Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0524

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/524 av den 28 mars 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, kinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoxam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol och ziram (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1831

OJ L 88, 4.4.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/524/oj

4.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/524

av den 28 mars 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, kinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoxam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol och ziram

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, tiakloprid, tiram och ziram förlängdes senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2016 (3). Godkännandeperioderna för dessa ämnen löper ut den 30 april 2018.

(3)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolklofosmetyl och tritikonazol förlängdes senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 487/2014 (4). Godkännandeperioderna för dessa ämnen löper ut den 30 april 2018.

(4)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil och trinexapak förlängdes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 678/2014 (5). Godkännandeperioderna för dessa ämnen löper ut den 30 april 2018.

(5)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena diklorprop-P, metkonazol och triklopyr förlängdes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 878/2014 (6). Godkännandeperioderna för dessa ämnen löper ut den 30 april 2018.

(6)

Ansökningar om förnyat godkännande av de verksamma ämnen som anges i skälen 2–5 har lämnats in i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (7).

(7)

På grund av att bedömningen av dessa ämnen har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandena av de verksamma ämnena sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Godkännandeperioderna måste därför förlängas.

(8)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller till det datum då förordningen om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet träder i kraft, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. När det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen, kommer kommissionen att sträva efter att, med hänsyn till omständigheterna, fastställa tidigast möjliga tillämpningsdatum.

(9)

Med hänsyn till att godkännandena av de verksamma ämnena löper ut den 30 april 2018 bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(10)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2016 av den 17 november 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena acetamiprid, bensoesyra, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyraklostrobin, kinoxifen, tiakloprid, tiram, ziram, zoxamid (EUT L 312, 18.11.2016, s. 21).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 487/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolklofosmetyl och tritikonazol (EUT L 138, 13.5.2014, s. 72).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 678/2014 av den 19 juni 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller en förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil och trinexapak (EUT L 180, 20.6.2014, s. 11).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 878/2014 av den 12 augusti 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller en förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena diklorprop-P, metkonazol och triklopyr (EUT L 240, 13.8.2014, s. 18).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 73 för ämnet tiram ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

2.

På rad 74 för ämnet ziram ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

3.

På rad 82 för ämnet kinoxifen ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

4.

På rad 89 för ämnet Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342 ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

5.

På rad 90 för ämnet mepanipyrim ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

6.

På rad 92 för ämnet tiakloprid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

7.

På rad 123 för ämnet klodinafop ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

8.

På rad 124 för ämnet pirimikarb ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

9.

På rad 125 för ämnet rimsulfuron ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

10.

På rad 126 för ämnet tolklofosmetyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

11.

På rad 127 för ämnet tritikonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

12.

På rad 129 för ämnet klopyralid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

13.

På rad 130 för ämnet cyprodinil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

14.

På rad 131 för ämnet fosetyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

15.

På rad 132 för ämnet trinexapak ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

16.

På rad 133 för ämnet diklorprop-P ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

17.

På rad 134 för ämnet metkonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

18.

På rad 135 för ämnet pyrimetanil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

19.

På rad 136 för ämnet triklopyr ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

20.

På rad 137 för ämnet metrafenon ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

21.

På rad 138 för Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identisk med stam AQ 713, ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

22.

På rad 139 för ämnet spinosad ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.

23.

På rad 140 för ämnet tiametoxam ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2019”.


Top