EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1542

Rådets förordning (EU) 2018/1542 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

ST/11938/2018/INIT

EUT L 259, 16.10.2018, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1542/oj

16.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/12


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1542

av den 15 oktober 2018

om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/1544 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2018 fastställde Europeiska rådet att användningen av kemiska vapen, inklusive användningen av alla giftiga kemiska vapen under alla omständigheter, är helt oacceptabel, måste fördömas systematiskt och kraftfullt och utgör ett säkerhetshot för oss alla. Den 28 juni 2018 uppmanade Europeiska rådet till att snarast möjligt anta en ny unionsordning för restriktiva åtgärder i syfte att ta itu med användningen och spridningen av kemiska vapen.

(2)

Den 15 oktober 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/1544 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen. Beslut (Gusp) 2018/1544 innehåller bestämmelser om reserestriktioner och frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för vissa personer, enheter eller organ som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i tillverkning av eller användning av kemiska vapen eller deltagande i förberedelser för användning av kemiska vapen. Dessa personer, enheter och organ förtecknas i bilagan till beslut (Gusp) 2018/1544.

(3)

Det krävs ytterligare åtgärder från unionens sida för att genomföra vissa bestämmelser i beslut (Gusp) 2018/1544.

(4)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen bör lägga fram ett förslag till en förordning om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen.

(5)

Denna förordning stöder EU:s strategi från 2003 mot spridning av massförstörelsevapen samt det internationella ramverket avseende spridning av kemiska vapen: konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (nedan kallad konventionen om kemiska vapen), beslutet om bemötande av hotet från användning av kemiska vapen som antogs vid konferensen för konventionsstaterna i konventionen om kemiska vapen den 27 juni 2018, Australiengruppen, initiativet om säkerhet mot spridning samt det internationella partnerskapet mot strafflöshet för användning av kemiska vapen. Denna förordning stöder även genomförandet av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, i synnerhet resolutionerna 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) och 2325 (2016).

(6)

Denna förordning bidrar till unionens insatser för att bekämpa spridning och användning av kemiska vapen och till unionens insatser för att stödja Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och dess tekniska sekretariat. Omfattningen av kemiska vapen som avses i denna förordning grundar sig på räckvidden och definitionen i konventionen om kemiska vapen.

(7)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(8)

För att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att fastställa, ändra och se över bilagan till beslut (Gusp) 2018/1544, bör rådet ha befogenhet att fastställa och ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(9)

För att denna förordning ska kunna genomföras och för att säkerställa största möjliga rättssäkerhet inom unionen, bör namn och andra relevanta uppgifter avseende de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas i enlighet med denna förordning offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (3).

(10)

Medlemsstaterna och kommissionen bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och bör underrätta varandra om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning.

(11)

Medlemsstaterna bör fastställa sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(12)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    kemiska vapen : kemiska vapen enligt definitionen i artikel II i konventionen om kemiska vapen.

b)    anspråk : alla anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej och oavsett om de har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett anspråk på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett anspråk på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii)

ett anspråk på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

en motfordran,

v)

ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt beslut, oavsett var de meddelats.

c)    avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål omfattar begreppet avtal garantier eller motgarantier, särskilt finansiella garantier eller finansiella motgarantier, och krediter, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från transaktionen eller har samband med den.

d)    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

e)    ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

f)    frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

g)    frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

h)    penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade eller onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar, och

vii)

dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

i)    unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Bilaga I ska omfatta fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 3.1 i rådets beslut (Gusp) 2018/1544, av rådet har fastställts vara

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i

i)

tillverkning, förvärv, innehav, utveckling, transport, lagring eller överföring av kemiska vapen,

ii)

användning av kemiska vapen, eller

iii)

förberedelser för användning av kemiska vapen.

b)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som hjälper, uppmuntrar eller förmår en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ att ägna sig åt sådan verksamhet som avses i led a i denna punkt och därigenom orsakar eller bidrar till att sådan verksamhet kan utföras, samt

c)

fysiska personer fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med de fysiska eller juridiska personer som omfattas av leden a och b i denna punkt.

Artikel 3

1.   Genom undantag från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de anser vara lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, förutsatt att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor före beviljandet av tillståndet har anmält till de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom två veckor.

Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 2.1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljeavgörande som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i förteckningen i bilaga I, eller är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c)

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom två veckor.

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 2.1, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a)

penningmedel eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, och

b)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom två veckor.

Artikel 6

1.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till ett konto som innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen, krediterar frysta konton, förutsatt att sådana insättningar på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i förteckningen i bilaga I, eller

c)

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten.

Artikel 7

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b)

samarbeta med den behöriga myndigheten vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 8

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 9

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som anges i denna förordning.

Artikel 10

1.   I samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet anspråk på gottgörelse eller varje annat anspråk av detta slag, såsom ett anspråk på ersättning eller ett anspråk enligt en garanti, i synnerhet ett anspråk på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller finansiell motgaranti, oavsett form, får inga anspråk tillgodoses om de ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till verkställighet av ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska verkställas att visa att detta inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till domstolsprövning av lagligheten i att vissa avtalsförpliktelser inte uppfylls till följd av denna förordning.

Artikel 11

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta alla övriga relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter om

a)

penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3, 4 och 5,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som meddelats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.

Artikel 12

1.   Om rådet beslutar att en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ ska omfattas av de åtgärder som avses i artikel 2 ska rådet ändra bilaga I enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, enhet eller det organ som avses i punkt 1, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att offentliggöra ett meddelande så att en sådan fysisk eller juridisk person, enhet och organ har möjlighet att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och underrätta den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över med regelbundna intervaller och minst en gång var tolfte månad.

5.   Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 13

1.   Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har upptagits i förteckningen.

2.   Bilaga I ska innehålla de uppgifter, när sådana finns tillgängliga, som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan dessa uppgifter inbegripa namn, ort och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft samt anmäla senare ändringar till kommissionen.

Artikel 15

1.   Kommissionen ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. I dessa uppgifter ingår att

a)

tillföra innehållet i bilaga I i den elektroniska konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som är föremål för finansiella sanktioner från unionens sida samt på den interaktiva EU-sanktionskartan, vilka båda finns offentligt tillgängliga,

b)

behandla uppgifter om verkningarna av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, såsom uppgifter om värdet på de frysta penningmedlen och om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska den avdelning inom kommissionen som anges i bilaga II utses till registeransvarig för kommissionen i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001, för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft samt anmäla senare ändringar till kommissionen.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, underrättelse eller annat meddelande till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje fysisk person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 oktober 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2


BILAGA II

WEBBPLATSER MED UPPGIFTER OM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA SAMT ADRESS FÖR ANMÄLNINGAR, UNDERRÄTTELSER OCH MEDDELANDEN TILL KOMMISSIONEN

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGERN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top