EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/661 av den 26 april 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbandet 1452–1492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen vad gäller dess utvidgning i de harmoniserade frekvensbanden 1427–1452 MHz och 1492–1517 MHz [delgivet med nr C(2018) 2286] (Text av betydelse för EES. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/127


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/661

av den 26 april 2018

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen vad gäller dess utvidgning i de harmoniserade frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz

[delgivet med nr C(2018) 2286]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU (2) inrättas ett flerårigt program för radiospektrumpolitik där det fastställs som mål att åtminstone 1 200 MHz spektrum som är lämpligt för trådlöst bredband ska identifieras i unionen senast 2015, inklusive spektrum som redan används, på grundval av spektruminventeringen.

(2)

I sitt yttrande om strategiska utmaningar för Europa när det gäller det att möta den växande efterfrågan på spektrum för trådlöst bredband (3), daterat den 20 februari 2013, rekommenderade gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) att frekvensbandet 1 427–1 452 MHz skulle utvärderas med avseende på användning för trådlöst bredband efter 2015 som en utvidgning av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz. I sitt yttrande framhävde RSPG dessutom utmaningar som är förknippade med ett eventuellt anvisande av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz för trådlöst bredband, och som orsakas av etablerad användning för militära ändamål och markbundna fasta trådlösa tjänster. RSPG föreslog att frekvensbandet 1 492–1 518 MHz skulle övervägas ytterligare beroende på resultatet av 2015 års världsradiokonferens (WRC-15).

(3)

WRC-15 identifierade frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz för världsomspännande internationell mobiltelekommunikation. I Internationella teleunionens region 1, inbegripet Europeiska unionen, är dessa frekvensband, eller delar av dem, allokerade för den mobila tjänsten utom rörlig trafik för luftfarten och för den fasta tjänsten, och för rymddriftstjänsten jord till rymd, på delad primär basis. Dessutom har vissa medlemsstater anvisat frekvensbandet 1 452–1 518 MHz för användning för PMSE (Programme Making and Special Events).

(4)

Den 15 mars 2017 gav kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet i uppdrag åt Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) att utveckla harmoniserade tekniska villkor i ytterligare frekvensband i frekvensområdet 1,5 GHz, närmare bestämt 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz, i avsikt att främja användning av dem för markbundna trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i unionen.

(5)

Den 16 november 2017 utfärdade Cept, inom ramen för detta uppdrag, sin rapport 65 (4). I rapporten föreslås harmoniserade tekniska villkor för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz, med beaktande av det unionsomfattande anvisandet av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz enligt harmoniserade tekniska villkor för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 (5).

(6)

Ett unionsomfattande anvisande av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk bör bidra till att RSPP:s spektrummål för trådlöst bredband uppnås genom att 50 MHz spektrum läggs till. Användning för endast nedlänk är viktig för att minska datatrafikens asymmetri genom att förbättra nedlänkskapaciteten för trådlösa bredbandssystem, inbegripet för tillhandahållande av 5G-tjänster.

(7)

I linje med rekommendationerna i Cept-rapport 65 bör medlemsstaterna ha nationell flexibilitet för användning av delar av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för att uppfylla internationella militära avtal (6) eller för att – på ett tidsbegränsat sätt – tillgodose specifika nationella behov av fortsatt drift av markbundna fasta trådlösa tjänster. I detta avseende betonas i rapporten att drift av mobila och fasta tjänster i samma frekvensband inte är möjlig. Följaktligen är omfördelningen av dessa band på nationell nivå, för att tillgodose nationell efterfrågan på trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk, en komplex process som behöver en lämplig tidsram.

(8)

Vid utövandet av nationell flexibilitet bör medlemsstaterna ge företräde åt tillgången till angränsande spektrum för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk, inbegripet frekvensbandet 1 452–1 492 MHz, för att främja större kanalbandbredder för 5G-tjänster, stordriftsfördelar för utrustning, samexistens med tjänster i angränsande frekvensband samt frekvenssamordning.

(9)

Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att organisera spektrumanvändning för ändamål som rör allmän ordning, allmän säkerhet och försvar enligt artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet, bör medlemsstaterna anvisa frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i största möjliga utsträckning.

(10)

Tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i hela frekvensbandet 1 427–1 517 MHz bör grundas på en konsekvent och harmoniserad kanalindelning och tekniska minimivillkor, dvs. de minst restriktiva tekniska villkoren, för att främja den inre marknaden, begränsa riskerna för skadlig störning och säkra frekvenssamordning.

(11)

De tekniska villkor och arrangemang som föreslås via Cept-rapport 65 medger också samexistens mellan trådlösa bredbandstjänster och tjänster i angränsande frekvensband.

(12)

I synnerhet säkerställer de tekniska villkoren och arrangemangen, exempelvis gränsvärden gällande oönskad utstrålad effekt, att användning av trådlöst bredband i frekvensbandet 1 427–1 517 MHz erbjuder ett lämpligt skydd för radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation i frekvensbandet 1 400–1 427 MHz, och för mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas på nationell nivå för att förbättra samexistensen med tjänster i de angränsande frekvensbanden 1 400–1 427 MHz och 1 518–1 559 MHz, exempelvis runt flygplatser, kusthamnar och markstationer som används för mottagning av sök- och räddningsrelaterade signaler som förmedlas via satellit. Dessutom behövs det förbättringar av mottagarprestandan för mobila jordstationer i linje med målen och kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (7).

(13)

Med beaktande av att delar av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz inte används för system för markbunden sändning, bör befintliga rättsliga restriktioner avseende samexistens med sådana tjänster i detta frekvensband undanröjas för att möjliggöra införande av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk.

(14)

Gränsöverskridande frekvenssamordningsöverenskommelser mellan förvaltningar kan vara nödvändiga för att säkerställa tillämpning av de parametrar som fastställs i detta beslut i syfte att förbättra trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz och på så vis undvika skadlig störning och öka effektiviteten i spektrumanvändningen. Gränsöverskridande frekvenssamordningsöverenskommelser med avseende på tjänster inom luftfartstelemetri bör hanteras mellan berörda Cept-förvaltningar på bilateral eller multilateral basis.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör tillämpas av medlemsstaterna med det slutgiltiga målet att säkerställa utnyttjande av hela frekvensbandet 1 427–1 517 MHz eller, i avsaknad av nationell efterfrågan, en del av detta, för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk för att, i största möjliga mån, bidra till uppfyllandet av RSPP:s spektrummål.

(16)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om genomförandet av beslutet och användningen av frekvensbandet för att underlätta en bedömning av effekterna av beslutet på unionsnivå samt en översyn av beslutet i god tid vid behov. I synnerhet bör motiveringen till utövandet av nationell flexibilitet vid tillgängliggörandet av spektrum i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz eller 1 492–1 517 MHz undersökas vartannat år. Dessutom bör medlemsstaterna rapportera vartannat år om nationella åtgärder för att förbättra samexistensen med radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation, i frekvensbandet 1 400–1 427 MHz, och mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2015/750 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande: ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 av den 8 maj 2015 om harmonisering av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen”.

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Detta beslut syftar till att skapa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen.”

3.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Senast den 1 oktober 2018 ska medlemsstaterna, på icke-exklusiv grund, anvisa och tillgängliggöra frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz, eller en del av dessa, för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de parametrar som anges i bilagan.”

4.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om medlemstaterna anvisar och tillgängliggör endast en del av frekvensbandet 1 427–1 452 MHz eller av frekvensbandet 1 492–1 517 MHz i enlighet med punkt 2

a)

ska de säkerställa att all föreliggande användning upprätthålls i den utsträckning som är absolut nödvändig, och med målet att successivt göra dessa frekvensband tillgängliga för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster,

b)

ska de säkerställa att den delen av spektrumet tillsammans med frekvensbandet 1 452–1 492 MHz framför allt utgör ett sammanhängande frekvensband,

c)

får de, fram till den 1 januari 2023, och längre om ingen nationell efterfrågan på trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har identifierats i enlighet med artiklarna 3 och 6 i beslut nr 243/2012/EU, tillåta användningen av delar av dessa frekvensband för den fortsatta driften av existerande markbundna fasta trådlösa tjänster eller andra befintliga tjänster, som inte kan dela dessa frekvensband med trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.”

5.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de markbundna system som avses i denna artikel erbjuder lämpligt skydd för system i angränsande frekvensband.”

6.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Medlemsstaterna ska underlätta gränsöverskridande samordningsöverenskommelser för att möjliggöra driften av system som avses i punkterna 1, 2 och 3, med hänsyn till befintliga regleringsförfaranden och rättigheter samt relevanta internationella överenskommelser.”

7.

Följande artikel ska läggas till som artikel 2a:

”Artikel 2a

Medlemsstaterna ska se över tillämpningen av artikel 2 vartannat år, i syfte att säkerställa att frekvensbandet 1 427–1 517 MHz är maximalt tillgängligt för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.”

8.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Medlemsstaterna ska övervaka användningen av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz och rapportera sina iakttagelser till kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, så att beslutet i god tid kan ses över vid behov.”

9.

Följande artikel ska läggas till som artikel 4a:

”Artikel 4a

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om tillämpningen av detta beslut, inbegripet om i vilken utsträckning frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz är tillgängliga, senast den 1 november 2018.”

10.

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2015/750 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2018.

På kommissionens vägnar

Mariya GABRIEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Cept Report 65, godkänd den 17 november 2017, korrigerad den 2 mars 2018.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 av den 8 maj 2015 om harmonisering av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen (EUT L 119, 12.5.2015, s. 27).

(6)  Frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz används för land- och sjöbaserade militära system enligt 2014 års Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NFJA). Enligt punkt 14 i avtalet gäller följande: ”(…) Where usage of radio frequency bands has been harmonised by Nato and Nato member nations for military use this does not exclude the utilisation for civil applications”.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).


BILAGA

BILAGA

PARAMETRAR SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 OCH 2.2

A.   ALLMÄNNA PARAMETRAR

1.

Driftsläget inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz ska begränsas till basstationsöverföring (endast nedlänk).

2.

Blockstorlekarna inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz ska anvisas i multiplar av 5 MHz. Den lägre frekvensgränsen för ett anvisat block ska vara i linje med den lägre bandkanten av 1 427 MHz eller ha ett avstånd i multiplar av 5 MHz från den.

3.

Basstationsöverföring ska överensstämma med de tekniska villkor (block edge mask) som anges i denna bilaga.

B.   TEKNISKA VILLKOR FÖR BASSTATIONER – BLOCK EDGE MASK

Följande tekniska parametrar för basstationer som benämns ”block edge mask” (BEM) ska användas för att säkerställa samexistens mellan näraliggande nät i de fall då det saknas bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan operatörer av sådana näraliggande nät. Mindre strikta tekniska parametrar, som berörda operatörer eller förvaltningar kommer överens om, får också användas, under förutsättning att dessa parametrar uppfyller de tekniska villkoren för skydd av andra tjänster eller tillämpningar, även i angränsande frekvensband eller i enlighet med gränsöverskridande skyldigheter.

BEM är en spektrummask som definieras som en funktion av frekvensen i förhållande till gränsen för ett spektrumblock för vilket en operatör har beviljats nyttjanderätter. Den utgörs av effektgränser inom blocket och utanför blocket. Effektgräns inom blocket avser ett block som ägs av en operatör. Effektgränserna utanför blocket tillämpas på spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz som ligger utanför ett block som beviljats en operatör. De anges i tabell 2. Effektgränserna utanför bandet tillämpas på spektrum utanför den del av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster på nationell nivå.

Effektgränser vid samexistens definieras för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för att säkerställa kompatibilitet mellan dessa tjänster och andra radiotjänster eller radiotillämpningar, inbegripet om en del av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz inte har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Effektgränser vid samexistens för tjänster eller tillämpningar i angränsande frekvensband (dvs. utanför det spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster) anges i tabellerna 3, 4 och 5, och de ger också möjlighet till nationell flexibilitet vid anvisande av spektrum för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz enligt detta beslut.

Kompletterande tekniska åtgärder eller förfaranden (1), eller bådadera, får tillämpas på nationell nivå för att garantera samexistens med tjänster och tillämpningar i angränsande frekvensband.

Krav inom blocket

En gräns inom blocket vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer är inte obligatorisk, utom för frekvensblocket 1 512–1 517 MHz, för vilket en sådan gräns anges i tabell 1. För andra frekvensblock än 1 512–1 517 MHz får medlemsstaterna fastställa en EIRP-gräns på högst 68 dBm/5 MHz, som får höjas för särskilda tillämpningar, t.ex. för aggregerad spektrumanvändning inom frekvensbandet 1 427–1 512 MHz och spektrum i lägre frekvensband.

Tabell 1

Högsta EIRP inom blocket per cell  (2) för basstationer som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i frekvensblocket 1 512 –1 517  MHz

Frekvensblock

Högsta EIRP inom blocket

Mätbandbredd

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

Förklaring till tabell 1

Dessa krav är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensblocket 1 512–1 517 MHz och mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518–1 525 MHz.

Krav utanför blocket

Tabell 2

BEM för basstationers EIRP-gränser utanför blocket per antenn (out-of-block EIRP limits) inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför blocket

Högsta genomsnittliga EIRP utanför blocket

Mätbandbredd

– 10 till – 5 MHz från nedre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

– 5 till 0 MHz från nedre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

0 till + 5 MHz från övre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 till + 10 MHz från övre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

Frekvensintervall inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz på mer än 10 MHz från nedre eller övre blockgränsen

9 dBm

5 MHz

Samexistenskrav för angränsande frekvensband

Tabell 3

Gränsvärden gällande oönskad utstrålad effekt från basstationer i frekvensbandet 1 400 –1 427  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 427 –1 452  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Maximal effektnivå för oönskad utstrålning (3)

Mätbandbredd

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

Förklaring till tabell 3

Detta krav är avsett att skydda radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation i det passiva frekvensbandet 1 400–1 427 MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 427–1 452 MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av radioastronomiobservationer i det passiva frekvensbandet 1 400–1 427 MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.

Tabell 4

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell  (4) i frekvensintervallet 1 518 –1 559  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 492 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

Förklaring till tabell 4

Dessa krav är avsedda att ge lämpligt skydd för mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518–1 559 MHz, i synnerhet vid kusthamnar, flygplatser och markstationer som används av den mobila satellittjänsten för sök- och räddningsinsatser, mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 492–1 517 MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz.

Tabell 5

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell under 1 452  MHz och över 1 492  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 452 –1 492  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta genomsnittlig EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

Under 1 449  MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Över 1 495  MHz

– 20 dBm

1 MHz

Förklaring till tabell 5

Dessa krav gäller när trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inte har införts under 1 452 MHz och/eller över 1 492 MHz. De är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 452–1 492 MHz och samordnade fasta länkar, mobila tjänster och telemetritjänster för luftfarten som är begränsade till markstationer och som används i angränsande frekvensband under 1 452 MHz eller över 1 492 MHz.

Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart under 1 452 MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser under 1 452 MHz. Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart över 1 492 MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser över 1 492 MHz. Detta påverkar inte de utombandskrav som anges i tabellerna 3 och 4 och de utomblockskrav som anges i tabell 2.


(1)  Exempelvis ett eller flera av följande: samordning av frekvensplanering, platssamordning, striktare effektgränser inom bandet för basstationer, striktare effektgränser utanför bandet vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer än vad som föreskrivs i tabell 5.

(2)  I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.

(3)  Med effektnivå för oönskad utstrålning avses här den nivå som uppmäts vid antennporten.

(4)  I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.


Top