EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/550

av den 6 april 2018

om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) infördes Kombinerade nomenklaturen (KN), för att tillgodose de behov som uppstått genom den gemensamma tulltaxan, unionens statistik över utrikeshandeln och annan unionspolitik som berör importen eller exporten av varor.

(2)

När meddelanden utbyts i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG ska vissa fält fyllas i enligt koderna i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 (3).

(3)

De varor som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 2003/96/EG (4) beskrivs genom hänvisning till sina respektive nummer i Kombinerade nomenklaturen, vilken utgör en del av kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 (5).

(4)

Vissa energiprodukter tas upp i tabellen i punkt 11 i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (punktskattepliktiga varor), och beskrivs genom hänvisning till nummer i Kombinerade nomenklaturen, vilken utgör en del av förordning (EG) nr 2031/2001.

(5)

Till följd av ett antal ändringar i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, varav de senaste infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1925 (6), har KN-numren för vissa energiprodukter som det hänvisas till i direktiv 2003/96/EG ändrats.

(6)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 (7) har KN-numren för vissa energiprodukter som omfattas av bestämmelserna i direktiv 2003/96/EG uppdaterats mot bakgrund av ändringar i Kombinerade nomenklaturen som sådan, senast de ändringar som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2017/1925.

(7)

Det måste säkerställas att de nummer i Kombinerade nomenklaturen som används för att beskriva de energiprodukter som förtecknas i punkt 11 (punktskattepliktiga varor) i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 är samma nummer som det hänvisas till i direktiv 2003/96/EG, ändrat genom genomförandebeslut (EU) 2018/552.

(8)

Rådets direktiv 95/60/EG (8) kräver ingen märkning av flygfotogen enligt KN-nummer 2710 19 21. Detta KN-nummer bör därför inte användas för fotogen som är märkt.

(9)

Kod E490 för punktskattepliktiga varor skulle enligt varubeskrivningen motsvara ett antal olika KN-nummer, men enligt bestämmelserna i artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG borde bara vissa av dessa KN-nummer omfattas av denna kod för punktskattepliktiga varor. Varubeskrivningen bör därför förtydligas på så sätt att det blir otvetydigt vilka KN-nummer som omfattas.

(10)

Förordning (EG) nr 684/2009 bör ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i punkt 11 (punktskattepliktiga varor) i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 ska raderna med punktskattepliktiga varor med koderna E410–E490 och koderna E910 och E920 ersättas med följande:

”PSK

KAT

ENHET

Beskrivning

A

P

D

E410

E

2

Blyhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 12 31 , 2710 12 51 och 2710 12 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E420

E

2

Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 och 2710 12 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E430

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 och 2710 20 19 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E440

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 och 2710 20 19 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E450

E

2

Fotogen enligt KN-nummer 2710 19 21 och omärkt fotogen enligt KN-nummer 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E460

E

2

Fotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E470

E

1

Tjock eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 och 2710 20 39 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 och 2710 20 90 (enbart produkter där mindre än 90 volymprocent – inklusive förluster – destillerar vid 210 °C och minst 65 volymprocent – inklusive förluster – destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405- metoden, likvärdig med metoden ASTM D 86, i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E490

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 och 2710 19 55 . (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).

N

N

Y

E910

E

2

Fettsyramonoalkylestrar, innehållande 96,5 viktprocent estrar enligt KN-nummer 3826 00 10 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).

N

N

Y

E920

E

2

Produkter enligt KN-nummer 3824 99 86 , 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiva beståndsdelar och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93 , 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiva beståndsdelar och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter) och 3826 00 90 , om de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 september 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG med avseende på datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).

(4)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279, 23.10.2001, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1925 av den 12 oktober 2017 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter (se sidan 27 i detta nummer av EUT).

(8)  Rådets direktiv 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen (EGT L 291, 6.12.1995. s. 46).


Top