Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0832

Kommissionens förordning (EU) 2018/832 av den 5 juni 2018 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES.)

C/2018/3373

OJ L 140, 6.6.2018, p. 38–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj

6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/832

av den 5 juni 2018

om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 18.4, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid och fosetyl i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för propargit i bilaga V till den förordningen.

(2)

Den 11 juli 2015 antog Codex Alimentarius-kommissionen gränsvärden (nedan kallade CXL-värden) för fenamidon (2).

(3)

Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall när sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och livsmedelslagstiftningen samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.

(4)

Unionen framförde en reservation till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester vad gäller de föreslagna CXL-värdena för följande kombinationer av bekämpningsmedel och produkt: fenamidon (blommande kål, fruktgrönsaker andra än gurkväxter).

(5)

CXL-värdena för fenamidon, med undantag av de som avses i skäl 4, bör därför tas upp som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005, utom när CXL-värdena gäller produkter som inte anges i bilaga I till den förordningen eller när de fastställs på en lägre nivå än de nuvarande gränsvärdena. Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i unionen (4).

(6)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cymoxanil på bönor utan balja lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(7)

När det gäller deltametrin har en sådan ansökan lämnats in för grönkål. När det gäller difenokonazol har en sådan ansökan lämnats in för övrig blommande kål, brysselkål, escarole/escarolesallat, rucola/rucolasallat/senapskål, spenat och liknande blad, endivesallat och rabarber. När det gäller fluopikolid har en sådan ansökan lämnats in för mangold/betblad. När det gäller folpet har en sådan ansökan lämnats in för äpplen och päron. När det gäller fosetyl har en sådan ansökan lämnats in för kärnfrukter, persikor och potatis. När det gäller mandestrobin har en sådan ansökan lämnats in för aprikoser, körsbär, persikor och plommon. När det gäller metazaklor har en sådan ansökan lämnats in för salladskål/kinakål. När det gäller propamokarb har en sådan ansökan lämnats in för mangold/betblad. När det gäller pyrimetanil har en sådan ansökan lämnats in för gurkväxter med ätligt skal. När det gäller sulfoxaflor har en sådan ansökan lämnats in för blad från vinranka och kronärtskockor. När det gäller trifloxystrobin har en sådan ansökan lämnats in för andra små frukter och bär, sallat och sallatväxter, portlaker, bönor utan balja, ärter och torkade baljväxter.

(8)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för flubendiamid som i Förenta staterna används på aprikoser, persikor, plommon och sojabönor, för dinatriumfosfonat som i Förenta staterna används på trädnötter (utom kokosnötter) samt för propargit som i Brasilien används på apelsiner och i Indien på te. Sökandena hävdar att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i respektive exportland leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(9)

I enlighet med artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (5) underrättade Förenade kungariket den 8 augusti 2017 kommissionen om att landet hade godkänt utsläppandet på marknaden av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cyantraniliprol för användning på björnbär och hallon, på grund av ett oväntat utbrott av Drosophila suzukii. Den 13 september 2017 underrättade Förenade kungariket, i enlighet med artikel 53, kommissionen om ett godkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cyantraniliprol för användning på purjolök, på grund av ett oväntat utbrott av Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua och Phytomyza gymnostoma. Godkännandena framstod som nödvändiga på grund av att utbrotten av dessa skadegörare utgjorde en fara som inte kunde avvärjas på något annat rimligt sätt. Förenade kungariket har underrättat de övriga medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) om godkännandena i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005 och lämnat in ansökningar för att fastställa tillfälliga gränsvärden för dessa grödor.

(10)

I enlighet med artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrättade Grekland den 19 september 2017 kommissionen om att landet hade godkänt utsläppandet på marknaden av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet mepikvat för användning som tillväxtreglerande medel på bomull. Godkännandet framstod som nödvändigt för att undvika förluster i avkastningen. Grekland har underrättat de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten om godkännandet i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005 och lämnat in en ansökan för att fastställa ett tillfälligt gränsvärde för bomullsfrö.

(11)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(12)

Myndigheten bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (6). Myndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(13)

Myndigheten fann i sitt motiverade yttrande när det gäller användningen av deltametrin på grönkål att riskbedömningen påverkas av atypiska osäkerhetsfaktorer. Med beaktande av hur lite grönkål bidrar till konsumenternas totala exponering via kosten bör gränsvärdet fastställas till 0,15 mg/kg.

(14)

När det gäller trifloxystrobin lämnade sökanden in de saknade uppgifterna om analysmetoder för animaliska produkter och gjorde referensstandarden för CGA321113 kommersiellt tillgänglig.

(15)

När det gäller användningen av flubendiamid på sojabönor är det nuvarande gränsvärdet fastställt till 0,25 mg/kg i exportlandet. Med beaktande av att den högsta resthalt som uppmätts vid övervakade fältförsök ligger något över det värdet bör gränsvärdet fastställas som ett avrundat värde på 0,3 mg/kg.

(16)

När det gäller användningen av cyantraniliprol på björnbär, hallon och purjolök bör gränsvärdena fastställas som tillfälliga värden och gälla till och med den 30 juni 2021.

(17)

När det gäller användningen av mepikvat på bomull bör gränsvärdet för bomullsfrö vara tillfälligt och gälla till och med den 30 juni 2021.

(18)

När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dem eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(19)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(20)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, tilläggen III och IV, 38:e mötet, Genève, Schweiz, den 6–11 juli 2015.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  ”Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 12(2014):7, artikelnr 3737, 182 s.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5061, 24 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5124, 24 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5066, 19 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 4683, 28 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5143, 28 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5128, 31 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5135, 21 s.

 

”Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears”, EFSA Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 5041, 21 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5161, 36 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5148, 22 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5162, 25 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5127, [20 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5055, 22 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5193, 25 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5145, 20 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5070. 23 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5154, 33 s.


BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (summan av folpet och ftalimid, uttryckt som folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (summan av mepikvat och dess salter, uttryckt som mepikvatklorid)

Metazaklor (summan av metaboliterna 479M04, 479M08, 479M16, uttryckt som metazaklor) (R)

Propamokarb (summan av propamokarb och dess salter, uttryckt som propamokarb) (R)

Pyrimetanil (R)

Sulfoxaflor (summan av isomerer)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Trädnötter

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paranötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Valnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Äpplen

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Päron

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kvitten

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japansk mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Övriga (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Stenfrukter

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Aprikoser

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Körsbär (söta)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Persikor

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Plommon

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druvor

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Björnbär

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Blåhallon

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Amerikanska blåbär

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Amerikanska tranbär

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Nypon

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarolhagtorn

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Fläderbär

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse frukter med

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadlar

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Fikon

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Bordsoliver

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambola/stjärnfrukter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanäpplen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

oätligt skal, små

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Kaktusfikon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

oätligt skal, stora

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatäpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Brödfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian/durio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Potatis

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Morötter

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Rotselleri

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Pepparrot

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Palsternackor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rädisor

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Haverrot

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kålrötter

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Övriga (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Lökgrönsaker

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Vitlök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Kepalök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Schalottenlök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Övriga (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprikor

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Auberginer/äggplantor

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/gombo

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Övriga (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Huvudkål

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladbildande kål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Grönkål

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Kålrabbi

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sallat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Escarole/escarolesallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spenat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portlaker

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangold/betblad

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Övriga (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Körvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Gräslök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Baljväxter, färska

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bönor (med balja)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bönor (utan balja)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Ärter (med balja)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Ärter (utan balja)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linser

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stjälkgrönsaker

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Sparris

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoner

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Fänkål

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Kronärtskockor

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Purjolök

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambuskott

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmhjärtan

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Bönor

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Linser

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Ärter

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupiner

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linfrö

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Jordnötter

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Vallmofrö

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrö

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Solrosfrö

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrö

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojabönor

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Senapsfrö

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Bomullsfrö

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Pumpafrö

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Safflorfrö

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Gurkörtsfrö

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Oljedådrafrö

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Hampfrö

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Ricinfrö

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Oljepalmkärnor

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Oljepalmfrukter

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

SPANNMÅL

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Korn

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Majs

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Havre

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ris

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Råg

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Durra/sorgum

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Vete

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)