EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1867

Rådets beslut (EU) 2018/1867 av den 26 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande ändringen av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet (Omnibus II) (Text av betydelse för EES.)

ST/13109/2018/INIT

OJ L 304, 29.11.2018, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1867/oj

29.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/29


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1867

av den 26 november 2018

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande ändringen av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet (Omnibus II)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 50, 53, 62 och 114 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat bilaga IX till det avtalet som innehåller bestämmelser om finansiella tjänster.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga ΙΧ till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet ska baseras på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2018.

På rådets vägnar

J. BOGNER-STRAUSS

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1).


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2018

av den

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG) ska ändras på följande sätt:

i)

Följande strecksats ska läggas till:

”—

32014 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1)”.

ii)

Följande anpassningar ska läggas till:

”k)

Hänvisningarna i direktivet till Eiopas befogenheter enligt artiklarna 18 och 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 ska, i de fall som avses i och i enlighet med led 31h i denna bilaga, förstås som hänvisningar till Eftas övervakningsmyndighets befogenheter med avseende på Eftastaterna.

l)

I artiklarna 52.3 och 77f.1 ska orden ’Eftas övervakningsmyndighet, Eftastaternas ständiga kommitté’ införas efter ordet ’rådet’.

m)

I artikel 65a ska orden ’eller, allt efter omständigheterna, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ordet ’Eiopa’.

n)

I artikel 70 ska hänvisningarna till ’centralbanker inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS)’ och ’centralbankerna inom ECBS’, utöver deras innebörd i direktivet, anses inbegripa Eftastaternas nationella centralbanker.

o)

I artikel 138.4 ska, med avseende på Eftastaterna, ordet ’Eiopa’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’ och ordet ’fastställer’ ersättas med ’på grundval av utkast som utarbetats av Eiopa fastställer’.

p)

Uppgifter med ursprung i Eftastaterna får inte utbytas av Eiopa inom ramen för överenskommelser om att samarbeta som ingåtts med tredjeländer eller deras myndigheter i enlighet med artiklarna 172.4 e eller 260.5 e utan uttryckligt medgivande från de myndigheter som har lämnat ut uppgifterna och, i förekommande fall, endast för de ändamål som dessa myndigheter har medgett.

q)

I artikel 308b.15 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ’den 23 maj 2014’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.”

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 29b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG), 31eb (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009) och 31i (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010):

”—

32014 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 31h (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010):

”, ändrad genom

32014 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2014/51/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den […] under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L 153, 22.5.2014, s. 1.

(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


Top