EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2048 av den 20 december 2018 om den harmoniserade standard för webbplatser och mobila applikationer som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/84


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/2048

av den 20 december 2018

om den harmoniserade standard för webbplatser och mobila applikationer som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (2) ska innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav som omfattas av de standarderna eller delar av dem och som anges i artikel 4 i det direktivet.

(2)

Genom genomförandebeslut C(2017) 2585 (3) uppmanade kommissionen Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) att utarbeta harmoniserad(e) standard(er) baserade på EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), inklusive eventuella bestämmelser som behövdes för genomförandet av artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) var resultatet av kommissionens standardiseringsuppdrag 376 (4) och omfattade redan några bestämmelser av betydelse för tillgängligheten avseende webbplatser och mobila applikationer liksom för andra IKT-produkter och IKT-tjänster.

(3)

På grundval av genomförandebeslut C(2017) 2585 har CEN, Cenelec och Etsi slutfört arbetet med den begärda harmoniserade standarden och till kommissionen lämnat den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), som bl.a. fastställer tekniska krav avseende tillgängligheten för webbplatser och mobila applikationer. Den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 V2 (2018–08) innehåller bl.a. en tabell som visar de bestämmelser från standarden som är relevanta för tillgänglighetskravet enligt artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

(4)

Kommissionen har tillsammans med CEN, Cenelec och Etsi bedömt om de relevanta bestämmelserna i den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 V2 (2018–08) som utfärdats av CEN, Cenelec och Etsi överensstämmer med begäran i genomförandebeslut C(2017) 2585.

(5)

De relevanta bestämmelserna i den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 V2 (2018–08) uppfyller de krav som den syftar till att omfatta och som fastställs i bilaga II till genomförandebeslut C(2017) 2585. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till denna standard i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

Uppfyllandet av en harmoniserad standard innebär en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En hänvisning till den harmoniserade standard för webbplatser och mobila applikationer som utarbetats till stöd för direktiv (EU) 2016/2102 och som förtecknas i bilagan till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut C(2017) 2585 av den 27 april 2017 om en begäran om standardisering till de europeiska standardiseringsorganisationerna till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

(4)  Standardiseringsuppdrag 376, 7 december 2005, till CEN, Cenelec och Etsi till stöd för europeiska krav på tillgänglighet i samband med offentlig upphandling av varor och tjänster på IKT-området.


BILAGA

Nr

Hänvisning till standard

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Tillgänglighetskrav avseende IKT-produkter och IKT-tjänster


Top