EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1212

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212 av den 3 september 2018 om fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter (Text av betydelse för EES.)

C/2018/5722

OJ L 223, 4.9.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1212/oj

4.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1212

av den 3 september 2018

om fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (1), särskilt artiklarna 3a.8, 3b.6 och 3c.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2007/36/EG ges börsnoterade företag rätt att identifiera sina aktieägare samtidigt som intermediärer åläggs att samarbeta i identifieringsprocessen. Direktivet syftar också till att förbättra börsnoterade företags kommunikation med sina aktieägare, i synnerhet vad gäller överföringen av information genom kedjan av intermediärer, och ålägger intermediärerna att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter. Dessa rättigheter omfattar bland annat rätten att delta i och rösta vid bolagsstämmor samt ekonomiska rättigheter, t.ex. rätten att erhålla del i vinst eller att delta i andra företagshändelser som initierats av emittenten eller en tredje part.

(2)

Denna förordning syftar till att förhindra skillnader i tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2007/36/EG, eftersom sådana skillnader kan leda till antagandet av oförenliga nationella standarder. Detta ökar riskerna med och kostnaderna för gränsöverskridande transaktioner och äventyrar deras ändamålsenlighet och effektivitet, med ökade bördor för intermediärerna som följd. Användningen av gemensamma format för data- och meddelandestrukturer vid överföringar bör möjliggöra en effektiv och tillförlitlig behandling och driftskompatibilitet mellan intermediärer, emittenten och dennes aktieägare, och därmed säkerställa en effektivt fungerande unionskapitalmarknad för aktier.

(3)

I överensstämmelse med befogenheterna räckvidd och med proportionalitetsprinciperna innehåller denna förordning endast minimikrav. Intermediärer och andra marknadsaktörer uppmuntras att självreglera dessa format vidare i enlighet med behoven på olika marknader. De kan också sträva efter att ytterligare standardisera de meddelanden som avses i denna förordning och alla andra meddelandetyper som är nödvändiga för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter, och att anta ny teknik som skulle kunna förbättra transparensen och förtroendet.

(4)

För att underlätta och effektivisera utövandet av aktieägarrättigheter, särskilt över gränserna, bör man uppmuntra användningen av modern teknik i kommunikationen mellan emittenter och deras aktieägare, inklusive intermediärer och andra tjänsteleverantörer som används för dessa processer. All kommunikation mellan intermediärer bör i möjligaste mån översändas med användning av maskinläsbara och standardiserade format som är kompatibla mellan aktörerna och som tillåter direkthantering. Intermediärer bör dock, för aktieägare som inte är intermediärer, tillgängliggöra information och verktyg för att kunna reagera med hjälp av allmänt tillgängliga förfaranden, på ett sätt som möjliggör direkthantering för intermediärer.

(5)

För att säkerställa en enhetlig, automatiserad och smidig tillämpning av emittentens rätt att känna sina aktieägare bör det fastställas minimikrav för begäran att lämna ut information om aktieägare och det svar som ska översändas.

(6)

Utan att det påverkar kallelsen till bolagsstämman är det för att säkerställa direkthantering nödvändigt att fastställa minimikrav när det gäller typerna av och formaten på information i den standardiserade kallelsen till bolagsstämma som vid behov ska överföras genom kedjan av intermediärer till aktieägarna. Målet är också att underlätta hanteringen av elektroniska röstningsinstruktioner från aktieägare till emittenten.

(7)

Denna förordning omfattar de olika modeller för innehav av aktier som förekommer i medlemsstaterna, utan att gynna någon särskild av dessa.

(8)

Den nationella lagstiftningen i det land där emittenten har sitt säte kommer att avgöra vilka konkreta skyldigheter som intermediärer måste uppfylla för att underlätta aktieägarnas utövande av sina rättigheter. Dessa kommer, när så är nödvändigt, att omfatta skyldigheten at bekräfta aktieägarens rätt att delta i en bolagsstämma, och skyldigheten att överföra anmälan av om deltagande till emittenten. För detta ändamål är det nödvändigt att fastställa vilken information som minst ska ingå i en sådan anmälan av deltagande.

(9)

Det finns fortfarande ett behov av att standardisera bekräftelsen av rätten att delta i en bolagsstämma, eftersom exakta uppgifter om de innehav som rättigheterna grundar sig på kanske inte är kända för emittenten, eller inte har kommunicerats på ett effektivt sätt, i synnerhet när det är fråga om gränsöverskridande kommunikation. Bekräftelser av rättigheter meddelas på olika sätt, t.ex. elektroniskt genom kedjan av intermediärer, eller direkt av den sista intermediären till emittenten, eller av den sista intermediären i pappersformat eller på elektronisk väg till aktieägaren eller kunden, beroende på vilken modell för innehav av värdepapper som används på den relevanta marknaden. I denna förordning fastställs vilka typer av information som minst ska ingå i bekräftelser, bland annat bekräftelser av mottagande av röster och avregistrering och räkning av röster.

(10)

En snabb behandling av överföringar inom kedjan av intermediärer, särskilt när denna utgörs av förvaringsinstitut eller andra aktörer i flera lager och när bruttoomnibuskonton används, är avgörande för att garantera att informationen når ut till aktieägarna över gränserna, och att de kan reagera inom en rimlig tidsram och inom de tidsfrister som emittenter och intermediärer har fastställt för företagshändelser. För att skydda och balansera aktieägares rimliga intressen med emittenters och finansiella intermediärers intressen är det viktigt att fastställa de tidsfrister som ska följas vid överföringen av information om företagshändelser och aktieägaråtgärder.

(11)

Eftersom frivilliga marknadsstandarder för behandling av företagsåtgärder som omfattar företagshändelser av finansiell natur, såsom utdelningar och omorganisationer som påverkar underliggande aktier, för det mesta tillämpas, reglerar denna förordning endast grundläggande inslag och principer som ska iakttas i dessa processer.

(12)

Det är viktigt att tillförlitliga uppgifter tas fram och att konfidentiella uppgifter överförs på ett säkert sätt. Intermediärer, emittenter och emittenternas tjänsteleverantörer bör ha lämpliga förfaranden för att säkerställa i synnerhet integritet och säkerhet i de processer som omfattar personuppgifter för sådana ändamål som fastställs i direktiv 2007/36/EG.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    emittent : ett företag som har sitt säte i en medlemsstat och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad belägen i eller med verksamhet inom en medlemsstat, eller en tredje part som ett sådant företag har utsett till att utföra de uppgifter som anges i denna förordning.

2.    emitterande värdepapperscentral : den värdepapperscentral som tillhandahåller den huvudtjänst som avses i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (2) med avseende på aktier som handlas på en reglerad marknad.

3.    företagshändelse : en åtgärd som initieras av emittenten eller en tredje part och som inbegriper utövandet av de rättigheter som följer av aktieinnehavet och som kan påverka den underliggande aktien eller inte, såsom vinstutdelning eller en bolagsstämma.

4.    intermediär : en person enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2007/36/EG och en intermediär från tredjeland i den mening som avses i artikel 3e i direktiv 2007/36/EG.

5.    aktieägaråtgärd : alla åtgärder, instruktioner eller annan reaktioner från aktieägaren eller en tredje part som utsetts av aktieägaren, beroende på vad som gäller enligt tillämplig lagstiftning, vid utövandet av aktieägarrättigheter som följer av aktieinnehavet, i samband med en företagshändelse.

6.    sista intermediär : varje intermediär som tillhandahåller värdepapperskontona för aktieägaren i kedjan intermediärer.

7.    avstämningsdag : det av emittenten fastställda datum då de rättigheter som följer av aktieinnehavet, bland annat rätten att delta i och rösta vid en bolagsstämma, samt aktieägarens identitet ska fastställas, baserat på de avvecklade positioner som bokförts av den emitterande värdepapperscentralen eller av en första intermediär genom registrering i kontobaserad form vid stängningen av handeln.

8.    berättigande positioner : aktieägarposition på avstämningsdagen till vilken de rättigheter som följer av aktieinnehavet, däribland rätten att delta i och rösta vid en bolagsstämma, är knutna.

9.    första intermediär : den emitterande värdepapperscentralen eller en annan intermediär som utsetts av emittenten, som förvaltar emittentens värdepapperskonton i kontobaserad form på högsta nivå med avseende på de aktier som handlas på en reglerad marknad, eller förvaltar dessa aktier på högsta nivå för emittentens aktieägares räkning. Den första intermediären kan också ha rollen av sista intermediär.

10.    betalningsfrist : det datum då betalningen med avseende på intäkter från en företagshändelse, i tillämpliga fall, ska göras till aktieägaren.

11.    valperiod : den period under vilken aktieägaren kan välja mellan de tillgängliga alternativen i en företagshändelse.

12.    sista deltagandedag : den sista dagen för förvärv eller överföring av aktier med rätt att delta i en företagshändelse, exklusive rätten att delta i en bolagsstämma.

13.    frist för köparskydd : den sista dagen och tidpunkten vid vilken en köpare som har ännu inte mottagit den underliggande aktien för en företagshändelse, vilken inbegriper alternativ för aktieägaren, måste instruera säljaren med avseende på valet mellan alternativen.

14.    emittentens tidsfrist : den sista dagen och tidpunkten, enligt vad emittenten har fastställt, för underrättelse av emittenten, av den tredje part som utsetts av emittenten eller av emittentens värdepapperscentral om aktieägaråtgärder rörande företagshändelsen; vad gäller en företagshändelse som initierats av en tredje part är den tillämplig på varje tidsfrist för underrättelse av den tredje parten eller en tredje part som utsetts av denna tredje part om aktieägaråtgärder rörande den företagshändelse som inletts av denne.

15.    ex-dag : det datum från och med vilket aktierna handlas utan de rättigheter som följer av aktieinnehavet, däribland rätten att delta i och rösta vid en bolagsstämma.

16.    ISIN-kod : det internationella standardnummer för värdepapper som tilldelas värdepapper enligt ISO 6166 eller jämförbara metoder.

17.    LEI-kod : identifieringskoden för juridiska enheter ISO 17442 som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 (3).

Artikel 2

Standardiserade format, driftskompatibilitet och språk

1.   Den information som avses i artiklarna 3–8 i denna förordning ska överföras av intermediärerna i enlighet med de standardiserade format som anges i bilagan, och ska inbegripa de olika typerna av minimiinformation och vara i överensstämmelse med de krav som anges i bilagan.

2.   Den information som ska lämnas av emittenterna till intermediärerna och som ska vidarebefordras genom kedjan av intermediärer till aktieägarna ska vara i ett format som möjliggör behandling i enlighet med punkt 3.

Informationen ska tillhandahållas av emittenten på det språk på vilket denne offentliggör sin finansiella information i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (4) och, såvida det inte är motiverat med hänsyn till emittentens aktieägarbas, dessutom på ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.

3.   Överföringar mellan intermediärer ska göras i elektroniska och maskinläsbara format som möjliggör driftskompatibilitet och direkthantering och som använder internationellt tillämpade branschstandarder såsom ISO eller metoder som är kompatibla med ISO.

4.   Intermediärerna ska ge aktieägare som inte är intermediärer tillgång till all information och till eventuella former för aktieägaråtgärder genom allmänt tillgängliga verktyg och anläggningar, såvida inte aktieägaren har godkänt något annat. Intermediärerna ska säkerställa att sådana verktyg och anläggningar gör det möjligt för intermediären att behandla aktieägaråtgärder i enlighet med punkt 3.

Artikel 3

Begäran om att lämna ut information om aktieägares identitet och svar

1.   Minimikraven vad gäller utformningen av en begäran om att lämna ut information om aktieägares identitet i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 2007/36/EG anges i tabell 1 i bilagan.

2.   Minimikraven vad gäller formatet på svaret från intermediärer på en begäran enligt punkt 1 i denna artikel anges i tabell 2 i bilagan.

3.   De minimikrav som avses i punkterna 1 och 2 ska också, i den mån det är nödvändigt, vara tillämpliga på alla uppdateringar och annulleringar av sådana begäranden eller svar.

Artikel 4

Överföring av kallelse till bolagsstämma

1.   Minimikraven i fråga om typerna av och formatet på information som ska överföras i enlighet med artikel 3b.1–3 och 3b.5 i direktiv 2007/36/EG i samband med kallelser till bolagsstämma anges i tabell 3 i bilagan.

2.   De krav som avses i punkt 1 ska också, i den mån det är nödvändigt, vara tillämpliga på alla uppdateringar och annulleringar av sådana kallelser till bolagsstämma.

Artikel 5

Bekräftelse av rätten att utöva aktieägarrättigheter vid en bolagsstämma

1.   För att underlätta aktieägares utövande av rättigheter vid en bolagsstämma, inklusive rätten att delta och rösta i enlighet med artikel 3c.1 i direktiv 2007/36/EG, ska den sista intermediären, på begäran, bekräfta den berättigande position som framgår av dess register för aktieägaren eller den tredjepart som aktieägaren har utsett. Om det finns fler än en intermediär i kedjan av intermediärer, ska den sista intermediären säkerställa att de berättigande positionerna enligt dess register är förenliga med motsvarande information i den första intermediärens register.

En sådan bekräftelse av den sista intermediären till aktieägaren ska inte krävas om den berättigande positionen är känd av eller kommer att överföras till emittenten eller den första intermediären, beroende på vad som är tillämpligt.

2.   Den information och de dataelement som minst ska ingå i bekräftelsen av ett berättigande innehav, med hänsyn till vad som är relevant för typen av överföring, anges i tabell 4 i bilagan.

3.   De krav på minimiinformation och de minimidataelement som avses i punkt 2 ska även i nödvändig utsträckning gälla med avseende på eventuella uppdateringar och annulleringar av bekräftelser på berättigande innehav.

Artikel 6

Anmälan av aktieägares deltagande i en bolagsstämma

1.   För att underlätta aktieägarens utövande av sina rättigheter vid en bolagsstämma, inklusive rätten att delta och rösta, i enlighet med artikel 3c.1 i direktiv 2007/36/EG, ska intermediärerna, om emittenten så kräver och på begäran av aktieägaren, överföra anmälan av deltagande till emittenten, antingen för att göra det möjligt för aktieägaren att själv utöva sina rättigheter eller för att göra det möjligt för aktieägaren att utse en tredje part som ska utöva dessa rättigheter efter uttryckligt godkännande och enligt instruktioner från aktieägaren i aktieägarens intresse.

2.   Om anmälan av deltagande omfattar en hänvisning till rösterna, ska den sista intermediären säkerställa att informationen om antalet aktier för vilka röstning sker är förenlig med den berättigande positionen. Om anmälan översänds mellan intermediärerna före avstämningsdagen, ska den sista intermediären vid behov uppdatera anmälan för att anpassa informationen.

3.   Den information och de dataelement som minst ska ingå i en anmälan om aktieägares deltagande i en bolagsstämma anges i tabell 5 i bilagan.

Det krav vad gäller minimiinformation och minimidataelement som avses i första stycket ska även i nödvändig utsträckning gälla med avseende på meddelanden om eventuella uppdateringar och annulleringar av anmälningar av deltagande.

Artikel 7

Format för bekräftelse av mottagande samt registrering och räkning av röster

1.   Den information och de dataelement som minst ska ingå i en bekräftelse av mottagande av röster som avgivits på elektronisk väg i enlighet med vad som anges i artikel 3c.2 första stycket i direktiv 2007/36/EG anges i tabell 6 i bilagan.

2.   Den information och de dataelement som minst ska ingå i en bekräftelse av registrering och räkning av röster från emittenten till aktieägaren eller en tredje part som utsetts av aktieägaren i enlighet med vad som anges i artikel 3c.2 andra stycket i direktiv 2007/36/EG anges i tabell 7 i bilagan.

Artikel 8

Överföring av information som är specifik för andra företagshändelser än bolagsstämmor

1.   Den information som emittenten ska tillhandahålla den första eller andra intermediärer, liksom de meddelanden som ska överföras genom kedjan av intermediärer, ska omfatta all nyckelinformation rörande andra företagshändelser än en bolagsstämma vilken är nödvändig för att intermediären ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt direktiv 2007/36/EG gentemot aktieägaren eller för att aktieägaren ska kunna utöva sina aktieägarrättigheter.

2.   Följande minimikrav vad gäller sekvensen av överföringar, datum och tidsfrister i samband med en företagshändelse ska gälla:

a)

Emittenten ska meddela den första intermediären, och vid behov andra intermediärer, informationen om företagshändelsen i så god tid att marknadsaktörerna hinner reagera på och överföra informationen och att pågående affärer eller marknadsfordringar kan behandlas korrekt före utgången av eventuella relevanta tidsfrister eller inledningen på en valperiod, beroende på vad som är tillämpligt.

b)

Betalningsfristen ska i möjligaste mån motsvara avstämningsdagen, emittentens tidsfrist eller den tidsfrist som fastställs av den tredje part som initierar en företagshändelse, beroende på vad som är tillämpligt, för att göra det möjligt att hantera betalningar till aktieägare så snabbt som möjligt.

c)

Vid en företagshändelse som inbegriper alternativ för aktieägaren bör valperioden vara tillräckligt lång tid för att ge aktieägare och intermediärer rimlig tid att reagera.

d)

Vid en företagshändelse som inbegriper alternativ för aktieägaren bör den sista deltagandedagen och fristen för köparskydd, i nämnd ordning, tidsmässigt föregå emittentens frist så att köparens krav kan behandlas på lämpligt sätt innan valperioden avslutas.

e)

Vid en företagshändelse som är villkorad ska emittenten underrätta den första intermediären om resultatet av företagshändelsen så snart som möjligt efter utgången av emittentens tidsfrist och innan någon betalning sker inom ramen för företagshändelsen.

3.   Efter betalningsfristen avseende företagshändelsen ska den första intermediären eller, om det finns mer än en intermediär i kedjan, alla intermediärer, i sin tur överföra informationen om åtgärder som har vidtagits eller transaktioner som intermediären har gjort för aktieägarens räkning. Den information som ska överföras av intermediären ska åtminstone omfatta resultaten baserat på aktieägaråtgärden i en företagshändelse med alternativ, de berättigande eller avvecklade positionerna, eventuella intäkter samt utfallen av eventuella marknadsfordringar, i den mån det är relevant för aktieägaren.

4.   Minimikraven i fråga om typerna av och formatet på information som ska överföras i enlighet med artikel 3b.1–3 och 3b.5 i direktiv 2007/36/EG i samband med andra företagshändelser än bolagsstämmor anges i tabell 8 i bilagan.

De krav som anges i första stycket ska också, i den mån det är nödvändigt, vara tillämpliga på alla annulleringar eller uppdateringar av sådana meddelanden.

Artikel 9

Tidsfrister som ska uppfyllas av emittenter och intermediärer vid företagshändelser och i samband med förfaranden för att identifiera aktieägare

1.   Den emittent som initierar företagshändelsen ska informera intermediärerna om företagshändelsen i god tid, och senast den handelsdag då den tillkännager företagshändelsen i enlighet med tillämplig lag.

2.   När intermediären behandlar och överför uppgifter om företagshändelser ska denne, om nödvändigt, säkerställa att aktieägarna har tillräckligt med tid för att reagera på den mottagna informationen, så att de kan iaktta emittentens tidsfrist eller avstämningsdagen.

Den första intermediären eller varje annan intermediär som mottar information om en företagshändelse ska utan dröjsmål vidarebefordra denna information till nästa intermediär i kedjan, dock senast vid slutet av den handelsdag då informationen mottogs. Om intermediären mottar informationen efter kl. 16.00 under sin handelsdag, ska denne överföra informationen utan dröjsmål, dock senast kl. 10.00 nästa handelsdag.

Om positionen i den relevanta aktien förändras efter den första överföringen, ska den första intermediären eller varje annan intermediär i kedjan dessutom vidarebefordra informationen till de nya aktieägarna i sina register, i enlighet med positionerna vid varje handelsdags slut, fram till avstämningsdagen.

3.   Den sista intermediären ska utan dröjsmål överföra information om företagshändelsen till aktieägaren, dock senast vid slutet av samma handelsdag som informationen mottogs. Om intermediären mottar informationen efter kl. 16.00 under sin handelsdag, ska denne överföra informationen utan dröjsmål, dock senast kl. 10.00 nästa handelsdag. Dessutom ska den bekräfta aktieägarens rätt att delta i företagshändelsen utan onödigt dröjsmål och i tid för att möjliggöra iakttagande av emittentens tidsfrist eller avstämningsdagen, beroende på vad som är tillämpligt.

4.   Varje intermediär ska, efter det att den tagit emot informationen, utan dröjsmål överföra all information om aktieägaråtgärder till emittenten, varvid ett förfarande ska följas som gör det möjligt att iaktta emittentens tidsfrist eller avstämningsdagen.

Eventuella ytterligare krav med avseende på aktieägaråtgärder som emittenten ålägger aktieägaren av vidta i enlighet med tillämplig lagstiftning och som inte kan behandlas i maskinläsbart format eller genom direkthantering i enlighet med artikel 2.3 ska överföras av intermediären utan dröjsmål och i tid för att möjliggöra iakttagande av emittentens tidsfrist eller avstämningsdag.

Den sista intermediären ska inte sätta en tidsfrist som förutsätter att aktieägaren vidtar åtgärder tidigare än tre handelsdagar före emittentens tidsfrist eller avstämningsdagen. Den sista intermediären får varna aktieägaren för de risker som är förknippade med förändringar i aktieinnehavet nära avstämningsdagen.

5.   Bekräftelsen av mottagandet av röster som avgivits på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 ska lämnas till den person som avgav rösten omedelbart efter det att rösterna avgetts.

Bekräftelse av registrering och rösträkning i enlighet med artikel 7.2 ska tillhandahållas av emittenten i god tid och inte senare än 15 dagar efter begäran eller bolagsstämman, beroende på vilket som inträffar senare, såvida inte informationen redan är tillgänglig.

6.   En begäran från en emittent eller en tredje part som utsetts av emittenten om att lämna ut aktieägares identitet ska utan dröjsmål, och i enlighet med omfattningen av begäran, överföras av den berörda intermediären till nästa intermediär i kedjan, dock senast vid slutet av samma handelsdag som begäran mottogs. Om intermediären mottar begäran efter kl. 16.00 under sin handelsdag ska denne överföra informationen utan dröjsmål, dock senast kl. 10.00 nästa handelsdag.

Svaret på begäran att lämna ut aktieägares identitet ska utan dröjsmål tillhandahållas och överföras av varje intermediär till den mottagare som anges i begäran, dock senast under den handelsdag som följer omedelbart efter avstämningsdagen eller den dag då begäran mottogs av den svarande intermediären, beroende på vilket som inträffar senare.

Den tidsfrist som avses i andra stycket ska inte tillämpas på svar på begäranden eller på de delar av begäranden, beroende på vad som är tillämpligt, vilka inte kan behandlas som maskinläsbara och genom direkthantering i enlighet med vad som anges i artikel 2.3. Den ska inte heller tillämpas på svar på begäranden som mottas av intermediären mer än sju arbetsdagar efter avstämningsdagen. I sådana fall ska svaret tillhandahållas och överföras av intermediären utan dröjsmål och i vart fall inom emittentens tidsfrist.

7.   De tidsfrister som avses i punkterna 1–6 ska, i nödvändig utsträckning, tillämpas vid alla annulleringar eller uppdateringar av den berörda informationen.

8.   Intermediären ska tidsstämpla alla överföringar som avses i denna artikel.

Artikel 10

Minimisäkerhetskrav

1.   Vid överföring av information till intermediärer, aktieägare eller tredje parter som utsetts av aktieägare i enlighet med artiklarna 3a, 3b och 3c i direktiv 2007/36/EG, ska emittenten och intermediären vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerhet, integritet och autentisering med avseende på information som härrör från den emittent eller tredje part som tar initiativet till en företagshändelse. Intermediärer ska säkerställa sådana åtgärder även med avseende på överföring av information till emittenten eller till en tredje part som utsetts av emittenten.

2.   Den intermediär som från emittenten eller den tredje part som utsetts av emittenten mottar en begäran om att lämna ut aktieägares identitet, eller någon annan typ av meddelande som avses i denna förordning, som ska överföras genom kedjan av intermediärer eller till aktieägare, ska kontrollera att den överförda begäran eller informationen verkligen härrör från emittenten.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 3 september 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 september 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 184, 14.7.2007, s. 17.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).


BILAGA

Tabell 1

Begäran om att lämna ut information om aktieägares identitet

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om begäran (separat begäran som ska skickas för varje internationellt standardnummer för värdepapper – ISIN)

1.

Unik identifieringskod för begäran

Unikt nummer för varje begäran om utlämnande

[24 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

2.

Typ av begäran

Typ av begäran (begäran om utlämnande av aktieägares identitet)

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

3.

Omfattningen av begäran

Specificering av huruvida begäran ska vidarebefordras till och besvaras av övriga intermediärer i kedjan av intermediärer. Om så inte är fallet ska fältet lämnas tomt.

[Valfritt fält. Ifylls i tillämpliga fall: JA]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

4.

ISIN-kod

Definition

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Avstämningsdag

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD).]

Emittent

6.

Emittentens tidsfrist

Definition. Emittentens tidsfrist ska fastställas i enlighet med artikel 9 i denna förordning.

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

7.

Tröskelvärde som begränsar begäran

I förekommande fall. Tröskelvärdet ska uttryckas som ett absolut antal aktier.

[Valfritt fält. Ifylls i tillämpliga fall:

15 numeriska tecken]

Emittent

8.

Datum från och med vilket aktierna innehas

I förekommande fall. Om emittenten väljer att i sin begäran inkludera det datum från och med vilket aktierna innehas, ska den i sin begäran ange hur denna tidpunkt ska fastställas.

En sådan begäran kan påverka direkthanteringen av begäran.

[Valfritt fält. Ifylls i tillämpliga fall: JA]

Emittent

B.   Närmare uppgifter om den mottagare till vilken svaret ska sändas

1.

En unik identifieringskod för mottagaren av svaret

Ett unikt nationellt registreringsnummer som föregås av landskoden för det land där mottagaren har sitt säte eller LEI (identifieringskod för juridiska enheter) för emittenten eller en tredje part som har utsetts av emittenten, eller för den emitterande värdepapperscentral, annan intermediär eller tjänsteleverantör, beroende på vad som är tillämpligt, till vilken svaret ska överföras av intermediären.

[20 alfanumeriska tecken

Landskoden ska vara i form av 2 bokstäver enligt ISO 3166-1 alfa-2, eller jämförbara metoder]

Emittent

2.

Svarsmottagarens namn

 

[140 alfanumeriska tecken]

Emittent

3.

Svarsmottagarens adress

BIC-adress, säkrad eller certifierad e-postadress, webbadress till en säker webbportal eller andra adressuppgifter som garanterar att överföringen kan ske på ett säkert sätt och tas emot av mottagaren.

[Fält för alfanumeriska uppgifter]

Emittent


Tabell 2

Svar på en begäran om utlämnande av information om aktieägares identitet

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om den ursprungliga begäran från emittenten

1.

Unik identifieringskod för begäran

Se tabell 1, fält A.1

[24 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

2.

En unik identifieringskod för svaret

Ett unikt identifieringsnummer för varje svar

[24 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

3.

Typ av begäran

Se tabell 1, fält A.2

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

4.

ISIN-kod

Se tabell 1, fält A.4

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Avstämningsdag

Se tabell 1, fält A.5

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

B.   Information om aktieinnehav av den svarande intermediären

1.

Unik identifieringskod för den svarande intermediären

Unikt nationellt registreringsnummer som föregås av landskoden för det land där den svarande intermediären har sitt säte eller av intermediärens LEI-kod

[20 alfanumeriska tecken

Landskoden ska ha den form som anges i tabell 1, fält B.1]

Svarande intermediär

2.

Namn på den svarande intermediären

 

[140 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

3.

Totalt antal aktier som innehas av den svarande intermediären

Det totala antalet motsvarar summan av de antal som angetts i fälten B.4 och B.5

[15 numeriska tecken med, i tillämpliga fall, ett decimaltecken]

Svarande intermediär

4.

Antal aktier som den svarande intermediären innehar för egen räkning

 

[15 numeriska tecken med, i tillämpliga fall, ett decimaltecken]

Svarande intermediär

5.

Antal aktier som den svarande intermediären innehar för någon annans räkning

 

[15 numeriska tecken med, i tillämpliga fall, ett decimaltecken]

Svarande intermediär

6.

Unik identifieringskod för värdepapperskontoföraren

LEI-kod för värdepapperskontoföraren, dvs. den intermediär längre upp i kedjan hos vilken den svarande intermediären har ett värdepapperskonto

[20 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

7.

Värdepapperskontots nummer

Numret på det värdepapperskonto som den svarande intermediären har hos intermediären i föregående led

[20 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

C.   Information som den svarande intermediären innehar om aktieägares identitet (upprepat fält som ska fyllas i separat för varje aktieägare som är känd av den svarande intermediären, i tillämpliga fall inklusive den svarande intermediärens position på eget konto)

1a.

Unik identifieringskod för aktieägare som är en juridisk person

1.

Ett unikt nationellt registreringsnummer som föregås av landskoden för det land där den juridiska personen har sitt säte eller den juridiska personens LEI-kod, eller

[20 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

2.

om varken en LEI-kod eller ett registreringsnummer är tillgängligt, en företagsidentifieringskod (BIC) som föregås av landskoden för det land där den juridiska personen är registrerad, eller

[11 alfanumeriska tecken]

3.

en kundkod som är en unik identifieringskod för varje juridisk enhet eller struktur, oavsett jurisdiktion, som föregås av landskoden för dess registreringsland

[50 alfanumeriska tecken

Landskoden ska ha den form som anges i tabell 1, fält B.1]

1b.

Unik identifieringskod för aktieägare som är en fysisk person

Den nationella identifieringskoden i den mening som avses i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (*1)

[35 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

2a.

Namn på aktieägare som är en juridisk person

 

[140 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

2b

Namn på aktieägare som är en fysisk person

1.

Aktieägarens förnamn. Om det finns mer än ett förnamn ska alla förnamn åtskiljas med ett kommatecken

[140 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

2.

Aktieägarens efternamn. Om det finns mer än ett efternamn ska alla efternamn åtskiljas med ett kommatecken

[140 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

3.

Gatuadress

 

[140 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

4.

Postnummer

 

[10 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

5.

Ort

 

[35 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

6.

Land

Landskod

[Landskod med två bokstäver i den form som anges i tabell 1, fält B.1]

Svarande intermediär

7.

Postnummer/postlåda

 

[10 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

8.

Postlådenummer

 

[10 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

9.

E-postadress

E-postadress. Om det inte finns någon sådan ska fältet lämnas tomt

[255 alfanumeriska tecken]

Svarande intermediär

Upprepade fält (upprepa för de olika typerna av aktieinnehav eller datumen för aktieinnehav)

10.

Typ av aktieinnehav

Uppgift om typ av aktieinnehav.

Ange O = aktieinnehav på eget konto, N = förvaltarregistrerat aktieinnehav, B = verkligt aktieinnehav, U = okänt

[1 alfanumeriskt tecken]

Svarande intermediär

11.

Antal aktier som innehas av aktieägaren hos den svarande intermediären

Antal aktier som innehas av aktieägaren och som redovisas av den svarande intermediären

[15 numeriska tecken med, i tillämpliga fall, ett decimaltecken]

Svarande intermediär

12.

Datum då aktieinnehavet inleddes

I förekommande fall

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Svarande intermediär

13.

Namn på tredje part som utsetts av aktieägaren

I tillämpliga fall ska detta fält ange den tredje part som är bemyndigad att fatta investeringsbeslut på aktieägarens vägnar

[Valfritt fält.

I förekommande fall, samma format som anges för fält C.2a eller C.2b ovan]

Svarande intermediär

14.

Unik identifieringskod för tredje part som utsetts av aktieägaren

I tillämpliga fall ska detta fält ange den tredje part som är bemyndigad att fatta investeringsbeslut på aktieägarens vägnar

[Valfritt fält.

I förekommande fall, en unik identifieringskod i samma format som anges för fält C.1a eller C.1b ovan]

Svarande intermediär


Tabell 3

Kallelse till bolagsstämma

I enlighet med artikel 3b.1 b och artikel 3b.2 i direktiv 2007/36/EG gäller att i sådana fall där informationen i denna tabell rörande kallelse till bolagsstämma är tillgänglig för aktieägarna på emittentens webbplats, behöver den kallelse som ska utarbetas av emittenten och översändas av intermediärerna endast innehålla fält A, B och C, inklusive en webblänk till den webbplats där informationen kan hämtas.


Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om meddelandet

1.

Unik identifieringskod för händelsen

Unikt nummer

[fält för alfanumeriska uppgifter]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

2.

Typ av meddelande

Typen av meddelande (t.ex. kallelse eller återkallelse eller uppdatering av kallelsen)

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

B.   Närmare uppgifter om emittenten

1.

ISIN-kod

Definition. ISIN-kod för den aktie som meddelandet gäller

Upprepat fält: om det finns flera klasser, ange alla ISIN-koder

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

2.

Emittentens namn

 

[140 alfanumeriska tecken]

Emittent

C.   Närmare uppgifter om stämman

1.

Datum för bolagsstämman

 

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

2.

Datum för bolagsstämman

Specifikation av tidpunkt för bolagsstämmans inledning, inklusive tillämplig tidszon

[UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

3.

Typ av bolagsstämma

Specifikation av typen av bolagsstämma

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent

4.

Plats för bolagsstämman

Ange adressen för platsen för bolagsstämman, inklusive webbadress för den virtuella platsen i förekommande fall.

Om det finns flera platser ska var och en av dessa specificeras

[255 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Avstämningsdag

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

6.

Webbadress (URL)

Webblänk till den webbplats där all information som ska tillhandahållas aktieägarna inför bolagsstämman är tillgänglig, inbegripet förfaranden för deltagande och röstning och utövandet av andra aktieägarrättigheter, till exempel att föra upp punkter i dagordningen

[255 alfanumeriska tecken]

Emittent

D.   Deltagande i bolagsstämman (upprepade fält; ska upprepas för varje tillgänglig alternativ metod för deltagande)

1.

Metod för aktieägares deltagande

Metod för deltagande, t.ex.: VI = virtuellt deltagande, PH = deltagande genom personlig närvaro, PX = deltagande genom ombud, EV = röstning per korrespondens.

Varje annan tillgänglig metod bör också anges på ett standardiserat sätt

[2 alfanumeriska tecken]

Emittent

2.

Emittentens tidsfrist för anmälan av deltagande

Senaste datum och tidpunkt som aktieägaren kan underrätta emittenten om sitt deltagande.

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

3.

Emittentens tidsfrist för röstning

Sista datum och tidpunkt för aktieägaren att lämna in röster till emittenten per metod för deltagande, i tillämpliga fall.

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

E.   Dagordning – (upprepade fält; specificeras för varje dagordningspunkt)

1.

Unik identifieringskod för dagordningspunkten

Unikt nummer

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent

2.

Beteckning på dagordningspunkten

Rubrik på eller kort sammanfattning av dagordningspunkten

[100 alfanumeriska tecken]

Emittent

3.

Webbadress (URL) för åtkomst till materialet

I förekommande fall. Webbadress för åtkomst till material som rör dagordningspunkten.

Om det inte finns något relevant material ska fältet lämnas tomt.

[Om fältet är ifyllt: [255 alfanumeriska tecken]

Emittent

4.

Röstning

I förekommande fall. Uppgift om huruvida dagordningspunkten är föremål för en bindande omröstning (BV) eller en rådgivande omröstning (AV).

Om dagordningspunkten inte är föremål för omröstning, ska fältet lämnas tomt.

[Om fältet är ifyllt: [2 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Alternativ vid röstning

I förekommande fall. Specifikation av alla röstningsalternativ avseende dagordningspunkten som är tillgängliga för aktieägaren, såsom att rösta för (VF), rösta emot (VA), lägga ner röst (AB), rösta blankt (BL) eller annat (OT).

Om dagordningspunkten inte är föremål för omröstning, ska fältet lämnas tomt.

[Om fältet är ifyllt: [2 alfanumeriska tecken]

Emittent

F.   Närmare uppgifter om tidsfrister för utövandet av andra aktieägarrättigheter (upprepade fält; specificeras för varje befintlig tidsfrist)

1.

Föremål för tidsfristen

Specifikation av den aktieägarrättighet som tidsfristen gäller (såsom att lägga fram förslag till beslut eller lägga till punkter på dagordningen)

[100 alfanumeriska tecken]

Emittent

2.

Tillämplig tidsfrist från emittenten

Specifikation av tidsfristen för utövandet av de aktieägarrättigheter som anges i fältet ovan

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent


Tabell 4

Bekräftelse av berättigande

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om bolagsstämman och meddelandet

1.

Unik indentifieringskod för bekräftelsen

Unikt nummer

[12 alfanumeriska tecken]

Sista intermediär

2.

Emittentens namn

 

[140 alfanumeriska tecken]

Emittent

3.

Unik indentifieringskod för händelsen

Unik identifieringskod för bolagsstämman som fastställts av emittenten eller en tredje part som utsetts av emittenten

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

4.

Typ av meddelande

Typen av meddelande (bekräftelse av berättigande)

[4 alfanumeriska tecken]

Sista intermediär

5.

ISIN-kod

Definition

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

B.   Närmare uppgifter om den berättigande positionen i aktier (upprepade fält; ska läggas fram för vart och ett av aktieägarens värdepapperskonton)

1.

Avstämningsdag

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

2.

Berättigande position

Definition

[24 numeriska tecken]

Sista intermediär

3.

Värdepapperskontots nummer

 

[20 alfanumeriska tecken]

Sista intermediär

4.

Kontohavarens namn

 

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Sista intermediär

C.   Närmare uppgifter om aktieägaren, den juridiska eller fysiska personen, beroende på vad som är tillämpligt

1.

Aktieägarens namn

För juridiska eller fysiska personer

[Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Sista intermediär

2.

Unik identifieringskod för aktieägaren

För juridiska eller fysiska personer

[Formatet i tabell 2, fält C.1a eller C.1b]

Sista intermediär

3.

Namn på ombud eller annan tredje part som utsetts av aktieägaren

I förekommande fall

[Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Sista intermediär

4.

Unik identifieringskod för ombud eller annan tredje part som utsetts av aktieägaren

I förekommande fall

[Formatet i tabell 2, fält C.1a eller C.1b]

Sista intermediär


Tabell 5

Anmälan av deltagande

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om anmälan

1.

Unik identifieringskod för anmälan av deltagande

Unik identifieringskod

[fält för alfanumeriska uppgifter]

Sista intermediär

2.

Typ av meddelande

Specifikation av typen av meddelande

[4 alfanumeriska tecken.]

Sista intermediär

3.

Unik identifieringskod för händelsen

Unik identifieringskod för bolagsstämman som fastställts av emittenten eller en tredje part som utsetts av emittenten

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

4.

ISIN-kod

Definition.

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

B.   Deltagande ska specificeras för varje form av deltagande

1.

Metod för deltagande

Specifikation av metoden för aktieägarens deltagande, i tillämplig utsträckning.

Om flera metoder används, ska var och en av dessa specificeras i överensstämmelse med de tillgängliga alternativen i tabell 3, avsnitt D, såsom att delta personligen, genom ombud eller genom elektronisk röstning

 

Sista intermediär eller aktieägare, efter vad som är tillämpligt

2.

Aktieägarens namn

 

[Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Sista intermediär eller aktieägare

3.a

Unik identifieringskod för aktieägare som är en juridisk person

Se tabell 2, fält C.1a

[Formatet i tabell 2, fält C1a]

Sista intermediär, eller aktieägare

3 b.

Unik identifieringskod för aktieägare som är en fysisk person

Se tabell 2, fält C.1b

[Formatet i tabell 2, fält C1b]

Sista intermediär, eller aktieägare

4.

Namn på ombud eller annan tredje part som utsetts av aktieägaren

I förekommande fall

[Valfritt. [Om fältet fylls i: [Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Sista intermediär, eller aktieägare

5.

Unik identifieringskod för ombud eller annan tredje part som utsetts av aktieägaren

I förekommande fall

[Valfritt. [Om fältet fylls i: [Formatet i tabell 2, fält C.1a eller C.1b]

Sista intermediär, eller aktieägare

C.   Röster, i förekommande fall (upprepade fält; att specificera för varje dagordningspunkt)

1.

Punkt på dagordningen

Unik identifieringskod för dagordningspunkten, tabell 3

[Formatet i tabell 3, fält E.1]

 

Upprepade fält som ska fyllas i för varje röstberättigande position

2.

Röstberättigande position

Uppgift om röstberättigande position.

[Formatet i tabell 3, fält E.5]

Sista intermediär, eller aktieägare

3.

Antal aktier för vilka röstning sker

Antal aktier för vilka röstning sker avseende dagordningspunkten, för varje röstberättigande position.

Om den röstberättigande positionen gäller för alla aktier, ska detta fält lämnas tomt.

[Om fältet är ifyllt: 15 numeriska tecken med, i tillämpliga fall, ett decimaltecken]

Sista intermediär, eller aktieägare


Tabell 6

Mottagande av röster

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

1.

Unik identifieringskod för mottagandet.

Unikt nummer

[12 alfanumeriska tecken]

Intermediär eller bekräftande part

2.

Typ av meddelande

Specifikation av typen av bekräftelse

[4 alfanumeriska tecken]

Intermediär

3.

Unik identifieringskod för händelsen

Unik identifieringskod för händelse vid bolagsstämman

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent/intermediär

4.

ISIN-kod

Definition

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Datum för bolagsstämman

 

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

6.

Emittentens namn

 

[140 alfanumeriska tecken]

Emittent

7.

Namn på den bekräftande parten

 

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Mottagande part

8.

Namn på den person som avlade rösten

 

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Bekräftande part

9.

Aktieägarens namn

 

[Valfritt fält. Ifylls i tillämpliga fall:

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Intermediär eller bekräftande part


Tabell 7

Bekräftelse av registrering och räkning av röster

Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

1.

Unik identifieringskod för bekräftelsen

Unikt nummer

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent/intermediär

2.

Typ av meddelande

Specifikation av typen av bekräftelse

[4 alfanumeriska tecken]

Emittent/intermediär

3.

Unik identifieringskod för händelsen

Unik identifieringskod för händelse vid bolagsstämman

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent/intermediär

4.

ISIN-kod

Definition

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Datum för bolagsstämman

 

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

6.

Emittentens namn

 

[140 alfanumeriska tecken]

Emittent

7.

Aktieägarens namn

[Valfritt fält, om aktieägarens namn anges]

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

Emittent

8.

Namn på tredje part som utsetts av aktieägaren

[Valfritt att fylla i, om namnet på den tredje part som utsetts av aktieägaren anges]

[140 alfanumeriska tecken Formatet i tabell 2, fält C.2a eller C.2b]

 

9.

Förfarande

Specifikation av hur de röster som har registrerats och räknats mottogs av emittenten, inbegripet om mottagandet ägde rum före eller under stämman

[70 alfanumeriska tecken]

Emittent

10.

Datum och tidpunkt för mottagandet.

[Valfritt att fylla i under förutsättning att rösterna ha avgetts före bolagsstämman]. Specifikation av datum och, i förekommande fall, exakt tidpunkt då rösterna som har registrerats och räknats mottogs

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

11.

Unik identifieringskod för röster

Om tillgängligt, unik identifieringskod för meddelandet om de röster som registrerats och räknats av emittenten

[12 alfanumeriska tecken]

Aktieägare eller tredje part som utsetts av aktieägaren


Tabell 8

Meddelande om företagshändelser utöver bolagsstämmor

I enlighet med artikel 3b.1 b och artikel 3b.2 i direktiv 2007/36/EG gäller följande: om en emittent har gjort information om företagshändelser, utöver bolagsstämmor, tillgängliga för aktieägarna på sin webbplats, och denna information omfattar de uppgifter och de dataelement som ingår i tabellen nedan, i den utsträckning som är relevant för företagsåtgärden, behöver meddelande om företagshändelsen endast omfatta fält A samt en webblänk till den webbplats där informationen kan hämtas.


Typ av information

Beskrivning

Format

Uppgiftslämnare

A.   Närmare uppgifter om företagshändelsen

1.

Unik identifieringskod för företagshändelsen

Unikt nummer

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

2.

Typ av företagshändelse

Specifikation av typen av företagshändelse, såsom vinstutdelning, omorganisation av emittentens aktier

[42 alfanumeriska tecken]

Emittent eller tredje part som utsetts av emittenten

3.

ISIN-kod

Definition. ISIN-kod för underliggande aktie

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

4.

ISIN-kod

I förekommande fall, ISIN-kod för interimsaktien eller interimssäkerheten

[12 alfanumeriska tecken]

Emittent

5.

Webbplats (URL)

Länk till den webbplats där fullständig information om företagshändelsen är tillgänglig för aktieägare

[255 alfanumeriska tecken]

Emittent

B.   Viktiga datum med avseende på företagshändelsen (inkluderas endast vid relevans för den berörda företagshändelsen)

1.

Sista dag för anmälan om deltagande

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Första intermediär

2.

Ex-dag

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Första intermediär

3.

Avstämningsdag

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

4.

Valperiodens inledning

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

5.

Sista dag i valperioden

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

6.

Emittentens tidsfrist

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD); UTC (koordinerad universell tid)]

Emittent

7.

Betalningsfrist

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Emittent

8.

Tidsfrist för köparskydd

Definition

[Datum (ÅÅÅÅMMDD)]

Intermediär

C.   Närmare uppgifter om vilka alternativ som är tillgängliga för aktieägaren (upprepade fält; ska anges för varje ISIN-kod, i tillämpliga fall)

1.

Alternativ för aktieägaren

Specifikation av alternativen

[100 alfanumeriska tecken]

Emittent


(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (EUT L 87, 31.3.2017, s. 449).


Top