EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H2052

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/2052 av den 19 december 2018 om anpassning av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för utställningssyften enligt artikel 5.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG [delgivet med nr C(2018) 8611] (Text av betydelse för EES.)

C/2018/8611

OJ L 327, 21.12.2018, p. 98–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2052/oj

21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/98


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2018/2052

av den 19 december 2018

om anpassning av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för utställningssyften enligt artikel 5.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG

[delgivet med nr C(2018) 8611]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (1) är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra minst fyra generella överföringstillstånd.

(2)

Generella överföringstillstånd är en viktig del av det förenklade tillståndssystem som infördes genom direktiv 2009/43/EG.

(3)

Skillnaderna i tillämpningsområdet för generella överföringstillstånd som medlemsstaterna offentliggör när det gäller de försvarsrelaterade produkter som omfattas samt de olika villkor som tillämpas på överföringar av dessa produkter kan göra det svårare att genomföra direktiv 2009/43/EG och uppnå dess förenklingsmål. Det är viktigt att anpassa de nationella tillvägagångssätten i fråga om tillämpningsområdet och villkoren för överföringar enligt de generella överföringstillstånd som medlemsstaterna offentliggjort, för att säkerställa att dessa tillstånd är attraktiva och används.

(4)

I sina slutsatser av den 18 maj 2015 upprepade rådet att det finns ett behov av att genomföra och tillämpa bland annat direktiv 2009/43/EG. Efter att tidigare ha antagit två rekommendationer om generella överföringstillstånd för försvarsmakter (2) och för certifierade mottagare (3) har kommissionen i den europeiska försvarshandlingsplanen (4) och i rapporten om utvärdering av överföringsdirektivet (5) tillkännagett att den fokuserar på de två återstående generella överföringstillstånden, vilka omfattar överföringar som sker i demonstrations-, utvärderings-, utställnings-, reparations- och underhållssyfte.

(5)

Initiativet i denna rekommendation har fått starkt stöd av medlemsstaternas företrädare i den kommitté som inrättades genom artikel 14 i direktiv 2009/43/EG. Riktlinjerna i rekommendationen återspeglar diskussionerna i en expertgrupp som inrättats under denna kommitté.

(6)

Denna rekommendation är tillämplig på förteckningen över försvarsrelaterade produkter (som motsvarar Europeiska unionens gemensamma militära förteckning) i bilagan till direktiv 2009/43/EG. Rekommendationen kommer vid behov att uppdateras så att den återspeglar framtida uppdateringar av förteckningen över försvarsrelaterade produkter.

(7)

På grundval av diskussionerna med medlemsstaterna och med hänsyn till produkternas egenskaper (inklusive undantag), exempelvis deras känslighet, utgör de försvarsrelaterade produkter som anges i punkt 1.1 i denna rekommendation en icke uttömmande minimiförteckning över produkter för vilka medlemsstaterna tillåter överföring enligt sina generella överföringstillstånd för utställningssyften. Det innebär att de generella överföringstillstånd för utställningssyften som en medlemsstat offentliggjort också får användas för överföring av andra försvarsrelaterade produkter som ingår i bilagan till direktiv 2009/43/EG men inte anges i denna rekommendation.

(8)

I samband med diskussionerna om denna rekommendation har medlemsstaterna erinrat om att de är bundna av åtaganden enligt unionslagstiftningen, såsom rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (6), och av internationella åtaganden på området för exportkontroll.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.   GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND FÖR UTSTÄLLNING

Medlemsstaterna rekommenderas att anpassa sina generella överföringstillstånd för utställning i enlighet med nedanstående.

1.1   Försvarsrelaterade produkter som kan överföras i enlighet med generella överföringstillstånd för utställningssyften enligt artikel 5.2 c i direktiv 2009/43/EG

Följande ML-kategorier är underkategorier i förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan till direktiv 2009/43/EG. Det generella överföringstillståndet för utställningssyften bör som ett minimum möjliggöra överföring av de försvarsrelaterade produkter som anges i nedanstående ML-kategorier. Medlemsstaterna får välja att införa fler ML-kategorier med motsvarande försvarsrelaterade produkter i sina generella överföringstillstånd för utställningssyften.

Förteckning över de ML-kategorier som minst ska omfattas:

ML1. Alla varor omfattas, utom följande:

Vapen som utformats speciellt för militär användning.

Lopp och slutstycken till vapen som utformats speciellt för militär användning.

ML2. ML2 c och d: Alla varor omfattas.

ML3. Följande varor omfattas:

Inert ammunitionsmodell.

ML4. Alla varor omfattas, utom följande:

Underkategori 4 a: Alla varor undantas, förutom inerta modeller som omfattas.

Underkategori 4 b: Komponenter som särskilt utformats för avfyrning, läggning, vilseledning, störning, desarmering och som omfattas av underkategori ML4 a.

ML5. Alla varor omfattas, utom följande:

Underkategori 5 c: Motmedelsutrustning för utrustning enligt underkategori ML5 a eller ML5 b.

Alla varor bör levereras utan krypteringkomponent och utan integrerad databas.

ML6. Alla varor omfattas, utom följande:

Kompletta fordon som omfattas av underkategori ML6 a.

Chassin och torn som omfattas av underkategori ML6 a.

ML7. Alla varor undantas, utom följande:

Underkategori 7 f: Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering som utformats eller modifierats särskilt för militär användning, komponenter och kemiska blandningar.

Underkategori 7 g: Utrustning särskilt utformad eller modifierad för militär användning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material enligt underkategori ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt för denna.

ML9. Alla varor omfattas, utom följande:

Kompletta krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster).

Kompletta skrov.

Artiklar under underkategori ML9 c: Anordningar för undervattensdetektion, särskilt utformade för militär användning, styrutrustning till dessa och komponenter till som utformats särskilt för militär användning.

ML10. Alla varor omfattas, utom följande:

Kompletta flygplan.

Skrov till stridsflygplan och stridshelikopter.

Motorer till stridsflygplan.

ML11. Alla varor omfattas, utom följande:

Underkategori ML11 a.a: Elektronisk stör- och motmedelsutrustning, även utrustning för störning av motståndares mottagare och motmedel mot störning.

Underkategori ML11 a.b: Hoppfrekvensrör.

Underkategori ML11 a.c: Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrättelse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

Underkategori 11 a.d: Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

Underkategori ML11 a.e: Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypteringsprocesser.

Underkategori ML11 a.f: Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för nyckelhantering, tillverkning och distribution.

Underkategori ML11 a.i: Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelsetjänst.

Underkategori ML11 b: Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och särskilt utformade komponenter för denna.

Underkategori ML11 c: ”Rymdfarkoster” särskilt utformade eller modifierade för militär användning, och de komponenter för ”rymdfarkoster” som är särskilt utformade för militär användning.

ML13. Alla varor omfattas.

ML14. Alla varor omfattas.

ML15. Alla varor omfattas.

ML16. Alla varor omfattas.

ML17. Alla varor omfattas, utom följande:

Underkategori ML17 f: Bibliotek som utformats eller modifierats särskilt för militär användning med system, utrustning och komponenter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Underkategori ML17 g: Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning, inbegripet kärnreaktorer som utformats särskilt för militär användning och komponenter för dessa som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

Underkategori ML17 h: Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana som tas upp på andra ställen i EU:s gemensamma militära förteckning.

Underkategori ML17 i: Simulatorer som utformats särskilt för militära kärnreaktorer.

ML18. Alla varor omfattas.

ML21. Alla varor omfattas, utom följande:

Underkategori ML21 a: Programvara som särskilt utformats eller modifierats för något av följande:

Utveckling, produktion, drift eller underhåll av utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Utveckling eller produktion av material som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Utveckling, produktion, drift eller underhåll av programvara som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Programvara som särskilt utformats eller modifierats för användning av artiklar som inte finns förtecknade i detta generella överföringstillstånd.

ML22. Följande omfattas:

Endast den nödvändiga tekniken för användning av varor som är tillåtna i samma generella överföringstillstånd.

1.2   Villkor som ska ingå i det generella överföringstillståndet för utställningar

Följande förteckning är inte uttömmande. Andra villkor som en medlemsstat lägger till får dock inte strida mot eller undergräva de villkor som anges nedan.

Geografisk giltighet

:

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (7).

Överföring för utställning

:

Överföring av en försvarsrelaterad produkt i syfte att ställa ut den i en medlemsstat; produkten får inte användas under operativa förhållanden eller för demonstrations- eller utvärderingssyften.

Återföring

:

Medlemsstaterna ska välja ett av följande alternativ för återföring av den försvarsrelaterade produkten efter utställning, beroende på vad som är lämpligt:

a)

Undantag från skyldigheten att ha föregående tillstånd i enlighet med artikel 4.2 e i direktiv 2009/43/EG.

b)

Offentliggörande av ett generellt överföringstillstånd för återföring av försvarsrelaterade produkter efter utställning, med minst samma förteckning över överförbara försvarsrelaterade produkter.

c)

Införlivande av återföring i det generella överföringstillståndet för utställning.

Varaktighet

:

Ursprungsmedlemsstater får ange en tidsfrist för returnering av den försvarrelaterade produkten som leverantören måste följa gentemot den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten. De medlemsstater som den försvarsrelaterade produkten återförs från får också ange en tidsfrist för återföring som leverantören eller leverantörens företrädare ska följa.

2.   UPPFÖLJNING

Medlemsstaterna uppmanas att ge verkan åt denna rekommendation senast den 1 juli 2019.

Medlemsstaterna uppmanas att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att ge verkan åt denna rekommendation.

3.   ADRESSATER

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2018.

På kommissionens vägnar

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Ledamot av kommissionen


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

(2)  EUT L 329, 3.12.2016, s. 101.

(3)  EUT L 329, 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

(7)  Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 111/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (EUT L 318, 28.11.2013, s. 12), som införlivade direktiv 2009/43/EG i EES-avtalet, innehöll en särskild anpassningstext: ”Detta direktiv gäller inte för Liechtenstein.”


Top