EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/736 av den 27 februari 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/94


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/736

av den 27 februari 2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller bly.

(2)

Genom punkt 7.c-I i bilaga III till direktiv 2011/65/EU undantogs användning av bly i elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris, fram till den 21 juli 2016. Kommissionen mottog en ansökan om förnyelse av detta undantag rörande kategorierna 1–7 och 10 före den 21 januari 2015, i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU. Dessutom mottog kommissionen i november 2014 en begäran om förnyelse av undantaget (begäran nr 2015-1) för användning av bly i elektroniska tunnfilmssensorelement såsom pyroelektriska sensorer eller piezoelektriska sensorer, som är en ansökan som omfattas av punkt 7.c-I. Under de efterföljande samråden med berörda parter enades man med sökanden om att utvärdera begäran om undantag 2015-1 mot den bredare bakgrunden av undantag 7.c-I.

(3)

I keramik erbjuder bly särskilda dielektriska, piezoelektriska, ferroelektriska, halvledar-, magnetiska egenskaper inom en bred uppsättning tillämpningar, spänningsnivåer och frekvenser. I glas erbjuder bly viktiga egenskaper såsom sänkning av smält- och mjukpunkten, förbättrar bearbetbarheten, maskinbearbetbarhet och kemisk stabilitet m.fl. Blyhaltigt glas kan användas i många olika typer av tillämpningar, bl.a. isolering, skydd, resistens, bindemedel och hermetisk tillslutning.

(4)

För närvarande är det från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte praktiskt möjligt att substituera eller eliminera bly i glas och/eller keramik.

(5)

Eftersom det för närvarande saknas tillförlitliga alternativ till de berörda tillämpningarna i kategorierna 1–7 och 10 och det inte är troligt att sådana kommer att tillhandahållas på marknaden inom kort, är en förnyelse av undantaget med en giltighetstid fram till den 21 juli 2021 motiverad, eftersom en icke väsentlig uppsplittring av ordalydelsen och en kortare giltighetstid däremot skulle kunna skapa onödiga administrativa bördor. För att undvika överlappning av omfattningen hos undantagen inom bilaga III till direktiv 2011/65/EU, förtydligar den föreslagna ordalydelsen att de tillämpningar som omfattas av undantag 34 utesluts från undantag 7.c-I. För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 gäller det befintliga undantaget enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 7.c-I ersättas med följande:

”7.c-I

Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris

Tillämpas på kategorierna 1–7 och 10 (utom de tillämpningar som omfattas av punkt 34) och löper ut den 21 juli 2021.

För andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument löper det ut den 21 juli 2021.

För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8 löper det ut den 21 juli 2023.

För industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11 löper det ut den 21 juli 2024.”


Top