EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/949 av den 3 juli 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (Text av betydelse för EES.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/949

av den 3 juli 2018

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

I enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter, godkänt genom rådets beslut (EU) 2017/2307 (3), godtar unionen och Chile import till sina territorier, och utsläppande på marknaden som ekologiska produkter, av de produkter som förtecknas i en bilaga till det avtalet, förutsatt att produkterna uppfyller den andra partens lagar och föreskrifter. Bilaga I till det avtalet omfattar ekologiska produkter från Chile vars likvärdighet unionen erkänner. Av tydlighetsskäl bör Chile införas i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008.

(3)

Enligt den information som lämnats av Costa Rica har dess behöriga myndighet lagt till ett nytt kontrollorgan, Primus Auditing Operations de Costa Rica SA, i förteckningen över kontrollorgan som är erkända av Costa Rica.

(4)

Enligt den information som lämnats av Schweiz har kontrollorganen Institut für Marktökologie (IMO) och ProCert Safety AG bytt namn till IMOswiss AG respektive ProCert AG.

(5)

Enligt den information som lämnats av Tunisien har dess behöriga myndighet bytt namn. Dessutom har Tunisien informerat kommissionen om att dess behöriga myndighet lagt till ett nytt kontrollorgan, CERES GmbH, i förteckningen över kontrollorgan som är erkända av Tunisien och att kontrollorganet Ecocert SA en Tunisie har bytt namn till Ecocert SA. Erkännandet av kontrollorganet Suolo e Salute har återkallats. Slutligen har kontrollorganen Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH och Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) tilldelats nya kodnummer.

(6)

Enligt den information som lämnats av Sydkorea har OCK och Neo environmentally-friendly nya webbadresser. Erkännandet av kontrollorganet Ecocert har återkallats. Slutligen har den sydkoreanska behöriga myndigheten erkänt ytterligare fyra kontrollorgan som bör läggas till i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008, Ecolivestock Association, Association for Agricultural Products Quality Evaluation, University Industry Liaison office of CNU och Eco Agriculture Institute Inc..

(7)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(8)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Agreco R.F. Göderz GmbH. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna Agreco R.F. Göderz GmbH vad gäller produktkategori B för alla de tredjeländer för vilka det erkänts vad gäller andra produktkategorier och att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategori D till att även omfatta Kap Verde, Fiji, Iran, Kambodja, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Salomonöarna, El Salvador, Tonga och Samoa och vad gäller produktkategori A till att även omfatta Mexiko och Uruguay.

(9)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från Bioagricert S.r.l. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna Bioagricert S.r.l vad gäller produktkategori D för Indonesien.

(10)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från Biocert International Pvt Ltd om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna Biocert International Pvt Ltd vad gäller produktkategorierna D och E för Indien och vad gäller produktkategorierna A och D för Sri Lanka.

(11)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Ecocert SA. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Nya Kaledonien, vad gäller produktkategori B till att även omfatta Armenien och vad gäller produktkategori E till att även omfatta Togo.

(12)

Ecoglobe har underrättat kommissionen om adressändring och ändring av webbadress.

(13)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Ekoagros. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet vad gäller Ryssland till att även omfatta produktkategorierna B och D.

(14)

NASAA Certified Organic Pty Ltd har underrättat kommissionen om ändring av webbadress.

(15)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för OneCert International PVT Ltd På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Benin, Indonesien, Nigeria, Filippinerna och Togo.

(16)

Organic Certifiers har informerat kommissionen om att det har upphört med all certifiering i samtliga tredjeländer för vilka det har erkännande. Det bör därför inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(17)

ORSER har underrättat kommissionen om adressändring.

(18)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från Q-check om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna Q-check vad gäller produktkategorierna A och D för Albanien, Egypten, Jordanien, Kosovo, Libanon, Peru, Saudiarabien, Serbien, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

(19)

Quality Partner har informerat kommissionen om att det har upphört med all certifiering i Indonesien, det enda tredjeland för vilket det har erkännande. Det bör därför inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(20)

Soil Association Certification Limited har informerat kommissionen om att det kommer att upphöra med all certifiering i Egypten och Iran. Följaktligen bör det inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(21)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Valsts SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategori A till att även omfatta Vitryssland och vad gäller produktkategorierna A och B till att även omfatta Uzbekistan.

(22)

Till följd av att Chile har införts i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 bör de tillämpliga kontrollorgan som hittills erkänts för import av produkter från kategori A, D eller F från Chile även fortsättningsvis erkännas för de produktkategorierna, med undantag för de produkter som omfattas av handelsavtalet.

(23)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2017/2307 av den 9 oktober 2017 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter (EUT L 331, 14.12.2017, s. 1).


BILAGA I

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Efter texten avseende Kanada ska följande text införas:

”CHILE

1.

Produktkategorier:

Produktkategorier eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Honung

 

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Bearbetade växtprodukter för livsmedelsändamål

D

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

Endast produkter som förtecknas i avtalet

2.

Ursprung: Ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori A och D som har odlats i Chile eller som har importerats till Chile

från unionen, eller

från ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt av unionen i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

3.

Produktionsregler: Ley Num. 20.089 (17 de enero de 2006) – Crea Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas (lag nr 20.089 av den 17 januari 2006 om inrättande av ett nationellt certifieringssystem för ekologiska jordbruksprodukter).

4.

Behörig myndighet: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ministeriet för jordbruk. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Kontrollorgan:

Kodnummer

Namn

Webbadress

CL-BIO-001

Ecocert Chile SA.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Organ och myndigheter som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 31 december 2020.”

2.

I texten avseende Costa Rica ska följande rad som avser kodnummer CR-BIO-007 införas i punkt 5:

”CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica SA

www.primusauditingops.com”

3.

I texten avseende Schweiz ska de rader i punkt 5 som avser kodnummer CH-BIO-004 och CH-BIO-038 ersättas med följande:

”CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/”

4.

I texten avseende Tunisien ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

”4.

Behörig myndighet: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn och www.onagri.tn

5.

Kontrollorgan:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com”

5.

I texten avseende Republiken Korea ska punkt 5 ändras på följande sätt:

a)

Raderna avseende kodnummer KR-ORG-005 och KR-ORG-019 ska ersättas med följande:

”KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at”

b)

KR-ORG-016 ska utgå.

c)

Följande rader ska läggas till:

”KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011”


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende A CERT European Organization for Certification SA ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

2.

I texten avseende Agreco R.F. Göderz GmbH ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

I raderna avseende Mexiko och Uruguay ska ett kryss läggas till i kolumn A.

b)

I raderna avseende Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Burkina Faso, Bolivia, Kamerun, Colombia, Kuba, Kap Verde, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Etiopien, Fiji, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Iran, Kenya, Kirgizistan, Kambodja, Kazakstan, Sri Lanka, Marocko, Moldavien, Montenegro, Madagaskar, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Mali, Mexiko, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Paraguay, Serbien, Ryssland, Salomonöarna, Senegal, Surinam, El Salvador, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Samoa och Sydafrika ska ett kryss läggas till i kolumn B.

c)

I raderna avseende Kap Verde, Fiji, Iran, Kambodja, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Salomonöarna, El Salvador, Tonga och Samoa ska ett kryss läggas till i kolumn D.

3.

I texten avseende Bioagricert S.r.l ska i punkt 3 ett kryss föras in i kolumn D i raden avseende Indonesien.

4.

Efter texten avseende BIOcert Indonesia ska följande text införas:

Biocert International Pvt Ltd

1.

Adress: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, INDIEN

2.

Webbadress: http://www.biocertinternational.com

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indien

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

5.

I texten avseende CERES Certification of Environmental Standards GmbH ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

6.

I texten avseende Ecocert SA ska punkt 3 ersättas med följande:

a)

Följande rad ska föras in i kodnummerordning:

”NC-BIO-154

Nya Kaledonien

x

x

—”

b)

I raden avseende Armenien ska ett kryss läggas till i kolumn B.

c)

I raden avseende Togo ska ett kryss läggas till i kolumn E.

7.

I texten avseende Ecoglobe ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.

Adress: 80 Aram Street, 0002 Jerevan, ARMENIEN

2.

Webbadress: http://www.ecoglobe.com”.

8.

I texten avseende Ekoagros, ska i punkt 3 ett kryss läggas till i kolumnerna B och D i raden avseende Ryssland.

9.

I texten avseende IMOcert Latinoamérica Ltda ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

10.

I texten avseende LACON GmbH ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

11.

I texten avseende NASAA Certified Organic Pty Ltd ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Webbadress: www.nasaacertifiedorganic.com.au”

12.

I texten avseende OneCert International PVT Ltd ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

”BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonesien

x

x

NG-BIO-152

Nigeria

x

x

PH-BIO-152

Filippinerna

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—”

13.

I texten avseende Oregon Tilth ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

14.

Texten avseende Organic Certifiers ska utgå.

15.

I texten avseende ORSER ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara, TURKIET”.

16.

Efter texten avseende Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd ska följande text införas:

Q-check

1.

Adress: 9–17 Erithrou Stavrou str., Larissa, GREKLAND.

2.

Webbadress: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanien

x

x

AE-BIO-179

Förenade Arabemiraten

x

x

EG-BIO-179

Egypten

x

x

JO-BIO-179

Jordanien

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turkiet

x

x

SA-BIO-179

Saudiarabien

x

x

RS-BIO-179

Serbien

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

17.

Texten avseende Quality Partner ska utgå.

18.

I texten avseende Soil Association Certification Limited ska i punkt 3 raderna avseende Egypten och Iran utgå.

19.

I texten avseende Valsts SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

”BY-BIO-173

Vitryssland

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—”


Top