Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0274

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/274 av den 11 december 2017 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer och anmälningar, och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/561

C/2017/8258

OJ L 58, 28.2.2018, p. 60–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj

28.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/60


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/274

av den 11 december 2017

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer och anmälningar, och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/561

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 70 och 72, artikel 91 d–g, artikel 123 och artiklarna 145.3, 147.4 och 223.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artikel 62.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 1308/2013 upphävs och ersätts förordning (EG) nr 1234/2007 (3). Kapitel III i avdelning I och avsnitt 2 i kapitel II i avdelning II i del II i förordning (EU) nr 1308/2013 innehåller bestämmelser när det gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar och dess förvaltning, vinodlingsregister, följedokument och register över mottagna och avsända leveranser, behöriga myndigheter för kontroll och kommunikationskrav inom vinsektorn och ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter på området. Dessa akter ska ersätta gällande bestämmelser i kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008 (4) och (EG) nr 436/2009 (5) samt vissa bestämmelser i kommissionens förordningar (EG) nr 606/2009 (6) och (EG) nr 607/2009 (7), som upphör att gälla eller utgår genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 (8).

(2)

I artikel 62 i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs de allmänna villkor enligt vilka medlemsstaterna beviljar tillstånd för plantering av vinstockar sedan en ansökan inlämnats av producenter som har för avsikt att plantera eller återplantera vinstockar. I artikel 63 i denna förordning föreskrivs en säkerhetsmekanism för nyplantering enligt vilken medlemsstaterna varje år måste lämna tillstånd för nyplantering motsvarande 1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorium, men där en lägre procentsats kan fastställas om det är välmotiverat. I artikel 64 i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs regler om beviljande av tillstånd för nyplantering och de urvalskriterier och prioritetskriterier som medlemsstaterna kan tillämpa.

(3)

Det bör fastställas regler på unionsnivå vad gäller det förfarande som medlemsstaterna måste följa i fråga om beslut om säkerhetsmekanismen och om val av urvalskriterier och prioritetskriterier. Sådana regler bör innefatta tidsfrister för beslut och konsekvenser i det fall vissa beslut inte fattas.

(4)

För att skapa en enhetlig tillämpning av unionsrätten i alla medlemsstater och för att sörja för att unionens producenter omfattas av samma regler när de ansöker om tillstånd för nyplantering bör regler om beviljande av tillstånd för nyplantering även omfatta handläggningen av ansökningar, urvalsförfarandet och det årliga beviljandet. Dessa regler bör syfta till att se till att få ett öppet, rättvist och, när det gäller tidsaspekten, väl fungerande system som är anpassat till vinsektorns behov. Reglerna bör även förhindra att de sökande ställs inför omotiverade skillnader, alltför stora förseningar eller en oproportionerlig administrativ börda. Eftersom regleringsåret för vinsektorn inleds den 1 augusti förefaller det vara förenligt med vinsektorns behov att tillstånden för nyplantering beviljas senast detta datum, och det säkerställs därigenom att planteringen av vinstockar fortfarande kan ske inom ramen för samma kalenderår. Ett lämpligt datum bör fastställas i syfte att se till att alla relevanta beslut som fattats av medlemsstaten offentliggörs i god tid innan ansökningsomgången inleds samt för att göra det möjligt för producenterna att vara väl medvetna om gällande regler innan de lämnar in en ansökan.

(5)

Om det totala antal hektar som de ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd avser i hög grad överstiger det antal hektar som har ställts till förfogande av medlemsstaterna kan följden bli att en stor andel av enskilda sökande endast får en bråkdel av det antal hektar de ansökt om och att de därmed avvisar de motsvarande tillstånden och därför blir föremål för påföljder. I sådana situationer bör påföljd inte utdömas om de beviljade tillstånden motsvarar mindre än en viss procentsats av det antal hektar som ansökningarna avser. För att undvika förlust av de motsvarande tillstånden bör det vara möjligt för medlemsstaterna att antingen överföra dem till det påföljande året eller att omfördela dem inom samma år bland de sökande som inte fått sin ansökan helt tillgodosedd och som inte avstod från de tillstånd som faktiskt beviljades.

(6)

I artikel 66 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 3 och 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 (9) fastställs regler när det gäller beviljande av tillstånd för återplantering på samma företag. Det bör också fastställas regler på unionsnivå när det gäller det förfarande som medlemsstaterna måste följa när de beviljar dessa tillstånd för återplantering och när det gäller medlemsstaternas tidsram för att bevilja dessa tillstånd. För att göra det möjligt för producenterna att hantera sådana begränsningar för återplantering på samma företag som beror på fytosanitära skäl, miljöskäl eller driftsmässiga skäl bör medlemsstaterna ha möjlighet att tillåta att producenterna lämnar in en ansökan inom en rimlig men begränsad tid efter röjningen. Med tanke på att inlämning och handläggning av ansökningar om tillstånd för återplantering medför en stor administrativ börda för medlemsstaterna och för producenterna, bör det också vara möjligt att tillämpa ett förenklat förfarande i de särskilda fall då den areal som är avsedd att återplanteras motsvarar den röjda arealen eller om inget beslut om att begränsa återplantering fattats.

(7)

I artikel 68 i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs regler om beviljande av tillstånd på grundval av omvandling av planteringsrätter som beviljats före den 31 december 2015. Det bör också fastställas regler på unionsnivå när det gäller det förfarande som medlemsstaterna måste följa när de beviljar sådana tillstånd. Tidsramen för inlämning och handläggning av ansökningarna bör fastställas så att medlemsstaterna kan ta emot och behandla ansökningarna om omvandling i god tid och på lämpligt sätt.

(8)

I enlighet med artikel 62.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tillstånd beviljas för en specifik areal på producentens företag som anges i ansökan. I vederbörligen motiverade fall bör de sökande ha möjlighet att ändra en sådan specifik areal under tillståndets giltighetstid. Denna möjlighet bör emellertid inte gälla i vissa fall, för att förhindra kringgående av ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar.

(9)

I artikel 120.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs att medlemsstaterna ska införa lagar eller andra författningar för att säkerställa certifierings-, godkännande- och kontrollförfaranden så att den berörda informationens korrekthet säkerställs när det gäller märkning och presentation av viner som saknar en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning. För att säkerställa konsumentskyddet och informationens korrekthet för konsumenterna samt lika behandling av aktörerna, bör regler fastställas om det förfarande och de tekniska kriterier som gäller för de administrativa certifiering-, godkännande- och kontrollförfarandena för viner som saknar en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning och som är avsedda att saluföras. Det bör även fastställas regler när det gäller kostnaderna för den administrativa certifieringen och de villkor enligt vilka aktörerna får upprätta intyg för sina produkter under tillsyn av behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 146 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(10)

Enligt artikel 147.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fysiska eller juridiska personer som innehar vinprodukter föra register över mottagna och avsända leveranser av dessa produkter. För att garantera spårbarhet för vinprodukterna och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att kontrollera deras ursprung, egenskaper eller efterlevnad av tillåtna oenologiska metoder eller standarder för livsmedelssäkerhet, är det nödvändigt att fastställa regler för de produkter som ska föras in i registret och för den information som rör dessa produkter. Av samma skäl måste också regler fastställas när det gäller information om behandlingen av dessa produkter.

(11)

Risken är särskilt stor att de ämnen som används i samband med vissa oenologiska metoder, t.ex. berikning, syrning och sötning, används på ett bedrägligt sätt. Man bör därför dokumentera och behålla detaljerade uppgifter när det gäller dessa metoder och ämnen, så att de behöriga myndigheterna kan kontrollera hur de transporteras och används under hela tillverkningsprocessen för vin.

(12)

Eftersom andra produkter tillsätts till mousserande vin och likörvin under tillverkningsprocessen, bör kompletterande information tillhandahållas utöver de uppgifter som ska dokumenteras för stilla viner.

(13)

I syfte att säkerställa en harmoniserad tillämpning och lika behandling av aktörerna bör de krav som gäller för att föra register över mottagna och avsända leveranser fastställas och anpassas till typen av verksamhet och produkter. Därför bör bestämmelser fastställas i denna förordning när det gäller registrets sammansättning, tidsfristerna för registrering av uppgifter i registret och avslutande av registret samt bestämmelser när det gäller den godtagbara procentandelen svinn i samband med förångning av produkter eller andra förändringar i produkternas volym.

(14)

För att underlätta förvaltningen och övervakningen av marknaden, bör en tidsfrist fastställas för inlämningen av produktions-, lager -och skördedeklarationer. Eftersom skörden äger rum vid olika tidpunkter i de olika medlemsstaterna, bör tidsfristerna för inlämning av producenternas deklarationer spridas över en lämplig period.

(15)

För att underlätta rapporteringen bör medlemsstaterna underrätta aktörerna om hur dessa ska tillhandahålla de uppgifter som ska ingå i produktions-, lager-, skörde- och behandlings- eller saluföringsdeklarationer.

(16)

I kapitel VII i delegerad förordning (EU) 2018/273 om kontroller, behöriga myndigheter, förbindelseorgan och ömsesidigt bistånd anges att det är möjligt för en medlemsstats förbindelseorgan att begära att en annan medlemsstats förbindelseorgan samlar in prover på vin, druvmust eller annan flytande vinprodukt för kontroll. Denna förordning bör fastställa regler för insamling, behandling, förvaring och analys av insamlade prover och fastställa det laboratorium där analyserna ska göras.

(17)

En analysdatabas med isotopuppgifter ska upprättas och hållas uppdaterad på unionsnivå i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2018/273. För att göra det lättare att tolka resultaten av de isotopanalyser som utförs i unionens laboratorier som har nödvändig utrustning, och för att analysresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras, bör enhetliga föreskrifter fastställas för insamling av druvor och vinframställning av dem. För att kunna garantera analysdatas kvalitet och jämförbarhet bör dessutom ett system med erkända kvalitetsnormer tillämpas på de laboratorier som medlemsstaterna anlitar för isotopanalysen av prover för databasen.

(18)

Att utföra en isotopanalys av vinprodukter och tolka resultaten av den är komplicerat. Analysdatabasen bör bidra till en enhetlig tolkning av de resultat som de utsedda laboratorierna i medlemsstaterna erhåller genom att använda analysmetoderna. För att uppnå en enhetlig tolkning av analysresultaten bör analysdatabasen på begäran göras tillgänglig för de utsedda laboratorierna som rapporterar om uppgifterna med hjälp av isotopanalysmetoderna och för de behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna för att sörja för överensstämmelse med unionens regler inom vinsektorn, samtidigt som skyddet av personuppgifter och syftet med databasen respekteras.

(19)

I artikel 62 i förordning (EU) nr 1306/2013 anges att det är nödvändigt att fastställa bestämmelser för kontroller på plats när det gäller genomförandet av ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vilket medlemsstaterna ska utföra. Det behövs allmänna regler för kontroll, så att det tydliggörs att det viktigaste verktyget för att kontrollera överensstämmelsen med ordningen är vinodlingsregistret. Bestämmelserna bör tillhandahålla den allmänna ram som medlemsstaterna behöver för att kunna utarbeta mer detaljerade bestämmelser på nationell nivå i syfte att undvika icke tillåtna planteringar och säkerställa att reglerna för ordningen för tillstånd iakttas, inbegripet reglerna om tidsfristen för utnyttjande av tillstånden och för röjning i samband med förväntad återplantering liksom de åtaganden som producenterna gjort för att kunna erhålla tillstånden.

(20)

För att kunna kontrollera att de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna inom ramen för de nationella stödprogram som avses i avsnitt 4 i kapitel II i avdelning I i del II i förordning (EU) nr 1308/2013 överensstämmer med unionsrätten inom vinsektorn, bör den här förordningen fastställa bestämmelser om kontroller och för detta ändamål tillhandahålla det vinodlingsregister som avses i artikel 145 i förordning (EU) nr 1308/2013. Villkoren för kontroll av informationen i vinodlingsregistret bör också fastställas, inbegripet tillgången på uppdaterad information för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av de regler som föreskrivs i vinsektorn och som informationen avser. Genomförandet av administrativa kontroller och årliga kontroller på plats av alla de vinodlare som anges i vinodlingsregistret bör fastställas och innehålla en minsta procentandel årliga kontroller och gemensamma regler.

(21)

I enlighet med artikel 223 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör det fastställas regler om den information som ska anmälas av företag, medlemsstater och tredjeländer, metoder för anmälan och förfaranden för hantering av den information som ska anmälas.

(22)

För att underlätta överföringen av information från medlemsstaterna till kommissionen om alla relevanta aspekter av förvaltningen och kontrollen av ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar och för att möjliggöra en korrekt övervakning av ordningens genomförande bör det fastställas regler om innehåll, form, tidpunkt, frekvens och tidsfrister för de årliga anmälningarna när det gäller denna ordning.

(23)

För en korrekt förvaltning av vinsektorn är det lämpligt att föreskriva att alla de anmälningar från medlemsstaterna till kommissionen som krävs enligt förordning (EU) nr 1308/2013, delegerad förordning (EU) 2018/273 och den här förordningen bör ske i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (10) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (11) och att fastställa hur länge åtföljande handlingar, information, dokumentation och register ska bevaras.

(24)

Reglerna för tillstånd för plantering av vinstockar som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/561 (12) ska ingå i denna förordning. Genomförandeförordning (EU) 2015/561 bör därför upphävas.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för tillämpningen av förordning (EU) nr 1306/2013 och förordning (EU) nr 1308/2013 när det gäller följande:

a)

Ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar.

b)

Certifiering.

c)

Registret över mottagna och avsända leveranser.

d)

Obligatoriska deklarationer.

e)

Kontroller och analysdatabasen med isotopuppgifter.

f)

Anmälningar.

KAPITEL II

ORDNING FÖR TILLSTÅND FÖR PLANTERING AV VINSTOCKAR

Artikel 2

Tillstånd för plantering av vinstockar

1.   Tillstånd för plantering av vinstockar enligt del II avdelning I kapitel III i förordning (EU) nr 1308/2013 ska beviljas i enlighet med denna förordning.

2.   De tillstånd för plantering av vinstockar som avses i punkt 1 ska gälla nyplantering, återplantering och planteringsrätter som ska omvandlas.

3.   De tillstånd för nyplantering som avses i artikel 64 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska beviljas årligen.

Artikel 3

Förhandsbeslut om arealer som ställs till förfogande för nyplantering

1.   Om medlemsstaterna beslutar att begränsa den totala areal som ska ställas till förfogande för nyplantering genom beviljande av tillstånd i enlighet med artikel 63.2 och 63.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska de offentliggöra besluten och de bakomliggande skälen senast den 1 mars respektive år.

2.   Om en medlemsstat beaktar rekommendationer från branschorganisationer eller berörda producentgrupper i enlighet med i artikel 65 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska dessa rekommendationer läggas fram i tillräckligt god tid för att kunna granskas innan det beslut om att avgränsa den totalt tillgängliga arealen för nyplantering som avses i punkt 1 fattas av den berörda medlemsstaten. Rekommendationerna ska också offentliggöras.

Artikel 4

Kriterier för beviljande av tillstånd för nyplantering

1.   Om medlemsstaterna bestämmer sig för att använda kriterier för beviljande av tillstånd för nyplantering i enlighet med artikel 64.1 och 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska besluten om detta offentliggöras senast den 1 mars respektive år.

2.   De beslut som avses i punkt 1 ska gälla för följande:

a)

Tillämpningen av ett eller flera av de kriterier som anges i artikel 64.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013, inbegripet den vederbörliga motiveringen om medlemsstaterna beslutar att tillämpa artikel 64.1 d i denna förordning, samt de kriterier som anges i artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2018/273.

b)

Det antal hektar som är tillgängligt för beviljande av tillstånd på nationell nivå

i)

enligt proportionell fördelning,

ii)

enligt de prioritetskriterier som anges i artikel 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, samt i artikel 4.3 i delegerad förordning (EU) 2018/273.

3.   Om en medlemsstat har för avsikt att tillämpa de prioritetskriterier som avses i punkt 2 b ii, ska medlemsstaten fastställa vilka av dessa kriterier som kommer att tillämpas. Medlemsstaterna får också besluta att tilldela vart och ett av de valda kriterierna olika vikt. Dessa beslut ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på nationell nivå rangordna de enskilda ansökningarna om beviljande av tillstånd för det antal hektar som avses i punkt 2 b ii, baserat på ansökningarnas förenlighet med de prioriteringskriterier som valts.

Artikel 5

Standardregler för nyplantering

1.   Om medlemsstaterna inte offentliggör de beslut som avses i artiklarna 3 och 4 senast den 1 mars respektive år, ska följande regler för beviljande av tillstånd för nyplantering tillämpas för ett visst år:

a)

Tillstånd lämnas för nyplantering motsvarande 1 % av den totala areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorium, såsom anges i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 och utan andra begränsningar.

b)

En proportionell fördelning av hektar till alla sökande på grundval av den areal som de ansökt om tillstånd för, om ansökningarna överskrider den areal som ställts till förfogande.

2.   Medlemsstaterna ska se till att information om de regler som gäller för beviljande av tillstånd ett visst år i enlighet med punkt 1 offentliggörs.

Artikel 6

Inlämning av ansökningar om nyplantering

1.   När de beslut som avses i artiklarna 3 och 4 eller den information om de regler som gäller för beviljande av tillstånd ett visst år som avses i artikel 5.2 har offentliggjorts och senast den 1 maj, ska medlemsstaterna inleda den period för inlämning av enskilda ansökningar som ska vara minst en månad.

2.   I ansökningarna ska anges den specifika storleken på och det specifika geografiska läget för den areal inom den sökandes företag för vilken tillståndet begärs.

Om inga begränsningar har fastställs eller inga kriterier har beslutats i enlighet med artiklarna 3 och 4 får medlemsstaterna undanta sökande från kravet att i ansökan ange det specifika geografiska läget inom den sökandes företag för den areal för vilken tillståndet begärs. Om det är relevant för genomförandet av tillståndsordningen får medlemsstaterna begära kompletterande upplysningar av de sökande.

3.   Om medlemsstaterna bestämmer sig för att använda vissa kriterier för beviljande av tillstånd för nyplantering i enlighet med artikel 4, ska följande regler gälla:

a)

De kriterier för berättigande som avses i artikel 64.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013 och i artikel 4.1 i den delegerade förordningen (EU) 2018/273: ansökningarna ska innehålla uppgift om den vinprodukt eller de vinprodukter som den sökande avser framställa på den nyplanterade arealen eller de nyplanterade arealerna, och det ska anges om den sökande avser att framställa en eller flera av följande produkter:

i)

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB).

ii)

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB).

iii)

Vin utan geografisk beteckning, med uppgift om druvsort.

b)

Det prioritetskriterium som avses i artikel 64.2 e i förordning (EU) nr 1308/2013: ansökningarna ska innehålla information av ekonomisk art som visar respektive projekts ekonomiska hållbarhet på grundval av en eller flera av de standardmetoder för ekonomisk analys av jordbruksinvesteringsprojekt som anges i del E i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/273.

c)

Det prioritetskriterium som avses i artikel 64.2 f i förordning (EU) nr 1308/2013: ansökningarna ska innehålla information av ekonomisk art som visar att det finns potential för ökad konkurrenskraft på grundval av de överväganden som anges i del F i bilaga II till den delegerade förordningen (EU) 2018/273.

d)

Det prioritetskriterium som avses i artikel 64.2 g i förordning (EU) nr 1308/2013: ansökningarna ska innehålla information av ekonomisk art som visar att det finns potential att förbättra kvaliteten på produkter med geografiska beteckningar på grundval av de villkor som anges i del G i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/273.

e)

Det prioritetskriterium som avses i artikel 64.2 h i förordning (EU) nr 1308/2013: ansökningarna ska innehålla information som visar att storleken på den sökandes jordbruksföretag vid tidpunkten för ansökan är förenlig med de tröskelvärden som ska fastställas av medlemsstaterna på grundval av bestämmelserna i del H i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/273.

f)

Om medlemsstaterna kräver att sökande gör de åtaganden som avses i delarna A och B i bilaga I och delarna A, B, D, E, F, G och i punkt II i del I i bilaga II till den delegerade förordningen (EU) 2018/273 med avseende på respektive kriterium, ska dessa åtaganden anges i ansökningarna.

Om uppgifter enligt första stycket leden a–f kan samlas in direkt av medlemsstaterna får medlemsstaterna undanta sökande från att ange sådana uppgifter i sina ansökningar.

4.   Efter utgången av den inlämningsperiod som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna informera de sökande som inte kan komma i fråga för tillstånd om att deras ansökningar inte är berättigande enligt det beslut om kriterier för beviljande av tillstånd som antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4. Sådana ansökningar ska inte tas med i de följande stegen i förfarandet.

Artikel 7

Beviljande av tillstånd för nyplantering

1.   Om den sammanlagda areal som de inlämnade ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd inte överstiger den areal som ställts till förfogande i enlighet med artikel 3.1, ska medlemsstaterna bevilja tillstånd för hela den areal som producenternas ansökningar avser.

2.   Om den sammanlagda areal som de inlämnade ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd gäller överstiger den areal som ställts till förfogande i enlighet med artikel 3.1, ska medlemsstaterna tillämpa det urvalsförfarande som fastställs i bilaga I.

Medlemsstaterna ska, senast den 1 augusti, bevilja de utvalda sökandena tillstånd i enlighet med resultatet av det urvalsförfarande som avses i första stycket. Om ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd inte har kunnat tillgodoses i sin helhet ska de sökande informeras om skälen till ett sådant beslut.

3.   Om det beviljade tillståndet motsvarar mindre än 50 % av den areal som respektive ansökan gäller får den sökande avböja tillståndet inom en månad efter den dag då tillståndet beviljades.

I det fall som avses i första stycket ska den sökande inte bli föremål för de administrativa påföljder som avses i artikel 62.3 i förordning (EU) nr 1308/2013. Medlemsstaterna får besluta att det motsvarande antalet hektar ställs till förfogande under samma år, men inte senare än den 1 oktober, för tillstånd som ska beviljas de sökande som endast beviljats tillstånd för en del av den areal de ansökt om i linje med resultatet av det urvalsförfarande som avses i punkt 2, och som inte avböjt de motsvarande tillstånden. Medlemsstaterna får även besluta att ställa dessa hektar till förfogande under det följande året utöver den areal motsvarande 1 % av den sammanlagda areal som är planterad med vinstockar såsom avses i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 8

Begränsningar för beviljande av tillstånd för återplantering

1.   Om medlemsstaterna, i enlighet med artikel 66.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2018/273, beslutar att begränsa beviljandet av tillstånd för återplantering på arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) ska de offentliggöra besluten senast den 1 mars.

De branschorganisationer eller berörda producentgrupper som avses i artikel 65 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska lägga fram de rekommendationer som ska beaktas av medlemsstaten enligt artikel 66.3 i tillräckligt god tid för att dessa ska kunna granskas innan det beslut som avses i punkt 1 fattas. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra dessa rekommendationer.

2.   De beslut som avses i punkt 1 ska gälla i ett år från och med den dag då de offentliggjordes.

Om en rekommendation från en branschorganisation eller en berörd producentgrupp utfärdas för längre tid än ett år men högst tre år, såsom föreskrivs i artikel 65 andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013, får dessa beslut även gälla under en period av högst tre år.

Om dessa branschorganisationer eller berörda producentgrupper inte lägger fram de aktuella rekommendationerna i tillräckligt god tid för att de ska kunna granskas såsom anges i punkt 1, eller medlemsstaterna inte offentliggör de relevanta besluten senast den 1 mars, ska medlemsstaterna automatiskt tillåta återplantering i enlighet med artikel 9.

Artikel 9

Förfarande för beviljande av tillstånd för återplantering

1.   Ansökningar om tillstånd för återplantering som avses i artikel 66.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 kan lämnas in när som helst under samma vinår som röjningen äger rum. Medlemsstaterna får emellertid besluta att ansökningar om tillstånd för återplantering får lämnas in fram till utgången av det andra vinåret efter det vinår då röjningen ägde rum. Om dessa tidsfrister inte iakttas ska medlemsstaterna inte bevilja tillstånd för återplantering.

I ansökningarna ska anges den specifika storleken på och det specifika geografiska läget för den eller de röjda arealerna och för den eller de arealer inom samma sökandes företag som ska återplanteras och för vilka tillstånd ska beviljas. Om inga begränsningar beslutas i enlighet med artikel 8, och sökanden inte har genomfört några av de åtaganden som avses i punkt 2 b i del A och i punkt 2 b i del B i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2018/273 och i punkt 4 i del B och del D i bilaga II till denna delegerade förordning, får medlemsstaterna undanta den sökande från kravet att i ansökan ange det specifika geografiska läget för den areal eller de arealer som ska omplanteras och för vilka tillstånd ska beviljas. Om det är relevant för genomförandet av tillståndsordningen får medlemsstaterna begära kompletterande upplysningar av de sökande.

Medlemsstaterna ska automatiskt bevilja tillstånd inom tre månader från det att ansökningarna lämnades in. Medlemsstaterna får dock besluta att tillämpa de tidsfrister som avses i artiklarna 6 och 7 för inlämning av ansökningar respektive för beviljande av tillstånd för nyplantering.

2.   Om den areal som ska återplanteras motsvarar samma areal som röjts eller om inga begränsningar har beslutats i enlighet med artikel 8.1, kan ett förenklat förfarande tillämpas på nationell nivå eller för vissa områden inom medlemsstatens territorium. I detta fall kan tillståndet för återplantering anses ha beviljats den dag då arealen röjdes. I detta syfte ska den berörda producenten senast vid utgången av det vinår under vilket röjningen genomfördes lämna in ett efterhandsmeddelande som ska gälla som tillståndsansökan.

3.   Ansökningar om tillstånd för återplantering som avses i artikel 66.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 kan lämnas in när som helst under året.

I ansökningarna ska anges den specifika storleken på och det specifika geografiska läget för den eller de arealer som ska röjas och för den eller de arealer inom samma sökandes företag som ska återplanteras och för vilka tillstånd ska beviljas. Ansökningarna ska även innehålla ett åtagande att röja den areal som är planterad med vinstockar senast vid utgången av det fjärde året från den dag då de nya vinstockarna planterades. Om det är relevant för genomförandet av tillståndsordningen får medlemsstaterna begära kompletterande upplysningar av de sökande.

Medlemsstaterna ska automatiskt bevilja tillstånd inom tre månader från det att ansökningen lämnades in. Medlemsstaterna får dock besluta att tillämpa de tidsfrister som avses i artiklarna 6 och 7 för inlämning av ansökningar respektive för beviljande av tillstånd för nyplantering.

Artikel 10

Förfarande för beviljande av tillstånd i enlighet med övergångsbestämmelserna

1.   Om, i enlighet med artikel 68.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013, medlemsstaterna har beslutat att förlänga tidsfristen för att lämna in ansökningar om att omvandla planteringsrättigheter till tillstånd efter den 31 december 2015 och offentliggjort detta beslut senast den 14 september 2015, får producentens ansökan om omvandling lämnas in när som helst fram till utgången av den tidsfrist som fastställts av medlemsstaterna i beslutet.

I ansökningarna ska anges den specifika storleken på och det specifika geografiska läget för den areal inom den sökandes företag för vilken tillståndet ska beviljas. Medlemsstaterna får undanta sökande från kravet att i ansökan ange det exakta geografiska läget för den areal inom den sökandes företag för vilken tillståndet ska beviljas. Om det är relevant för genomförandet av tillståndsordningen får medlemsstaterna begära kompletterande upplysningar av de sökande.

2.   Efter att ha kontrollerat att de planteringsrätter för vilka omvandling begärts i enlighet med punkt 1 fortfarande är giltiga, ska medlemsstaterna automatiskt bevilja tillståndet. Perioden mellan inlämnandet av ansökan om omvandling och beviljandet av tillstånd ska inte överstiga tre månader.

Artikel 11

Ändring av den specifika areal för vilken tillståndet beviljats

I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna på begäran av sökanden, besluta att en plantering av vinstockar kan göras på en annan areal inom företaget än den specifika areal för vilken tillståndet har beviljats, förutsatt att den nya arealen motsvarar samma storlek i hektar och att tillståndet fortfarande är giltigt i enlighet med artikel 62.3 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Första stycket ska inte tillämpas när tillstånd har beviljats på grundval av överensstämmelse med särskilda kriterier för berättigande eller prioritetskriterier som är kopplade till det geografiska läge som anges i ansökan och det i ansökan om ändring anges en ny specifik areal utanför detta geografiska läge.

KAPITEL III

CERTIFIERING AV VINPRODUKTER

Artikel 12

Förfarande och tekniska kriterier för certifiering

1.   Förfarandet för certifiering, godkännande och kontroll av vin utan skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) enligt artikel 120.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013 ska kräva administrativa bevis som stöder korrektheten hos druvsorten eller druvsorterna eller den årgång som anges i märkningen eller i presentationen av de berörda vinerna.

Dessutom får medlemsstaterna besluta om följande:

a)

Ett organoleptiskt test av vinets doft och smak på grundval av anonyma prover i syfte att kontrollera att vinets grundläggande egenskaper beror på den eller de druvsorter som använts.

b)

Ett analytiskt test för viner som framställts av endast en druvsort.

Förfarandet ska genomföras i den medlemsstat där vinet framställs. När det gäller blandningar av viner från olika medlemsstater i den mening som avses i artikel 120.2 c i förordning (EU) nr 1308/2013 kan certifieringen utföras av någon av de berörda medlemsstaterna.

2.   Certifieringen ska genomföras i form av slumpmässiga och riskbaserade kontroller i enlighet med artiklarna 36 och 37 i delegerad förordning (EU) 2018/273 och kapitel VI i den här förordningen.

Kostnaderna för certifieringen ska bäras av de aktörer som omfattas av certifieringen, om inte medlemsstaterna beslutar något annat.

3.   De aktörer som är delaktiga i saluföringen av de vinprodukter som de framställer, bearbetar eller tappar ska godkännas och få tillstånd från de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att intyga ursprung eller härkomst, egenskaper, årgång eller druvsort(er) i enlighet med artiklarna 11 och 12 i delegerad förordning (EU) 2018/273, under överinseende av de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 146 i förordning (EU) nr 1308/2013.

KAPITEL IV

REGISTER ÖVER MOTTAGNA OCH AVSÄNDA LEVERANSER

Artikel 13

Registrets omfattning och form

1.   Aktörerna som är skyldiga att föra register över mottagna och avsända leveranser (i detta kapitel kallat registret) ska notera följande uppgifter:

a)

Mottagna och avsända leveranser för varje parti av de vinprodukter som avses i artikel 147.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 till eller från deras lokaler.

b)

Produktkategori såsom anges i artikel 14.

c)

De behandlingar som anges i artikel 29 i delegerad förordning (EU) 2018/273 om de utförs i deras lokaler.

För varje anteckning i registret ska de operatörer som avses i första stycket kunna uppvisa ett av de följedokument som avses i artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2018/273 eller handelsdokument som har åtföljt den berörda sändningen.

2.   Registret ska utformas på något av följande sätt:

a)

Inbundna blad med löpnumrering.

b)

Ett elektroniskt register som är utformat i enlighet med de tillämpningsföreskrifter som fastställts av de behöriga myndigheterna.

c)

Ett lämpligt modernt redovisningssystem som godkänts av de behöriga myndigheterna.

d)

Insamling av följedokument som innehåller det datum då de upprättades eller övertogs av näringsidkarna.

Medlemsstaterna får dock bestämma att det register som förs av producenterna får bestå av anteckningar på baksidan av de produktions-, lager- eller skördedeklarationer som föreskrivs i kapitel VI i delegerad förordning (EU) 2018/273.

Artikel 14

Produkter som ska antecknas i registret

1.   När det gäller produkter som ska antecknas i registret ska särskilda räkenskaper föras för följande:

a)

Var och en av de kategorier som förtecknas i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 genom att följande särskiljs:

i)

Varje vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och produkter som är avsedda att bearbetas till ett sådant vin.

ii)

Varje vin med skyddad geografisk beteckning (SGB) och produkter som är avsedda att bearbetas till ett sådant vin.

iii)

Varje vin som inte omfattas av SUB eller SGB som framställs av en enda druvsort och de produkter som är avsedda att bearbetas till ett sådant vin, med hänvisning till klassificeringen av druvsorter som antagits av medlemsstaten i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) nr 1308/2013 och med uppgift om årgång.

iv)

Varje vin som inte omfattas av SUB eller SGB som framställs med två eller flera druvsorter och de produkter som är avsedda att bearbetas till ett sådant vin, med uppgift om årgång.

v)

Varje produkt som inte överensstämmer med de oenologiska metoder och begränsningar som föreskrivs i artikel 80 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller i förordning (EG) nr 606/2009 och som måste förstöras i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 606/2009.

b)

Var och en av följande produkter som innehas oavsett syfte:

i)

Sackaros.

ii)

Koncentrerad druvmust.

iii)

Rektifierad koncentrerad druvmust.

iv)

Produkter som används vid syrning.

v)

Produkter som används vid avsyrning.

vi)

Alkohol samt sprit som härrör från destillation av vin.

vii)

Varje biprodukt av vinprodukter som måste bortskaffas i enlighet med del II avsnitt D i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 14 a och 14 b i förordning (EG) nr 606/2009, med uppgift om det gäller leverans till destillation, vinägerframställning eller särskild användning som inte omfattar vinframställning.

2.   Genom undantag från punkt 1 a får olika viner med SUB eller SGB i behållare på högst 60 liter som är märkta i enlighet med unionslagstiftning och som har förvärvats från tredje part och förvaras för försäljning antecknas under samma räkenskapspost, förutsatt att mottagna och avsända leveranser för varje vin med SUB eller SGB redovisas separat.

3.   Förlust av användning av SUB eller SGB ska noteras i registret. De berörda produkterna ska flyttas till en av räkenskapsposterna för viner utan SUB eller SGB.

Artikel 15

Information om vinprodukter som ska ingå i registret

1.   För varje mottagen eller avsänd leverans av de produkter som avses i artikel 14.1 a ska registret innehålla följande uppgifter:

a)

Produktens partinummer [om ett sådant nummer finns] som krävs enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen.

b)

Datum för mottagande och avsändande.

c)

Den kvantitet som mottagits eller avsänts.

d)

En beskrivning av produkten i enlighet med gällande unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

e)

En hänvisning till följedokumentet eller intyget som åtföljer eller åtföljde den berörda sändningen i enlighet med artiklarna 10, 11 och 20 i delegerad förordning (EU) 2018/273, utom i de fall som avses i artikel 9 i den förordningen.

2.   När det gäller de viner som avses i punkterna 1–9, 15 och 16 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 ska noteringarna i aktörernas register innehålla de frivilliga uppgifter som avses i artikel 120 i den förordningen, om dessa uppgifter finns med i eller är tänkta att finnas med i märkningen.

3.   Behållare för lagring av de viner som avses i punkt 2 ska identifieras i registret och behållarnas nominella volym ska anges. Behållarna ska dessutom vara försedda med de uppgifter som medlemsstaterna kräver för att de behöriga myndigheterna ska kunna identifiera behållarnas innehåll med hjälp av registret.

För behållare med en volym på högst 600 liter som är fyllda med samma produkt och lagrade tillsammans i samma parti, får märkningen av behållarna i registren emellertid ersättas med en märkning som omfattar hela partiet, under förutsättning att partiet hålls klart avskilt från andra partier.

4.   Om det finns tidigare sändningar av en produkt ska en hänvisning till det dokument med vilket produkten tidigare transporterades noteras i registret.

Artikel 16

Information om de behandlingar som ska ingå i registret

1.   För var och en av de behandlingar som anges i artikel 29 i delegerad förordning (EU) 2018/273 ska registret innehålla följande:

a)

De behandlingar som utförts.

b)

Om de behandlingar som avses i leden a, b och c i artikel 29.2 i delegerad förordning (EU) 2018/273 utförs:

i)

Datum för behandlingen.

ii)

Art och kvantitet för de använda produkterna.

iii)

Den kvantitet av produkten som erhållits genom behandlingen, inbegripet alkohol som framställts genom korrigering av alkoholhalten i vin och den kvantitet av socker i sockerlösningen som avlägsnats från den ursprungliga musten.

iv)

Den kvantitet av produkten som används för höjning av alkoholhalten, syrning, avsyrning och sötning.

v)

Produkternas benämning före och efter behandlingen, i enlighet med gällande unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

c)

Märkningen av de behållare som de registrerade produkterna förvaras i före och efter behandlingen.

d)

Antalet behållare som fyllts och deras innehåll, i de fall det rör sig om tappning på flaska.

e)

Vid kontraktstappning tapparens/tappningsföretagets namn och adress.

2.   Om en produkt byter kategori genom annan bearbetning än en av de behandlingar som anges i artikel 29 i delegerad förordning (EU) 2018/273, särskilt när det gäller jäsning av druvmust, ska kvantiteten och typ av produkt som framställs genom bearbetningen antecknas i registret.

Artikel 17

Uppgifter om mousserande viner och likörviner som ska ingå i registret

1.   När det gäller framställning av mousserande vin ska registren innehålla följande uppgifter för varje framställd cuvée:

a)

Datum för beredningen.

b)

Tappningsdatum för alla kategorier av mousserande kvalitetsviner.

c)

Volymen för cuvéen samt beskrivning av de enskilda beståndsdelarna i denna, volym samt den faktiska och potentiella alkoholhalten i varje beståndsdel.

d)

Den kvantitet tiragelikör som har använts.

e)

Kvantiteten expeditionslikör.

f)

Det antal behållare som erhållits, i förekommande fall med uppgift om typ av mousserande vin, uttryckt i form dess restsockerhalt, om denna nämns i märkningen.

2.   När det gäller framställning av likörvin ska registren innehålla följande uppgifter om varje parti likörvin under framställning:

a)

Datum för tillsats av de produkter som anges i punkt 3 e och 3 f i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

Typ av tillsatt produkt och volym.

Artikel 18

Information om de särskilda produkter som ska ingå i registret

1.   De separata räkenskaperna för de produkter som avses i artikel 14.1 b ska innehålla följande uppgifter för varje produkt:

a)

I fråga om mottagna varor:

i)

Leverantörens namn och adress, med hänvisning i förekommande fall till följedokumentet för transport av produkten.

ii)

Kvantitet.

iii)

Datum för mottagande.

b)

I fråga om avsända varor:

i)

Kvantitet.

ii)

Datum för användning eller avsändande.

iii)

I förekommande fall mottagarens namn och adress.

2.   När det gäller biprodukter eller vinprodukter som ska avsändas i enlighet med artiklarna 14a.2 och 14b i förordning (EG) nr 606/2009 ska de av de berörda aktörerna uppskattade kvantiteterna noteras i registret i enlighet med artikel 14a i den förordningen.

Artikel 19

Förluster och förbrukning i det egna hushållet

1.   Medlemsstaterna ska fastställa maximiprocentsatser för förluster på grund av avdunstning under lagerhållningen och på grund av olika behandlingar eller byte från en produktkategori till en annan.

2.   Den som för registret ska skriftligen och inom en tidsfrist som medlemsstaterna fastställt informera den behöriga regionala myndigheten, om de faktiska förlusterna

a)

under transport är högre än de toleranser som avses i punkt 2.1 d i del B i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2018/273 och

b)

i de fall som avses i punkt 1 överskrider den högsta procentsats som medlemsstaterna har fastställt.

Den behöriga myndighet som avses i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att undersöka förlusterna.

3.   Medlemsstaterna ska ange hur uppgifter ska noteras i registret när det gäller följande:

a)

Producentens förbrukning i det egna hushållet.

b)

Eventuella tillfälliga variationer i produkternas volym.

Artikel 20

Tidsfrister för uppgifter som ska noteras i registret

1.   De uppgifter som avses i artikel 14.1 a och artiklarna 15 och 19 ska noteras i registret enligt följande:

a)

Uppgifter om mottagna leveranser senast den första arbetsdagen efter mottagandet.

b)

Uppgifter om förluster, förbrukning i det egna hushållet eller avsända leveranser senast den tredje arbetsdagen efter godkännande, förbrukning eller avsändande.

2.   De uppgifter som avses i artikel 29.1 och 29.2 i delegerad förordning (EU) 2018/273 och artiklarna 16 och 17 i den här förordningen ska noteras i registret enligt följande:

a)

Senast den första arbetsdagen efter transaktionen.

b)

Uppgifter om berikning samma dag.

3.   De uppgifter som anges i artikel 14.1 b och artikel 18 i denna förordning ska noteras i registret enligt följande:

a)

Uppgifter om mottagna och avsända leveranser senast första arbetsdagen efter det att produkterna mottagits eller avsänts.

b)

Uppgifter om användning på användningsdagen.

4.   Medlemsstaterna får emellertid tillåta längre tidsfrister, dock högst 30 dagar, t.ex. när registren är datoriserade, under förutsättning att det när som helst är möjligt att på grundval av andra styrkande handlingar, som de behöriga myndigheterna anser tillförlitliga, kontrollera vad som mottagits och avsänts samt de behandlingar som avses i artikel 29.1 och 29.2 i delegerad förordning (EU) 2018/273.

När det gäller de berikningsmetoder som avses i artikel 29.2 b i delegerad förordning (EU) 2018/273 får medlemsstaterna kräva att de noteras i registret innan berikningen sker.

5.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får avsändande av en och samma produkt noteras i registret i form av ett månadsbokslut, under förutsättning att produkten uteslutande är förpackad i sådana behållare med en nominell volym på högst 10 liter som är försedda med en engångsförslutning som avses i artikel 9.1 e i delegerad förordning (EU) 2018/273.

Artikel 21

Avslutande av registret

Registret ska avslutas genom att en årsredovisning utförs en gång om året vid en tidpunkt som ska fastställas av medlemsstaterna. Inom ramen för denna årsredovisning ska en inventering av lagren göras. Befintliga lager ska föras över till nästa ettårsperiod. De ska redovisas som en post i registret vid en tidpunkt efter årsredovisningen. Om årsredovisningens uppgifter om lagren skiljer sig från de faktiska lagren, ska detta antecknas i årsredovisningen.

KAPITEL V

DEKLARATIONER

Artikel 22

Produktionsdeklarationer

1.   Producenterna ska lämna in den produktionsdeklaration som avses i artikel 31 i delegerad förordning (EU) 2018/273 när det gäller produktionen av innevarande vinår senast den 15 januari varje år. Medlemsstaterna får fastställa ett tidigare datum eller, för sena skördar och särskild vinframställning, senast den 1 mars.

2.   Den produktionsdeklaration som avses i punkt 1 ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

Producentens identitet.

b)

Platsen där produkterna förvaras.

c)

Produktkategori som används för vinframställning: Druvor, druvmust (koncentrerad must, rektifierad koncentrerad must eller delvis jäst must) eller ungt icke färdigjäst vin.

d)

Leverantörernas namn och adress.

e)

De vinodlingsarealer, inbegripet sådana för försöksändamål, som druvorna härstammar från, angivna i hektar och med hänvisning till platsen för vinodlingsskiftet.

f)

Volym, angiven i hektoliter eller 100 kg, av vinprodukter som erhållits sedan början av vinåret och hålls i lager vid tidpunkten för deklarationen, indelad efter färg (rött/rosé eller vitt), använda produktkategorier (druvor, ungt icke färdigjäst vin, must, inbegripet delvis jäst must, men ej inbegripet koncentrerad och rektifierad koncentrerad must) och någon av följande typer:

i)

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB).

ii)

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB).

iii)

Vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB.

iv)

Vin utan SUB/SGB.

v)

Alla övriga produkter från vinåret, inbegripet koncentrerad must, rektifierad koncentrerad must.

Medlemsstaterna får föreskriva att en deklaration ska lämnas in per vinframställningsanläggning.

3.   Den kvantitet vin som ska anges i produktionsdeklarationen ska vara den totala kvantitet som erhålls efter huvudsaklig alkoholjäsning, inbegripet jäsningsrester.

För att omvandla kvantiteter av andra produkter än vin till hektoliter vin får medlemsstaterna fastställa koefficienter enligt objektiva kriterier som är relevanta för omvandling. Medlemsstaterna ska anmäla koefficienterna till kommissionen samtidigt med de anmälningar som avses i punkt 8 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

4.   Medlemsstaterna ska kräva att de skördare och näringsidkare som saluför produkter som är avsedda för vinframställning förser producenterna med de uppgifter som är nödvändiga för att fylla i produktionsdeklarationerna.

Artikel 23

Lagerdeklarationer

1.   Producenter, bearbetningsföretag, tappningsföretag och näringsidkare ska lämna in den lagerdeklaration som avses i artikel 32 i delegerad förordning (EU) 2018/273 senast den 10 september. Medlemsstaterna får fastställa ett tidigare datum.

2.   Deklarationen ska innehålla minst följande information:

a)

Uppgifter om producenter, bearbetningsföretag, tappningsföretag eller näringsidkare är.

b)

Den plats där produkterna förvaras.

c)

När det gäller vin, hela lagret indelat efter färg (rött/rosé eller vitt), typ av vin (vin med SUB, vin med SGB, vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB eller vin utan SUB/SGB), ursprung (EU eller tredjeländer) och typ av lagerhållare (producent eller näringsidkare).

d)

När det gäller must, hela lagret indelat efter färg (rött/rosé eller vit), typ av druvmust (koncentrerad must, rektifierad koncentrerad must eller annan must), typ av lagerhållare (producent eller näringsidkare).

Unionens vinprodukter som framställs av druvor som skördas under samma kalenderår ska inte tas med i denna deklaration.

Artikel 24

Skördedeklarationer

1.   Om medlemsstaterna kräver den skördedeklaration som avses i artikel 33.1 i delegerad förordning (EU) 2018/273, ska skördarna lämna in deklarationen senast den 15 januari. Medlemsstaterna får fastställa ett tidigare datum eller, för sena skördar, senast den 1 mars.

2.   En sådan deklaration ska innehålla åtminstone följande information uppdelad enligt de kategorier som anges i punkt 1.2(3) i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2018/273:

a)

Skördarens identitet (i enlighet med den information som krävs i punkt 1.1(1) i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2018/273).

b)

Vinodlingsarealer (i hektar och med hänvisning till platsen för vinodlingsskiftet).

c)

Kvantitet skördade druvor (i 100 kg).

d)

Druvornas användning (i hl eller i 100 kg):

i)

Bearbetade till vin av deklaranten, som producent.

ii)

Levererade till ett vinkooperativ (som druvor eller must).

iii)

Sålda till en vinproducent (som druvor eller must).

iv)

Annan användning (som druvor eller must).

Artikel 25

Anmälan om och centralisering av information

Informationen i produktions- och lagerdeklarationer i enlighet med artiklarna 22 och 23 och skördedeklarationerna i enlighet med artikel 24 i denna förordning och behandlings- eller saluföringsdeklarationer i enlighet med artikel 34 i delegerad förordning (EU) 2018/273 ska i förekommande fall behandlas centralt på nationell nivå.

Medlemsstaterna ska fastställa i vilken form och på vilket sätt denna information ska delges dem.

KAPITEL VI

BESTÄMMELSER OM KONTROLLER

AVSNITT I

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 26

Provtagning i kontrollsyfte

1.   Enligt kapitel VII i delegerad förordning (EU) 2018/273 får förbindelseorganet i en medlemsstat begära att förbindelseorganet i en annan medlemsstat samlar in prover i enlighet med de anvisningar som anges i bilaga II till denna förordning.

2.   Det organ som gör en sådan begäran ska förfoga över de insamlade proverna och även få bestämma vilket laboratorium som ska utföra analyserna.

AVSNITT II

ANALYSDATABAS MED ISOTOPUPPGIFTER

Artikel 27

Prover för analysdatabasen

1.   Inför inrättandet av den analysdatabas med isotopuppgifter som avses i artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2018/273 ska de utsedda laboratorierna i medlemsstaterna ta prov på färska druvor för analys och för behandling och bearbetning av dem till vin i enlighet med anvisningarna i del I i bilaga III till denna förordning.

2.   Proverna av färska druvor ska tas från vinodlingar inom ett vinodlingsområde där förhållandena vad avser jordmån, läge, metoder för beskärning och uppbindning, druvsorter, vinstockarnas ålder samt odlingsmetoder är väl kartlagda.

3.   Det antal prover som ska tas varje år för databasen fastställs i del II i bilaga III. Vid fördelningen av de prover som ska tas ska hänsyn tas till vinodlingarnas geografiska läge i de medlemsstater som förtecknas i del II i bilaga III. Varje år ska minst 25 % av proverna tas från samma skiften som de togs föregående år.

4.   Proverna ska analyseras enligt de metoder som kommissionen fastställer i artikel 80.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 15 i förordning (EG) nr 606/2009 på de laboratorier som utsetts av medlemsstaterna. De utsedda laboratorierna ska uppfylla de allmänna kriterier för provningslaboratorier som fastställs i ISO/IEC 17025:2005 och särskilt delta i ett system för kvalifikationsprövning som omfattar metoderna för isotopanalys. Laboratorierna ska tillhandahålla skriftliga bevis på att dessa kriterier efterlevs till europeiska referenscentrumet för kontroller inom vinsektorn (nedan kallat ERC-CWS) för kvalitetskontroll och validering av de lämnade uppgifterna.

5.   Laboratorierna ska utarbeta en analysrapport i enlighet med del IV i bilaga III och ett faktablad för varje prov i enlighet med formuläret i del III i bilaga III.

6.   Laboratorierna ska sända en kopia på rapporten med analysresultat och tolkning av analyserna tillsammans med en kopia på faktabladet till ERC-CWS.

7.   Medlemsstaterna och ERC-CWS ska

a)

bevara uppgifterna i analysdatabasen,

b)

spara varje prov i minst tre år från den dag provet togs,

c)

använda databasen endast för att kontrollera tillämpningen av unionslagstiftningen och nationell lagstiftning inom vinsektorn eller för statistiska eller vetenskapliga ändamål,

d)

vidta åtgärder för att skydda uppgifterna i databasen, framför allt mot stöld och manipulation,

e)

ge de berörda personerna utan onödiga förseningar eller kostnader tillgång till den information i databasen som berör dem för att eventuella felaktiga uppgifter ska kunna rättas till.

8.   ERC-CWS ska upprätta och varje år uppdatera förteckningen över de laboratorier som medlemsstaterna har utsett för beredning av prover och mätningar för analysdatabasen.

Artikel 28

Rapportering om information i analysdatabasen

1.   Informationen i analysdatabasen med isotopuppgifter ska på begäran lämnas till de laboratorier som har utsetts av medlemsstaterna.

2.   I vederbörligen motiverade fall får den information som avses i punkt 1, om den är representativ, på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna för att säkerställa att unionens regler inom vinsektorn efterlevs.

3.   Den information som görs tillgänglig får bara omfatta de relevanta analysuppgifter som behövs för att tolka en analys som gjorts på ett prov med jämförbara egenskaper och ursprung. Meddelande om information som görs tillgänglig ska åtföljas av en påminnelse om användningsvillkoren för den databas som avses i artikel 27.7 c.

Artikel 29

Nationella databaser med isotopuppgifter

De resultat av isotopanalyser som lagras i databaser i medlemsstaterna ska erhållas genom analys av prover som tagits och behandlats enligt bestämmelserna i artikel 27.

AVSNITT III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM KONTROLLER

Artikel 30

Kontroll av ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar

För att kontrollera efterlevnaden av de regler som anges i kapitel III avdelning I del II i förordning (EU) nr 1308/2013, kapitel II i delegerad förordning (EU) 2018/273 och kapitel II i den här förordningen ska medlemsstaterna använda det vinodlingsregister som avses i artikel 145 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 31

Kontroll av informationen i vinodlingsregistret

1.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppgifterna i vinodlingsregistret för övervakning och kontroll av de åtgärder som finansieras inom ramen för det nationella stödprogram som avses i avsnitt 4 i kapitel II avdelning I del II i förordning (EU) nr 1308/2013 som de hänför sig till.

2.   När det gäller arealer som planterats med vinstockar ska åtminstone följande kontroller utföras för att upprätthålla ett uppdaterat vinodlingsregister:

a)

Administrativa kontroller gäller alla vinodlare som anges i vinodlingsregistret och som

i)

har aktiverat ett tillstånd för plantering eller återplantering eller gjort en registrering eller en ändring av uppgifter i vinodlingsregistret efter inlämning av en ansökan eller en anmälan om ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar,

ii)

lämnar in en ansökan om åtgärderna omstrukturering och omställning av vinodlingar eller grön skörd inom ramen för ett nationellt stödprogram som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013,

iii)

lämnar in någon av de deklarationer som avses i artiklarna 31, 32 och 33 i delegerad förordning (EU) 2018/273.

b)

Årliga kontroller utförs på plats av minst 5 % av alla vinodlare som anges i vinodlingsregistret.

Om de vinodlare som valts ut för provtagning omfattas av kontroller på plats samma år inom ramen för de åtgärder som avses i led a i och ii ska dessa kontroller på plats räknas som att de uppnår de årliga tröskelvärdena på 5 % utan att man behöver upprepa dem.

c)

Systematiska kontroller på plats ska genomföras i områden som planterats med vinstockar som inte anges i den företagsakt som fastställs i bilaga IV till delegerade förordning (EU) 2018/273.

Artikel 32

Kontroller avseende deklarationerna

När det gäller de deklarationer som avses i artiklarna 31–34 i delegerad förordning (EU) 2018/273 ska medlemsstaterna utföra alla kontroller och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa deklarationernas korrekthet.

KAPITEL VII

ANMÄLNINGAR

Artikel 33

Anmälningar om ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 mars varje år lämna in följande till kommissionen:

a)

Det meddelande om vinodlingsområden som avses i artikel 145.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, vilket ska gälla situationen den 31 juli det föregående vinåret. Detta meddelande ska följa förlagan i del I i bilaga IV till denna förordning.

b)

De anmälningar som avses i artiklarna 63.4 och 64.3 i förordning (EU) nr 1308/2013. Dessa anmälningar ska följa förlagan i del II i bilaga IV till denna förordning.

c)

En anmälan om begränsningar som har beslutats av medlemsstaterna när det gäller återplantering på samma företag enligt artikel 8 i denna förordning. Denna anmälan ska följa förlagan i tabell A i del V i bilaga IV till denna förordning.

d)

En uppdaterad nationell förteckning över branschorganisationer eller berörda producentgrupper enligt artiklarna 3 och 8 i denna förordning.

e)

Det meddelande om den totala storleken av den areal som fastställts vara planterad med vinstockar utan tillstånd samt de arealer utan tillstånd som har röjts, enligt vad som avses i artikel 71.3 i förordning (EU) nr 1308/2013. Meddelandet ska avse det föregående vinåret. Detta meddelande ska följa förlagan i del III i bilaga IV till denna förordning.

f)

Om medlemsstaterna beslutar att tillämpa prioritetskriteriet i artikel 64.2 h i förordning (EU) nr 1308/2013, de tröskelvärden som beslutats i samband med minsta och största företagsstorlek enligt vad som avses i punkt H i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/273.

2.   Senast den 1 november varje år ska medlemsstaterna meddela kommissionen följande:

a)

De ansökningar om tillstånd för nyplantering som begärts, de tillstånd som faktiskt beviljats under det föregående vinåret i enlighet med artikel 7.1 eller 7.2 i denna förordning, och om de tillstånd som avböjts av sökandena samt de tillstånd som beviljats andra sökande före den 1 oktober i enlighet med artikel 7.3 i denna förordning. Dessa anmälningar ska följa förlagan i del IV i bilaga IV till denna förordning.

b)

De tillstånd för återplantering som beviljades under det föregående vinåret enligt vad som avses i artikel 9 i denna förordning. Dessa anmälningar ska följa förlagan i tabell B i del V i bilaga IV till denna förordning.

c)

De tillstånd som beviljades under det föregående vinåret på grundval av omvandlingen av giltiga planteringsrätter, enligt vad som avses i artikel 10 i denna förordning. Denna anmälan ska följa förlagan i del VI i bilaga IV till denna förordning och bara göras till och med den 1 november det år som följer på utgången av den frist för omvandling som anges i artikel 68.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller den frist som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 10.1 i den här förordningen.

3.   Om en medlemsstat underlåter att följa de regler som fastställs i punkt 1 eller 2 eller om de berörda uppgifterna verkar oriktiga, kan kommissionen, för vinsektorns del, helt eller delvis ställa in de månadsbetalningar som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 1306/2013 fram till dess att en korrekt anmälan gjorts.

4.   Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 (13).

Artikel 34

Allmänna regler om anmälan och tillgång till information

De anmälningar till kommissionen som avses i delegerad förordning (EU) 2018/273 och i den här förordningen ska ske i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1183 och genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

Artikel 35

Bevarande av följedokument, information och register

1.   Följedokumenten och kopior av dem ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår då de utfärdades.

2.   Den information om ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar som lämnats in i enlighet med artikel 33 ska bevaras i minst tio vinår från och med det vinår under vilket den lämnades in.

3.   Det register över mottagna och avsända leveranser och dokumenten om de behandlingar som noteras i registren ska bevaras i minst fem år efter det att de räkenskaper som de berör har avslutats. Om ett register innehåller en eller flera oavslutade räkenskaper för mindre kvantiteter vin, kan dessa överföras till ett annat register samtidigt som detta noteras i det ursprungliga registret. I så fall ska tidsperioden på fem år börja den dag då överföringen görs.

4.   Uppgifterna i det vinodlingsregister som avses i artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2018/273 ska bevaras så länge som det är nödvändigt för övervakning och kontroll av åtgärder eller de system som ansökan gäller, och i varje fall i minst fem vinår om uppgifterna avser åtgärderna eller minst tio vinår om uppgifterna avser ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar efter det vinår som de hänför sig till.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2015/561 ska upphöra att gälla.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 med avseende på skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 av den 15 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar (EUT L 93, 9.4.2015, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/561 av den 7 april 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar (EUT L 93, 9.4.2015, s. 12).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 357/79 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG (EUT L 347, 30.12.2011, s. 7).


BILAGA I

URVALSFÖRFARANDE ENLIGT ARTIKEL 7.2

A.   PROPORTIONELL FÖRDELNING

Den del av det totala antal hektar tillgängliga för nyplantering som medlemsstaterna har beslutat att bevilja enligt proportionell fördelning till alla sökande på nationell nivå i enlighet med artikel 4.2 b i ska fördelas mellan enskilda sökande enligt följande formel, samtidigt som eventuella begränsningar enligt artikel 3.1 iakttas:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

tillstånd som beviljas en enskild sökande enligt proportionell fördelning (i hektar)

Ar

=

areal som producenten begärt i sin ansökan (i hektar)

%Pr

=

andel av det totala antalet tillgängliga hektar som ska beviljas enligt proportionell fördelning

Tar

=

sammanlagd areal som ställts till förfogande som tillstånd (i hektar)

Tap

=

summan av alla ansökningar från producenter (i hektar)

B.   FÖRDELNING ENLIGT PRIORITETSKRITERIET

Den del av det totala antal hektar som är tillgängliga för nyplantering och som medlemsstaterna har beslutat att fördela på nationell nivå i enlighet med de valda prioritetskriterierna enligt vad som avses i artikel 4.2 b ii, ska fördelas mellan enskilda ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd, på följande sätt:

a)

Medlemsstaterna ska välja ut prioritetskriterierna på nationell nivå och kan tillmäta alla valda kriterier samma betydelse eller tilldela dem olika vikt. Medlemsstaterna kan tillämpa denna viktning på ett enhetligt sätt på nationell nivå eller tillämpa olika viktning av kriterierna för olika områden inom medlemsstatens territorium.

Om medlemsstaterna tillmäter alla kriterier som valts ut på nationell nivå samma vikt ska ett värde (1) knytas till vart och ett av dem.

Om medlemsstaterna tillmäter de kriterier som valts ut på nationell nivå olika vikt ska ett värde som varierar mellan noll (0) och ett (1) knytas till vart och ett av kriterierna och summan av alla enskilda värden ska alltid vara ett (1).

Om viktningen av kriterierna varierar med hänsyn till området inom medlemsstatens territorium ska ett individuellt värde som varierar mellan noll (0) och ett (1) knytas till vart och ett av dessa kriterier för varje område. I detta fall måste summan av alla de enskilda värden som tillmätts de utvalda kriterierna för vart och ett av dessa områden alltid vara lika med ett (1).

b)

Medlemsstaterna ska bedöma varje enskild ansökan som kan komma i fråga för tillstånd på grundval av dess överensstämmelse med de valda prioritetskriterierna. För att bedöma graden av överensstämmelse med vart och ett av prioritetskriterierna ska medlemsstaterna fastställa en skala på nationell nivå, på grundval av vilken ett antal poäng tilldelas varje ansökan utifrån vart och ett av dessa kriterier.

c)

Skalan ska i förväg fastställa det antal poäng som kommer att tilldelas i förhållande till graden av överensstämmelse med varje kriterium, och ska även ange det antal poäng som kommer att tilldelas i förhållande till var och en av delarna i varje enskilt kriterium.

d)

Medlemsstaterna ska fastställa en rangordning av enskilda ansökningar på nationell nivå på grundval av den totala poäng som tilldelats varje enskild ansökan utifrån den överensstämmelse respektive den grad av överensstämmelse som avses i led b och, i tillämpliga fall, utifrån den betydelse som tillmätts de kriterier som avses i led a. För detta ändamål ska de använda följande formel:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

det totala antal poäng som tilldelats en enskild ansökan

W1, W2…, Wn

=

vikten av kriterierna 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

ansökans grad av överensstämmelse med kriterierna 1, 2, … n

I områden där viktningen är noll för alla prioritetskriterier ska alla ansökningar som kan komma i fråga för tillstånd erhålla det högsta värdet på skalan vad avser grad av överensstämmelse.

e)

Medlemsstaterna ska bevilja enskilda sökande tillstånd enligt den turordning som fastställs genom den rangordning som anges i punkt d och till dess att de hektar som ska tilldelas i enlighet med prioritetskriterierna är uttömda. En sökande ska tilldelas ett tillstånd motsvarande det totala antal hektar som anges i dennes ansökan innan ett tillstånd kan beviljas till nästa sökande i rangordningen.

Om de tillgängliga hektaren uttöms på en plats i rangordningen där flera ansökningar har samma antal poäng ska de återstående hektaren tilldelas proportionellt till dessa ansökningar.

f)

Om gränsen för en viss region, eller ett visst område som är berättigat till en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) eller ett område som inte har en geografisk beteckning, har nåtts vid beviljandet av tillstånd enligt punkt A och punkt B leden a, b, c, d och e, ska inga fler ansökningar från denna region eller detta område tillgodoses.


BILAGA II

PROVTAGNING ENLIGT ARTIKEL 26

DEL I

Metod och förfarande för provtagning

1.

Vid provtagning på vin, druvmust eller annan flytande vinprodukt inom ramen för samverkan mellan kontrollinstanserna ska det behöriga organet förvissa sig om

a)

att proverna, vad gäller produkter i behållare som rymmer högst 60 liter och som lagras i ett och samma parti, är representativa för hela partiet,

b)

att proverna, vad gäller produkter i behållare med en nominell volym av mer än 60 liter, är representativa för innehållet i den behållare som proverna har tagits ifrån.

2.

Provtagning ska ske genom att produkten i fråga hälls i minst fem rena behållare, var och en med en nominell volym av minst 75 centiliter. När det gäller de produkter som avses i punkt 1 a kan provtagning också ske genom att minst fem behållare som rymmer minst 75 centiliter tas ut från det parti som ska undersökas.

När prover av destillerat vin ska analyseras med kärnmagnetisk resonans av deuterium ska behållarna som proverna förvaras i ha en nominell volym av 25 centiliter, men om proverna ska skickas från ett officiellt laboratorium till ett annat är 5 centiliter tillräckligt.

Proverna ska tas och behållarna ska vid behov förslutas och förseglas i närvaro av en företrädare för den anläggning där provet tas eller en företrädare för transportföretaget, om provet tas under transporten. Om ingen företrädare finns närvarande ska detta anges i den rapport som avses i punkt 4.

Varje prov ska förses med en engångsförslutning tillverkad av inert material.

3.

Varje prov ska förses med en etikett enligt punkt A i del II.

Om behållaren är så liten att det inte är möjligt att förse den med den föreskrivna etiketten ska behållaren märkas med ett outplånligt nummer och de obligatoriska uppgifterna lämnas på ett separat blad.

Företrädaren för den anläggning där provtagningen har ägt rum eller företrädaren för transportföretaget ska uppmanas att underteckna etiketten eller, i förekommande fall, bladet.

4.

Den tjänsteman som av det behöriga organet har bemyndigats att utföra provtagningen ska upprätta en skriftlig rapport där han antecknar alla observationer som han anser vara av betydelse för bedömningen av proverna. Han ska i rapporten anteckna eventuella uppgifter som har lämnats av företrädaren för transportföretaget eller för den anläggning där provtagningen har ägt rum samt be om företrädarens namnteckning. Han ska ange storleken av den produktmängd som provet tagits ifrån. Om han nekas de namnteckningar som avses ovan och i punkt 3 tredje stycket, ska detta anges i rapporten.

5.

Vid varje provtagning ska ett av proverna behållas som kontrollprov på den anläggning där provtagningen skett och ytterligare ett hos det organ som den provtagande tjänstemannen tillhör. Tre av proverna ska skickas till ett officiellt laboratorium för analytisk eller organoleptisk undersökning. Där ska ett av proverna analyseras. Ytterligare ett ska behållas som kontrollprov. Kontrollproverna ska sparas i minst tre år efter provtagningen.

6.

Provförsändelsen ska på förpackningens utsida förses med en röd etikett enligt förlagan i punkt B i del II. Etiketten ska ha formatet 50 × 25 mm.

Innan proverna avsänds ska det behöriga organet i den avsändande medlemsstaten stämpla paketet på utsidan, så att stämpeln delvis täcker den röda etiketten.

DEL II

A.   Etikett med uppgifter om provet enligt punkt 3 i del I

1.

Obligatoriska uppgifter:

a)

Namn, adress (inbegripet medlemsstaten), telefonnummer, faxnummer och e-postadress till det behöriga organ som har beställt provtagningen.

b)

Provets serienummer.

c)

Datum för provtagningen.

d)

Namn på den tjänsteman som det behöriga organet har bemyndigat att utföra provtagningen.

e)

Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den anläggning där provet har tagits.

f)

Beteckning på den behållare varifrån provet har tagits (dvs. numret på behållaren, numret på flaskpartiet osv.).

g)

Beskrivning av produkten, inklusive odlingsområdet, skördeåret, den faktiska eller potentiella alkoholhalten och, om möjligt, druvsorten.

h)

Följande anmärkning: ”Kontrollprovet får endast undersökas av ett laboratorium med tillstånd att utföra kontrollanalyser. Det är straffbart att bryta förseglingen.”

2.

Anmärkningar:

3.

Minimistorlek: 100 mm × 100 mm.

B.   Mall för den röda etikett som avses i punkt 6 i del I

EUROPEISKA UNIONEN

Produkter som ska genomgå analytisk och organoleptisk undersökning enligt genomförandeförordning (EU) 2018/274


BILAGA III

PROVTAGNING ENLIGT ARTIKEL 27

DEL I

Anvisningar för insamling, behandling samt bearbetning till vin av färska druvor som ska analyseras med de isotopmetoder som avses i artikel 27

A.   Insamling av druvor

1.

Varje prov ska innehålla minst 10 kg mogna druvor av samma sort. De ska plockas i det skick de påträffas. Proverna ska samlas in när druvorna på den aktuella vinarealen skördas. De insamlade druvorna ska vara representativa för hela vinarealen. De färska druvproven, eller den druvmust som framställts av druvproven, får förvaras nedfrysta fram till annan användning. Bara i de fall en syre-18-mätning av vattnet i musten ska ske, kan en del av musten tas separat och bevaras efter det att hela druvprovet pressats.

2.

När proverna samlas in ska ett faktablad utarbetas. Faktabladet ska omfatta två delar, nämligen del I om insamlingen av druvor och del II om vinframställningen. Faktabladet ska förvaras tillsammans med provet och åtfölja detta under hela transporten. Det ska uppdateras genom att uppgifter förs in för varje behandling som provet genomgår. Faktabladet för provtagningen ska utarbetas i enlighet med punkt A i frågeformuläret i del III.

B.   Vinframställning

1.

Den behöriga myndigheten eller ett av denna bemyndigat organ ska utföra vinframställningen, i möjligaste mån under förhållanden som är jämförbara med de förhållanden som normalt råder inom det produktionsområde som provet är representativt för. Vinframställningen bör leda till att allt socker omvandlas till alkohol, dvs. att restsockerhalten är lägre än 2 g/l. I vissa fall, t.ex. för att göra provet mer representativt, kan högre nivåer av restsockerhalt accepteras. Så snart vinet klarnat och stabiliserats med hjälp av svaveldioxid ska det tappas på 75 cl-flaskor som ska förses med etikett.

2.

Faktabladet för vinframställningen ska utarbetas i enlighet med punkt B i frågeformuläret i del III.

DEL II

Antal prover som ska tas av medlemsstaterna varje år för den analysdatabas som avses i artikel 27.3

30 prover i Bulgarien.

20 prover i Tjeckien.

200 prover i Tyskland.

50 prover i Grekland.

200 prover i Spanien.

400 prover i Frankrike.

30 prover i Kroatien.

400 prover i Italien.

10 prover på Cypern.

4 prover i Luxemburg.

50 prover i Ungern.

4 prover i Malta.

50 prover i Österrike.

50 prover i Portugal.

70 prover i Rumänien.

20 prover i Slovenien.

15 prover i Slovakien.

4 prover i Förenade konungariket.

DEL III

Frågeformulär för insamling av druvprov och framställning av vin av dessa för analys med isotopmetoder enligt artikel 27.5

De analysmetoder och det angivande av resultaten (enheter) som ska användas är de som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV.

A.

1.   Allmän information

1.1

Provnummer

1.2

Namn och befattning på den tjänsteman eller behöriga person som tagit proverna

1.3

Namn och adress till det behöriga organ som ansvarar för provtagningen

1.4

Namn och adress till det behöriga organ som ansvarar för vinframställningen och avsändningen av provet, om det inte är samma som anges i punkt 1.3:

2.   Allmän beskrivning av provet

2.1

Ursprung (land, område):

2.2

Skördeår:

2.3

Druvsort:

2.4

Druvfärg:

3.   Beskrivning av vinodlingen

3.1

Vinodlarens namn och adress:

3.2

Vinodlingens läge

kommun:

ort:

nummer i fastighetsregistret:

breddgrad, längdgrad:

3.3

Jordmån (t.ex. kalkhaltig, lerhaltig, kalk- och lerhaltig, sandig):

3.4

Terrängförhållanden (t.ex. sluttning, slät mark, solförhållanden):

3.5

Antal vinstockar per hektar:

3.6

Vinodlingens ungefärliga ålder (mindre än 10 år, 10–25 år, mer än 25 år):

3.7

Höjd:

3.8

Metod för beskärning och uppbindning av vinstockarna:

3.9

Vintyp som normalt framställs av druvorna (se kategorier av vinprodukter i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013):

4.   Uppgifter om vinskörden och musten

4.1

Beräknad skörd per hektar för den skördade arealen: (kg/ha):

4.2

Druvornas sundhetstillstånd (t.ex. felfria, ruttna), med uppgift om huruvida druvorna var torra eller våta vid provtagningen:

4.3

Datum för provtagningen:

5.   Väderförhållanden före skörden

5.1

Konstaterad nederbörd under de tio dagarna närmast före skörden: ja/nej

5.2

Om ja, bifoga kompletterande uppgifter om sådana finns.

6.   Konstbevattnade vinodlingar:

Datum för senaste bevattning, om odlingen konstbevattnas:

(Stämpel av det behöriga organ som ansvarar för provtagningen samt provtagarens underskrift med namnförtydligande och befattning)

B.

1.   Vinframställning

1.1

Druvprovets vikt i kg:

1.2

Pressningsmetod:

1.3

Framställd mängd must:

1.4

Mustens egenskaper:

sockerhalt uttryckt i g/l med hjälp av refraktometri:

total syrahalt uttryckt i g/l av vinsyra: (frivilligt):

1.5

Behandling av musten (t.ex. dekantering eller centrifugering):

1.6

Tillsats av jäst (jästtyp). Ange om spontan jäsning ägt rum.

1.7

Jäsningstemperatur:

1.8

Metod för att bestämma jäsningsprocessens avslutning:

1.9

Behandling av vinet (t.ex. omdragning):

1.10

Tillsats av svaveldioxid i mg/l:

1.11

Analys av det framställda vinet

den faktiska alkoholhalten i volymprocent:

total mängd torrextrakt:

reducerande socker uttryckt i gram invertsocker per liter:

2.   Kronologisk översikt över vinframställningen av druvprovet

Datum för

provtagning: (samma datum som skörden punkt 4.3 i del I)

pressning:

jäsningens början:

jäsningens slut:

tappning på flaskor:

Datum för ifyllande av del II:

(Stämpel av det behöriga organ som framställt vinet och underskrift av ansvarig befattningshavare)

DEL IV

Förlaga till analysrapport för prover av vin och vinprodukter som analyserats med en metod som rekommenderats och offentliggjorts av OIV i enlighet med artikel 27.5

A.   ALLMÄNNA UPPGIFTER

1.

Land:

2.

Provnummer:

3.

År:

4.

Druvsort:

5.

Typ av vin:

6.

Vinodlingsområde/distrikt:

7.

Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till det laboratorium som är ansvarigt för resultaten:

8.

Prov för kontrollanalys hos ERC-CWS: ja/nej

B.   METODER OCH RESULTAT

1.   Vin (uppgifterna överförs från del III i bilaga III)

1.1

Alkoholhalt i volymprocent

1.2

Total torrsubstanshalt: (g/l)

1.3

Reducerande socker: (g/l)

1.4

Total syrahalt uttryckt som vinsyra: (g/l)

1.5

Total svaveldioxidhalt: (mg/l)

2.   Destillation av vin för SNIF-NMR

2.1

Beskrivning av destillationsapparatur:

2.2

Det destillerade vinets volym/destillatets vikt:

3.   Analys av destillatet

3.1

Destillatets alkoholhalt i % (m/m)

4.   Resultat av isotopförhållandet för deuterium/väte i etanol mätt genom NMR

4.1

(D/H)I = ppm

4.2

(D/H)II = ppm

4.3

'R' =

5.   NMR-parametrar

Observerad frekvens:

6.   Resultat av isotopförhållandet 18O/16O i vin

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Resultat av isotopförhållandet 18O/16O i must (i tillämpliga fall)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Resultat av isotopförhållandet 13C/12C i vinetanol

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


BILAGA IV

DE ANMÄLNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 33

DEL I

Förlaga till det meddelande som avses i artikel 33.1 a

Tabell

Inventering av vinodlingsområden

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

Vinår:

 

Områden/Regioner

Arealer som faktiskt var planterade med vinstockar (ha) som får användas för produktion av (*1):

vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (*2)

vin med skyddad geografisk beteckning (SGB) (*3)

vin utan SUB/SGB och som ligger i ett område med SUB/SGB

vin utan SUB/SGB och som ligger utanför ett område med SUB/SGB

Totalt

varav ingår i kolumn (2)

varav inte ingår i kolumn (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

 

 

 

Anm.:

Värden som ska tas upp i kolumn (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Sista dag för inlämning: den 1 mars.

DEL II

Innehåll i de anmälningar som avses i artikel 33.1 b

Tabell A

Tillstånd för nyplantering – procentsats

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

Sammanlagd areal (ha) som faktiskt är planterad (den 31 juli):

 

Procentsats som ska tillämpas på nationell nivå:

 

Sammanlagd areal (ha) för nyplantering på nationell nivå, på grundval av beslutad procentsats:

 

Motiveringar till begränsning av procentsatsen på nationell nivå (om under 1 %):

Sammanlagd areal (ha) som överförts från tidigare år i enlighet med artikel 7.3:

 

Sammanlagd areal (ha) som ska göras tillgänglig för nyplantering på nationell nivå:

 

Sista dag för anmälan: den 1 mars.

Tabell B

Tillstånd för nyplantering – geografiska begränsningar

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

I förekommande fall, begränsningar beslutade på relevant geografisk nivå:

A.

Per region,

i förekommande fall

Begränsat område

region 1

 

region 2

 

 

B.

Per ”delregion”,

i förekommande fall

Begränsat område

delregion 1

 

delregion 2

 

 

C.

Per SUB/SGB-område,

i förekommande fall

Begränsat område

SUB/SGB-område 1

 

SUB/SGB-område 2

 

 

D.

Per område utan SUB/SGB,

i förekommande fall

Begränsat område

område utan SUB/SGB 1

 

område utan SUB/SGB 2

 

 

Anm.:

Denna tabell ska åtföljas av de motsvarande motiveringar som avses i artikel 63.3 i förordning (EG) nr 1308/2013.

Sista dag för anmälan: den 1 mars.

Tabell C

Tillstånd för nyplantering – offentliggjorda beslut om kriterier för berättigande på relevant geografisk nivå

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

Kriterier för berättigande, i förekommande fall:

Kriterier för berättigande, artikel 64.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4.1 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273

Har fastställts av medlemsstaten: J/N

Om ja, ange relevant geografisk nivå i förekommande fall:

Artikel 64.1 a i förordning (EU) nr 1308/2013

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.1 b i förordning (EU) nr 1308/2013

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013

 

SUB-område 1

SUB-område 2

Artikel 4.1 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273

 

SGB-område 1

SGB-område 2

Artikel 64.1 d i förordning (EU) nr 1308/2013

Har fastställts av medlemsstaten: J/N

Om ja för artikel 64.1 d,

ange relevant geografisk nivå i förekommande fall:

Prioritetskriterier, artikel 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 64.2 a

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 b

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 c

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 d

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 e

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 f

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 g

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Artikel 64.2 h

 

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 1

region, delregion, (ej)SUB/SGB-område 2

Anm.:

Om ja för artikel 64.1 d, ska denna tabell åtföljas av de motsvarande motiveringar som avses i artikel 64.1 d i förordning (EU) nr 1308/2013 samt i artikel 4.5 i delegerad förordning (EU) 2018/273.

Sista dag för anmälan: den 1 mars.

Tabell D

Tillstånd för nyplantering – offentliggjorda beslut om proportionell fördelning och prioritetskriterier på relevant geografisk nivå

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

Sammanlagd areal (ha) som ska göras tillgänglig för nyplantering på nationell nivå:

 

1.

Proportionell fördelning, i förekommande fall:

Procentandel av arealen som ska beviljas enligt proportionell fördelning på nationell nivå:

 

Antal hektar:

 

2.

Prioritetskriterier, i förekommande fall:

Procentandel av arealen som ska beviljas enligt prioritetskriterier på nationell nivå:

 

Antal hektar:

 

Information om den skala som inrättats på nationell nivå för att bedöma de enskilda ansökningarnas grad av överensstämmelse med de prioritetskriterier som valts (intervall för värden, lägsta och högsta …):

2.1

Om prioritetskriterier tillämpas på nationell nivå utan differentiering mellan områden

Valda prioritetskriterier och deras respektive betydelse:

Prioritetskriterier: Artikel 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273

Artikel 64.2 a (*)

Artikel 64.2 a (**)

Artikel 64.2 b

Artikel 64.2 c

Artikel 64.2 d

Artikel 64.2 e

Artikel 64.2 f

Artikel 64.2 g

Artikel 64.2 h

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (****)

Vikt (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny aktör (Obs: kriteriet ”ny aktör” och ”ung producent” kan inte båda väljas samtidigt, endast ett av dem kan tillämpas).

(**)

Ung producent.

(***)

Producentens tidigare agerande.

(****)

Icke-vinstdrivande organisationer med ett socialt syfte som fått mark som har beslagtagits på grund av terrorism och andra typer av brott.

2.2

Om prioritetskriterier tillämpas på nationell nivå med differentiering mellan områden

2.2.1

Område 1: (ange de geografiska gränserna för område 1)

Valda prioritetskriterier och deras respektive betydelse:

[Om inga kriterier väljs ut för detta särskilda område, ange noll i alla kolumnerna nedan]

Prioritetskriterier: Artikel 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273

Artikel 64.2 a (*)

Artikel 64.2 a (**)

Artikel 64.2 b

Artikel 64.2 c

Artikel 64.2 d

Artikel 64.2 e

Artikel 64.2 f

Artikel 64.2 g

Artikel 64.2 h

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (****)

Vikt (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny aktör (Obs: kriteriet ”ny aktör” och ”ung producent” kan inte båda väljas samtidigt, endast ett av dem kan tillämpas).

(**)

Ung producent.

(***)

Producentens tidigare agerande.

(****)

Icke-vinstdrivande organisationer med ett socialt syfte som fått mark som har beslagtagits på grund av terrorism och andra typer av brott.

2.2.n

Område n: (ange de geografiska gränserna för område n)

Valda prioritetskriterier och deras respektive betydelse:

[Om inga kriterier väljs ut för detta särskilda område, ange noll i alla kolumnerna nedan]

Prioritetskriterier: Artikel 64.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273

Artikel 64.2 a (*)

Artikel 64.2 a (**)

Artikel 64.2 b

Artikel 64.2 c

Artikel 64.2 d

Artikel 64.2 e

Artikel 64.2 f

Artikel 64.2 g

Artikel 64.2 h

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2018/273 (****)

Vikt (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny aktör (Obs: kriteriet ”ny aktör” och ”ung producent” kan inte båda väljas samtidigt, endast ett av dem kan tillämpas).

(**)

Ung producent.

(***)

Producentens tidigare agerande.

(****)

Icke-vinstdrivande organisationer med ett socialt syfte som fått mark som har beslagtagits på grund av terrorism och andra typer av brott.

Sista dag för anmälan: den 1 mars.

DEL III

Förlaga till det meddelande som avses i artikel 33.1 e

Tabell

Arealer som planterats utan motsvarande tillstånd efter den 31 december 2015 och arealer som röjts i enlighet med artikel 71.3 i förordning (EU) nr 1308/2013

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

Vinår eller period (1):

 

Områden/Regioner

Arealer (ha) som planterats utan motsvarande planteringstillstånd efter den 31 december 2015:

Arealer som röjts av producenterna under vinåret

Arealer som röjts av medlemsstaten under vinåret

Inventering över sammanlagda arealer med icke tillåtna planteringar som ännu inte röjts vid utgången av vinåret

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

Sista dag för inlämning: den 1 mars.

DEL IV

Innehåll i de anmälningar som avses i artikel 33.2 a

Tabell A

Tillstånd för nyplantering som begärts av de sökande

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

Områden/Regioner

Antal hektar för vilka tillstånd begärts för nyplantering och som ligger i ett område som kan komma i fråga för produktion av

SUB-vin (*4)

SGB-vin (*5)

endast vin utan SUB/SGB

Totalt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

 

Om begränsningar tillämpas på relevant geografisk nivå (artikel 63.2 i förordning (EU) nr 1308/2013):

per relevant (ej) SUB/SGB-område:

Areal som tillstånd ansöks för (ha)

(1)

(2)

(ej) SUB/SGB-område 1

 

(ej) SUB/SGB-område 2

 

 

Sista dag för anmälan: den 1 november.

Tabell B

Tillstånd för nyplantering som faktiskt beviljats och avböjda arealer

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

Aktuellt år:

 

Områden/Regioner

Antal hektar för vilka det faktiskt beviljats tillstånd för nyplantering och som ligger i ett område som kan komma i fråga för produktion av

Areal som avböjts av sökande (artikel 7.3) (ha)

SUB-vin (*6)

SGB-vin (*7)

endast vin utan SUB/SGB

Totalt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

 

 

Areal som avböjts av de sökande (artikel 7.3):

 

 

 

 

 

Om begränsningar tillämpas på relevant geografisk nivå (artikel 63.2 i förordning (EU) nr 1308/2013):

per relevant (ej) SUB/SGB-område:

Areal som beviljats (ha)

Areal som avböjts av sökande (artikel 7.3) (ha)

Areal som tillstånd sökts för och som inte beviljats av medlemsstaten (ha) på grund av:

går utöver de fastställda begränsningarna

uppfyller inte kriterierna för berättigande

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ej) SUB/SGB-område 1

 

 

 

 

(ej) SUB/SGB-område 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista dag för anmälan: den 1 november.

DEL V

Innehåll i de anmälningar som avses i artikel 33.1 c och artikel 33.2 b

Tabell A

Tillstånd för återplantering – tillämpade begränsningar

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

År:

 

Ange, i förekommande fall, begränsningar för återplantering för relevanta SUB/SGB-områden som beslutats av medlemsstaten i enlighet med artikel 66.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2018/273

SUB-område, i förekommande fall

Begränsningens omfattning (T (*8)/ D (*9))

SUB-område 1

 

SUB-område 2

 

 

SGB-område, i förekommande fall

Begränsningens omfattning (T (*8)/ D (*9))

SGB-område 1

 

SGB-område 2

 

 

Kompletterande information ansågs nödvändig för förtydliga tillämpningen av sådana begränsningar:

Sista dag för anmälan: den 1 mars.

Tabell B

Tillstånd för återplantering som faktiskt beviljats

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

Vinår:

 

Områden/Regioner

Antal hektar som faktiskt beviljats för återplantering i områden som kan komma i fråga för produktion av

SUB-vin (*10)

SGB-vin (*11)

vin utan SUB/SGB.

Totalt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

 

Sista dag för anmälan: den 1 november.

Anm.:

Uppgifterna ska gälla det vinår som föregått året då meddelandet lämnas.

DEL VI

Innehåll i de anmälningar som avses i artikel 33.2 c

Planteringsrätter som beviljats före den 31 december 2015 och som omvandlats till tillstånd – tillstånd som faktiskt beviljats

Medlemsstat:

Datum för inlämning:

 

Vinår:

 

Områden/Regioner

Antal hektar som faktiskt beviljats i områden som kan komma i fråga för produktion av

SUB-vin (*12)

SGB-vin (*13)

vin utan SUB/SGB.

Totalt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för medlemsstaten

 

 

 

 

Sista dag för anmälan: den 1 november.

Anm.:

Denna tabell måste meddelas för varje vinår (1 augusti år n-1-31 juli året för meddelandet) till och med den 1 november det år som följer på utgången av den tidsfrist som avses i artikel 68.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller den tidsfrist som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 10.1 i denna förordning.


(*1)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SGB-vin eller vin utan geografisk beteckning.

(*2)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SUB-vin och vin utan geografisk beteckning (kolumn (3)) eller endast SGB-vin och vin utan geografisk beteckning (kolumn (4)). Inget av de områden som anges i kolumnerna (3) och (4) bör tas upp i kolumnerna (5) och (6).

(*3)  Uppgifterna avser den 31 juli det föregående vinåret.

(1)  Uppgifterna ska gälla det vinår som föregått året då meddelandet lämnas.

(*4)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SGB-vin eller vin utan geografisk beteckning. Inget av de områden som anges i kolumn (2) bör tas upp i kolumn (3).

(*5)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av vin utan geografisk beteckning, men inte SUB-vin: Inget av de områden som anges i kolumn (3) bör tas upp i kolumn (4).

(*6)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SGB-vin eller vin utan geografisk beteckning. Inget av de områden som anges i kolumn (2) bör tas upp i kolumn (3).

(*7)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av vin utan geografisk beteckning, men inte SUB-vin: Inget av de områden som anges i kolumn (3) bör tas upp i kolumn (4).

(*8)  

Total (T): begränsningen är absolut, återplantering som skulle stå i strid med de beslutade begränsningarna är totalt förbjuden.

(*9)  

Delvis (D): begränsningen är inte absolut, återplantering som skulle stå i strid med de beslutade begränsningarna är delvis tillåten i den utsträckning som beslutats av medlemsstaten.

(*10)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SGB-vin eller vin utan geografisk beteckning. Inget av de områden som anges i kolumn (2) bör tas upp i kolumn (3).

(*11)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av vin utan geografisk beteckning, men inte SUB-vin: Inget av de områden som anges i kolumn (3) bör tas upp i kolumn (4).

(*12)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av SGB-vin eller vin utan geografisk beteckning. Inget av de områden som anges i kolumn (2) bör tas upp i kolumn (3).

(*13)  Dessa områden kan också komma i fråga för produktion av vin utan geografisk beteckning, men inte SUB-vin: Inget av de områden som anges i kolumn (3) bör tas upp i kolumn (4).


Top