EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data (ECB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/876

av den 1 juni 2018

om RIAD-data (ECB/2018/16)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 och 127.5,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) upprätthåller RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Database). RIAD är det gemensamma datasetet med referensuppgifter om juridiska och andra statistiska institutionella enheter. Dessa uppgifter samlas in för att stödja verksamhetsprocesser inom Eurosystemet samt utförandet av de uppgifter som faller under Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). RIAD underlättar integreringen av ett antal olika dataset, framför allt genom att tillhandahålla gemensamma identifieringskoder. Tillsammans med uppgifter från andra databaser som CSDB (Centralised Securities Database), SHSDB (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database) och AnaCredit (den gemensamma databasen med detaljerad data om krediter) stöder RIAD-uppgifterna analyser och studier som utgör underlag för penningpolitiska beslut, tidig upptäckt av systemrisker och genomförande av makrotillsynspolicy och mikrotillsyn. Uppgifterna i RIAD används även för att ta fram de officiella förteckningarna över monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner, institut som är relevanta för betalningsstatistiken samt försäkringsbolag. Referensuppgifter för enheter kommer att bearbetas och sparas i RIAD enligt de aktuella förfarandena.

(2)

RIAD innehåller en rad olika attribut för enskilda enheter och deras inbördes relationer som gör det möjligt att härleda gruppstrukturer. Dessa strukturer, inbegripet s.k. nära förbindelser, kan ha olika sammansättning beroende på om det gäller redovisning eller konsoliderad tillsyn. Dessa dataprocesser och relaterade analyser stöder förvaltning av säkerheter och risker, finansiell stabilitet och mikrotillsyn.

(3)

Varje nationell centralbank tillhandahåller i nuläget sina indata och uppdateringar till RIAD i enlighet med olika ECB-rättsakter, såsom riktlinje ECB/2014/15 (1), Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) och Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ECBS använder sig även av balansräkningsuppgifter, som inom ramen för ECB:s monetära och finansiella statistik rapporteras för dess motparter enligt definitionen i artikel 2.11 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). Framöver ska de nationella centralbankerna även tillhandahålla sina indata och uppdateringar av RIAD för icke-finansiella företag och andra enheter, framför allt till stöd för AnaCredit. Syftet med denna riktlinje är att uppnå en bättre samordning av ansvarsområdena för varje nationell centralbank respektive varje nationell centralbanks berörda verksamhetsområde vad gäller att tillhandahålla, uppdatera och validera referensuppgifter. De nationella centralbankerna övervakar och säkerställer kvaliteten på all information som lämnas till ECB i enlighet med ECBS offentliga åtagande för den europeiska statistiken och ECB:s kvalitetsram för statistik och förfaranden för kvalitetssäkring (5).

(4)

Syftet med denna riktlinje är att uppnå en bättre samordning av ansvarsområdena för varje nationell centralbank respektive varje berörd nationell centralbanks affärsområde vad gäller att tillhandahålla, uppdatera och validera referensuppgifter.

(5)

Konfidentialiteten för de statistikuppgifter som samlas in enligt de angivna rättsakterna i denna riktlinje ska skyddas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2533/98 (6). De referensuppgifter som inte samlas enligt ECBS rättsliga ramverk för statistik, kommer att omfattas av sekretessbestämmelserna i avtalet med den berörda enheten som tillhanahåller uppgifterna.

(6)

Korrekta, aktuella och heltäckande referensuppgifter om enheter och deras inbördes relationer är nödvändiga för att ECBS och SSM ska kunna utföra sina uppgifter. Det är därför nödvändigt att förbättra den övergripande styrningen av RIAD och att konsolidera de krav på datainsamling, kvalitetssäkring och spridning som fastställs i denna riktlinje som avser ECBS uppgifter och där adressaten är de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta, samt motsvarande krav vad gäller SSM:s uppgifter som fastställs i en separat riktlinje där adressaten är de nationella behöriga myndigheterna.

(7)

De referensuppgifter som i nuläget rapporteras enligt riktlinje ECB/2014/15 ska rapporteras enligt denna riktlinje. Framöver ska referensuppgifter som rapporteras enligt Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) samt andra ECB-riktlinjer vid behov rapporteras enligt denna riktlinje.

(8)

Dagslåneräntan för lån i euro utan säkerhet, som enligt ECB-rådets beslut av den 20 september 2017 ska beräknas senast 2020, kommer också ska baseras på att de rapporterade LEI-koderna kompletteras med referensinformation från RIAD. Eftersom den kommande räntesatsen är så viktig och betydelsefull och ytterligare uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) är planerade att offentliggöras, bör de behöriga nationella centralbankerna vidta alla tänkbara ansträngningar för att säkerställa dessa uppgifters kvalitet och tillförlitlighet.

(9)

I syfte att uppnå ett nära och effektivt ECBS-samarbete kring styrningen av RIAD bör denna riktlinje kompletteras med en rekommendation där de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har euron som valuta uppmanas att aktivt bidra till rapportering och validering av uppgifter i RIAD samt inbördes utbyta uppgifter om sina enheter med hemvist och få tillgång till dataset för euroområdet.

(10)

Eftersom ECBS och SSM kompletterar varandra när det gäller behandling och uppdatering av uppgifter om gruppstruktur, bör de relevanta kraven vad gäller ECBS-uppgifter fastställas i denna riktlinje och de tillämpliga kraven för SSM-uppgifter bör fastställas i den kommande riktlinjen där adressaten är SSM.

(11)

Alla personuppgifter i RIAD ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 45/2001 (8) och (EU) 2016/679 (9).

(12)

Det är nödvändigt att inrätta ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje på ett effektivt sätt, förutsatt att sådana ändringar varken medför att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

1.   Av denna riktlinje framgår de nationella centralbankernas skyldigheter med avseende på rapportering av referensuppgifter och underhåll och kvalitetssäkring av uppgifter i RIAD samt vissa skyldigheter för ECB avseende underhåll av uppgifter.

2.   RIAD ska utgöra ECBS gemensamma dataset för referensuppgifter om enskilda enheter och deras inbördes relationer. RIAD underlättar integreringen av CSDB, SHSDB och (från och med den dag då uppgiftslämnare ska rapportera uppgifter enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), AnaCredit, samt även datset avseende monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner, institut som är relevanta för betalningsstatistiken och försäkringsbolag, som tillhandahålls i enlighet med respektive ECB-rättsakt om statistikrapportering för dessa enheter. RIAD kommer på så sätt att göra det möjligt för ECB att bl.a. härleda konsoliderade bankexponeringar och låntagarnas skuldsättning på konsoliderad basis.

Artikel 2

Definitioner

I denna riktlinje gäller följande definitioner:

1.    enhet : något av följande: i) juridisk enhet, ii) filial till en juridisk enhet, iii) företag för kollektiva investeringar, och iv) varje institutionell enhet som inte faller under i), ii) eller iii),

2.    juridisk enhet : juridisk person vars existens är erkänd i lag oberoende av de individer eller institutioner som äger den eller är medlemmar i den, samt en fysisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet,

3.    juridisk person : samma betydelse som enligt definitionen av rättslig enhet i artikel 1.5 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

4.    filial : ett driftställe som utgör en rättsligt beroende del av en registrerad juridisk enhet,

5.    huvudkontor : enhet som har bestämmande inflytande över en eller flera oregistrerade enheter utan hemvist i landet,

6.    företag för kollektiva investeringar eller fondföretag : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 4.1.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (10),

7.    institutionell enhet : samma betydelse som enligt definitionen i punkterna 2.12 och 2.13 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (11),

8.    företag : samma betydelse som enligt definitionen i avsnitt III A i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 (12),

9.    företagsgrupp : samma betydelse som enligt definitionen i avsnitt III C i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93,

10.    bankgrupp : grupp finansiella enheter som fungerar som en enda ekonomisk enhet eftersom de kontrolleras gemensamt av ett auktoriserat kreditinstitut eller finansbolag i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 och som omfattas av sammanställd redovisning i enlighet med IFRS-standard 10 (13),

11.    kontroll : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 4.1.37 i förordning (EU) nr 575/2013,

12.    referensuppgifter : alla masterdata som beskriver en individuell enhet och dess relationer till andra enheter som är registrerade i RIAD,

13.    RIAD-kod : unik id-kod som har skapats av den behöriga nationella centralbanken eller ECB för att identifiera en enhet som är registrerad i RIAD,

14.    tillfällig RIAD-kod : id-kod som har ett annat fördefinierat format än RIAD-koden och som tilldelas en ny enhet av antingen de nationella centralbankerna eller ECB vid RIAD-registreringen fram till dess att RIAD-koden tilldelas,

15.    behörig nationell centralbank : nationell centralbank ansvarig för att förvalta RIAD-enheter med hemvist i dess medlemsstat,

16.    nationell behörig myndighet : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 2.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (14).

17.    beräkningsmodell : prioritetsordning som en nationell centralbank använder för varje enskilt attribut för motstridiga datakällor,

18.    RIAD-nav : RIAD-relaterat verksamhetscenter inom ECBS som används vid tillämpning av artikel 3 i denna riktlinje,

19.    enhet med hemvist : en enhet med hemvist enligt definitionen i artikel 1.4 i förordning (EG) nr 2533/98,

20.    arbetsdag : varje annan dag än en lördag, söndag eller allmän helgdag i ECB eller den berörda medlemsstaten,

21.    LEI-kod : alfanumerisk referenskod i enlighet med ISO 17442-standarden (15) som tilldelats en juridisk enhet,

22.    monetärt finansinstitut : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1 a i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (16),

23.    investeringsfond : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (17),

24.    finansiellt bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC) : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) (18),

25.    institut som är relevanta för betalningsstatistiken : betaltjänstleverantörer enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (19), och betaltjänstoperatörer, definierat som juridiska enheter som är juridiskt ansvariga för att handha ett betalningssystem,

26.    försäkringsbolag (IC) : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50) (20),

27.    attribut : de attribut som ska rapporteras för de dataset som framgår i bilagorna I och II till den här riktlinjen.

KAPITEL II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RIAD SAMT REGISTRERING, UNDERHÅLL, ÖVERSYN OCH ÖVERFÖRING AV REFERENSUPPGIFTER FÖR ENHETER

Artikel 3

Upprättande av RIAD-nav

1.   Varje nationell centralbank ska upprätta ett lokalt RIAD-nav bestående av lokala erfarenhets- och kunskapscentrum samt alla tekniska verksamheter med koppling till referensuppgifter för enheter och deras gruppstrukturer.

2.   De lokala RIAD-naven ska utföra följande funktioner: a) utgöra den enda kontaktpunkten för samtliga RIAD-relaterade frågor om referensuppgifter i respektive medlemsstat, b) med rimliga ansträngningar samordna verksamheten med andra nationella behöriga myndigheter på nationell nivå, med det centrala RIAD-navet samt med andra nav inom ECBS i syfte att säkerställa tillförlitlighet, aktualitet och överensstämmelse för referensuppgifterna om samtliga enheter med hemvist som finns registrerade i RIAD, och c) med rimliga ansträngningar säkerställa att id-koder för enheter i andra databaser används konsekvent så att olika dataset kan sammanlänkas och synkroniseras.

3.   ECB ska upprätta ett centralt RIAD-nav som ska utföra följande funktioner: a) samordna de lokala RIAD-navens arbete, b) övervaka och vid behov föreslå ändringar i RIAD-styrningen enligt denna riktlinje vilka Statistikkommittén ska ges möjlighet att överväga, c) kontrollera datakvaliteten, och d) förvalta referensuppgifter om enheter med hemvist i tredjeland.

Artikel 4

Registrering av referensuppgifter i RIAD

1.   De nationella centralbankerna ska vidta alla tänkbara åtgärder för att identifiera relevanta enheter på ett korrekt sätt i RIAD, och hänvisa till sådana enheter med hjälp av deras RIAD-kod på ett konsekvent sätt, oavsett i vilket land motparten har sin hemvist.

2.   De nationella centralbankerna ska underhålla referensuppgifter om enheter med hemvist i deras medlemsstater samt i möjligaste mån säkerställa att de är korrekt registrerade i RIAD i enlighet med de föreskrivna tidsramarna, som ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna. Referensuppgifterna för en enhet omfattar i synnerhet dess namn, LEI-kod eller annan relevant id-kod, institutionell sektor och hemvistland samt övriga obligatoriska attribut för referensuppgifterna enligt bilagorna I och II.

3.   ECB ska med rimliga ansträngningar förvalta referensuppgifter för enheter med hemvist i tredjeland. För vissa områden utanför unionen får ECB upprätta bilaterala arrangemang direkt med vissa nationella centralbanker, t.ex. på grund av affärsexpertis och språkkompetens.

4.   De behöriga nationella centralbankerna ska använda sig av all information de har tillgång till på nationell nivå för att i möjligaste mån säkerställa att referensuppgifterna för samtliga RIAD-registrerade relevanta enheter med hemvist är fullständiga, korrekta och uppdaterade. För detta ändamål får de nationella centralbankerna använda sig av alla tillgängliga informationskällor som de bedömer vara lämpliga, förutsatt att denna information kan användas för det syfte och i den omfattning som avses i förordning (EG) nr 2533/98, samt, i tillämpliga fall, förutsatt att konfidentialiteten skyddas i enlighet med artikel 8 i förordningen.

5.   RIAD gör det möjligt att bearbeta uppgifter om enheter och alla andra relevanta individuella attribut som tillhandahålls av en eller flera källor. Om det finns två eller flera motstridiga källor ska de relevanta uppgiftskällorna rangordnas genom en beräkningsmodell. Den behöriga nationella centralbanken ska antingen godta denna normala beräkningsmodell eller också på egen hand fastställa prioritetsordningen för relevanta datakällor. En behörig nationell centralbank som väljer en annan prioritetsordning ska registrera den i RIAD, varpå den nya prioritetsordningen ska godkännas av ECB. Den behöriga nationella centralbanken kan upprätta olika beräkningsregler för varje attribut och ändra dessa regler över tid, om detta bedöms nödvändigt. De nationella centralbankerna får använda sig av sitt centrala RIAD-nav för att enas med ECB om alla klassificeringsfrågor som antingen ECB eller de nationella centralbankerna ser som potentiellt kontroversiella, framför allt för MFI-sektorn.

6.   Om inte annat följer av kraven i förordning (EG) nr 45/2001, som reglerar hur personuppgifter i RIAD ska behandlas, får de nationella centralbankerna inte radera enheter som är registrerade i RIAD. Detta för att säkerställa att det finns en post per enhet och livscykel. ECB ska upprätta ett förfarande för att korrigera faktafel och tillhandahålla detta till de nationella centralbankerna.

7.   De behöriga nationella centralbankerna ska inte hållas ansvariga för om någon annan centralbank inom ECBS använder uppgifterna på ett felaktigt sätt.

Artikel 5

Tilldelning och administration av RIAD-koden och id-koder

1.   De behöriga nationella centralbankerna ska tilldela en RIAD-kod till varje enhet med hemvist första gången den registreras i RIAD. En nationell centralbank eller ECB får tilldela en tillfällig RIAD-kod till enheter med hemvist utanför landet som ännu inte har identifierats i RIAD. RIAD-koden och den tillfälliga RIAD-koden måste vara i gällande format, vilket ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna.

2.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att varje RIAD-kod de tilldelar är unik, så att RIAD-koden inte avser mer än en enhet och inte förändras över tiden. Enheterna i RIAD ska identifieras med sin unika RIAD-kod för att säkerställa ett smidigt datautbyte och kommunikationssystem mellan RIAD och ECBS samt mellan RIAD och den gemensamma tillsynsmekanismen.

3.   Om det finns enheter som har registrerats med en tillfällig RIAD-kod, ska de behöriga nationella centralbankerna undersöka potentiella dubblettkoder och tilldela en RIAD-kod senast den sista arbetsdagen i den andra månaden efter datumet för mottagandet av RIAD:s automatgenererade förteckning över potentiella dubbletter.

4.   ECB ska tilldela RIAD-koden och bearbeta de nödvändiga referensuppgifterna för internationella organisationer i RIAD.

5.   Enheter som är registrerade i RIAD kan ha flera id-koder eller ”alias”. När de nationella centralbankerna rapporterar ett attribut ska de registrera typen av id-kod (eller dess beskrivning, om detta är tillåtet, om typen av id-kod inte finns med i den fördefinierade förteckningen över typer av id-koder i RIAD) samt motsvarande kod. De nationella centralbankerna ska även säkerställa att denna information rapporteras till RIAD i gällande format, vilket ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna.

Artikel 6

Registrering av demografiska händelser, sektorsförändringar och företagshändelser i RIAD

1.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att registrera samtliga demografiska händelser avseende enheter vars referensuppgifter finns registrerade i RIAD. Sådana händelser omfattar

a)

en enhets verksamhetsstart,

b)

en enhets nedläggning,

c)

datum då en enhet blir inaktiv.

2.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att rapportera att attribut har skapats eller uppdateringar har genomförts, åtföljt av motsvarande giltighetsspann.

3.   De behöriga nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar i samband med en sektors omklassificering av en enhet i enlighet med bilaga I, antingen så snart de får kännedom om förändringen eller också på daglig basis om förändringen avser en omklassificering av ett MFI, oavsett om det handlar om att ett tidigare icke-MFI blir ett MFI eller att ett MFI blir ett icke-MFI.

De nationella centralbankerna ska lämna en skriftlig förklaring till ECB om varför omklassificeringen av ett MFI inte genast registrerades i RIAD.

4.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att rapportera alla företagshändelser som påverkar en enhets status, t.ex. enhetens verksamhetsstart, förändring (t.ex. när en enhet blir inaktiv) eller nedläggning.

De behöriga nationella centralbankerna ska så snart de får kännedom om följande företagshändelser avseende enheter med hemvist enligt bilaga I rapportera dem i RIAD enligt tidsramarna i kapitel VI:

a)

Fusion genom bildande av ett nytt bolag enligt definitionen i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 (21).

b)

Fusion genom förvärv enligt definitionen i artikel 89 i direktiv (EU) 2017/1132.

c)

Delning genom förvärv enligt definitionen i artikel 136 i direktiv (EU) 2017/1132.

d)

Delning genom bildande av nya bolag enligt definitionen i artikel 155 i direktiv (EU) 2017/1132.

e)

Avyttring av ett dotterbolag.

Artikel 7

Underhålls- och revideringspolicy

De nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla attribut regelbundet underhålls och uppdateras. Underhåll ska inbegripa att göra snabba och effektiva revideringar av attributen.

Artikel 8

Överföringsstandarder

1.   Förfarandet för att ladda upp uppgifter i RIAD beskrivs i specifikationerna för datautbyte som de nationella centralbankerna har tillgång till. De nationella centralbankerna ska ladda upp information antingen via ECBS-standardmetoden eller via uppdateringar online.

2.   Innan uppgifter överförs till RIAD ska de nationella centralbankerna utföra valideringskontroller för att säkerställa att de relevanta uppgifterna uppfyller specifikationerna för datautbyte. De nationella centralbankerna ska säkerställa att de har tillräckliga kontroller för att minimera fel i hanteringen och säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse för de uppgifter som registreras i RIAD.

3.   Om de nationella centralbankerna inte kan få tillgång till de nationella centralbankerna på grund av ett tekniskt fel, ska de använda reservmetoden för denna typ av händelser eller överföra uppgifterna per e-post till följande adress: RIAD-Support@ecb.europa.eu. De nationella centralbankerna ska skydda konfidentialiteten för de uppgifter som skickas via e-post i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98.

4.   När de nationella centralbankerna överför uppgifter får de använda nationella teckenuppsättningar, förutsatt att de använder det latinska alfabetet. De ska använda Unicode (UTF-8) för att alla specialtecken ska kunna visas korrekt när information mottas från ECB via RIAD.

Artikel 9

Bekräftelse av mottagande och felmeddelanden

När nya uppgifter registreras i RIAD genereras automatiskt kontroller för att validera kvaliteten på den information som tillhandahållits på grundval av överenskomna standarder och valideringsregler. ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna ett automatiserat processflöde som bland annat omfattar

a)

en mottagningsbekräftelse som innehåller kortfattad information om uppdateringarna som har behandlats och som framgångsrikt genomförts i det relevanta datasetet, och/eller

b)

ett felmeddelande som innehåller detaljerad information om uppdateringarna och de valideringskontroller som misslyckats.

Vid mottagandet av ett felmeddelande ska de nationella centralbankerna skyndsamt vidta åtgärder för att överföra rättad information.

KAPITEL III

KONFIDENTIALITET

Artikel 10

Attributvärdenas konfidentialitet

1.   I enlighet med de sekretessregler som framgår av artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98 får konfidentiella referensuppgifter inte offentliggöras. Statistik hämtad från källor som är tillgängliga för allmänheten i enlighet med nationell lagstiftning får inte anses vara konfidentiell och information som registreras i RIAD offentliggörs normalt av de rättsliga enheter som den avser. De referensuppgifter som inte samlas enligt ECBS rättsliga ramverk för statistik, kommer att omfattas av sekretess¬bestämmelserna i avtalet med den berörda enheten som tillhanahåller uppgifterna.

2.   För varje attributvärde som beskriver en enhet ska de nationella centralbankerna ange huruvida den är hemlig med hjälp av ett av de fördefinierade värdena:

a)   ”F”– fri, dvs. ej hemlig och får offentliggöras.

b)   ”N”– ett attributvärde får endast spridas inom ECBS och institutioner som omfattas av ett samförståndsavtal, dvs. får ej offentliggöras externt.

c)   ”C”– hemliga uppgifter.

3.   ECB ska hantera den information som lämnats med lämpligt konfidentialitetsskydd, så att ECB inte offentliggör uppgifter märkta med ”C” eller ”N”. För kvantitativa åtgärder märkta som ”C” eller ”N” får emellertid ECB offentliggöra eller sprida ett antal storleksklasser.

4.   LEI ska alltid ha värdet ”F”.

5.   Följande attribut ska alltid ha värdet ”F” för enheter med LEI:

a)

Namn.

b)

Adress.

6.   Följande attribut ska alltid ha värdet ”F” för de enheter som anges i bilaga I:

a)

Namn.

b)

Institutionell sektor.

KAPITEL IV

REGLER FÖR KVALITETSSÄKRING

Artikel 11

Uppgifternas kvalitet och synkronisering

1.   Utan att det påverkar ECB:s kontrollrättigheter enligt förordning (EG) nr 2533/98 och förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ska de nationella centralbankerna övervaka och säkerställa kvaliteten på all information som lämnas till ECB i enlighet med principerna för statistikstyrning och kvalitetssäkring som offentliggjorts på ECB:s webbplats.

2.   Med avseende på den planerade integrationen av dataset ska de nationella centralbankerna säkerställa att referensuppgifterna är adekvata, fullständiga och konsekventa. De nationella centralbankerna ska framför allt säkerställa att rimliga ansträngningar vidtas för att synkronisera de referensuppgifter som används i olika dataset.

3.   Vid skiljaktiga ståndpunkter om t.ex. identifiering eller klassificering av enheter eller andra frågor som påverkar kvalitetssäkringen av uppgifter ska ECB fatta beslut efter samråd med ECBS statistikkommitté.

4.   Inom ett år från antagandet av denna riktlinje ska ECBS statistikkommitté fastställa förfaranden för kvalitetssäkring av uppgifter, bland annat en kvalitetsrapport för RIAD. Dessa förfaranden ska därefter ses över regelbundet med tre års mellanrum.

KAPITEL V

SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER ÄN DE NATIONELLA CENTRALBANKERNA

Artikel 12

Samarbete med andra myndigheter än de nationella centralbankerna

1.   Om delar eller alla av uppgifterna som avses i kapitel II, VI och VII faller under behörigheten för andra nationella myndigheter än de nationella centralbankerna, ska de nationella centralbankerna sträva efter att upprätta permanenta samarbetsformer med dessa myndigheter för att säkerställa att uppgifterna överförs i enlighet med ECB:s standarder, särskilt vad gäller uppgiftskvalitet och konfidentialitet, samt kraven enligt denna riktlinje, om inte samma resultat redan har uppnåtts genom befintlig nationell lagstiftning. I tillämpliga fall ska sådana arrangemang vara i form av samförståndsavtal med nationella statistikinstitut, nationella behöriga myndigheter eller andra nationella myndigheter.

2.   Om en nationell centralbank inte kan uppfylla kraven i kapitel II, VI och VII under detta samarbete till följd av att den nationella centralbanken inte kan lämna nödvändig information till den nationella centralbanken, ska ECB och den nationella centralbanken tillsammans se över ärendet tillsammans med den nationella myndigheten för att säkerställa att informationen tillhandahålls i god tid och i enlighet med tillämpliga kvalitetsstandarder.

3.   Om statistik som uppges vara konfidentiell kommer från andra nationella myndigheter än nationella centralbanker, ska ECB använda denna information i enlighet med förordning (EG) nr 2533/98.

KAPITEL VI

SPECIFIKA BESTÄMMELSER OM REGISTRERING AV REFERENSUPPGIFTER FÖR ENHETER

Artikel 13

Offentliggörande av förteckningar över enheter

ECB ska offentliggöra förteckningar över enheter

a)

i den omfattning och med den metod som tillåts enligt de relevanta statistikförordningar som anges i detta kapitel, och

b)

enligt den klassificering av institutionella sektorer som anges i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

Artikel 14

Registrering av referensuppgifter för monetära finansinstitut (MFI)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av förteckningen över MFI enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   De nationella centralbankerna ska i RIAD registrera om ett institut i MFI-förteckningen bedriver begränsad finansförmedling, t.ex. i fråga om att ta emot insättningar eller bevilja lån, framför allt innan det likvideras eller avförs från MFI-sektorn.

3.   ECB kan periodvis begära in ytterligare information från den berörda nationella centralbanken, som denna snabbt ska tillhandahålla, för att övervaka om RIAD-uppgifter överensstämmer med relevanta nationella MFI-klassificeringar.

4.   Om ett monetärt finansinstitut är en filial ska dess relation till huvudkontoret med hemvist utanför landet registreras i RIAD. Om ett monetärt finansinstitut är ett huvudkontor, ska det däremot registreras i RIAD vilka relationer detta MFI har till sina filialer med hemvist i andra medlemsstater som har euron som valuta.

5.   De nationella centralbankerna ska om möjligt registrera uppdateringar av de attribut som avses för MFI i del 1 och 2 i bilaga I i RIAD, så snart förändringar sker i MFI-sektorn eller i attributen till befintliga MFI. Om detta inte är möjligt ska de nationella centralbankerna lämna en skriftlig förklaring till ECB om varför ändringen inte genast registrerades i RIAD.

Artikel 15

Registrering av referensuppgifter för investeringsfonder (IF)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av IF-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   Relationer mellan investeringsfonder och förvaltningsbolag samt mellan en underfond och paraplyfond ska registreras i RIAD vid behov.

3.   De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut som specificeras för investeringsfonder i del 1 och 2 i bilaga I, särskilt om en investeringsfond tillträder eller lämnar IF-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut. Attributet avseende NAV-värdet ska dock uppdateras på årsbasis för samtliga investeringsfonder, senast två månader efter referensdatum sista december.

Artikel 16

Registrering av referensupppgifter för finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av FVC-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   Relationer mellan FVC och förvaltningsbolag och originatorer ska registreras i RIAD vid behov.

3.   De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut som specificeras för FVC i del 1 och 2 i bilaga I, särskilt om ett FVC tillträder eller lämnar FVC-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut.

Artikel 17

Registrering av referensdata för institut som är relevanta för betalningsstatistiken (PSRI)

För att möjliggöra upprättande och underhåll av PSRI-förteckningen enligt artikel 5.2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall. De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut, särskilt om ett PSRI tillträder eller lämnar PSRI-populationen, och registrera dem i RIAD per årets slut, senast tre månader efter kvartalets slut.

Artikel 18

Registrering av referensuppgifter för försäkringsbolag (IC)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av IC-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall. De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut, särskilt om ett försäkringsbolag tillträder eller lämnar IC-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut.

2.   Om ett försäkringsbolag är en filial ska dess relationer till huvudkontoret med hemvist utanför landet registreras i RIAD. Om ett försäkringsbolag är ett huvudkontor, ska det däremot registreras i RIAD vilka relationer detta försäkringsbolag har till sina filialer med hemvist i andra medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 19

Regelbundet offentliggörande av dataset

1.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid varje arbetsdag ska ECB göra en kopia av MFI-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

2.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den fjärde arbetsdagen efter tidsfristen för att översända uppdateringar ska ECB göra en kopia av IF-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

3.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den andra arbetsdagen efter tidsfristen för att översända uppdateringar ska ECB göra en kopia av FVC-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

4.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den sista arbetsdagen i månaden efter månaden då tidsfristen för att översända uppdateringar infaller ska ECB göra en kopia av PSRI-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

5.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den fjärde arbetsdagen efter månaden då tidsfristen för att översända uppdateringar infaller ska ECB göra en kopia av IF-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

KAPITEL VII

RELEVANTA REFERENSUPPGIFTER OM ENHETER FÖR EJ OFFENTLIGGJORDA DATASET OCH GRUPPER

Artikel 20

Relevanta referensuppgifter om enheter för ej offentliggjorda dataset

Utöver de uppgifter som behövs för de offentliggjorda förteckningarna över enheter används referensuppgifter om enheter även för vissa ytterligare dataset som inte offentliggörs. En översikt över vilka attribut som är relevanta för dessa dataset finns i bilaga II. I artiklarna 21–28 anges villkoren för att rapportera de attribut som anges i bilaga II. De nationella centralbankerna ska framför allt säkerställa att referensuppgifterna för olika dataset är fullständiga och överensstämmande.

Artikel 21

Statistik över individuella balansräkningsposter (”iBSI”) och individuell MFI-ränta (”iMIR”)

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa att det görs en korrekt RIAD-registrering av information om panelen med kreditinstitut i euroområdet för vilken de nationella centralbankerna måste rapportera iBSI- eller iMIR-uppgifter till ECB enligt riktlinje ECB/2014/15. ECB ska underrätta de nationella centralbankerna om panelens sammansättning. De nationella centralbankerna ska göra nödvändiga ändringar av informationen i RIAD när panelens sammansättning påverkas.

Artikel 22

Referensuppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48)

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa att referensuppgifter för enheter som identifieras med LEI-koder och som är av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) registreras i RIAD. Vad gäller uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ska de nationella centralbankerna säkerställa att eventuella referensuppgifter som saknas registreras inom tio arbetsdagar efter ECB:s underrättelse. ECB ska underrätta om behandling av LEI för uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) på veckobasis. De behöriga nationella centralbankerna ska vidare uppdatera referensuppgifter om motparter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) för enheter som är registrerade i RIAD så snart de blir medvetna om en förändring i ett eller flera attribut.

Artikel 23

Referensuppgifter av relevans för förvaltning av säkerheter

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa referensuppgifternas kvalitet och tillförlitlighet för enheter av relevans för förvaltning av säkerheter och ska i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II och som är av relevans för sådana enheter, för att de behöriga nationella centralbankerna ska kunna kontrollera att penningpolitiska motparter på ett korrekt sätt följer de bestämmelser som reglerar nära förbindelser enligt del 4 avdelning VIII i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 24

Referensuppgifter av relevans för TMS (Treasury Management System)

Behöriga nationella centralbanker ska vidta rimliga ansträngningar för att i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II för enheter av relevans för TMS. ECB ansvarar för att tilldela ett TMS-id till enheter som är av relevans för TMS.

Artikel 25

Referensuppgifter av relevans för SHSDB

Behöriga nationella centralbanker ska i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II för motparter av relevans för SHSDB i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) och riktlinje ECB/2013/7 (24). De nationella centralbankerna ska säkerställa att sådana enheter länkas till SHSDB via en gemensam, stabil id-kod som omfattar sådana enheter i samtliga sektorer.

Artikel 26

Referensuppgifter av relevans för CSDB

De nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att i RIAD registrera samtliga attribut i bilaga II för säkerhetsemittenter med hemvist i deras land och som registrerats i CSDB i enlighet med riktlinje ECB/2012/21 (25). De nationella centralbankerna ska säkerställa att sådana enheter länkas till CSDB via en gemensam, stabil id-kod som omfattar sådana enheter i samtliga sektorer.

Artikel 27

Referensuppgifter av relevans för AnaCredit

De nationella centralbankerna ska säkerställa att referensuppgifter som avser motparter av relevans för AnaCredit enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) och riktlinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) registreras i RIAD. Bilaga II innehåller en översikt över relevanta attribut som krävs enligt den förordningen och riktlinjen, inbegripet den unika identifieringen i RIAD av samtliga motparter med hemvist.

Artikel 28

Registrering av referensuppgifter om grupper

1.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att de referensuppgifter om relationer som krävs för uppgiftsrapportering till SHSDB i enlighet med förordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), för AnaCredit i enlighet med förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) och för bedömning av nära förbindelser i enlighet med riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Med denna information om referensuppgifter avseende relationer kommer systemet att kunna bygga upp gruppstrukturer på ett dynamiskt sätt.

2.   De nationella centralbankerna ska rapportera statistik om bankgrupper för nivån juridiska enheter, inbegripet alla enheter (det direkta moderbolaget eller det direkta dotterbolaget) som ingår i bankgruppen och är etablerade utanför euroområdet.

3.   De nationella centralbankerna får rapportera information om icke-kontrollerade enheter.

4.   De nationella centralbankerna får komplettera gruppernas information genom att registrera varje annan typ av gruppmedlemmar och beroende enheter och ska med rimliga ansträngningar hålla informationen uppdaterad.

5.   Om det finns motstridig information om enheter i en gruppstruktur, ska en eller samtliga behöriga nationella centralbanker beakta vägledningen från den nationella centralbanken i det land där huvudkontoret har sin hemvist.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Förenklat ändringsförfarande

ECB:s direktion får göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i medlemsstaterna. Direktionen ska utan otillbörligt dröjsmål informera ECB-rådet om varje sådan ändring.

Artikel 30

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 31

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 1 juni 2018.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (EUT L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) (EUT L 144, 1.6.2016, s. 44).

(4)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Båda har offentliggjorts på ECB:s webbplats.

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38) (EUT L 333, 15.12.2017, s. 66).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(12)  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet i gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

(13)  International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements, The IFRS Foundation.

(14)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(15)  Finns på webbplatsen för International Organisation for Standardisation (ISO), www.iso.org.

(16)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(17)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

(18)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).

(19)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35.)

(20)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om [kvartalsvisa] statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) (EUT L 366, 20.12.2014, s. 36).

(21)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

(22)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43) (EUT L 352, 24.12.2013, s. 18).

(23)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22)(EUT L 222, 17.8.2016, s. 24).

(24)  Riktlinje ECB/2013/7 av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (EUT L 125, 7.5.2013, s. 17).

(25)  Riktlinje ECB/2012/21 av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen (EUT L 307, 7.11.2012, s. 89).


BILAGA I

RIAD-DATABASEN – FÖRTECKNINGAR AVSEDDA FÖR PUBLICERING

DEL 1

Attribut som ska rapporteras för dataset som underhålls för offentliggörande

Attributnamn (1)

Relevant i förteckningen över

MFI

IF

FVC

PSRI (1)

IC

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

 

Identitetsbeteckning (Identifiers)

RIAD-kod (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nationell idenfiering (National identifier) (om sådan är tillgänglig)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

EGR-kod (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI-kod (LEI) (om sådan är tillgänglig)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

BIC-kod (BIC (Bank identifier code (BIC))

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN-kod (ISIN) (om sådana är tillgängliga)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Namn (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Hemvistland (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adress (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Rättslig form (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Angiven flagga (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Typ av tillsyn (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rapporteringskrav (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Typ av banklicens (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Rättslig konstruktion (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga UCITS uppfyllt (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga underfond (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Typ av överföring (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Typ av investeringsfond (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

IF:s inriktning (Investment policy for Ifs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga betaltjänsleverantör (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga betalsystemsoperatör (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga liten PSP (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga PSP undantag beviljat (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Typ av PSP-licens (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP:s geografiska täckning (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institutionell sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Detaljer om institutionell sektor (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institutionell sektor kontroll (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nace-kod (Nace code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografisk belägenhet (Geographic location) (Nuts) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Anställda (Employment) domestic  (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total balansräkning inhemsk (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic  (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Nettotillgångar (Net assets) domestic  (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruttopremier inhemska (Gross premiums written) domestic  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Summa anställda (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total balansräkning (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruttopremier (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Födelsedatum (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Dag för avslut (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Flagga (Flag) ”IsInactive”

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Flagga (Flag) ”Is under liquidation”

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Efterfrågade motparter (Required counterparties)

Originator av FVC (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Förvaltningsbolag (Management company)

(vid behov)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Huvudkontor (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevans: M (obligatoriskt), O (frivilligt), tomma fält (ej tillämpligt).

Frekvens: a (årsvis), q (kvartalsvis), m (månadsvis), d (dagligen/så snart det sker förändringar).

Tidsram: För årsvisa uppgifter är tidsramen en månad efter referensuppgifterna (om inget annat anges).

DEL 2

Typ av relationer mellan enheter

 

Typ

Uppdateringsfrekvens

1.   

Relationer inom ett företag

Relation mellan en eller flera juridiska enheter och ett företag

O

2.   

Relationer inom företagsgrupper

Kontrollrelation mellan juridiska enheter

M (c)

q

(Icke-kontrollerat) ägandeförhållande mellan juridiska enheter

O

q

3.   

Andra relationer

Förhållande mellan en originator och dess FVC

M

q

Förhållande mellan ett förvaltningsbolag och dess FVC/IF (f)  (***)

M

q

Förhållande mellan en filial med hemvist utanför landet och dess huvudkontor med hemvist

M

q (d)

Förhållande mellan en filial med hemvist och dess huvudkontor med hemvist utanför landet

M

q

Förhållande mellan en underfond och en paraplyfond (***)

M

q

Förhållande mellan en enhet och dess yttersta moderföretag (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

Exklusive filialer (eller huvudkontor) med hemvist utanför landet.

(2)  

(++)

Inklusive filialer med hemvist utanför landet (vid behov).

(***)  Vid behov.

(1)  Observera att förteckningen över institut som är relevanta för betalningsstatistiken (PSRI) kan överlappa med MFI-förteckningen.

(2)  Detta bör rapporteras för minst en av variablerna, beroende på systemet för uppgiftsinsamling.

(c)  Endast för ”bankgrupper” med huvudkontor i euroområdet samt för motparter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); i övriga fall frivilligt.

(d)  Minst kvartalsvis, beroende på sektor.

(e)  Endast för enheter av relevans för AnaCredit.

(f)  Utom egenförvaltade enheter.

(***)  Vid behov.


BILAGA II

RIAD-DATABASEN – FÖRTECKNINGAR EJ AVSEDDA FÖR PUBLICERING

Attribut som ska rapporteras för dataset enligt deras respektive rättsliga ram som avses i kapitel VII i denna riktlinje

Attributnamn

Individuell BSI- och MIR-statistik (iBSI-iMIR)

Förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48)

Enheter av relevans för förvaltning av säkerheter

Systemet för likviditetsförvaltning (TMS)

Databasen med statistik över värdepappersinnehav (SHSDB) (1)

Den centraliserade värdepappersdatabasen (CSDB)

Gemensamma databasen med detaljerad data om krediter (AnaCredit) (2)

Enhetens identitetsbeteckning (Entity Identifiers)

RIAD-kod (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI –kod (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nationell identitetsbeteckning (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Annan identitetsbeteckning (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Instrumentets identitetsbeteckning (Instrument Identifiers)

ISIN-kod (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Namn (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Hemvistland (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adress (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Rättslig form (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institutionell sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Detaljer om institutionell sektor (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institutionell sektor kontroll (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Säkerhetsgrupp (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Nace code

 

 

 

 

x

x

x

Geografisk belägenhet (Geographic location) (Nuts)

 

 

 

 

 

 

x

Flagga CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Rapporteringskrav (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Redovisningsregler (Accounting framework)

 

 

 

 

 

 

x

Summa anställda (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Total balansräkning (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Företagets storlek (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Årlig omsätting (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status för rättsligt förfarande (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Födelsedatum (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Dag för avslut (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Flagga (Flag) ”IsInactive”

x

x

x

x

x

x

 

 

Relationer (Relationships)

Relationer mellan ägare (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Relationer mellan filialer (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Koppling (Link)

till huvudkontor (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

till direkt kontrollerande moderbolag (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

till överordnat moderbolag (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

till förvaltningsbolag (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Förteckningen över obligatoriska attribut för relevanta SHSDB-motpartsroller specificeras i respektive rättsakter.

(2)  Förteckningen över obligatoriska attribut för en specifik AnaCredit-motpart är avhängig av dess roll (låntagare, borgensman osv.), hemvist (i/utanför den rapporterande medlemsstaten) samt datum för lånets beviljande, enligt vad som specificeras i respektive rättsakter.

(*1)  ”LEI”, eller, om LEI-kod saknas, ”nationella id-koder” ska tillhandahållas som obligatoriska attribut.


Top