EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0686

Kommissionens förordning (EU) 2018/686 av den 4 maj 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos, klorpyrifos-metyl och triklopyr i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

C/2018/2654

OJ L 121, 16.5.2018, p. 30–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/686/oj

16.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/686

av den 4 maj 2018

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos, klorpyrifos-metyl och triklopyr i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för klorpyrifos och klorpyrifos-metyl i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för triklopyr i del A i bilaga III till den förordningen.

(2)

När det gäller klorpyrifos har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (2). Myndigheten konstaterade en risk för konsumenterna i fråga om gränsvärdet när det gäller druvor för vinframställning. Detta gränsvärde bör därför sänkas. Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller kvitten, mispel, aprikoser, körsbär, pumpor, sockermajs, broccoli, brysselkål, grönkål, kålrabbi, sallat och sallatväxter, spenat, färska baljväxter, sparris, kronärtskockor, torkade baljväxter, vallmofrö, solrosfrö, rapsfrö, senapsfrö, oljedådrafrö, oliver för oljeproduktion, bovetekorn, hirskorn, kaffebönor och fjäderfä (muskel, fettvävnad och lever). När det gäller andra produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller mandlar, hasselnötter, pekannötter, valnötter, äpplen, päron, bordsdruvor, rödbetor, rädisor, vitlök, schalottenlök, knipplök/salladslök och piplök, tomater, paprikor, auberginer/äggplantor, salladskål/kinakål, vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat, sallat, escarole/escarolesallat, rucola/rucolasallat/senapskål, bönor (med balja), bönor (utan balja), ärter (med balja), ärter (utan balja), sparris, kronärtskockor, bönor, ärter, lupiner, vallmofrö, solrosfrö, rapsfrö, sojabönor, senapsfrö, bomullsfrö, oljedådrafrö, oliver för oljeproduktion, bovete och andra pseudocerealier, hirs/vanlig hirs, te, frökryddor, fruktkryddor, rot- och jordstamskryddor, svin (muskel och fettvävnad), nötkreatur (muskel och fettvävnad), får (muskel och fettvävnad), get (muskel och fettvävnad), fjäderfä (muskel och fettvävnad) och mjölk (från nötkreatur, får och get), och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(3)

När det gäller klorpyrifos-metyl har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (3). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt till summan av klorpyrifos-metyl och desmetylklorpyrifos-metyl för spannmål. Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller jordgubbar, vinbär (röda, svarta och vita), kiwifrukter, potatis, majs, råg, durra/sorgum, vete, svin (lever och njure), nötkreatur (lever och njure), får (lever och njure), get (lever och njure) och fjäderfä (muskel, fettvävnad, lever och njure). När det gäller andra produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller frökryddor, fruktkryddor, rot- och jordstamskryddor, korn, havre, ris, svin (kött, fettvävnad, lever och njure), nötkreatur (kött, fettvävnad, lever och njure), får (kött, fettvävnad, lever och njure), get (kött, fettvävnad, lever och njure), fjäderfä (kött, fettvävnad, lever och njure), mjölk (från nötkreatur, får och get) samt fågelägg, och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts. Övervakningsuppgifter visar att det förekommer resthalter på obehandlade torkade baljväxter, oljeväxtfröer och spannmål i halter som är högre än den nya bestämningsgränsen som myndigheten angett men lägre än den befintliga bestämningsgränsen. Sådana resthalter är ett resultat av en korskontaminering med grödor som lagligen behandlats med klorpyrifos-metyl. Eftersom bedömningen visar att den befintliga bestämningsgränsen inte utgör någon oacceptabel risk vare sig för konsumenterna eller för djur bör gränsvärdena för dessa grödor tillfälligt fastställas till samma värde som den befintliga bestämningsgränsen. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast fyra år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(4)

När det gäller triklopyr har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (4). Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller äpplen, päron, aprikoser, persikor, riskorn, svin (muskel, fettvävnad, lever och njure), njure från nötkreatur, njure från får, njure från get samt mjölk (från nötkreatur, får och get). När det gäller andra produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller grapefrukter, apelsiner, citroner, mandariner, äpplen, päron, aprikoser, persikor och ris och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(5)

När det gäller produkter för vilka användningen av det berörda växtskyddsmedlet inte är godkänd och för vilka varken importtoleranser eller Codex-gränsvärden (CXL-värden) har fastställts bör gränsvärdena fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(6)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(7)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(8)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(9)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls. Eftersom det inte går att utesluta en risk för konsumenterna vid det nuvarande gränsvärdet bör värdet för klorpyrifos på 0,01 mg/kg när det gäller druvor för vinframställning tillämpas från den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(11)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

När det gäller de verksamma ämnena klorpyrifos-metyl och triklopyr i och på alla produkter ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter som framställts före den 5 december 2018.

När det gäller det verksamma ämnet klorpyrifos i och på alla produkter utom druvor för vinframställning ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter som framställts före den 5 december 2018.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 5 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ”Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4733.

(3)  ”Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4734.

(4)  ”Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4735.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för klorpyrifos och klorpyrifos-metyl ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Klorpyrifos (F)

Klorpyrifos-metyl (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0110000

Citrusfrukter

1,5

2

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga

 

 

0120000

Trädnötter

 

0,01  (*1)

0120010

Mandlar

0,05 (+)

 

0120020

Paranötter

0,01  (*1)

 

0120030

Cashewnötter

0,01  (*1)

 

0120040

Kastanjer

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosnötter

0,01  (*1)

 

0120060

Hasselnötter

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Macadamianötter

0,01  (*1)

 

0120080

Pekannötter

0,05 (+)

 

0120090

Pinjenötter

0,01  (*1)

 

0120100

Pistaschmandlar

0,01  (*1)

 

0120110

Valnötter

0,05 (+)

 

0120990

Övriga

0,01  (*1)

 

0130000

Kärnfrukter

 

1

0130010

Äpplen

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Päron

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Kvitten

0,4

 

0130040

Mispel

0,01  (*1)

 

0130050

Japansk mispel

1

 

0130990

Övriga

0,01  (*1)

 

0140000

Stenfrukter

 

0,5

0140010

Aprikoser

0,01  (*1)

 

0140020

Körsbär (söta)

0,05

 

0140030

Persikor

0,08

 

0140040

Plommon

0,3

 

0140990

Övriga

0,01  (*1)

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Druvor

0,01  (*1)

1

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,3

0,06

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01  (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

0,01  (*1)

 

0154020

Amerikanska tranbär

1

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

0,01  (*1)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

0,01  (*1)

 

0154050

Nypon

0,01  (*1)

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

0,01  (*1)

 

0154070

Azarolhagtorn

0,01  (*1)

 

0154080

Fläderbär

0,01  (*1)

 

0154990

Övriga

0,01  (*1)

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Fikon

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Bordsoliver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

1

2

0161050

Carambola/stjärnfrukter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0,01  (*1)

0,5

0161070

Jambolanäpplen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

oätligt skal, små

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Bananer

4

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaya

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granatäpplen

0,01  (*1)

0,3

0163060

Kirimoja/cherimoya

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Guava

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Brödfrukter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durian/durio

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Potatis

0,01  (*1)

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,01  (*1)

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

0,05 (+)

 

0213020

Morötter

0,1

 

0213030

Rotselleri

0,01  (*1)

 

0213040

Pepparrot

0,01  (*1)

 

0213050

Jordärtskockor

0,01  (*1)

 

0213060

Palsternackor

0,01  (*1)

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

0,01  (*1)

 

0213080

Rädisor

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Haverrot

0,01  (*1)

 

0213100

Kålrötter

0,01  (*1)

 

0213110

Rovor/majrovor

0,01  (*1)

 

0213990

Övriga

0,01  (*1)

 

0220000

Lökgrönsaker

 

0,01  (*1)

0220010

Vitlök

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Kepalök

0,2

 

0220030

Schalottenlök

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Övriga

0,01  (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

 

0231010

Tomater

0,1 (+)

1

0231020

Paprikor

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Auberginer/äggplantor

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Okra/gombo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

0,01  (*1)

 

0241020

Blomkål

0,05

 

0241990

Övriga

0,01  (*1)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

0,01  (*1)

 

0242010

Brysselkål

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

0242990

Övriga

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

0,01  (*1)

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,01  (*1)

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

(+)

 

0251020

Sallat

(+)

 

0251030

Escarole/escarolesallat

(+)

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

(+)

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf”(inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga

 

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Körvel

 

 

0256020

Gräslök

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timjan

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Övriga

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bönor (med balja)

(+)

 

0260020

Bönor (utan balja)

(+)

 

0260030

Ärter (med balja)

(+)

 

0260040

Ärter (utan balja)

(+)

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Sparris

(+)

 

0270020

Kardoner

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0270040

Fänkål

 

 

0270050

Kronärtskockor

(+)

 

0270060

Purjolök

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0270990

Övriga

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Bönor

(+)

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

(+)

 

0300040

Lupiner

(+)

 

0300990

Övriga

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

0,05 (+)

0401010

Linfrö

0,01  (*1)

 

0401020

Jordnötter

0,01  (*1)

 

0401030

Vallmofrö

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Sesamfrö

0,01  (*1)

 

0401050

Solrosfrö

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Rapsfrö

0,04 (+)

 

0401070

Sojabönor

0,1 (+)

 

0401080

Senapsfrö

0,04 (+)

 

0401090

Bomullsfrö

0,3 (+)

 

0401100

Pumpafrö

0,01  (*1)

 

0401110

Safflorfrö

0,01  (*1)

 

0401120

Gurkörtsfrö

0,01  (*1)

 

0401130

Oljedådrafrö

0,04 (+)

 

0401140

Hampfrö

0,01  (*1)

 

0401150

Ricinfrö

0,01  (*1)

 

0401990

Övriga

0,01  (*1)

 

0402000

Oljeväxtfrukter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oliver för oljeproduktion

(+)

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Övriga

 

 

0500000

SPANNMÅL

 

 

0500010

Korn

0,6

6 (+)

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Majs

0,05

0,05 (+)

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Havre

0,6

6 (+)

0500060

Ris

0,5

3 (+)

0500070

Råg

0,15

0,05 (+)

0500080

Durra/sorgum

0,5

0,05 (+)

0500090

Vete

0,5

0,05 (+)

0500990

Övriga

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

 

0,05  (*1)

0610000

Te

2 (+)

 

0620000

Kaffebönor

0,05

 

0630000

Örtteer från

0,05  (*1)

 

0631000

a)

blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

0,05  (*1)

 

0650000

Johannesbröd

0,05  (*1)

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

5 (+)

1 (+)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga

 

 

0820000

Fruktkryddor

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

(+)

 

0840010

Lakritsrot

1

5 (+)

0840020

Ingefära

1

5 (+)

0840030

Gurkmeja

1

5 (+)

0840040

Pepparrot

 

(+)

0840990

Övriga

1

5 (+)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

0870990

Övriga

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

 

0,01  (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

0,05

 

0900020

Sockerrör

0,01  (*1)

 

0900030

Rotcikoria

0,01  (*1)

 

0900990

Övriga

0,01  (*1)

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

1010000

Vävnad från

 

 

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Fettvävnad

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

nötkreatur

 

 

1012010

Muskel

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Fettvävnad

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Fettvävnad

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

get

 

 

1014010

Muskel

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Fettvävnad

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

hästdjur

 

 

1015010

Muskel

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Fettvävnad

1

0,1 (+)

1015030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

fjäderfä

0,01  (*1)

 

1016010

Muskel

(+)

0,1 (+)

1016020

Fettvävnad

(+)

0,1 (+)

1016030

Lever

 

0,01  (*1)

1016040

Njure

 

0,01  (*1)

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,01  (*1)

1016990

Övriga

 

0,01  (*1)

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

1017010

Muskel

0,01  (*1)

0,1

1017020

Fettvävnad

1

0,1

1017030

Lever

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Njure

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Övriga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Mjölk

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Nötkreatur

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Get

 

 

1020040

Häst

 

 

1020990

Övriga

 

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Höns

 

 

1030020

Anka

 

 

1030030

Gås

 

 

1030040

Vaktel

 

 

1030990

Övriga

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

b)

Följande kolumn för triklopyr ska läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (*3)

Triklopyr

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

0110000

Citrusfrukter

 

0110010

Grapefrukter

0,1 (+)

0110020

Apelsiner

0,1 (+)

0110030

Citroner

0,1 (+)

0110040

Limefrukter

0,01  (*2)

0110050

Mandariner

0,1 (+)

0110990

Övriga

0,01  (*2)

0120000

Trädnötter

0,01  (*2)

0120010

Mandlar

 

0120020

Paranötter

 

0120030

Cashewnötter

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnötter

 

0120060

Hasselnötter

 

0120070

Macadamianötter

 

0120080

Pekannötter

 

0120090

Pinjenötter

 

0120100

Pistaschmandlar

 

0120110

Valnötter

 

0120990

Övriga

 

0130000

Kärnfrukter

 

0130010

Äpplen

0,05 (+)

0130020

Päron

0,05 (+)

0130030

Kvitten

0,01  (*2)

0130040

Mispel

0,01  (*2)

0130050

Japansk mispel

0,01  (*2)

0130990

Övriga

0,01  (*2)

0140000

Stenfrukter

 

0140010

Aprikoser

0,05 (+)

0140020

Körsbär (söta)

0,01  (*2)

0140030

Persikor

0,05 (+)

0140040

Plommon

0,01  (*2)

0140990

Övriga

0,01  (*2)

0150000

Bär och små frukter

0,01  (*2)

0151000

a)

Druvor

 

0151010

Bordsdruvor

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

Björnbär

 

0153020

Blåhallon

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

0153990

Övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

Nypon

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0154080

Fläderbär

 

0154990

Övriga

 

0160000

Diverse frukter med

0,01  (*2)

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

Dadlar

 

0161020

Fikon

 

0161030

Bordsoliver

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0161070

Jambolanäpplen

 

0161990

Övriga

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

Kaktusfikon

 

0162050

Stjärnäpplen

 

0162060

Amerikansk persimon

 

0162990

Övriga

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

0163010

Avokado

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaya

 

0163050

Granatäpplen

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brödfrukter

 

0163100

Durian/durio

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

Övriga

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*2)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

Maniok/kassava

 

0212020

Sötpotatis

 

0212030

Jamsbönrot

 

0212040

Arrowrot

 

0212990

Övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

Rödbetor

 

0213020

Morötter

 

0213030

Rotselleri

 

0213040

Pepparrot

 

0213050

Jordärtskockor

 

0213060

Palsternackor

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

Rädisor

 

0213090

Haverrot

 

0213100

Kålrötter

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0213990

Övriga

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*2)

0220010

Vitlök

 

0220020

Kepalök

 

0220030

Schalottenlök

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220990

Övriga

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*2)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Paprikor

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0231040

Okra/gombo

 

0231990

Övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

Slanggurkor

 

0232020

Druvgurkor

 

0232030

Zucchini/squash

 

0232990

Övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

Meloner

 

0233020

Pumpor

 

0233030

Vattenmeloner

 

0233990

Övriga

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*2)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

Brysselkål

 

0242020

Huvudkål

 

0242990

Övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243020

Grönkål

 

0243990

Övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*2)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

Sallat

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

Övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*2)

0252010

Spenat

 

0252020

Portlaker

 

0252030

Mangold/betblad

 

0252990

Övriga

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01  (*2)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*2)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*2)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*2)

0256010

Körvel

 

0256020

Gräslök

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timjan

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

Lagerblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Övriga

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*2)

0260010

Bönor (med balja)

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260050

Linser

 

0260990

Övriga

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*2)

0270010

Sparris

 

0270020

Kardoner

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

Fänkål

 

0270050

Kronärtskockor

 

0270060

Purjolök

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambuskott

 

0270090

Palmhjärtan

 

0270990

Övriga

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*2)

0280010

Odlade svampar

 

0280020

Vilda svampar

 

0280990

Mossor och lavar

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*2)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*2)

0300010

Bönor

 

0300020

Linser

 

0300030

Ärter

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Övriga

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*2)

0401000

Oljeväxtfröer

 

0401010

Linfrö

 

0401020

Jordnötter

 

0401030

Vallmofrö

 

0401040

Sesamfrö

 

0401050

Solrosfrö

 

0401060

Rapsfrö

 

0401070

Sojabönor

 

0401080

Senapsfrö

 

0401090

Bomullsfrö

 

0401100

Pumpafrö

 

0401110

Safflorfrö

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0401140

Hampfrö

 

0401150

Ricinfrö

 

0401990

Övriga

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

0402040

Kapok

 

0402990

Övriga

 

0500000

SPANNMÅL

 

0500010

Korn

0,01  (*2)

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01  (*2)

0500030

Majs

0,01  (*2)

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01  (*2)

0500050

Havre

0,01  (*2)

0500060

Ris

0,3 (+)

0500070

Råg

0,01  (*2)

0500080

Durra/sorgum

0,01  (*2)

0500090

Vete

0,01  (*2)

0500990

Övriga

0,01  (*2)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*2)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebönor

 

0630000

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

Kamomill

 

0631020

Rosellhibiskus

 

0631030

Ros

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Övriga

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

Jordgubbe

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate/maté

 

0632990

Övriga

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Övriga

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

Kakaobönor

 

0650000

Johannesbröd

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

0800000

KRYDDOR

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*2)

0810010

Anis/anisfrö

 

0810020

Svartkummin

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spiskummin

 

0810060

Dill

 

0810070

Fänkål

 

0810080

Bockhornsklöver

 

0810090

Muskot

 

0810990

Övriga

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*2)

0820010

Kryddpeppar

 

0820020

Sichuanpeppar

 

0820030

Kummin

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Enbär

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

Vanilj

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Övriga

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*2)

0830010

Kanel

 

0830990

Övriga

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (*2)

0840020

Ingefära

0,05  (*2)

0840030

Gurkmeja

0,05  (*2)

0840040

Pepparrot

(+)

0840990

Övriga

0,05  (*2)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*2)

0850010

Kryddnejlika

 

0850020

Kapris

 

0850990

Övriga

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*2)

0860010

Saffran

 

0860990

Övriga

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*2)

0870010

Muskotblomma

 

0870990

Övriga

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*2)

0900010

Sockerbetsrötter

 

0900020

Sockerrör

 

0900030

Rotcikoria

 

0900990

Övriga

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

Vävnad från

 

1011000

a)

svin

0,01  (*2)

1011010

Muskel

 

1011020

Fettvävnad

 

1011030

Lever

 

1011040

Njure

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1011990

Övriga

 

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

Muskel

0,06

1012020

Fettvävnad

0,06

1012030

Lever

0,06

1012040

Njure

0,08

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,08

1012990

Övriga

0,08

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,06

1013020

Fettvävnad

0,06

1013030

Lever

0,06

1013040

Njure

0,08

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,08

1013990

Övriga

0,08

1014000

d)

get

 

1014010

Muskel

0,06

1014020

Fettvävnad

0,06

1014030

Lever

0,06

1014040

Njure

0,08

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,08

1014990

Övriga

0,08

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

Muskel

0,06

1015020

Fettvävnad

0,06

1015030

Lever

0,06

1015040

Njure

0,08

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,08

1015990

Övriga

0,08

1016000

f)

fjäderfä

0,01  (*2)

1016010

Muskel

 

1016020

Fettvävnad

 

1016030

Lever

 

1016040

Njure

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1016990

Övriga

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

1017010

Muskel

0,06

1017020

Fettvävnad

0,06

1017030

Lever

0,06

1017040

Njure

0,08

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,08

1017990

Övriga

0,01  (*2)

1020000

Mjölk

0,01  (*2)

1020010

Nötkreatur

 

1020020

Får

 

1020030

Get

 

1020040

Häst

 

1020990

Övriga

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*2)

1030010

Höns

 

1030020

Anka

 

1030030

Gås

 

1030040

Vaktel

 

1030990

Övriga

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05  (*2)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*2)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*2)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*2)

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I del A ska kolumnen för triklopyr utgå.

b)

I del B ska kolumnerna för klorpyrifos och klorpyrifos-metyl utgå.


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.

(F)= Fettlöslig

Klorpyrifos (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0120010

Mandlar

0120060

Hasselnötter

0120080

Pekannötter

0120110

Valnötter

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0130010

Äpplen

0130020

Päron

0213010

Rödbetor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0213080

Rädisor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0220010

Vitlök

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0220030

Schalottenlök

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

0231010

Tomater

0231020

Paprikor

0231030

Auberginer/äggplantor

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0251020

Sallat

0251030

Escarole/escarolesallat

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling och betning av utsäde saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0260010

Bönor (med balja)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0260020

Bönor (utan balja)

0260030

Ärter (med balja)

0260040

Ärter (utan balja)

0270010

Sparris

0270050

Kronärtskockor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling och betning av utsäde saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0300010

Bönor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0300030

Ärter

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter fröbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0300040

Lupiner

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401030

Vallmofrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401050

Solrosfrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401060

Rapsfrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder, resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401070

Sojabönor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401080

Senapsfrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401090

Bomullsfrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401130

Oljedådrafrö

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0402010

Oliver för oljeproduktion

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök och metabolism i grödor efter jordbehandling saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0500040

Hirs/vanlig hirs

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0610000

Te

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 16 maj 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0810000

Frökryddor

0810010

Anis/anisfrö

0810020

Svartkummin

0810030

Selleri

0810040

Koriander

0810050

Spiskummin

0810060

Dill

0810070

Fänkål

0810080

Bockhornsklöver

0810090

Muskot

0810990

Övriga

0820000

Fruktkryddor

0820010

Kryddpeppar

0820020

Sichuanpeppar

0820030

Kummin

0820040

Kardemumma

0820050

Enbär

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0820070

Vanilj