EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0105

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/105 av den 27 oktober 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien i tabellen i punkt I i bilagan (Text av betydelse för EES. )

C/2017/7136

OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj

24.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/105

av den 27 oktober 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien i tabellen i punkt I i bilagan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Unionen måste se till att de finansiella systemens och den inre marknadens integritet och funktion på effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktiv (EU) 2015/849 ska kommissionen därför identifiera de högrisktredjeländer med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.

(2)

Vid identifieringen av högrisktredjeländer måste man beakta den senast tillgängliga informationen, främst FATF:s offentliga uttalanden och FATF-dokumentet Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process och FATF-rapporterna från översynsgruppen för internationellt samarbete om de risker som enskilda tredjeländer utgör.

(3)

FATF har konstaterat att Etiopien har strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering, som utgör en risk för det internationella finansiella systemet.

(4)

Med tanke på det internationella finanssystemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen till marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av marknadsöppning, anser kommissionen att eventuella hot vad gäller penningtvätt och terrorfinansiering mot det internationella finansiella systemet samtidigt också utgör ett hot mot unionens finansiella system.

(5)

I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att Etiopien bör anses vara en jurisdiktion utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system i enlighet med kriterierna i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Etiopien har dock lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där man förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF, för att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849. Etiopien bör därför läggas till i tabellen i punkt I i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 (2). Kommissionen kommer att göra en ny bedömning av landets status mot bakgrund av genomförandet av ovanstående åtagande.

(6)

Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i punkt I i bilagan till den delegerade förordning (EU) 2016/1675 ska följande rad läggas till:

”10

Etiopien”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).


Top