Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1116

Rådets förordning (EU) 2018/1116 av den 10 augusti 2018 om ändring av förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

ST/11250/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1116/oj

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1116

av den 10 augusti 2018

om ändring av förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/740 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av beslut 2014/449/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) 2015/735 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2015/740.

(2)

Den 13 juli 2018 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (nedan kallat FN:s säkerhetsråd) resolution 2428 (2018), i vilken säkerhetsrådet uttryckte sin djupa oro över att Sydsudans ledare inte har lyckats sätta stopp för fientligheterna i landet, fördömde de fortsatta och uppenbara överträdelserna av avtalet om en lösning på konflikten i Republiken Sydsudan av den 17 augusti 2015, avtalet om upphörande av fientligheter, skydd av civila och humanitärt tillträde av den 21 december 2017 och Khartoum-förklaringen av den 27 juni 2018, och förstärkte de restriktiva åtgärderna gentemot Sydsudan som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015).

(3)

Bland annat ändrade FN:s säkerhetsråd undantagen från embargot mot vapen och därmed sammanhängande tekniskt och finansiellt bistånd samt kriterierna för angivande av de personer och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar.

(4)

Genom rådets beslut (Gusp) 2018/1125 (3) ändrades beslut (Gusp) 2015/740 för att ge verkan åt de åtgärder som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).

(5)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(6)

Förordning (EU) 2015/735 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2015/735 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla

1.

tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som har samband med militär aktivitet eller materiel och teknik och tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och relaterat materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Sydsudan,

2.

tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har samband med militär aktivitet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och relaterat materiel av alla slag eller för leverans av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Sydsudan.

3.

tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedling i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Sydsudan eller för användning i Sydsudan.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De förbud som avses i artikel 2 ska inte tillämpas på tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som har samband med

a)

vapen och vapenrelaterad materiel som är avsedda endast för stöd till eller användning av FN-personal, inbegripet FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa),

b)

skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Sydsudan av FN-personal, företrädare för medierna samt humanitär personal, biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd för tillhandahållande av finansiering och finansiellt bistånd, tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som har samband med

a)

icke-dödande militär utrustning som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, under förutsättning att medlemsstaten i förväg har underrättat sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

b)

vapen och vapenrelaterad materiel som tillfälligt exporteras till Sydsudan av styrkor från en stat som vidtar åtgärder i enlighet med internationell rätt, endast och direkt för att underlätta skydd eller evakuering av sina egna medborgare och personer för vilka den har konsulärt ansvar i Sydsudan, under förutsättning att medlemsstaten underrättar sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

c)

vapen och vapenrelaterad materiel till eller till stöd för Afrikanska unionens regionala insatsstyrka som är avsedda endast för regionala operationer för att bekämpa Herrens motståndsarmé, under förutsättning att medlemsstaten i förväg har underrättat sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

d)

vapen och vapenrelaterad materiel endast till stöd för genomförandet av villkoren i fredsavtalet, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

e)

annan försäljning eller leverans av vapen och vapenrelaterad materiel, eller tillhandahållande av bistånd eller personal, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkt 1.”

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas. Bilaga I ska omfatta fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som av den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat i enlighet med punkt 16 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) (nedan kallad sanktionskommittén) har fastställts vara direkt eller indirekt ansvariga för eller delaktiga i eller ha genomfört handlingar eller politiska åtgärder som undergräver fred, säkerhet eller stabilitet i Sydsudan, i enlighet med punkterna 6, 7, 8 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) och punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  Rådets förordning (EU) 2015/735 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av förordning (EU) nr 748/2014 (EUT L 117, 8.5.2015, s. 13).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2018/1125 av den 10 augusti 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan (se sidan 48 i detta nummer av EUT).


Top