Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0099

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/99 av den 22 januari 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2378 vad gäller formuläret och villkoren för årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar och förteckningen över de statistiska uppgifter som medlemsstaterna ska lämna för utvärdering av rådets direktiv 2011/16/EU

C/2018/0052

OJ L 17, 23.1.2018, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/99/oj

23.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 17/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/99

av den 22 januari 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2378 vad gäller formuläret och villkoren för årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar och förteckningen över de statistiska uppgifter som medlemsstaterna ska lämna för utvärdering av rådets direktiv 2011/16/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (1), särskilt artikel 23.3 och 23.4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 23.3 i direktiv 2011/16/EU föreskrivs en årlig utvärdering av ändamålsenligheten i det automatiska utbytet av upplysningar som ska lämnas av medlemsstaterna till kommissionen.

(2)

I artikel 23.4 i direktiv 2011/16/EU finns en förteckning över de statistiska uppgifter som medlemsstaterna ska lämna för utvärderingen av det direktivet.

(3)

Förteckningen upptar inte statistiska uppgifter när det gäller obligatoriskt utbyte av upplysningar enligt artikel 8a i direktiv 2011/16/EU, eftersom dessa uppgifter kommer att sammanställas av kommissionen från det centrala registret som inrättats enligt artikel 21.5 i direktiv 2011/16/EU.

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2015/2378 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för administrativt samarbete i fråga om beskattning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2015/2378

Genomförandeförordning (EU) 2015/2378 ska ändras på följande sätt:

1)

Följande artiklar ska införas som artikel 2c och 2d:

”Artikel 2c

Form och villkor för meddelande av den årliga bedömningen

1.   Form för meddelande av den årliga utvärderingen av ändamålsenligheten i det automatiska utbytet av information och de praktiska resultat som uppnåtts i enlighet med artikel 23.3 i direktiv 2011/16/EU fastställs i bilaga VIII till den här förordningen.

2.   Före den 1 april varje år ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna den årliga bedömningen på elektronisk väg med hjälp av det formulär som avses i punkt 1. Bedömningen ska omfatta föregående kalenderår.

Artikel 2d

Förteckning över statistiska uppgifter

1.   Den förteckning över statistiska uppgifter som krävs för alla former av administrativt samarbete, med undantag för obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar enligt artikel 23.4 i direktiv 2011/16/EU, fastställs i bilaga IX till den här förordningen.

Den förteckning över statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar enligt artikel 8.1 i direktiv 2011/16/EU fastställs i bilaga X till den här förordningen.

Den förteckning över statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar enligt artikel 8.3 a i direktiv 2011/16/EU fastställs i bilaga XI till den här förordningen.

Den förteckning över statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar enligt artikel 8aa i direktiv 2011/16/EU fastställs i bilaga XII till den här förordningen.

2.   Före den 1 april varje år ska medlemsstaterna lämna statistiska uppgifter till kommissionen om alla former av administrativt samarbete på elektronisk väg, med undantag för det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar, i enlighet med förteckningen i bilaga IX, avseende det föregående kalenderåret.

3.   Före den 1 november varje år ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen statistiska uppgifter om obligatoriskt automatiskt informationsutbyte i enlighet med förteckningen i bilaga X, bilaga XI och bilaga XII.”

2)

Bilagorna VIII, IX, X, XI och XII ska läggas till i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2378 av den 15 december 2015 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012 (EUT L 332, 18.12.2015, s. 19).


BILAGA

Följande bilagor ska läggas till genomförandeförordning (EU) 2015/2378:

BILAGA VIII

Formulär som avses i artikel 2c

Formuläret för inlämning av uppgifter i enlighet med artikel 23.3 i direktiv 2011/16/EU ska omfatta följande information:

Identifiering av den medlemsstat som svarar på frågeformuläret.

Tillgången på information i medlemsstaten.

Övervakning av huruvida årliga bilaterala återkopplingar lämnats i enlighet med artikel 14.2.

Ändamålsenlighet i det automatiska utbytet av upplysningar:

Behandling av information som mottagits och främsta övergripande tekniska problem (IT).

Kvaliteten på informationen, med identifiering av mottagare/parter, problem med innehållet i den information som mottagits och därmed sammanhängande förslag.

Kravuppfyllande och ändamålsenlighet, inbegripet informationens grundläggande användbarhet, nuvarande och framtida användning av information, användning av information per skatteområde, administrativt samarbete som uppmuntras genom utnyttjande av den mottagna informationen.

Praktiska resultat som uppnåtts, med sammanlagda resultat (inbegripet särskilda projekt), specifika resultat från särskilda projekt, administrativa och andra relevanta kostnader för automatiskt utbyte av upplysningar, utveckling och genomförande, administrativa kostnader för återkommande automatiskt utbyte av upplysningar, andra relevanta kostnader för efterlevnad av skattelagstiftningen, positiva och negativa erfarenheter, viktiga aspekter som skapar rättstvister och domstolsförfaranden.

Grad av framgång vad gäller skyldigheten att lämna landsspecifika rapporter till de berörda medlemsstaterna (antal landsspecifika rapporter från andra medlemsstaters skatteförvaltningar/antal landsspecifika rapporter som ska mottas från andra medlemsstaters skatteförvaltningar.

Efterlevnadsnivå för rapporterande enheter vad gäller kravet på att lämna landsspecifika rapporter (antal mottagna landsspecifika rapporter/antal landsspecifika rapporter som ska rapporteras).

Förteckning över alla jurisdiktioner där unionsbaserade rapporterande enheters yttersta moderföretag har sin hemvist, men där fullständiga landsspecifika rapporter inte har lämnats eller utbytts.

BILAGA IX

Förteckning som avses i artikel 2d

De statistiska uppgifter som krävs för de former av administrativt samarbete utöver det obligatoriska automatiska utbyte av information som avses i artikel 23.4 i direktiv 2011/16/EU ska omfatta följande information:

Identifiering av medlemsstaten.

År.

Del A: Statistiska uppgifter per medlemsstat om utbyte av information

Om utbyte av upplysningar på begäran (artikel 5, 6 och 7 i direktiv 2011/16/EU)

Antal avsända förfrågningar.

Antal mottagna svar.

Antal fullständiga svar som mottagits inom sex månader.

Antal svar för vilka (partiell eller fullständig) information erhållits inom två månader.

Antal mottagna förfrågningar.

Antal avsända svar.

Antal avslag på grund av artikel 17 i direktiv 2011/16/EU.

Om spontant utbyte av upplysningar (artikel 9 och 10 i direktiv 2011/16/EU)

Antal avsända spontana utbyten.

Antal spontana utbyten som mottagits, antal avsända gränsöverskridande skattebesked.

Antal mottagna gränsöverskridande skattebesked.

Antal avsända unilaterala förhandsöverenskommelser om prissättning.

Antal mottagna unilaterala förhandsöverenskommelser om prissättning.

Del B: Statistik om andra former av administrativt samarbete

Om närvaro vid de administrativa myndigheterna och deltagande i administrativa undersökningar (artikel 11 i direktiv 2011/16/EU)

Antal inkommande fall av närvaro vid administrativa myndigheter och medverkan i administrativa utredningar.

Om samtidiga kontroller (artikel 12 i direktiv 2011/16/EU)

Antal samtidiga kontroller som medlemsstaten har tagit initiativ till.

Antal samtidiga kontroller som medlemsstaten har deltagit i.

Om begäran om delgivning (artikel 13 i direktiv 2011/16/EU)

Antal begäranden om delgivning som avsänts.

Antal begäranden om delgivning som mottagits.

Om återkoppling (artikel 14 i direktiv 2011/16/EU)

Antal begäranden om återkoppling som skickats.

Antal mottagna återkopplingar.

Antal ansökningar om återkoppling som mottagits.

Antal avsända återkopplingar.

Del C: Statistik över beräknade ytterligare intäkter eller ökning av taxerad skatt till följd av administrativt samarbete. Informationen i denna del är frivillig.

Till följd av utbyte av upplysningar på begäran.

Till följd av spontant utbyte av uppgifter.

Till följd av samtidiga kontroller.

Totalt belopp och antal fall.

BILAGA X

Förteckning som avses i artikel 2d

De statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av information enligt artikel 23.4 i direktiv 2011/16/EU om de kategorier av inkomst och kapital som avses i artikel 8.1 i det direktivet ska omfattarföljande uppgifter:

För samtliga kategorier av inkomst och kapital som avses i artikel 8.1 i direktiv 2011/16/EU: uppgifter om meddelande och skattebetalare.

I fråga om inkomster från anställning och styrelsearvoden: statistik om meddelande och mottagare, meddelande och betalare, mottagare och förhållande, betalare och förhållande, mottagare och inkomst.

När det gäller pensioner: statistik om meddelande och mottagare, meddelande och betalare, mottagare, betalare, system, inkomst.

I fråga om livförsäkringsprodukter: statistik om meddelande och avtal, avtal generellt, händelse.

I fråga om ägande av och inkomster från fast egendom: statistik om meddelande och part, övergripande part, egendomsandel och egendomens värde, antal transaktioner och deras värde, antal lån och deras värde, värde av rättighetsbaserad inkomst.

I fråga om statusmeddelanden: statistik om statusmeddelande, felmeddelande om status.

I fråga om meddelanden om obefintliga uppgifter: statistik om meddelande om obefintliga uppgifter.

BILAGA XI

Förteckning som avses i artikel 2d

De statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av information enligt artikel 8.3a i direktiv 2011/16/EU i enlighet med artikel 23.4 i det direktivet ska omfatta följande uppgifter:

Per meddelande, statistik om ursprungs- och bestämmelseland, totalt antal poster, totalt betalningsbelopp.

Per ursprungsland, statistik om det totala antalet rapporteringsskyldiga finansiella institut, totala betalningsbelopp.

Per enskilt konto, statistik om kontoinnehavaren, kvantitet, betalningskategori, belopp per betalningskategori.

Per konto, statistik om typ av kontoinnehavare, kontoinnehavarens skatteregistreringsnummer eller funktionell motsvarighet till ett sådant, kontoinnehavarens bosättningsland, fysisk person i egenskap av kontohavare, avslutat konto, vilande konto.

Per kontoinnehavare, statistik om typ av personer med bestämmande inflytande, personer med bestämmande inflytandes skatteregistreringsnummer eller funktionell motsvarighet till ett sådant, bosättningsland för personer med bestämmande inflytande, fysisk person som person med bestämmande inflytande.

BILAGA XII

Förteckning som avses i artikel 2d

De statistiska uppgifter som krävs för det obligatoriska automatiska utbytet av information enligt artikel 8aa i direktiv 2011/16/EU i enlighet med artikel 23.4 i det direktivet ska omfatta följande uppgifter:

Antal landsspecifika rapporter som mottagits från rapporterande enheter.

Antal landsspecifika rapporter som ska rapporteras av rapporterande enheter men som inte mottagits eller endast delvis rapporterats, fördelningen per jurisdiktion för de yttersta moderföretagen.

Antal landsspecifika rapporter som mottagits från andra medlemsstater.

Antal landsspecifika rapporter som ska mottas men inte mottagits från andra medlemsstater.

Antal landsspecifika rapporter som skickas till andra medlemsstater.


Top