Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0342

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/342 av den 7 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 1509] (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1509

OJ L 65, 8.3.2018, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/342/oj

8.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/342

av den 7 mars 2018

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2018) 1509]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/247 (3) antogs med anledning av utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5 i ett flertal medlemsstater (nedan kallade de berörda medlemsstaterna), och efter det att den behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med artikel 16.1 i rådets direktiv 2005/94/EG (4).

(2)

I genomförandebeslut (EU) 2017/247 föreskrivs att de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i bilagan till det genomförandebeslutet. I genomförandebeslut (EU) 2017/247 fastställs även att de åtgärder som ska vidtas i skydds- och övervakningsområdena i enlighet med artiklarna 29.1 och 31 i direktiv 2005/94/EG ska gälla åtminstone till och med de datum som anges för dessa områden i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2017/247 antogs har det ändrats flera gånger för att beakta utvecklingen av den epidemiologiska situationen i unionen när det gäller aviär influensa. Genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades särskilt genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/696 (5) för att fastställa bestämmelser om avsändande av sändningar med dagsgamla kycklingar från de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247. I den ändringen beaktades att risken att dagsgamla kycklingar ska sprida högpatogen aviär influensa är mycket låg i jämförelse med andra fjäderfäprodukter.

(4)

Genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades därefter genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1841 (6) i syfte att stärka de åtgärder för sjukdomsbekämpning som gäller när det finns en ökad risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Till följd av detta innehåller genomförandebeslut (EU) 2017/247 nu bestämmelser om fastställande på EU-nivå av andra restriktionsområden enligt artikel 16.4 i direktiv 2005/94/EG i de berörda medlemsstaterna efter ett eller flera utbrott av högpatogen aviär influensa samt giltighetstiden för de åtgärder som ska vidtas i dessa. Genomförandebeslut (EU) 2017/247 innehåller nu även bestämmelser för avsändande av levande fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg från de andra restriktionsområdena till andra medlemsstater på vissa villkor.

(5)

Därutöver har bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrats många gånger, främst för att beakta ändringarna av gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de berörda medlemsstaterna har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG.

(6)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/314 (7) efter det att Nederländerna hade anmält ett nytt utbrott av högpatogen aviär influensa i provinsen Groningen i den medlemsstaten. Nederländerna meddelade kommissionen också att landet efter det utbrottet hade vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt den smittade fjäderfäanläggningen.

(7)

Sedan den senaste ändringen av genomförandebeslut (EU) 2017/247 genom genomförandebeslut (EU) 2018/314 har Bulgarien till kommissionen anmält ett nytt utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på en fjäderfäanläggning i regionen Dobrich i den medlemsstaten. Därutöver har även Italien till kommissionen anmält ett nytt utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i regionen Lombardiet i den medlemsstaten.

(8)

Bulgarien och Italien meddelade också kommissionen att länderna efter dessa nyligen inträffade utbrott hade vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt de smittade fjäderfäanläggningarna i dessa medlemsstater.

(9)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Bulgarien och Italien och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i Bulgarien och Italien har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de fjäderfäanläggningar där utbrotten bekräftades.

(10)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Bulgarien och Italien snabbt fastställa de skydds- och övervakningsområden som upprättades i Bulgarien och Italien i enlighet med direktiv 2005/94/EG efter de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa i dessa medlemsstater.

(11)

Genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför uppdateras för att ta hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen i Bulgarien och Italien när det gäller högpatogen aviär influensa. Närmare bestämt bör de skydds- och övervakningsområden i Bulgarien och Italien som nu är föremål för restriktioner i enlighet med direktiv 2005/94/EG förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247.

(12)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå så att den omfattar de skydds- och övervakningsområden som upprättades i Bulgarien och i Italien i enlighet med direktiv 2005/94/EG efter de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa i dessa medlemsstater samt längden på de tillämpliga restriktionerna.

(13)

Genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/247 av den 9 februari 2017 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/696 av den 11 april 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1841 av den 10 oktober 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/314 av den 1 mars 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 60, 2.3.2018, s. 44).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för Bulgarien ska ersättas med följande:

Medlemsstat: Bulgarien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

30.3.2018”

b)

Posten för Italien ska ersättas med följande:

Medlemsstat: Italien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Det område i de delar av regionen Lombardiet (ADNS 18/0001) som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS84 dec. koordinater N45.561533 E9.752275

28.3.2018”

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för Bulgarien ska ersättas med följande:

Medlemsstat: Bulgarien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

30.3.2018–8.4.2018

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018”

b)

Posten för Italien ska ersättas med följande:

Medlemsstat: Italien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Det område i de delar av regionen Lombardiet (ADNS 18/0001) som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS84 dec. koordinater N45.561533 E9.752275

29.3.2018–6.4.2018

Det område i de delar av regionen Lombardiet (ADNS 18/0001) som ligger utanför det område som anges som skyddsområde och inom en radie av tio km med centrum i WGS84 dec. koordinater N45.561533 E9.752275

6.4.2018”


Top