EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1515

Kommissionens förordning (EU) 2018/1515 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin och oxadixyl i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES.)

C/2018/6509

OJ L 256, 12.10.2018, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1515/oj

12.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1515

av den 10 oktober 2018

om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin och oxadixyl i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för difenylamin och oxadixyl i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Det verksamma ämnet difenylamin godkändes inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2012 (2). Det verksamma ämnet oxadixyl togs inte upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 (3). Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen har återkallats. Det är därför lämpligt att stryka de befintliga gränsvärdena för dessa ämnen i bilaga III i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning.

(3)

När det gäller difenylamin fastställdes tillfälliga gränsvärden genom förordning (EU) nr 772/2013 (4) för äpplen och päron fram till den 2 september 2015, för att möta en oundviklig korskontaminering som påverkade obehandlade äpplen och päron och som berodde på förekomsten av resthalter av difenylamin i lagringsutrymmen. Genom kommissionens förordning (EU) 2016/67 (5) förlängdes giltighetstiden för dessa gränsvärden fram till den 22 januari 2018 för att ge företagarna tillräckligt med tid för att helt avlägsna resthalterna av difenylamin i lagringsutrymmen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och livsmedelsföretagarna översände färska övervakningsuppgifter som visar att resthalter av difenylamin inte längre förekommer i halter över den relevanta bestämningsgränsen.

(4)

När det gäller oxadixyl fastställdes tillfälliga gränsvärden genom förordning (EU) nr 592/2012 (6) för persilja, stjälkselleri/blekselleri och gruppen sallat och sallatväxter fram till den 31 december 2014, för att möta en oundviklig korskontaminering som påverkade obehandlade grödor och som berodde på förekomsten av resthalter av oxadixyl i jorden. Genom kommissionens förordning (EU) 2016/46 (7) förlängdes giltighetstiden för dessa gränsvärden fram till den 19 januari 2018 med hänsyn till det verksamma ämnets beständighet i jord. Myndigheten och livsmedelsföretagarna översände färska övervakningsuppgifter som visar att resthalter av oxadixyl inte längre förekommer i halter över den relevanta bestämningsgränsen.

(5)

Mot bakgrund av att det verksamma ämnet difenylamin inte godkänts och att det verksamma ämnet oxadixyl inte upptagits i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör gränsvärdena för dessa ämnen fastställas till bestämningsgränsen i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 396/2005. För de verksamma ämnen för vilka alla gränsvärden bör sänkas till den relevanta bestämningsgränsen bör standardvärden förtecknas i bilaga V i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(6)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(7)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(9)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som framställts i unionen eller importerats till unionen före den 1 maj 2019.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2012 av den 29 juni 2012 om att inte godkänna det verksamma ämnet difenylamin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 171, 30.6.2012, s. 2).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 av den 20 november 2002 om förlängning av den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG samt om att inte förteckna vissa verksamma ämnen i bilaga I till det direktivet och att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (EGT L 319, 23.11.2002, s. 3).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 772/2013 av den 8 augusti 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin i eller på vissa produkter (EUT L 217, 13.8.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/67 av den 19 januari 2016 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, klorotalonil, difenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmetyl, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (EUT L 15, 22.1.2016, s. 2)

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 592/2012 av den 4 juli 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexytiazox, isoprotiolan, metaldehyd, oxadixyl och fosmet i eller på vissa produkter (EUT L 176, 6.7.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2016/46 av den 18 januari 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för oxadixyl och spinetoram i eller på vissa produkter (EUT L 12, 19.1.2016, s. 28).


BILAGA

Bilagorna III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A i bilaga III ska kolumnerna för difenylamin och oxadixyl utgå.

2.

I bilaga V ska kolumnerna för difenylamin och oxadixyl läggas till.

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Difenylamin

Oxadixyl

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,05  (*1)

0,01 (*1)

0110000

Citrusfrukter

 

 

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

 

 

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

 

 

0130010

Äpplen

 

 

0130020

Päron

 

 

0130030

Kvitten

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

0140010

Aprikoser

 

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0140030

Persikor

 

 

0140040

Plommon

 

 

0140990

Övriga (2)

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Druvor

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

0154050

Nypon

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

0154990

Övriga (2)

 

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0161020

Fikon

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaya

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

0163070

Guava

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Övriga (2)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0211000

a)

Potatis

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

0213020

Morötter

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

0213080

Rädisor

 

 

0213090

Haverrot

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0220000

Lökgrönsaker

 

 

0220010

Vitlök

 

 

0220020

Kepalök

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

 

 

0231020

Paprikor

 

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

0231040

Okra/gombo

 

 

0231990

Övriga (2)

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

0242990

Övriga (2)

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

0251020

Sallat

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

 

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

 

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

 

0255000

e)

Endivesallat

 

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

 

0256010

Körvel

 

 

0256020

Gräslök

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timjan

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

0260000

Baljväxter, färska

 

 

0260010

Bönor (med balja)

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

 

0270010

Sparris

 

 

0270020

Kardoner

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0270040

Fänkål

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

0270060

Purjolök

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

 

 

0280010

Odlade svampar

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

 

 

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

Linfrö

 

 

0401020

Jordnötter

 

 

0401030

Vallmofrö

 

 

0401040

Sesamfrö

 

 

0401050

Solrosfrö

 

 

0401060

Rapsfrö

 

 

0401070

Sojabönor

 

 

0401080

Senapsfrö

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

 

0401100

Pumpafrö

 

 

0401110

Safflorfrö

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

 

0401140

Hampfrö

 

 

0401150

Ricinfrö

 

 

0401990

Övriga (2)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Korn

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0500050

Havre

 

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Råg

 

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0500090

Vete

 

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0800000

KRYDDOR

0,05 (*1)

 

0810000

Frökryddor

 

0,02 (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

0820000

Fruktkryddor

 

0,02 (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

0830000

Barkkryddor

 

0,02 (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

0840010

Lakritsrot

 

0,02 (*1)

0840020

Ingefära (10)

 

0,02 (*1)

0840030

Gurkmeja

 

0,02 (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

0840990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

 

0,02 (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

 

0,02 (*1)

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

 

0,02 (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1010000

Produkter från

 

 

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fett

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Njure

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1011990

Övriga (2)

 

 

1012000

b)

nötkreatur

 

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fett

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Njure

 

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1012990

Övriga (2)

 

 

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fett

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Njure

 

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

 

1014000

d)

get

 

 

1014010

Muskel

 

 

1014020

Fett

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Njure

 

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

1015010

Muskel

 

 

1015020

Fett

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Njure

 

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1015990

Övriga (2)

 

 

1016000

f)

fjäderfä

 

 

1016010

Muskel

 

 

1016020

Fett

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Njure

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fett

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Njure

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

 

1020000

Mjölk

 

 

1020010

Nötkreatur

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Get

 

 

1020040

Häst

 

 

1020990

Övriga (2)

 

 

1030000

Fågelägg

 

 

1030010

Tamhöna

 

 

1030020

Anka

 

 

1030030

Gås

 

 

1030040

Vaktel

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

 

 

1050000

Amfibier och reptiler

 

 

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

 

 

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

 

 

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.”


Top