinansiering av koncernenheter

6.5

Samordning, administrering och förvaltning av refinansiering, i synnerhet kortfristig

7.

Handel/förvaltning av tillgångar

7.1

Beredning: upprättande och utförande av handel samt design och underhåll av handelsprodukter

7.2

Bekräftelse, värdepappersavveckling och betalning

7.3

Hantering av positioner och motparter, när det gäller dataredovisning och motpartsrelationer

7.4

Positionshantering (risk och avstämning)

8.

Riskhantering och riskvärdering

8.1

Riskhantering, central, affärsområdesrelaterad eller risktyprelaterad

8.2

Riskredovisningsgenerering

9.

Redovisning

9.1

Lagstadgad redovisning och tillsynsredovisning

9.2

Värdering, i synnerhet av marknadspositioner

9.3

Förvaltningsrapporter

10.

Hantering av kontanta medel

0020–0030

Tjänstemottagare

Den koncernenhet som erhåller den kritiska tjänsten som redovisas i kolumn 0010 från en annan enhet inom koncernen eller från den externa leverantör som redovisas i kolumn 0040–0050.

0020

Enhetens namn

Måste skilja sig från det namn som anges i kolumn 0040.

0030

Kod

Unik identifieringskod för den juridiska personen i kolumn 0020 enligt vad som redovisas i mall Z 01.00 (ORG).

Måste skilja sig från den identifierare som anges i kolumn 0050.

0040–0050

Tjänsteleverantör

Den juridiska person (intern eller extern) som tillhandahåller den kritiska tjänsten som redovisas i kolumn 0010 till en enhet inom koncernen.

0040

Enhetens namn

Måste skilja sig från det namn som anges i kolumn 0020.

0050

Kod

Unik identifieringskod för den juridiska personen i kolumn 0020. Måste skilja sig från den identifieringskod som anges i kolumn 0030.

Om tjänsteleverantören är en enhet inom koncernen ska koden vara densamma som den som redovisas i mall Z 01.00 (ORG).

Om tjänsteleverantören inte är en enhet inom koncernen ska enhetskoden vara följande:

Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden.

Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.

Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna.

0060

Del av koncernen

”Ja” – om tjänsten tillhandahålls av en enhet inom koncernen (”interna tjänster”).

”Nej” – om tjänsten tillhandahålls av en enhet utanför koncernen (”externa tjänster”).

0070–0080

Kritisk funktion

Den kritiska funktion som skulle hindras allvarligt eller helt upphöra om den kritiska tjänsten avbryts. Det är en av de funktioner som har bedömts som kritiska i mall Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Land

Medlemsstaten för vilken funktionen är kritisk, enligt vad som redovisas i Z 07.01 (FUNC 1)

0080

ID

ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.4 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Förväntad tid för utbytbarhet

Den tid det förväntas ta att byta ut en leverantör mot en annan som är jämförbar vad gäller mål, kvalitet och kostnader för den erhållna tjänsten.

Redovisa ett av följande värden:

”1 dag – 1 vecka” om utbytestiden är högst en vecka.

”1 vecka – 1 månad” om utbytestiden är längre än en vecka men högst en månad.

”1 – 6 månader” om utbytestiden är längre än en månad men högst sex månader.

”6 – 12 månader” om utbytestiden är längre än sex månader men högst ett år.

”mer än 1 år” om utbytestiden är längre än ett år.

0100

Förväntad tid för tillgång till avtal

Den tid det förväntas ta att inhämta följande information i ett avtal som reglerar tjänsten efter att resolutionsmyndigheten har bett om detta:

Avtalets löptid.

Avtalets parter (avtalets upphovsman och leverantör, kontaktpersoner) och deras jurisdiktion.

Tjänstens natur (dvs. en kort beskrivning av transaktionen mellan parterna, inklusive priser).

Uppgifter om huruvida tjänsten kan tillhandahållas av några andra interna/externa leverantörer (potentiella kandidater ska identifieras).

Avtalets jurisdiktion.

Det departement som är ansvarigt för den viktigaste verksamheten som regleras i avtalet.

Avtalets viktigaste påföljder vid inställd eller försenad betalning.

Skäl till förtida uppsägning och tillåten tid för uppsägning.

Verksamhetssupport efter uppsägning.

Betydelse för kritiska funktioner och affärsområden.

Redovisa ett av följande värden:

1 dag.

1 dag-1 vecka.

Mer än 1 vecka.

Det finns inget avtal som reglerar tjänsten.

0110

Tillämplig lag

Landets ISO-kod och koden för den lag som reglerar avtalet.

0120

Resolutionsbeständigt avtal

Återspeglar bedömningen av huruvida avtalet kan fortsätta och omvandlas vid resolution.

Denna bedömning ska, bland annat, ta följande faktorer i beaktande:

Samtliga klausuler som ger en motpart rätt att säga upp avtalet endast på grund av en resolution samt tidiga interventionsåtgärder eller cross-default-scenarier, trots att väsentliga skyldigheter fortfarande uppfylls.

Samtliga klausuler som ger en motpart rätt att ändra villkoren för en tjänst eller prissättning endast på grund av en resolution samt tidiga interventionsåtgärder eller cross-default-scenarier, trots att väsentliga skyldigheter fortfarande uppfylls.

Erkännande, i avtalet, av resolutionsmyndighetens uppsägningsrätt.

Redovisa ett av följande värden:

 

”Ja” – om avtalet bedöms vara resolutionssäkert.

 

”Nej” – om avtalet inte bedöms vara resolutionssäkert.

 

”Ej bedömt” – om ingen bedömning gjorts.

II.9   Z 09.00 -FMI-tjänster - leverantörer och användare - kartläggning enligt kritiska funktioner.

II.9.1   Allmänna anmärkningar

57.

I denna mall identifieras verksamhet, funktioner och tjänster för clearing, betalningar, värdepappersavveckling och depåer, vars nedläggning kan utgöra ett allvarligt hinder för, eller helt hindra, att en eller flera kritiska funktioner fullgörs.

58.

Denna mall ska redovisas en gång för hela institutet eller hela koncernen.

59.

Endast de finansmarknadsstrukturer ska identifieras där en eventuell störning i dessa strukturer allvarligt kan försvåra eller helt förhindra utförandet av en kritisk funktion.

II.9.2   Instruktioner för specifika positioner

Kolumner

Anvisningar

0010–0020

Användare

Den enhet inom koncernen som använder tjänster för betalningar, depåer, värdepappersavveckling, clearing eller transaktionsregister, enligt vad som redovisas i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

0010

Enhetens namn

Namnet på den enhet som använder tjänster för betalningar, depåer, värdepappersavveckling, clearing eller transaktionsregister, enligt vad som redovisas i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

Endast de enheter som har identifierats som leverantörer av kritiska funktioner i Z 07.02 ska redovisas.

0020

Kod

Koden för den enhet som använder tjänster för betalningar, depåer, värdepappersavveckling, clearing eller transaktionsregister, enligt vad som redovisas i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).

0030–0040

Kritisk funktion

Kritisk funktion som utförs av enheten som skulle störas eller förhindras ifall tillgången till tjänster för betalningar, depåer, värdepappersavveckling eller transaktionsregister upphörde.

0030

Land

Landet för vilket funktionen är kritisk, enligt vad som redovisas i Z 07.01 (FUNC 1).

0040

ID

ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.4 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).

0050–0080

Finansmarknadsinfrastruktur (FMI)

Referens: CPMI, Principer för finansmarknadsinfrastrukturer

Ett multilateralt system bland de deltagande finansiella instituten, inklusive systemoperatören, som används för registrering, clearing eller avveckling av betalningar, säkerheter och derivat eller för övriga finansiella transaktioner.

0050

Systemtyp

Redovisa ett av följande värden

”PS”

Betalningssystem.

”I) VPC” -

(internationell) värdepapperscentral, inklusive (I)VPC som tillhandahåller värdepappersavvecklingstjänster (internt och via utkontraktering).

”SSS”

System för avveckling av värdepapper utan depåer.

”CCP –värdepapper”

Central motpart för clearing av värdepapper.

”CCP –derivat”

Central motpart för clearing av derivat.

”TR”

Transaktionsregister.

”Övrigt”

För FMI-system som inte matchar någon av de fördefinierade typerna ovan.

”Ej tillämpligt”

När kritiska tjänster för betalningar, clearing, avveckling eller depåer tillhandahålls av en enhet som inte är en av de finansmarknadsinfrastrukturer som nämns ovan, utan till exempel en förvaltare.

0060

Namn

Finansmarknadsinfrastrukturens handelsnamn

Om ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0050 ska denna kolumn lämnas tom.

0070

FMI-kod

FMI-koden. Koden ska i förekommande fall vara den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Ifall ingen LEI-kod finns tillgänglig ska en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod användas.

Om ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0050 ska denna kolumn lämnas tom.

0080

Typ av deltagande

Redovisa ett av följande värden:

”Direkt”

För direkt medlemskap eller direkt deltagande.

”Indirekt”

För indirekt medlemskap eller indirekt deltagande.

”Ej tillämpligt”

Om ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0050.

0090

Namn

Mellanhandens handelsnamn, om ”indirekt” eller ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0080.

Om ”direkt” har redovisats i kolumn 0080, ska ”ej tillämpligt” redovisas.

Mellanhanden kan antingen tillhöra samma koncern som den redovisande enheten eller vara ett annat kreditinstitut som inte är kopplat till koncernen.

En mellanhand kan vara ett bolag som tillhandahåller tjänster för clearing, betalningar, värdepappersavveckling och/eller depåer till andra bolag (i synnerhet när ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0050). Den kan även vara direkt medlem av en eller flera FMI och tillhandahålla indirekt åtkomst till tjänster som erbjuds av dessa FMI (i synnerhet när ”ej tillämpligt” har redovisats i kolumn 0080).

0100

Kod

Mellanhandens kod. Koden ska i förekommande fall vara den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden. Ifall ingen LEI-kod finns tillgänglig ska en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod användas.

Om ”direkt” har redovisats i kolumn 0090, ska ”ej tillämpligt” redovisas.

0110

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten om systemtypen som redovisats i kolumn 050 är ”övrigt” eller ”ej tillämpligt”.

0120

Tillämplig lag

ISO 3166–1 alfa-2-identifieringskoden för det land vars lag reglerar åtkomsten till FMI.

Vid direkt medlemskap eller direkt deltagande är det den tillämpliga lagen för avtalet mellan finansmarknadsinfrastrukturen och användaren som ska redovisas. Vid indirekt medlemskap eller indirekt deltagande är det den tillämpliga lagen för avtalet mellan det representerande institutet och användaren som ska redovisas.

II.10   Kritiska informationssystem

II.10.1   Allmänna anmärkningar

60.

Detta avsnitt består av följande mallar:

Z 10.01 - Kritiska informationssystem (allmän information) (CIS 1), som listar alla kritiska informationssystem inom koncernen.

Z 10.02 - Kartläggning av kritiska informationssystem (CIS 2), som ordnar de kritiska informationssystemen efter användarenheter inom koncernen samt kritiska funktioner.

61.

Ett kritiskt informationssystem (”CIS”) ska förstås som en it-applikation eller mjukvara som ger support till en kritisk tjänst och vars upphörande allvarligt skulle störa eller hindra utövandet av en kritisk funktion.

62.

Dessa mallar ska redovisas för hela koncernen.

II.10.2