EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0606

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/606 av den 19 april 2018 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Dons” (SUB)

C/2018/2213

OJ L 101, 20.4.2018, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/606/oj

20.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/606

av den 19 april 2018

om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Dons” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 kontrollerat Danmarks ansökan om registrering av namnet ”Dons” som en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och offentliggjort den i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Invändningar inkom per e-post från Italiens jordbruksministerium, Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani (FEDERDOC) och L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare i enlighet med artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 (3) den 4 februari 2016, den 5 februari 2016 respektive den 8 februari 2016. Kommissionen ansåg att alla dessa invändningar var tillåtliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 607/2009.

(3)

Genom en skrivelse av den 24 maj 2016 vidarebefordrade kommissionen dessa invändningar till de danska myndigheterna och uppmanade dem i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EG) nr 607/2009 att inkomma med sina synpunkter inom två månader. Danmark skickade sina synpunkter inom den föreskrivna tidsfristen den 4 juli 2016.

(4)

I enlighet med artikel 16.1 i förordning (EG) nr 607/2009 informerade kommissionen genom en skrivelse av den 12 januari 2017 de tre invändarna, som fick två månader på sig att lämna eventuella synpunkter, om de danska myndigheternas synpunkter. Som svar tog kommissionen emot ytterligare ett meddelande från Italiens jordbruksministerium den 10 mars 2017, i vilket ministeriet upprepade sin invändning.

(5)

Enligt artikel 16.3 i förordning (EG) nr 607/2009 ska kommissionen fatta beslut på grundval av de bevis som den förfogar över.

(6)

Alla tre invändare hävdar att vissa druvsorter som används för framställning av ”Dons”, nämligen Cabernet Cortis, Orion, Regent, Rondo och Solaris, som de anser vara hybrider framställda genom korsningsförädling av arterna Vitis vinifera med andra arter av släktet Vitis, inte bör användas för framställning av en skyddad ursprungsbeteckning i enlighet med artikel 93.1 a iv i förordning (EU) nr 1308/2013. De hävdar också att en sort som framställts genom en korsning av olika arter aldrig kan anses tillhöra arten Vitis vinifera. Enligt Italiens jordbruksministerium och FEDERDOC gör en genomundersökning i vilket land som helst i Europeiska unionen det möjligt att fastställa om en sort tillhör arten Vitis vinifera eller är en korsning med andra arter av släktet Vitis.

(7)

Italiens jordbruksministerium hävdar att hänvisningen till mänskliga faktorer är otillräcklig, liksom orsakssambandet mellan naturliga och mänskliga faktorer, och uppgifterna om den kvalitet och de egenskaper hos produkten som kan tillskrivas den geografiska omgivningen. Denna invändare hävdar vidare att påståendet att produktens syraprofil kan tillskrivas ”urvalet av relativt motståndskraftiga sorter” saknar all teknisk och vetenskaplig grund, med beaktande av det faktum att urvalet av sorter är en långsiktig process som inte kan avse hybridsorter mellan olika arter.

(8)

Slutligen anser Italiens jordbruksministerium att det är överflödigt att ange kraven på märkningen av druvsorter och årgång, eftersom dessa krav fastställs i artiklarna 61 och 62 i förordning (EG) nr 607/2009.

(9)

Kommissionen har bedömt de argument och uppgifter som lämnats av invändarna och sökanden och fann att namnet ”Dons” bör registreras som skyddad ursprungsbeteckning av följande skäl.

(10)

När det gäller påståendena att produkten inte framställs av druvsorter som tillhör Vitis vinifera måste flera aspekter beaktas. För det första saknas det en harmoniserad klassificering på EU-nivå av en druvsort som tillhör Vitis vinifera. Dessutom finns det inte någon tillgänglig referenslista eller något tillgängligt vetenskapligt dokument från något officiellt behörigt organ, t.ex. Internationella vinorganisationen (OIV), som för närvarande skulle göra det möjligt att otvetydigt kategorisera arter av Vitis vinifera eller en korsning mellan arter av Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis, eller att särskilja dem. Mot denna bakgrund bör frågan om vetenskaplig definition i första hand behandlas i det förberedande nationella förfarande som genomförs av medlemsstaten i enlighet med artikel 96 i förordning (EU) nr 1308/2013. Danmark stöder sig på den tyska klassificeringen, där alla de fem berörda druvsorterna klassificeras som tillhörande Vitis vinifera. För det andra ska kommissionen i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EG) nr 607/2009 när det gäller granskning av en invändning besluta att avslå eller registrera ursprungsbeteckningen på grundval av de bevis som den förfogar över. I det aktuella ärendet lämnade invändarna inga solida vetenskapliga bevis eller uppgifter som styrker att produkten inte framställs av druvsorter som tillhör Vitis vinifera. Slutligen noterar kommissionen att flera andra medlemsstater använder de berörda druvsorterna vid framställning av sina viner med skyddad ursprungsbeteckning.

(11)

Av ovanstående skäl är det inte möjligt att dra slutsatsen att den produkt som avses med namnet ”Dons” framställs av druvsorter som inte tillhör Vitis vinifera. De invändningar som gjordes av det skälet måste därför avvisas.

(12)

När det gäller den påstådda avsaknaden av uppgifter om sambandet konstaterar kommissionen att det har lämnats en beskrivning av de relevanta naturliga faktorerna i den geografiska omgivningen och av deras samband med produktens särskilda kvalitet och egenskaper, som bland annat kommer till uttryck i att produkten har en högre mjölksyrehalt som skiljer den från klassiska mousserande viner. Slutsaten bör därför dras att de aspekter som krävs för sambandet i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 607/2009 har tagits med. När det gäller de mänskliga faktorerna anses produktens syraprofil kunna tillskrivas urvalet av relativt motståndskraftiga sorter i enlighet med artikel 93.1 a i i förordning (EU) nr 1308/2013.

(13)

När det gäller påståendena att det är överflödigt att ange de krav som föreskrivs i förordningen, förefaller det av tydlighetsskäl och för en korrekt förståelse av kraven hos producenter som kan komma i fråga, vara lämpligt att de tas med eftersom delar av kraven är mer omfattande än i unionsrätten.

(14)

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 anser kommissionen att ansökan uppfyller kraven i den förordningen och att namnet ”Dons” bör skyddas och föras upp i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Dons” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 407, 8.12.2015, s. 4.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60).


Top