EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0539

Rådets beslut (EU) 2018/539 av den 20 mars 2018 om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

OJ L 90, 6.4.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/539/oj

6.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/36


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/539

av den 20 mars 2018

om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/1792 (2) undertecknades det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (nedan kallat avtalet) den 22 september 2017, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Ingåendet av avtalet kommer att skapa en större rättslig förutsebarhet vid tillämpningen av försäkrings- och återförsäkringsregelverk för försäkringsgivare och återförsäkrare som verkar inom unionen och Amerikas förenta stater samt stärka skyddet av försäkringstagare och andra konsumenter genom samarbete mellan tillsynsmyndigheterna när det gäller utbyte av information.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring godkänns härmed på unionens vägnar (3).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 8 i avtalet (4).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda unionen i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 7 i avtalet, efter att ha inhämtat synpunkter från rådets arbetsgrupp för finansiella tjänster, och ska underrätta den arbetsgruppen när så är lämpligt, och åtminstone en gång per år, om de framsteg som gjorts med genomförandet av avtalet.

Artikel 4

Alla ståndpunkter som ska läggas fram på unionens vägnar ska antas i enlighet med fördragen och följaktligen av rådet enligt artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  Godkännande av den 1 mars 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2017/1792 av den 29 maj 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 258, 6.10.2017, s. 1).

(3)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 258, 6.10.2017, s. 4 tillsammans med beslutet om avtalets undertecknande och provisoriska tillämpning.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top