Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0671

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/671 av den 2 maj 2018 om registrering av import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

C/2018/2543

OJ L 113, 3.5.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/671/oj

3.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/671

av den 2 maj 2018

om registrering av import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen), särskilt artikel 14.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad den grundläggande antisubventionsförordningen), särskilt artikel 24.5,

efter att ha informerat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 oktober 2017 meddelade Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (3) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande av ett antidumpningsförfarande) att ett antidumpningsförfarande (nedan kallat antidumpningsförfarandet) skulle inledas beträffande import till unionen av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina), efter ett klagomål som ingavs den 8 september 2017 av European Bicycle Manufacturers Association (nedan kallad klaganden eller EBMA) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda tillverkning av elcyklar.

(2)

Den 21 december 2017 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (4) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande av ett antisubventionsförfarande) att ett antisubventionsförfarande (nedan kallat antisubventionsförfarandet) skulle inledas beträffande import till unionen av elcyklar med ursprung i Kina, efter ett klagomål som ingavs den 8 november 2017 av klaganden såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av elcyklar.

1.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(3)

Den produkt som är föremål för registrering (nedan kallad den berörda produkten) för båda förfarandena är pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010). Dessa KN- och Taricnummer nämns endast upplysningsvis.

2.   BEGÄRAN

(4)

Klaganden framförde i sina klagomål sin avsikt att begära registrering. Den 31 januari 2018 ingav klaganden begäranden om registrering enligt artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen. Klaganden begärde att importen av den berörda produkten skulle registreras, så att åtgärder senare kan vidtas mot den importen från och med dagen för registrering, förutsatt att alla villkor i grundförordningen är uppfyllda.

3.   SKÄL TILL REGISTRERINGEN

(5)

Enligt artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen får kommissionen ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen, så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen, förutsatt att alla villkor i grundförordningen är uppfyllda. Import får göras till föremål för registrering på begäran av unionsindustrin, om begäran innehåller tillräcklig bevisning för att motivera en sådan åtgärd.

(6)

Enligt klaganden är registreringen motiverad eftersom den berörda produkten dumpas och subventioneras. Unionsindustrin vållas betydande skada på grund av en ökande lågprisimport som kommer att undergräva den positiva verkan av eventuella slutgiltiga tullar genom att lagring möjliggörs före försäljningssäsongen 2018.

(7)

Kommissionen undersökte begäran mot bakgrund av artikel 10.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 16.4 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(8)

Beträffande dumpningsdelen i begäran kontrollerade kommissionen om importörerna kände till eller borde ha känt till dumpningens omfattning och den påstådda eller konstaterade skadan. Den undersökte även om ytterligare en betydande ökning av importen hade ägt rum vilken med hänsyn till tidpunkten, mängden och övriga omständigheter sannolikt kommer att allvarligt undergräva den positiva verkan av den slutgiltiga antidumpningstull som ska tillämpas.

(9)

Beträffande subventionsdelen i begäran kontrollerade kommissionen huruvida det föreligger kritiska omständigheter som innebär att, vad gäller den berörda subventionerade produkten, skada vållas som är svår att avhjälpa på grund av omfattande import under en relativt kort tid av en produkt som har förmån av utjämningsbara subventioner; kommissionen kontrollerade också om det anses nödvändigt att införa retroaktiva utjämningstullar på denna import för att hindra att en sådan skada uppkommer på nytt.

3.1   Importörernas kännedom om dumpningen, dess omfattning och den påstådda skadan

(10)

När det gäller dumpning har kommissionen i detta skede tillräcklig bevisning för att importen av den berörda produkten från Kina dumpas. Klaganden har lagt fram bevisning beträffande normalvärdet på grundval av inhemska priser och baserat på valet av Schweiz enligt artikel 2.7 i den grundläggande antidumpningsförordningen.

(11)

Bevisningen till stöd för att dumpning föreligger grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och den berörda produktens exportpris (fritt fabrik) vid försäljning för export till unionen. Med hänsyn till omfattningen av de påstådda dumpningsmarginalerna från 193 % och upp till 430 % är bevisningen i detta skede tillräcklig som stöd för att exportörerna gör sig skyldiga till dumpning.

(12)

Dessa uppgifter fanns i tillkännagivandet om inledande av detta förfarande som offentliggjordes den 20 oktober 2017.

(13)

Giant, en exporterande tillverkare med en närstående importör gjorde gällande att inledandet av en antidumpningsundersökning inte räckte för att få kännedom om dumpning.

(14)

Genom offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning är tillkännagivandet om inledande ett offentligt dokument som alla importörer kan tillgå. Som berörda parter i undersökningen har importörerna vidare tillgång till den icke-konfidentiella versionen av klagomålet. Kommissionen ansåg därför att importörerna kände till eller borde ha känt till den påstådda dumpningen, dess omfattning och den påstådda skadan senast vid den tidpunkten.

(15)

Samma berörda part hävdade att det inte kan förväntas av en importör att denne har kännedom om tillämpningen av artikel 2.7 i den grundläggande antidumpningsförordningen och i ännu mindre utsträckning att denne kan förutse utifrån vilket normalvärde de kinesiska exportpriserna till unionen bör bedömas.

(16)

Kommissionen konstaterade att tillämpningen av artikel 2.7 i den grundläggande antidumpningsförordningen nämndes i klagomålet och att det också hänvisades till detta i tillkännagivandet om inledande.

(17)

Klaganden lämnade också tillräcklig bevisning för påstådd skada som visar på en kraftig minskning av unionsindustrins marknadsandel från 42,5 % under 2014 till 28,6 % under den period som användes i klagomålet, låg och sjunkande lönsamhet från 3,4 % av omsättningen under 2014 till 2,1 % under den period som användes i klagomålet samt målprisunderskridanden på mellan 153 och 206 %.

(18)

Kommissionen drog därför slutsatsen att det första kriteriet för registrering var uppfyllt med avseende på dumpningsdelen av begäran.

3.2   En ytterligare betydande ökning av importen

(19)

Eurostats uppgifter räcker inte för att man ska kunna göra en fullständig analys av hur importen av elcyklar till unionen har utvecklats. Undersökningsperioden inleds i oktober 2016, men fram till januari 2017 klassificerades ca 99 % av importen av elcyklar enligt ett KN-nummer som även omfattade andra produkter.

(20)

Klaganden lämnade i detta sammanhang detaljerade uppgifter på grundval av de kinesiska tullmyndigheternas data för perioden januari 2014–februari 2018. Med stöd av de inlagor som inkommit från berörda parter och en avstämning av statistiken ansåg kommissionen att det finns en tidsmässig förskjutning på två månader mellan exporten från Kina och importen till unionen.

(21)

I sin analys ansåg kommissionen därför att de kinesiska tullmyndigheternas exportdata utgör tillräcklig prima facie-bevisning för import till unionen med en tidsmässig förskjutning på två månader för sändningen av varorna. Kommissionen använde därför de kinesiska myndigheternas exportdata för perioden augusti 2016–juli 2017 för att fastställa importvolymen för undersökningsperioden (dvs. 1 oktober 2016–30 september 2017).

(22)

Exportvolymen från Kina till unionen ökade med 82 % under perioden november 2017–februari 2018 jämfört med perioden november 2016–februari 2017. Den månatliga exportvolymen från Kina till unionen under perioden november 2017–februari 2018 var vidare i genomsnitt 64 % högre än den genomsnittliga månatliga importvolymen till unionen under undersökningsperioden. Kommissionen ansåg att dessa siffror visar på en betydande ökning av importen.

(23)

Vissa icke-närstående importörer och Giant menade att de rådata avseende den kinesiska exporten som klaganden åberopat till stöd för sin begäran om registrering skulle lämnas ut i det icke-konfidentiella dokumentet för att säkerställa källans och inlämnade datas tillförlitlighet. Importörerna invände att de nummer som använts inte nämndes och att andra produkter kunde ingå.

(24)

Klaganden lade fram detaljerad statistik för kommissionen till stöd för sin begäran. Ett utlämnande av dessa data skulle vara ett brott mot upphovsrätten. Klaganden lade dock i den icke-konfidentiella versionen av begäran fram de aggregerade exportsiffrorna fördelat efter månad och år. Klaganden uppgav också den kinesiska tullen som källa och nämnde de nummer som använts samt förklarade vilken metod som använts för att utesluta andra produkter än den berörda produkten. Det rörde sig alltså om en källa som var känd och offentlig mot betalning. Dessa data har i stort sett bekräftats av Eurostats data för den tillgängliga perioden. Ingen annan berörd part föreslog några andra uppgifter eller någon annan metod. Under dessa omständigheter och med tanke på graden av offentliggörande av aggregerade data och metoden i det icke-konfidentiella dokumentet anser kommissionen att den berörda parten inte behöver de data som lagts fram för att kunna utöva sin rätt till försvar. Detta argument måste därför avvisas.

(25)

Vissa icke-närstående importörer hävdade vidare att någon lagring inte var möjlig på grund av de långa ledtiderna mellan utformning och leverans. Kommissionen ansåg att ledtiden från det att en elcykel utformas till det att den faktiskt levereras inte hindrar att en redan utformad elcykel kan lagras, särskilt med tanke på uppgifterna i klagomålet beträffande den outnyttjade kapaciteten i Kina. Det fanns dessutom statistik till stöd för påståendet att importen ökat i betydande omfattning. Argumentet avvisades därför.

(26)

Vissa icke-närstående importörer och Giant invände dock mot att den ökade kinesiska exporten skulle visa att importen ökat i betydande omfattning och hävdade att detta var ett tecken på att försäljningen av elcyklar är säsongsbunden. Kommissionen ansåg att en jämförelse med föregående år inte gav några belägg för säsongsvariationer och tillhandahöll bevisning för att importvolymen ökat med 82 % sedan ärendet inleddes. Argumentet avvisades därför.

(27)

Giant förnekade att ökningen av importen var betydande och hävdade att den låg under eller i linje med den totala ökningen av efterfrågan på elcyklar i unionen. Giant citerade publikationer från dels Confederation of European Bicycle Industry (nedan kallad CONEBI) som uppskattade denna ökning till 22,2 % under 2016 jämfört med 2015, dels EBMA, klaganden, som uppskattade ökningstakten till 23 % för 2017 jämfört med 2016. Giant menade att oktober 2017 är den rätta utgångspunkten för att bedöma importökningen. Enligt Giants beräkningar som byggde på importstatistik från Eurostat hade den månatliga importen av elcyklar ökat med 8,7 % mellan oktober 2017 och januari 2018.

(28)

Kommissionen noterar att Giant hävdade att den tid som krävs för transport från exporten från Kina till importen till unionen var ”minst en eller två månader”. Importen i oktober 2017 motsvarade följaktligen exporten från Kina i augusti 2017, innan undersökningen inleddes. Den månatliga exportvolymen från Kina till unionen under perioden augusti 2017–februari 2018 var vidare i genomsnitt 36 % högre än den genomsnittliga månatliga importvolymen till unionen under undersökningsperioden. Denna tillväxt tar inte hänsyn till den mycket betydande ökning av importen som redan hade ägt rum under undersökningsperioden och ligger ändå långt över tillväxten i efterfrågan på unionsmarknaden under 2016 och 2017.

(29)

Kommissionen drog därför slutsatsen att det andra kriteriet för registrering för dumpningsdelen av begäran också var uppfyllt.

3.3   Undergrävande av tullens positiva verkningar

(30)

Kommissionen förfogar över tillräcklig bevisning för att ytterligare skada skulle vållas av en fortsatt ökning av importen från Kina till fortsatt sjunkande priser.

(31)

Såsom fastställs i skälen 19–29 finns det tillräcklig bevisning för en betydande ökning av importen av den berörda produkten.

(32)

Dessutom finns det bevisning för en nedåtgående trend i fråga om importpriserna på den berörda produkten. Priset i euro på importen från Kina till unionen var i genomsnitt 8 % lägre under perioden november 2017–februari 2018 än under perioden november 2016–februari 2017, och i genomsnitt 7 % lägre jämfört med undersökningsperioden.

(33)

Ytterligare omständigheter visar att den ytterligare betydande importökningen sannolikt kommer att allvarligt undergräva den positiva verkan av de tullar som ska tillämpas. Det är faktiskt rimligt att anta att importen av den berörda produkten kommer att öka ytterligare innan eventuella provisoriska åtgärder vidtas, eftersom dessa åtgärder i så fall kommer att antas senast kring den 20 juli, vilket sammanfaller med slutet av 2018 års försäljningssäsong för elcyklar.

(34)

En sådan ytterligare importökning efter inledandet av ärendet kommer därmed sannolikt, sett mot bakgrund av tidpunkten, mängden och övriga omständigheter (såsom den outnyttjade kapaciteten i Kina och de kinesiska exporterande tillverkarnas prissättning) att allvarligt undergräva den positiva verkan av en eventuellt slutgiltig tull, om inte en sådan tull skulle tas ut retroaktivt.

(35)

Kommissionen drog därför slutsatsen att det tredje kriteriet för registrering för dumpningsdelen av begäran också var uppfyllt.

3.4   Svåravhjälpt skada vållad av en omfattande import av en subventionerad produkt under en relativt kort tid

(36)

När det gäller subventionering har kommissionen tillräcklig bevisning för att importen av den berörda produkten från Kina subventioneras. De påstådda subventionerna består bland annat av i) direkt överföring av medel eller förpliktelser, t.ex. bidrag, förmånliga lån, riktade lån från statsägda och privata banker samt exportkrediter, exportgarantier och exportförsäkringar, ii) efterskänkta eller ej uttagna statliga intäkter, t.ex. nedsatt inkomstskatt och inkomstskattebefrielse, importtullrabatter, källskattelättnader, momsbefrielse och momsavdrag, och iii) statligt tillhandahållande av insatsvaror, mark och energi mot för låg ersättning. Denna bevisning lades fram i den öppna versionen av klagomålet och i memorandumet om tillräcklig bevisning.

(37)

Det görs gällande att ovanstående system utgör subventioner eftersom de innefattar ett ekonomiskt bidrag från den kinesiska staten eller från regionala myndigheter (inklusive offentliga organ) och medför en förmån för de exporterande tillverkarna av den berörda produkten. Systemen uppges vara knutna till exportresultaten och/eller användningen av inhemska snarare än importerade varor och/eller är begränsade till vissa sektorer och/eller typer av företag och/eller geografiska områden, och är därmed selektiva och utjämningsbara.

(38)

Bevisningen i detta skede visar därför att exporten av den berörda produkten gynnas av utjämningsbara subventioner.

(39)

Vidare har kommissionen tillräcklig bevisning för att de exporterande tillverkarnas subventioner vållar unionsindustrin väsentlig skada. I klagomålet och de senare inlagorna avseende begäran om registrering, visar bevisningen i fråga om importvolymen på en massiv ökning av importen, både i absoluta tal och i fråga om marknadsandel, under perioden mellan 2014 och undersökningsperioden samt under de senaste månaderna. Bevisningen visar i synnerhet att kinesiska exporterande tillverkare har mer än tredubblat exportvolymen av den berörda produkten till unionen, närmare bestämt från 219 000 enheter till 703 000 enheter (+ 484 000 enheter), vilket har lett till att marknadsandelen har ökat kraftigt, från 19,2 % till 33 %. Utvecklingen är dessutom densamma mellan november 2017 och februari 2018 (se skäl 22). Generellt visar bevisningen att den massiva importökningen av elcyklar från Kina har en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins situation med låga lönsamhetsnivåer som följd. Bevisningen avseende de skadefaktorer som anges i artikel 3.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 8.4 i den grundläggande antisubventionsförordningen består av uppgifter som ingår i klagomålen och de senare inlagorna avseende registrering.

(40)

Vidare bedömde kommissionen i detta skede om skadan var svår att avhjälpa. När de kinesiska leverantörerna väl är integrerade i unionsindustrins kunders leveranskedjor torde dessa kunder vara obenägna att byta leverantörer till förmån för unionstillverkarna. Det är vidare osannolikt att unionsindustrins kunder accepterar högre priser från unionsindustrin, även om kommissionen, hypotetiskt sett, skulle införa utjämningsåtgärder utan retroaktiv verkan i framtiden. Denna risk för permanent förlust av marknadsandelar eller minskade inkomster utgör en skada som är svår att avhjälpa.

3.5   Förebyggande av återkommande skada

(41)

Mot bakgrund av de uppgifter som anges i skäl 39 och de överväganden som anges i skäl 40 ansåg kommissionen det vara nödvändigt att förbereda för ett eventuellt retroaktivt införande av åtgärder genom att föreskriva registrering för att förhindra att denna skada återkommer.

4.   FÖRFARANDE

(42)

Kommissionen har därmed funnit att tillräcklig bevisning föreligger för att motivera att importen av den berörda produkten görs till föremål för registrering i enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(43)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

5.   REGISTRERING

(44)

I enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen bör importen av den berörda produkten göras till föremål för registrering så att tullar, om de nödvändiga villkoren är uppfyllda, kan tas ut retroaktivt på den registrerade importen i enlighet med tillämplig lagstiftning, om undersökningarna leder till att antidumpningstullar och/eller utjämningstullar införs.

(45)

Resultaten av antidumpningsundersökningen och antisubventionsundersökningen kommer att ligga till grund för eventuella framtida betalningsförpliktelser.

(46)

I klagomålet med begäran om en antidumpningsundersökning hävdas att den genomsnittliga dumpningsmarginalen uppskattningsvis ligger på 193–430 % och den genomsnittliga nivån för undanröjande av skada på 189 % för den berörda produkten. Storleken på eventuella framtida betalningsförpliktelser fastställs till nivån för undanröjande av skada enligt uppskattning på grundval av klagomålet, dvs. 189 % av värdet av den berörda produktens importpris cif.

(47)

I detta skede av undersökningen är det ännu inte möjligt att uppskatta storleken på subventioneringen. I klagomålet med begäran om en antisubventionsundersökning hävdas att nivån för undanröjande av skada ligger på uppskattningsvis 189 % för den berörda produkten. Storleken på eventuella framtida betalningsförpliktelser fastställs till nivån för undanröjande av skada enligt uppskattning på grundval av antisubventionsklagomålet, dvs. 189 % av värdet av den berörda produktens importpris cif.

6.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(48)

Alla personuppgifter som samlas in i samband med registreringen kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tullmyndigheterna åläggs härmed, i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.5 i förordning (EU) 2016/1037, att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen till unionen av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010) och som har sitt ursprung i Kina.

2.   Registreringen ska upphöra nio månader efter det att den här förordningen träder i kraft.

3.   Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa eller begära att bli hörda inom 21 dagar från det att denna förordning har offentliggjorts.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT C 353, 20.10.2017, s. 19.

(4)  EUT C 440, 21.12.2017, s. 22.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top