EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/739 av den 1 mars 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i stål (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/103


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/739

av den 1 mars 2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i stål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller bly.

(2)

Genom punkt 6.a i bilaga III till direktiv 2011/65/EU undantogs användning av bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål som innehåller högst 0,35 viktprocent bly fram till den 21 juli 2016. Kommissionen mottog en ansökan om förnyelse av detta undantag rörande kategorierna 1–7 och 10 före den 21 januari 2015, i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU.

(3)

Bly tillsätts stålet för att öka bearbetbarheten för industriell produktion. Det har en smörjeffekt som underlättar djupborrning och höghastighetsdrift. Galvanisering är en process där stål beläggs med en skyddande lager av zink för att förhindra korrosion.

(4)

Även om blyfritt stål finns för vissa särskilda tillämpningar är substituering i de kvarstående tillämpningarna för närvarande från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte praktiskt möjlig. Det har visat sig att en ytterligare minskning av omfattningen hos undantaget för närvarande inte är möjlig till följd av leveranskedjans stora komplexitet.

(5)

Bland olika typer av galvaniserat stål är bly endast nödvändigt i satsvis varmförzinkat stål och i lägre halt på grund av den tekniska utvecklingen.

(6)

Eftersom det för närvarande saknas tillräckligt tillförlitliga alternativ till de berörda tillämpningarna i kategorierna 1–7 och 10 och det inte är troligt att sådana kommer att tillhandahållas på marknaden inom kort, och eftersom, i fråga om varmförzinkat stål, blyhalten är ett resultat av föroreningar från återvunnen zink, är en giltighetstid fram till den 21 juli 2021 motiverad för båda tillämpningarna, eftersom en kortare giltighetstid skulle kunna skapa onödiga administrativa bördor för branschen. För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 gäller det befintliga undantaget enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 6.a ersättas med följande:

”6.a

Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent

Undantaget löper ut

den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

6.a.I

Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning som innehåller högst 0,35 viktprocent bly och i satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,2 viktprocent bly.

Undantaget löper ut den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10.”


Top