Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Kommissionens beslut (EU) 2018/229 av den 12 februari 2018 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG samt om upphävande av kommissionens beslut 2013/480/EU [delgivet med nr C(2018) 696]Text av betydelse för EES.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/1


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2018/229

av den 12 februari 2018

om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG samt om upphävande av kommissionens beslut 2013/480/EU

[delgivet med nr C(2018) 696]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (1), särskilt avsnitt 1.4.1 ix i bilaga V, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster i syfte att uppnå en god ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Medlemsstaterna ska också skydda och förbättra alla konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i syfte att uppnå en god ekologisk potential och en god kemisk ytvattenstatus.

(2)

För definitionen av ett av de viktigaste miljömålen för direktiv 2000/60/EG, dvs. god ekologisk status, föreskrivs i direktivet ett förfarande för att garantera jämförbarheten mellan medlemsstaternas biologiska övervakningsresultat och klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem. Medlemsstaternas biologiska övervakningsresultat och klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem jämförs genom ett interkalibreringsnät bestående av övervakningsstationer i alla medlemsstater och i alla unionens ekoregioner. Enligt direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna samla in nödvändig information (i den mån det är möjligt) för de stationer som ingår i interkalibreringsnätet, så att det blir möjligt att bedöma om klassificeringarna i de nationella övervakningssystemen överensstämmer med de normativa definitionerna i avsnitt 1.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG. För att interkalibreringen ska kunna utföras är medlemsstaterna indelade i geografiska interkalibreringsgrupper, som består av grupper av medlemsstater som delar vissa typer av ytvattenförekomster, enligt avsnitt 2 i bilagan till kommissionens beslut 2005/646/EG (2).

(3)

Enligt direktiv 2000/60/EG bör interkalibreringsförfarandet avse biologiska faktorer och klassificeringsresultaten från de nationella övervakningssystemen bör jämföras mellan medlemsstaterna för varje biologisk faktor och för var och en av de gemensamma typerna av ytvattenförekomster och det bör säkerställas att resultaten överensstämmer med de normativa definitionerna i avsnitt 1.2 i bilaga V till direktivet.

(4)

Kommissionen har stött tre faser av interkalibreringsförfarandet genom gemensamma forskningscentrumet. I enlighet med den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten utarbetades fyra vägledningsdokument (nr 6 (3), 14 (två versioner (4)) och 30 (5)) för att underlätta interkalibreringsförfarandet. De ger en översikt över de viktigaste principerna för interkalibreringen och alternativ för att utföra förfarandet samt tidsramar och rapporteringskrav. De innehåller också ett förfarande för anpassning av nya eller reviderade nationella klassificeringsmetoder till den harmoniserade definitionen för god ekologisk status.

(5)

År 2007 hade kommissionen mottagit interkalibreringsresultat för ett antal biologiska kvalitetsfaktorer. De fördes in i kommissionens beslut 2008/915/EG (6), i vilket det anges de värden för klassgränser som medlemsstaterna bör använda för klassificeringarna i de nationella övervakningssystemen. Resultaten av den första fasen av interkalibreringsförfarandet var ofullständiga eftersom inte alla biologiska kvalitetsfaktorer omfattades. Det var emellertid nödvändigt att anpassa de tillgängliga resultaten av interkalibreringsförfarandet för att kunna informera om de första åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten i enlighet med artiklarna 11 och 13 i direktiv 2000/60/EG.

(6)

För att täppa till luckorna och förbättra interkalibreringsresultatens jämförbarhet i tid för den andra omgången förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 2015 inledde kommissionen en andra fas av interkalibreringsförfarandet. Resultaten av den andra fasen av interkalibreringen fördes in i kommissionens beslut 2013/480/EU (7). Resultaten visar att i vissa fall var interkalibreringen ofullständig. För vissa geografiska interkalibreringsgrupper och biologiska kvalitetsfaktorer finns det inga interkalibreringsresultat som kan föras in i beslutet.

(7)

En tredje fas av interkalibreringsförfarandet krävdes därför för att täppa till luckorna och förbättra interkalibreringsresultatens jämförbarhet i tid för den tredje omgången förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 2021. Resultaten från den tredje fasen av interkalibreringsförfarandet har förts in i bilagan till detta beslut.

(8)

I bilagan till detta beslut redogörs för resultaten av interkalibreringsförfarandet. Beträffande de resultat som anges i bilagans del 1 har alla steg i interkalibreringsförfarandet som anges i vägledningsdokumentet slutförts. I bilagans del 2 anges de nationella klassificeringsmetoder och respektive gränsvärden för vilka det inte har varit möjligt att slutföra någon jämförelse på grund av att det är fråga om olika typer, olika typer av belastning och olika bedömningskoncept. Då resultaten i bilagans del 1 och del 2 överensstämmer med de normativa definitionerna i avsnitt 1.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG bör respektive gränsvärden användas för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem.

(9)

Om vattenförekomster som motsvarar de interkalibrerade typerna definieras som konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2000/60/EG, bör medlemsstaterna tillåtas att använda de resultat som presenteras i bilagan till detta beslut, med beaktande av fysiska modifieringar och relaterad vattenanvändning, för att härleda god ekologisk potential, i enlighet med de normativa definitionerna i avsnitt 1.2.5 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG.

(10)

Medlemsstaterna bör tillämpa resultaten av interkalibreringen på sina nationella klassificeringssystem för att fastställa gränserna mellan hög och god status och mellan god och måttlig status för alla sina nationella typer.

(11)

De uppgifter som blir tillgängliga genom det upprättande av övervakningsprogram som föreskrivs i artikel 8 i direktiv 2000/60/EG och översynen och uppdateringen av avrinningsdistriktens karakteristika enligt artikel 5 i direktivet kan ge nya belägg som kan leda till en anpassning till de vetenskapliga och tekniska framstegen för medlemsstaternas övervaknings- och klassificeringssystem. Medlemsstaterna får också utveckla nya nationella klassificeringsmetoder som omfattar de biologiska kvalitetsfaktorer och motsvarande gränsvärden för vilka överensstämmelsen med de normativa definitionerna i avsnitt 1.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG bör bedömas. Detta kan leda till att det görs en översyn av resultaten från interkalibreringsförfarandet för att täppa till luckor och förbättra interkalibreringsresultatens jämförbarhet, vilket i sin tur kan leda till att det görs en aktualisering av resultaten i bilagan till detta beslut.

(12)

Beslut 2013/480/EU bör därför upphöra att gälla och ersättas med ett nytt beslut.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid tillämpning av avsnitt 1.4.1 iii i bilaga V till direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna i klassificeringarna i sina övervakningssystem använda de värden för klassgränser som anges i del 1 i bilagan till detta beslut.

2.   Om en bedömning av jämförbarheten för en biologisk kvalitetsfaktor inte har slutförts inom en geografisk interkalibreringsgrupp ska medlemsstaterna, för tillämpningen av avsnitt 1.4.1 iii i bilaga V till direktiv 2000/60/EG för klassificeringarna i sina övervakningssystem använda de metoder och värden för klassgränser som anges i del 2 i bilagan till detta beslut.

3.   Medlemsstaterna får använda de metoder och värden för klassgränser som anges i bilagan till detta beslut för att fastställa god ekologisk potential för vattenförekomster som definierats som konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 2

Beslut 2013/480/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2005/646/EG av den 17 augusti 2005 om upprättande av ett register över övervakningsstationer som bildar ett interkalibreringsnät i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 243, 19.9.2005, s. 1).

(3)  Gemensam genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), vägledningsdokument nr 6 om vägledning för inrättandet av interkalibreringsnätet och processen för interkalibreringsförfarandet (Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise), Europeiska gemenskaperna, 2003, ISBN 92-894-5126–2.

(4)  Gemensam genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), vägledningsdokument nr 14 om interkalibreringsprocessen 2004–2006 (Guidance document on the Intercalibration Process 2004–2006), ISBN 92-894-9471–9.

Gemensam genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), vägledningsdokument nr 14 om interkalibreringsprocessen 2008–2011 (Guidance document on the Intercalibration Process 2004–2006), ISBN 978-92-79–18997–5.

(5)  Förfarande för att anpassa nya eller aktualiserade klassificeringsmetoder till resultaten av ett avslutat interkalibreringsförfarande, vägledningsdokument nr 30. Teknisk rapport 2015–085, ISBN: 978-92-79–38434–9.

(6)  Kommissionens beslut 2008/915/EG av den 30 oktober 2008 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 332, 10.12.2008, s. 20).

(7)  Kommissionens beslut 2013/480/EU av den 20 september 2013 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och om upphävande av beslut 2008/915/EG (EUT L 266, 8.10.2013, s. 1).


BILAGA

Denna bilagas del 1 innehåller resultaten av de delar av interkalibreringsförfarandet för vilka interkalibreringen har slutförts och motsvarande gränsvärden.

Del 2 innehåller nationella metoder och motsvarande gränsvärden som är förenliga med den normativa definition som anges i avsnitt 1.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG, men för vilka det inte har varit tekniskt möjligt att slutföra någon jämförelse inom en geografisk interkalibreringsgrupp på grund av att det är fråga om olika typer, olika typer av belastning och olika bedömningskoncept.

-- DEL 1 --

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Alpina floder

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Avrinningsområde (km2)

Höjd (m.ö.h.) och geomorfologi

Alkalinitet

Flödesregim

R-A1

Prealpin, liten till medelstor, hög höjd, kalkhaltig

10–1 000

800–2 500  m (tillrinning), stenblock/kullersten

Hög (men inte extremt hög) alkalinitet

 

R-A2

Liten till medelstor, hög höjd, kiselhaltig

10–1 000

500–1 000  m (max. höjd för tillrinning 3 000  m, medel 1 500  m), stenblock

Ej kalkhaltig (granit, metamorf), måttlig till låg alkalinitet

Flöde betingat av snö/glaciär

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ R-A1:

Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Slovenien

Typ R-A2:

Österrike, Frankrike, Italien, Spanien

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPINA FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ R-A1

 

 

 

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – bentiska evertebrater [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Frankrike

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Tyskland

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italien

MacrOper, baserat på STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – bentiska evertebrater [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Frankrike (Alperna)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Frankrike (Pyrenéerna)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italien

MacrOper, baserat på STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Spanien

Iberian BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPINA FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Typ och land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ R-A1

 

 

 

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italien

Gemensamt metriskt interkalibreringsindex (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Floder i Centraleuropa/Östersjöområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Avrinningsområde (km2)

Höjd och geomorfologi

Alkalinitet (meq/l)

R-C1

Liten, lågland, kiselhaltig sand

10–100

Lågland, dominerat av sandsubstrat (liten partikelstorlek), 3–8 m bred (bräddfull storlek)

> 0,4

R-C2

Liten, lågland, kiselhaltigt berg

10–100

Lågland, berggrundsmaterial

3–8 m bred (bräddfull storlek)

< 0,4

R-C3

Liten, medelhöjd, kiselhaltig

10–100

Medelhöjd, berggrund (granit) – grussubstrat, 2–10 m bred (bräddfull storlek)

< 0,4

R-C4

Medelstor, lågland, blandad

100–1 000

Lågland, sand- till grussubstrat, 8–25 m bred (bräddfull storlek)

> 0,4

R-C5

Stor, lågland, blandad

1 000 –10 000

Lågland, barbzon, variation i hastighet, max. höjd i tillrinning: 800 m.ö.h., > 25 m bred (bräddfull storlek)

> 0,4

R-C6

Liten, lågland, kalkhaltig

10–300

Lågland, grussubstrat (kalksten), bred 3–10 m (bräddfull storlek)

> 2

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ R-C1:

Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Tyskland, Danmark, Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige, Förenade kungariket

Typ R-C2:

Spanien, Frankrike, Irland, Sverige, Förenade kungariket.

Typ R-C3:

Österrike, Belgien (Vallonien), Tjeckien, Tyskland, Polen, Spanien, Sverige, Frankrike, Luxemburg, Förenade kungariket.

Typ R-C4:

Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige, Förenade kungariket.

Typ R-C5:

Belgien (Vallonien), Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland. Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige, Förenade kungariket.

Typ R-C6:

Belgien (Vallonien), Danmark, Estland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Polen, Lettland, Litauen, Luxemburg, Sverige, Förenade kungariket.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – bentiska evertebrater

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

Flamländskt multimetriskt makroevertebratindex (MMIF)

0,90

0,70

Belgien (Vallonien)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(typ R-C1)

0,97

(typerna R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(typ R-C1)

0,74

(typerna R-C3, R-C5, R-C6)

Tjeckien

Tjeckiskt system för ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av bentiska makroevertebrater

0,80

0,60

Danmark.

Danskt faunaindex för vattendrag (DSFI)

1,00

0,71

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – makroevertebrater i floder

0,90

0,70

Tyskland

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Frankrike

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irland

Kvalitetsmärkning (Q-värde)

0,85

0,75

Italien

MacrOper, baserat på STAR_ICM indexberäkning

0,96

0,72

Lettland

Lettiskt makroevertebratindex (LMI)

0,92

0,72

Litauen

Litauiskt makroevertebratindex för floder

0,80

0,60

Luxemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90–333 och XP T 90–388

0,96

0,72

Nederländerna

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polen

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (typ R-C1)

0,72 (typ R-C1)

Spanien

METI

0,93

0,70

Sverige

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Förenade kungariket

Klassificeringsverktyg för evertebrater i floder (RICT)

0,97

0,86

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Österrikiskt makrofytindex för floder (AIM)

RC-3

0,875

0,625

Belgien (Flandern)

MAFWAT – flamländskt makrofytbedömningssystem

R-C1

0,80

0,60

Belgien (Vallonien)

IBMR-WL – biologiskt makrofytindex för floder (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Tjeckien

Bedömningsmetod för ytvattenförekomster i Tjeckien med hjälp av makrofyter som biologisk kvalitetsfaktor

R-C3 (nationell typ 1)

0,83

0,67

R-C3 (nationell typ 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danmark.

DSPI – Danskt växtindex för vattendrag

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Tyskland

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Frankrike

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière French standard NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irland

MTR – IE – Genomsnittlig trofirankning

R-C4

0,74

0,62

Italien

IBMR – IT – Biologiskt makrofytindex för floder

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litauen

Litauiskt makrofytindex för floder

R-C4

0,61

0,41

Lettland

Lettisk makrofytbedömningsmetod

R-C4

0,75

0,55

Luxemburg

IBMR – LU – Biologiskt makrofytindex för floder

R-C3, R-C4, R-C5 och R-C6

0,89

0,79

Nederländerna

Reviderad metod för bedömning av floder i Nederländerna med hjälp av makrofyter

R-C1 och R-C

0,80

0,60

Polen

MIR – makrofytindex för floder

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Förenade kungariket

LEAFPACS 2 för floder

R-C1, R-C3 och R-C4 (*1)

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

Alla typer, höjd < 500 m

0,70

0,42

Alla typer, höjd > 500 m

0,71

0,43

Belgien (Flandern)

Förhållande mellan föroreningskänsliga och föroreningstoleranta kiselalger (PISIAD)

Alla typer

0,80

0,60

Belgien (Vallonien)

IPS (Coste, i Cemagref, 1982) Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Alla typer

0,98

0,73

Tjeckien

Tjeckiskt bedömningssystem för floder baserat på fytobentos

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estland

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Alla typer

0,85

0,70

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Alla typer

0,94

0,78

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irland

Reviderad form av trofiskt kiselalgsindex (TDI)

Alla typer

0,93

0,78

Italien

Gemensamt metriskt interkalibreringsindex (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Alla typer

0,89

0,70

Irland

Reviderad form av trofiskt kiselalgsindex (TDI)

Alla typer

0,93

0,78

Litauen

Litauiskt index för fytobentos

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (låg alkalinitet)

0,98

0,78

R-C4 (hög alkalinitet), R-C5 och R-C6

0,99

0,78

Nederländerna

KRW Maatlat

Alla typer

0,80

0,60

Polen

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (kiselalgsindex för floder)

Alla typer

0,80

0,58

Spanien

Multimetriskt kiselalgsindex (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Sverige

Svenska bedömningsmetoder, föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2008:1) baserade på Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Alla typer

0,89

0,74

Förenade kungariket

Bedömning av floders ekologiska status med hjälp av kiselalger (DARLEQ 2)

Alla typer

1,00

0,75

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Östeuropa – floder

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Ekoregion

Avrinningsområde (km2)

Höjd (m.ö.h.)

Geologi

Substrat

R-E1a

Karpaterna: liten till medelstor, medelhöjd

10

10–1 000

500–800

Blandat

 

R-E1b

Karpaterna: liten till medelstor, medelhöjd

10

10–1 000

200–500

Blandat

 

R-E2

Slättland: medelstor, lågland

11 och 12

100–1 000

< 200

Blandat

Sand och silt

R-E3

Slättland: stor, lågland

11 och 12

> 1 000

< 200

Blandat

Sand, silt och grus

R-E4

Slättland: medelstor, medelhöjd

11 och 12

100–1 000

200–500

Blandat

Sand och grus

R-EX4

Stor, medelhöjd

10, 11 och 12

> 1 000

200–500

Blandat

Grus och stenblock

R-EX5

Slättland: liten, lågland

11 och 12

10–100

< 200

Blandat

Sand och silt

R-EX6

Slättland: liten, medelhöjd

11 och 12

10–100

200–500

Blandat

Grus

R-EX7

Balkantyp: liten, kalkhaltig, medelhöjd

5

10–100

200–500

Kalkhaltig

Grus

R-EX8

Balkantyp: liten till medelstor, kalkhaltig karstkälla

5

10–1 000

 

Kalkhaltig

Grus, sand och silt

Länder som delar interkalibrerade typer:

R-E1a:

Bulgarien, Tjeckien, Rumänien, Slovakien

R-E1b:

Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Slovakien

R-E2:

Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Slovakien, Slovenien

R-E3:

Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Slovakien, Slovenien

R-E4:

Österrike, Tjeckien, Bulgarien, Ungern, Rumänien, Slovakien, Slovenien

R-EX4:

Tjeckien, Rumänien, Slovakien

R-EX5:

Ungern, Rumänien, Slovenien, Slovakien

R-EX6:

Ungern, Rumänien, Slovenien

R-EX7:

Slovenien

R-EX8:

Slovenien

RESULTAT FÖR FLODER I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – bentiska evertebrater

R-E4

0,80

0,60

Bulgarien

IBI (BG) (Irländskt biotiskt index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Tjeckien

Tjeckiskt system för ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av bentiska makroevertebrater

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ungern

Ungerskt multimetriskt makroevertebratindex

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumänien

Bedömningsmetod för vattenförekomsters ekologiska status baserat på makroevertebrater

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovakien

Slovakisk bedömning av bentiska evertebrater i floder

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

RESULTAT FÖR FLODER I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Österrikiskt makrofytindex för floder (AIM)

R-E4

0,875

0,625

Bulgarien

Referensindex

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Tjeckien

Bedömningsmetod för ytvattenförekomster i Tjeckien med hjälp av makrofyter som biologisk kvalitetsfaktor

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Tjeckien

Bedömningsmetod för ytvattenförekomster i Tjeckien med hjälp av makrofyter som biologisk kvalitetsfaktor

R-E4

0,770

0,560

Ungern

Referensindex

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumänien

Rumänskt makrofytbaserat bedömningssystem för floder (Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 och R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Alla typer: 0,625

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovakien

Biologiskt makrofytindex för floder (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

RESULTAT FÖR FLODER I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – fytobentos

R-E4

0,70

0,42

Bulgarien

Ekologisk statusbedömning av floder i Bulgarien baserat på IPS kiselalgsindex

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (nationell typ R2, R4)

0,85 (nationell typ R7, R8)

0,66 (nationell typ R2, R4)

0,64 (nationell typ R7, R8)

Tjeckien

Bedömningssystem för floder baserat på fytobentos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Ungern

Ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av kiselalger

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumänien

Rumänsk nationell bedömningsmetod för floders ekologiska status på grundval av fytobentos (kiselalger) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovakien

Ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av fytobentos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Floder i Medelhavsområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Avrinningsområde (km2)

Geologi

Flödesregim

R-M1

Små vattendrag i Medelhavsområdet

< 100

Blandad (utom kiselhaltig)

Mycket säsongsmässig

R-M2

Medelstora vattendrag i Medelhavsområdet

100–1 000

Blandad (utom kiselhaltig)

Mycket säsongsmässig

R-M4

Vattendrag i bergstrakter i Medelhavsområdet

 

Ej kiselhaltig

Mycket säsongsmässig

R-M5

Tillfälliga vattendrag

 

 

Tillfällig

Länder som delar interkalibrerade typer:

R-M1:

Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien.

R-M2:

Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien.

R-M4:

Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien.

R-M5:

Cypern, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Typ och land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

R-M1

 

 

 

Frankrike

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grekland

Grekiskt utvärderingssystem-2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italien

MacrOper (baserat på STAR metriskt interkalibreringsindex ICMi)

0,970

0,720

Portugal

Biologisk kvalitetsbedömningsmetod för floder – bentiska evertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,870 (typ 1)

0,678 (typ 1)

0,850 (typ 3)

0,686 (typ 3)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberiska arbetsgruppen för biologisk övervakning (IBMWP)

0,845

0,698

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index baserat på kvantitativa data (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgarien

IBI (BG) (Irländskt biotiskt index (BG))

0,800

0,600

Frankrike

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grekland

Grekiskt utvärderingssystem-2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italien

MacrOper (baserat på STAR metriskt interkalibreringsindex ICMi)

0,940

0,700

Portugal

Biologisk kvalitetsbedömningsmetod för floder – bentiska evertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,830 (typ 2)

0,693 (typ 2)

0,880 (typ 4)

0,676 (typ 4)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberiska arbetsgruppen för biologisk övervakning (IBMWP)

0,845

0,698

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index baserat på kvantitativa data (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cypern

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Frankrike

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grekland

Grekiskt utvärderingssystem-2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italien

MacrOper (baserat på STAR metriskt interkalibreringsindex ICMi)

0,940

0,700

Spanien

Iberiska arbetsgruppen för biologisk övervakning (IBMWP)

0,840

0,700

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index baserat på kvantitativa data (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cypern

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grekland

Grekiskt utvärderingssystem-2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italien

MacrOper (baserat på STAR metriskt interkalibreringsindex ICMi)

0,970

0,730

Portugal

Biologisk kvalitetsbedömningsmetod för floder – bentiska evertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,973 (typ 5)

0,705 (typ 5)

0,961 (typ 6)

0,708 (typ 6)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberiska arbetsgruppen för biologisk övervakning (IBMWP)

0,830

0,630

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index baserat på kvantitativa data (IMMi-T)

0,830

0,620

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Typ och land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgarien (R-M1 och R-M2)

RI (BG) (Reference Index (BG))

0,640

0,350

Cypern

IBMR – biologiskt makrofytindex för floder

0,795

0,596

Frankrike

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière French standard NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grekland

IBMR – biologiskt makrofytindex för floder

0,750

0,560

Italien

IBMR – biologiskt makrofytindex för floder

0,900

0,800

Portugal

IBMR – biologiskt makrofytindex för floder

0,920

0,690

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spanien

IBMR – biologiskt makrofytindex för floder

0,950

0,740

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Typ och land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

R-M1

 

 

 

Bulgarien

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,820

0,630

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grekland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Italien

Gemensamt metriskt interkalibreringsindex (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,970 (typ 1)

0,730 (typ 1)

0,910 (typ 3)

0,680 (typ 3)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgarien

IPDS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,820

0,630

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grekland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982))

0,910 (typ 2)

0,680 (typ 2)

0,970 (typ 4)

0,730 (typ 4)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cypern

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grekland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cypern

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugal

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,800 (typ 5)

0,651 (typ 5)

0,940 (typ 6)

0,700 (typ 6)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Floder i norra Europa

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Avrinningsområden

av sträcka (km2)

Höjd och geomorfologi

Alkalinitet

(meq/l)

Organiskt material

(mg Pt/l)

R-N1

Liten, lågland, kiselhaltig, måttlig alkalinitet

10–100

< 200 m.ö.h. eller under den högsta kustlinjen

0,2 –1

< 30

(< 150 i Irland)

R-N3

Liten/medelstor, lågland, organisk, låg alkalinitet

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Medelstor, lågland, kiselhaltig, måttlig alkalinitet

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

Liten, medelhöjd, kiselhaltig, låg alkalinitet

10–100

Mellan lågland och högland

< 0,2

< 30

R-N9

Liten/medel, medelhöjd, kiselhaltig, låg alkalinitet, organisk (humus)

10–1 000

Mellan lågland och högland

< 0,2

> 30

Länder som delar interkalibrerade typer:

R-N1:

Finland, Irland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

R-N3:

Finland, Irland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

R-N4:

Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

R-N5:

Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

R-N9:

Finland, Norge, Sverige.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater (metoder som reagerar på tillförsel av organiskt material och generell påverkan)

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Finland

Finsk reviderad bedömningsmetod för evertebrater i floder

0,80

0,60

Irland

Kvalitetsmärkning (Q-värde)

0,85

0,75

Norge

ASPT

0,99

0,87

Sverige

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Förenade kungariket

Klassificeringsverktyg för evertebrater i floder (RICT)

0,97

0,86

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater (metoder som reagerar på försurning)

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Följande resultat gäller för klara flodtyper med låg alkalinitet

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Norge

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (försurning av vattendrag)

0,675

0,515

Förenade kungariket – Skottland

WFD-AWIC

0,910

0,830

Förenade kungariket – England och Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Följande resultat gäller för humösa flodtyper med låg alkalinitet

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Sverige

MISA: Multimetric Index for Stream Acidification – multimetriskt surhetsindex för vattendrag baserat på bottenfauna

0,550

0,400

Förenade kungariket

WFD-AWIC

0,930

0,830

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Typ och land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

R-N3 och R-N9

 

 

 

Finland

Trofiskt index (TIc)

0,889

0,610

Sverige

Trofiskt index (TIc)

0,889

0,610

Norge

Trofiskt index (TIc)

0,889

0,610

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Finland

Finsk metod för fytobentos i floder

0,80

0,60

Sverige

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Irland

Reviderad form av trofiskt kiselalgsindex (TDI)

0,93

0,78

Förenade kungariket

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norge

Perifytonindex över trofisk status (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vattenkategori

Floder

Geografiska interkalibreringsgrupper

Alla

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

Översikt över regionala grupper som har fastställts för interkalibrering av fisk i floder

Låglands–inlandsgruppen  – Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Litauen, Luxemburg, Förenade kungariket (England och Wales), Polen, Lettland, Estland, Danmark, Ungern

Norra gruppen  – Finland, Irland, Sverige, Förenade kungariket (Skottland och Nordirland), Norge

Alpina bergsgruppen  – Österrike, Frankrike, Tyskland, Slovenien, Italien

Mediterrana/södra atlantiska gruppen  – Portugal, Spanien, Italien, Grekland, Bulgarien

Donaugruppen  – Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Bulgarien.

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Låglands-inlandsgruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Belgien (Flandern)

IBI, uppströms och lågland

0,850

0,650

Belgien (Vallonien)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge av 12.10.2012) Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Frankrike

FBI (Fiskbaserat index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Tyskland

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Lettland

Lettlands fiskindex

0,880

0,660

Litauen

Litauens flodfiskindex

0,940

0,720

Luxemburg

Fransk klassificering DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Nederländerna

NLFISR

0,800

0,600

Polen

EFI+PL index

0,800

0,600

Norra gruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Finland

Finskt fiskindex (FiFi) – typ L2

0,665

0,499

Finland

Finskt fiskindex (FiFi) – typ L3

0,658

0,493

Finland

Finskt fiskindex (FiFi) – typ M1

0,709

0,532

Finland

Finskt fiskindex (FiFi) – typ M2

0,734

0,550

Finland

Finskt fiskindex (FiFi) – typ M3

0,723

0,542

Irland

Irlands fiskklassificeringssystem 2 (FCS2)

0,845

0,540

Sverige

Svensk metod VIX

0,739

0,467

Förenade kungariket – Nordirland

IR_FCS2

0,845

0,540

Förenade kungariket – Skottland

FCS2 Skottland

0,850

0,600

Mediterrana gruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Grekland

Grekiskt fiskindex (HeFI)

0,800

0,600

Portugal

F-IBIP – Fiskbaserat index för biotisk integritet för vattendrag där det går att vada

0,850

0,675

Spanien

IBIMED – typ T2

0,816

0,705

Spanien

IBIMED – typ T3

0,929

0,733

Spanien

IBIMED – typ T4

0,864

0,758

Spanien

IBIMED – typ T5

0,866

0,650

Spanien

IBIMED – typ T6

0,916

0,764

Alpina gruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

FIA

0,875

0,625

Frankrike

FBI (Fiskbaserat index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Tyskland

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italien

NISECI-indexet (nytt index för fiskbestånds ekologiska status)

0,800

0,520

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Donaugruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Bulgarien

TsBRI (Typspecifikt bulgariskt fiskindex)

0,860

0,650

Tjeckien

Tjeckisk multimetrisk metod CZI

0,780

0,585

Rumänien

EFI+ europeiskt fiskindex (karpfiskar)

0,939

0,700

Rumänien

EFI+ European Fish Index (salmonid type) – europeiskt fiskindex (laxfiskar)

0,911

0,755

Slovakien

Slovakiens fiskindex (FIS)

0,710

0,570

Vattenkategori

Floder

Geografiska interkalibreringsgrupper

Alla – Mycket stora floder

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av flod

Avrinningsområde av sträcka (km2)

Alkalinitet (meq/l)

R-L1

Mycket stora floder, låg alkalinitet

> 10 000

< 0,5

R-L2

Mycket stora floder, medelhög till hög alkalinitet

> 10 000

> 0,5

Länder som delar interkalibrerade typer:

R-L1:

Finland, Norge, Sverige.

R-L2:

Österrike, Belgien (Flandern), Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige.

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MYCKET STORA FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – bentiska evertebrater (stora alpina floder)

0,80

0,60

Österrike

Slovakisk bedömning av bentiska evertebrater i stora floder (stora låglandsfloder)

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

Flamländskt multimetriskt makroevertebratindex (MMIF)

0,90

0,70

Bulgarien

mRBA – reviderad snabb biologisk bedömning

0,80

0,60

Kroatien

Ekologisk statusbedömning av mycket stora floder med hjälp av bentiska evertebrater

0,80

0,60

Tjeckien

Tjeckiskt system för ekologisk statusbedömning av djupa floder med hjälp av bentiska makroevertebrater

0,80

0,60

Tyskland

Tysklands PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – makroevertebrater i stora floder

0,90

0,70

Spanien

IBMWP – iberiska arbetsgruppen för biologisk övervakning

0,79

0,48

Finland

Finsk reviderad bedömningsmetod för evertebrater i floder

0,80

0,60

Ungern

Ungern HMMI_II – Ungerskt multimetriskt makroevertebratindex för stora floder och mycket stora floder

0,80

0,60

Italien

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – floder i Medelhavsområdet

0,94

0,70

Italien

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – floder i andra områden än Medelhavsområdet

0,96

0,72

Litauen

Litauiskt makroevertebratindex för floder

0,80

0,60

Lettland

LRMI – Lettiskt makroevertebratindex för stora floder

0,88

0,63

Nederländerna

WFD – metriskt index för naturliga vattentyper

0,80

0,60

Norge

Norge ASPT – genomsnittligt resultat per taxon

0,99

0,87

Polen

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumänien

ECO-BENT – Bedömningsmetod för vattenförekomsters ekologiska status baserat på makroevertebrater

0,79

0,53

Sverige

Genomsnittligt resultat per taxon (ASPT) och DJ-indexet

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovakien

Slovakisk bedömning av bentiska evertebrater i stora floder

0,80

0,60

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MYCKET STORA FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

German PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

German PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulgarien

German PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Kroatien

HRPI – Ungerskt index för fytoplankton i floder

0,80

0,60

Tjeckien

Tjeckien – Bedömningsmetod för floders ekologiska status baserat på fytoplankton

0,80

0,60

Tyskland

Tyskland PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Estland

EST_PHYPLA_R – Estniskt index för fytoplankton i stora floder

0,85

0,65

Ungern

HRPI – Ungerskt index för fytoplankton i floder

0,80

0,60

Litauen

Tyskt PhytoFluss-Index för låglandsfloder av typ 15.2

0,80

0,60

Lettland

Lettiskt index för fytoplankton i stora floder

0,80

0,60

Polen

IFPL-mätmetoden – Metod för bedömning av stora floder med hjälp av fytoplankton

1,08

0,92

Rumänien

ECO-FITO – Bedömningsmetod för vattenförekomsters ekologiska status baserat på fytoplankton

0,92

0,76

Slovakien

Fytoplankton – SK – Slovakisk metod för bedömning av fytoplankton i stora floder

0,80

0,60

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MYCKET STORA FLODER

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

R-L1

 

 

 

Finland

Finsk metod för fytobentos i floder

0,80

0,60

Sverige

Bentiska alger i rinnande vatten – kiselalganalys

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer – fytobentos

0,85

0,57

Bulgarien

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Tjeckien

Bedömningssystem för floder baserat på fytobentos

0,80

0,60

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – fytobentos i floder

0,83

0,64

Frankrike

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, April 2016. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spanien

IPS (Coste, i Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Kroatien

Ekologisk statusbedömningssystem för fytobentos i floder med hjälp av kiselalger

0,8

0,61

Ungern

Ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av kiselalger

0,762

0,60

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini &Sollazzo 2009)

0,89 (nationell typ C)

0,70 (nationell typ C)

0,82 (nationell typ M3)

0,62 (nationell typ M3)

Nederländerna

KRW-metriek – index för naturliga vattentyper enligt vattendirektivet

0,80

0,60

Portugal

IPS – Särskilt index för föroreningskänslighet

0,90 (den nationella typen R_GRS/ Guadiana-floden)

0,67 (den nationella typen R_GRS/ Guadiana-floden)

Slovakien

Ekologisk statusbedömning av floder med hjälp av fytobentos

0,90

0,70

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Alpina sjöar

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd (meter över havet)

Medeldjup (m)

Alkalinitet (meq/l)

Sjöns storlek (km2)

L-AL3

Lågland eller medelhöjd, djup, måttlig till hög alkalinitet (alpin påverkan), stor

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Medelhöjd, grund, måttlig till hög alkalinitet (alpin påverkan), stor

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ L-AL3:

Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien och Slovenien.

Typ L-AL4:

Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPERNA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer, del B2 – fytoplankton

0,80

0,60

Frankrike

Fytoplanktonindex för sjöar (IPLAC) Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Tyskland

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italien

Italiensk bedömningsmetod för fytoplankton (IPAM)

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPERNA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

IC typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

AIM for Lakes (Austrian Index Macrophytes for lakes) – österrikiskt makrofytindex för sjöar

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Frankrike

IBML (franskt makrofytindex för sjöar) Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italien

MacroIMMI (makrofytindex för utvärdering av italienska sjöars ekologiska kvalitet)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPERNA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tyskland

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ALPERNA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Österrike

ALFI (Austrian lake fish index): multimetriskt index för bedömning av alpina sjöars ekologiska status baserat på fiskfauna.

0,80

0,60

Tyskland

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italien

Lake Fish Index (LFI) – index för insjöfisk

0,82

0,64

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Centrala/Baltiska sjöar

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd (meter över havet)

Medeldjup (m)

Alkalinitet (meq/l)

Uppehållstid (år)

L-CB1

Lågland, grund, kalkhaltig

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Lågland, mycket grund, kalkhaltig

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Länder som delar interkalibrerade typer

Typ L-CB1:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Nederländerna, Polen, Förenade kungariket.

Typ L-CB2:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Nederländerna, Polen, Förenade kungariket.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Belgien (Flandern)

Flamländsk bedömningsmetod för sjöar baserad på fytoplankton

0,80

0,60

Danmark.

Danskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – fytoplankton i sjöar

0,80

0,60

Tyskland

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irland

IE Lake Phytoplankton Index – irländskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

Lettland

Lettiskt fytoplanktonindex för sjöar

0,81

0,61

Litauen

Tyskt fytoplanktonindex (PSI)

0,81

0,61

Nederländerna

KRW-metriek – index för naturliga vattentyper enligt vattendirektivet

0,80

0,60

Polen

Fytoplanktonmetod för polska sjöar (PMPL)

0,80

0,60

Förenade kungariket

Bedömningsverktyg för fytoplankton med osäkerhetsmodul (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

IC typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Belgien (Flandern)

Flamländskt makrofytbedömningssystem

Alla typer

0,80

0,60

Danmark.

Danskt makrofytindex för sjöar

Alla typer

0,80

0,60

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – makrofyter i sjöar

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Alla typer

0,80

0,60

Lettland

Lettisk makrofytbedömningsmetod

Alla typer

0,80

0,60

Litauen

Litauiskt makrofytindex för sjöar

Alla typer

0,75

0,50

Nederländerna

KRW-metriek – index för naturliga vattentyper enligt vattendirektivet

Alla typer

0,80

0,60

Polen

Makrofytbaserad indikationsmetod för sjöar – Ecological Status Macrophyte Index ESMI (multimetriskt)

Alla typer

0,68

0,41

Förenade kungariket

LEAFPACS 2 för sjöar (*2)

Alla typer

0,80

0,66

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

God/måttlig

Belgien (Flandern)

Flamländskt multimetriskt makroevertebratindex (MMIF)

0,90

0,70

Estland

Estnisk ekologisk kvalitetsbedömning av ytvatten – makroevertebrater i sjöar

0,86

0,70

Tyskland

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Lettland

Lettiskt multimetriskt makroevertebratindex (LLMMI)

0,85

0,52

Litauen

Litauiskt makroevertebratindex för sjöar

0,74

0,50

Nederländerna

KRW-metriek – index för naturliga vattentyper enligt vattendirektivet

0,80

0,60

Förenade kungariket

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET) – övervakningsmetod baserad på puppskal från fjädermyggor

0,77

0,64

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP CENTRALEUROPA/ÖSTERSJÖOMRÅDET – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

Beskrivning av vanliga interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd (meter över havet)

Medeldjup (m)

Alkalinitet (meq/l)

Uppehållstid (år)

L-CB1

Lågland, grund, kalkhaltig

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Lågland, mycket grund, kalkhaltig

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Lågland, grund, liten, kiselhaltig (måttlig alkalinitet)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Kraftigt modifierade vattenförekomster:

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Länder som delar interkalibrerade typer

Typ L-CB1:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Nederländerna, Polen, Förenade kungariket.

Typ L-CB2:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Nederländerna, Polen, Förenade kungariket.

Typ L-CB3:

Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Lettland, Polen.

Typ L-CB4:

Tjeckien

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

God/måttlig

Tjeckien

CZ-FBI

0,870

0,619

Danmark.

Danskt fiskindex för sjöar

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Tyskland

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Frankrike

ELFI (European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Lettland

Lettiskt fiskindex för sjöar

0,76

0,57

Litauen

Litauiskt fiskindex för sjöar

0,865

0,605

Nederländerna

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polen

LFI+

0,866

0,595

Polen

LFI EN

0,804

0,557

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Östra kontinentala sjöar

Beskrivning av vanliga interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd (meter över havet)

Medeldjup (m)

Alkalinitet (meq/l)

Konduktivitet (μS/cm)

L-EC1

Lågland, mycket grund, hårt vatten

< 200

< 6

1–4

300 – 1 000

Länder som delar interkalibrerade typer

Typ L-EC1:

Bulgarien, Ungern, Rumänien

SJÖAR I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Bulgarien

HLPI – Ungerskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

Ungern

HLPI – Ungerskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

Rumänien

HLPI – Ungerskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

SJÖAR I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Hög/god

Klassgräns

God/måttlig

Klassgräns

Bulgarien

RI-BG – Ändrat referensindex

0,83

0,58

Ungern

HU-RI – Ändrat referensindex

0,89

0,67

Rumänien

MIRO – Makrofytindex för rumänska sjöar (antaget referensindex)

0,86

0,66

SJÖAR I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

God/måttlig Klassgräns

Bulgarien

HMMI_sjöar (Ungerskt multimetriskt index för makrozoobentos i sjöar

0,85

0,65

Ungern

HMMI_sjöar (Ungerskt multimetriskt index för makrozoobentos i sjöar

0,85

0,65

Rumänien

ECO-NL-BENT Rumänsk metod för bedömning av natursjöar med hjälp av bentiska evertebrater

0,93

0,60

SJÖAR I GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTEUROPA

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

OFULLSTÄNDIGA INTERKALIBRERINGSRESULTAT

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Sjöar i Medelhavsområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd

(m)

Årsmedelnederbörd (mm) och T ( oC)

Medeldjup (m)

Område (km2)

Avrinningsområde(km2)

Alkalinitet (meq/l)

L-M5/7

Reservoar, djup, stor, kiselhaltig, ”våtmark”,

< 1 000

> 800 och/eller < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Reservoar, djup, stor, kalkhaltig

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Länder som delar interkalibrerade typer

Typ L-M5/7:

Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Spanien

Typ L-M8:

Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Land och typ

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Hög/god

Klassgräns

God/måttlig

Klassgräns

LM 5/7

Frankrike

Fytoplanktonindex för sjöar (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Uppgift saknas (*3)

0,60

Grekland

Nytt system för bedömning av reservoarer i Medelhavsområdet (NMASRP).

Uppgift saknas (*3)

0,60

Italien

Ny italiensk metod (NITMET)

Uppgift saknas (*3)

0,60

Portugal

Metod för biologisk kvalitetsbedömning av reservoarer – fytoplankton (NMASRP).

Uppgift saknas (*3)

0,60

Spanien

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) – system för bedömning av reservoarer i Medelhavsområdet med hjälp av fytoplankton.

Uppgift saknas (*3)

0,58

L-M8

Cypern

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (NMASRP) – nytt system för bedömning av reservoarer i Medelhavsområdet med hjälp av fytoplankton.

Uppgift saknas (*3)

0,60

Frankrike

Fytoplanktonindex för sjöar (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Uppgift saknas (*3)

0,60

Grekland

Nytt system för bedömning av reservoarer i Medelhavsområdet (NMASRP).

Uppgift saknas (*3)

0,60

Italien

Ny italiensk metod (NITMET)

Uppgift saknas (*3)

0,60

Spanien

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) – system för bedömning av reservoarer i Medelhavsområdet med hjälp av fytoplankton.

Uppgift saknas (*3)

0,60

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Sjöar i norra Europa

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Höjd (meter över havet)

Medeldjup (m)

Alkalinitet (meq/l)

Färg

(mg Pt/l)

L-N1

Lågland, grund, måttlig alkalinitet, klar

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Lågland, grund, låg alkalinitet, klar

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Lågland, djup, låg alkalinitet, klar

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Lågland, grund, låg alkalinitet, medelhumös

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Medelhöjd, grund, låg alkalinitet, klar

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Medelhöjd, grund, låg alkalinitet, medelhumös

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Lågland, grund, måttlig alkalinitet, medelhumös

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

Typ L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irland, Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket

Typ L-N2b:

Norge, Sverige, Förenade kungariket.

Typ L-N5, L-N6a:

Norge, Sverige.

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Hög/god

Klassgräns

God/måttlig

Klassgräns

Finland

Finsk metod för bedömning av sjöar med hjälp av fytoplankton

0,80

0,60

Irland

IE Lake Phytoplankton Index – irländskt fytoplanktonindex för sjöar

0,80

0,60

Norge

Metod för klassificering av sjöars ekologiska status med hjälp av fytoplankton

0,80

0,60

Sverige

Metod för ekologisk bedömning av sjöar, kvalitetsfaktor fytoplankton

0,80

0,60

Förenade kungariket

Bedömningsverktyg för fytoplankton med osäkerhetsmodul (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makrofyter

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Alkalinitet (meq/l)

Färg (mg Pt/l)

L-N-M 101

Låg alkalinitet, klar

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

Låg alkalinitet, humös

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

Måttlig alkalinitet, klar

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

Måttlig alkalinitet, humös

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

Hög alkalinitet, klar, atlantisk undertyp

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Hög alkalinitet, humös, atlantisk undertyp

> 1,0

> 30

Typ 101, 102, 201 and 202:

Irland, Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket

Typ 301a:

Irland, Förenade kungariket.

Typ 302 a:

Irland, Förenade kungariket.

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

God/måttlig

Finland

Finskt makrofytklassificeringssystem (Finnmac)

0,8 (alla typer)

0,6 (alla typer)

Irland

Fritt makrofytindex

0,9 (alla typer)

0,68 (alla typer)

Norge

Nationellt makrofytindex (trofiindex – TIc)

Typ 101: 0,98

Typ 102: 0,96

Typ 201: 0,95

Typ 202: 0,99

Typ 101: 0,87

Typ 102: 0,87

Typ 201: 0,75

Typ 202: 0,77

Sverige

Trofiskt makrofytindex (TMI)

Typ 101: 0,93

Typ 102: 0,93

Typ 201: 0,89

Typ 202: 0,91

Typ 101: 0,80

Typ 102: 0,83

Typ 201: 0,78

Typ 202: 0,78

Förenade kungariket

LEAFPACS 2 för sjöar (*4)

0,8 (alla typer)

0,66 (alla typer)

Förenade kungariket

Fritt makrofytindex (*5)

0,9 (alla typer)

0,68 (alla typer)

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Ekoregion

Höjd

(m.ö.h.)

Alkalinitet (meq/l)

Färg (mg Pt/l)

Försurning av sjöars litoral

 

 

 

 

L-N-BF1

Lågland/medelhöjd, låg alkalinitet, klar

Uppgift saknas

< 800

0,05 –0,2

< 30

Övergödning av sjöars profundal

 

 

 

 

L-N-BF2

Ekoregion 22, låg alkalinitet, klar och humös

22

Yta > 1 km2, max. djup > 6 m

< 0,2

Uppgift saknas

Typ L-N-BF1:

Norge, Sverige, Förenade kungariket, Irland, Finland.

Typ L-N-BF2:

Finland, Sverige.

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Hög/god

God/måttlig

 

Försurning av sjöars litoral

 

 

Norge

MultiClear: Multimetriskt evertebratindex för klara sjöar

0,95

0,74

Sverige

MILA: Multimetric Index for Lake Acidification – multimetriskt surhetsindex för sjöar baserat på bottenfauna

0,85

0,60

Förenade kungariket

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric) – surhetsindex för sjöar baserat på makroevertebrater

0,86

0,70

 

Övergödning av sjöars profundal

 

 

Finland

Finsk reviderad bedömningsmetod för evertebrater i sjöar (PICM)

0,80

0,60

Sverige

BQI (bentiskt kvalitetsindex)

0,84

0,67

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORRA EUROPA – SJÖAR

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Sjöns storlek (km2)

Alkalinitet (meq/l)

Färg (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktiska klara sjöar

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktiska humösa sjöar

< 5

< 0,2

30–90

Typ L-N-F1:

Irland, Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

Typ L-N-F2:

Irland, Finland, Norge, Sverige, Förenade kungariket.

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Eutrofiering

Finland

EQR4

0,80

0,60

Irland

FIL2

0,76

0,53

UK (Nordirland)

FIL2

0,76

0,53

Norge

EindexW3

0,75

0,56

Sverige

EindexW3

0,75

0,56

Försurning

Norge

AindexW5

0,74

0,55

Sverige

AindexW5

0,74

0,55

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Fytobentos, gruppöverskridande jämförelse

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering av sjö

Alkalinitet (meq/l)

Ekoregioner

HA

Sjöar med hög alkalinitet

> 1

Alperna, Centraleuropa/Östersjöområdet, Östeuropa, Medelhavsområdet

MA

Sjöar med måttlig alkalinitet

0,2 –1

Alperna, Centraleuropa/Östersjöområdet, Östeuropa, Medelhavsområdet, Nordeuropa

LA

Sjöar med låg alkalinitet

< 0,2

Norra Europa

Typ HA:

Belgien, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Sverige, Slovenien, Förenade kungariket

Typ MA:

Belgien, Finland, Irland, Italien, Rumänien, Sverige, Förenade kungariket

Typ LA:

Finland, Irland, Sverige, Förenade kungariket.

Land och typ

Nationella interkalibrerade

klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ HA

Belgien (Flandern)

Förhållande mellan föroreningskänsliga och föroreningstoleranta kiselalger (PISIAD)

0,80

0,60

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Ungern

MIL – multimetriskt index för sjöar

0,80

0,69

Irland

Lake Trophic Diatom Index (IE) – trofiskt kiselalgsindex för sjöar

0,90

0,63

Italien

Italiensk metod för bedömning av den ekologiska statusen i sjöar med hjälp av bentiska kiselalger (EPI-L)

0,75

0,5

Litauen

Litauiskt fytobentosindex för sjöar

0,63

0,47

Polen

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior) – multimetriskt kiselalgsindex för sjöar

0,91

0,76

Sverige

IPS

0,89

0,74

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Förenade kungariket

DARLEQ 2

0,92

0,70

Typ MA

Belgien (Flandern)

Förhållande mellan föroreningskänsliga och föroreningstoleranta kiselalger (PISIAD)

0,80

0,60

Finland

Finsk metod för fytobentos i sjöar

0,80

0,60

Irland

Trofiskt kiselalgsindex för sjöar (IE)

0,90

0,63

Italien

Italiensk metod för bedömning av den ekologiska statusen i sjöar med hjälp av bentiska kiselalger (EPI-L)

0,75

0,5

Rumänien

Rumänsk nationell metod för av den ekologiska statusen i natursjöar med hjälp av fytobentos (kiselalger) RO-AMLP

0,80

0,60

Sverige

IPS

0,89

0,74

Förenade kungariket

DARLEQ 2

0,93

0,66

Typ LA

Irland

Trofiskt kiselalgsindex för sjöar (IE)

0,90

0,66

Förenade kungariket

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vattenkategori

Kustvatten

Geografisk interkalibreringsgrupp

Östersjön

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Salthalt vid ytan (psu)

Salthalt vid botten

(psu)

Exponering

Isdagar

Andra egenskaper

BC1

0,5 –6 Oligohalin

1–6

Exponerat

90–150

Platser i Kvarken och Bottenhavet som sträcker sig till Skärgårdshavet (för fytoplankton exkluderas den senare och integreras i typ BC9) Påverkan av humösa substanser

BC2

6–22 Mesohalin

2–6

Mycket skyddad

 

Laguner

BC3

3–6 Oligohalin

3–6

Skyddat

90–150

Finska och estniska kusterna i Finska viken

BC4

5–8 Lägre mesohalin

5–8

Skyddat

< 90

Platser i Estland och Lettland i Rigabukten

BC5

6–8 Lägre mesohalin

6–12

Exponerat

< 90

Platser i sydöstra Östersjöområdet längs Lettlands, Litauens och Polens kuster

BC6

8–12 Medel mesohalin

8–12

Skyddat

< 90

Platser längs västra Östersjöområdet vid Sveriges södra kust och Danmarks sydöstra kust

BC7

6–8 Medel mesohalin

8–11

Exponerat

< 90

Västra polska kusten och östra tyska kusten

BC8

13–18 Övre mesohalin

18–23

Skyddat

< 90

Danska och tyska kusterna i västra Östersjöområdet

BC9

3–6 Lägre mesohalin

3–6

Måttligt exponerat till exponerat

90–150

Platser i västra Finska viken, Skärgårdshavet och Askö skärgård (enbart fytoplankton)

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ BC1:

Finland, Sverige

Typ BC2:

Tyskland

Typ BC3:

Estland, Finland

Typ BC4:

Estland, Lettland.

Typ BC5:

Lettland, Litauen

Typ BC6:

Sverige, Danmark

Typ BC7:

Tyskland, Polen

Typ BC8:

Tyskland, Danmark.

Typ BC9:

Finland, Sverige, Estland (typen är enbart relevant för fytoplankton).

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTERSJÖOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

BC7

Tyskland

Tysk fytoplanktonmetod för kustvatten

0,8

0,6

Polen

Polsk fytoplanktonmetod för kustvatten

0,8

0,6

BC8

Danmark.

Dansk fytoplanktonmetod för kustvatten

0,8

0,6

Tyskland

Tysk fytoplanktonmetod för kustvatten

0,8

0,6

Resultat för parameter som indikerar biomassa (klorofyll-a):

Land och typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Värden (μg/l)

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

BC1

Finland (yttre Kvarken)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finland (yttre Bottenhavet)

0,78

0,60

1,6

2,1

Sverige (yttre Kvarken)

0,75

0,58

1,6

2,1

Sverige (yttre Bottenhavet)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estland

0,830

0,670

2,4

3,0

Lettland

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Lettland

0,650

0,390

1,85

3,1

Litauen

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danmark.

0,78

0,62

1,36

1,72

Sverige

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estland

0,82

0,67

2,20

2,70

Finland

0,79

0,65

1,90

2,30

Sverige

0,80

0,67

1,50

1,80

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTERSJÖOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

BC3

Estland

EPI – estniskt index för fytobentos i kustvatten (makroalger och gömfröiga växter)

0,98

0,86

Finland

Djupgräns för Fucus (makroalger)

0,92

0,79

BC4

Estland

EPI – estniskt index för fytobentos (makroalger och gömfröiga växter)

0,91

0,70

Lettland

PEQI – Index för ekologisk status baserat på fytobentos

0,90

0,75

BC5

Lettland

MDFLD – Maximalt djup för spridning av rödalgen Furcellaria lumbricalis (makroalger)

0,90

0,75

Litauen

MDFLD – Litauen – Maximalt djup för spridning av rödalgen Furcellaria lumbricalis (makroalger)

0,84

0,68

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTERSJÖOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

BC1

Finland

BBI – Finskt index för bottenfauna i bräckt vatten

0,96

0,56

Sverige

BQI – Svenskt multimetriskt bentiskt kvalitetsindex (mjukbottenfauna)

0,77

0,31

BC3

Estland

ZKI – Estniskt index för samhällen av makrobottenfauna i kustvatten

0,39

0,24

Finland

BBI – Finskt index för bottenfauna i bräckt vatten

0,94

0,56

BC5

Lettland

BQI – Bentiskt kvalitetsindex

0,87

0,61

Litauen

BQI – Litauen – Bentiskt kvalitetsindex

0,94

0,81

BC6

Danmark.

Danskt kvalitetsindex version 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Sverige

BQI – Svenskt multimetriskt bentiskt kvalitetsindex (mjukbottenfauna)

0,76

0,27

BC7

Tyskland

MarBIT – marint biotiskt index

0,60

Polen

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer avseende B-makrozoobentos genom ett multimetriskt index

0,58

BC8

Danmark.

Danskt kvalitetsindex version 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Tyskland

MarBIT – marint biotiskt index

0,80

0,60

Vattenkategori

Kustvatten

Geografisk interkalibreringsgrupp

Nordostatlanten

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering

Salthalt (psu)

Tidvattenskillnad (m)

Djup (m)

Strömhastighet (knop)

Blandning

Uppehållstid (vattenutbyte)

Typ för opportunistiska blommande makroalger, sjögräs, saltängsvegetation och bentiska evertebrater

NEA 1/26

Öppet hav eller hav utan utlopp, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt

< 30

Måttlig tidvattenskillnad 1–5

< 30

Medel 1–3

Exponerat eller skyddat

Helt blandat

Dagar (till veckor i Vadehavet)

Undertyper för makroalger i intertidal zon

NEA 1/26 A2

Öppet hav, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt, tempererade vatten (vanligen > 13 oC) och hög instrålning (vanligen PAR > 29 mol/m2 dygn)

> 30

Måttlig tidvattenskillnad 1–5

< 30

Medel 1–3

Exponerat eller skyddat

Helt blandat Dagar

NEA 1/26 B21

Öppet hav eller hav utan utlopp, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt Kalla vatten (vanligen < 13 oC) och medelhög instrålning (vanligen PAR < 29 mol/m2 dygn)

> 30 I huvudsak måttlig tidvattenskillnad 1 – 5 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller skyddat

Helt blandat Dagar

Undertyper för fytoplankton

NEA 1/26a

Öppet hav, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt

> 30 Måttlig tidvattenskillnad 1–5 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller skyddat

Helt blandat Dagar

NEA 1/26b

Hav utan utlopp, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt

> 30 Måttlig tidvattenskillnad 1–5 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller skyddat

Helt blandat Dagar

NEA 1/26c

Hav utan utlopp, exponerat eller skyddat, delvis stratifierad

> 30 Liten/måttlig tidvattenskillnad < 1–5 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller skyddat

Delvis stratifierad Dagar till veckor

NEA 1/26d

Skandinavisk kust, exponerat eller skyddat, grunt

> 30 Liten tidvattenskillnad < 1 < 30

Låg < 1 Exponerat eller måttligt exponerat

Delvis stratifierad Dagar till veckor

NEA 1/26e

Uppvällningsområden, exponerat eller skyddat, euhalin, grunt

> 30 Måttlig tidvattenskillnad < 1 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller skyddat

Helt blandat Dagar

Typer av fytoplankton, makroalger, sjögräs, saltängsvegetation och bentiska evertebrater

NEA 5

Helgoland (Tyska bukten), stenigt, exponerat och delvis stratifierat

> 30

Måttlig tidvattenskillnad

< 30

Medel 1–3 Exponerat

Delvis stratifierad Dagar

NEA 3/4

Polyhalin, exponerat eller måttligt exponerat (Vadehavstyp)

Polyhalin 18–30 Måttlig tidvattenskillnad 1–5 < 30

Medel 1–3 Exponerat eller måttligt exponerat

Helt blandat Dagar

NEA 7

Djupa fjordar och havsvikssystem

> 30 Måttlig tidvattenskillnad 1–5 > 30

Låg < 1 Skyddat

Helt blandat Dagar

NEA 8a

Nordöstra Skagerrak, polyhalin, liten tidvattenskillnad, måttligt exponerat, grunt

Polyhalin 25–30 Liten tidvattenskillnad < 1 > 30

Låg < 1 Måttligt exponerat

Helt blandat Dagar till veckor

NEA 8b

Nordöstra Skagerrak, polyhalin, liten tidvattenskillnad, måttligt skyddat, grunt

Polyhalin 10–30 Liten tidvattenskillnad < 1 < 30

Låg < 1 Skyddat till måttligt exponerat

Delvis stratifierad Dagar till veckor

NEA 9

Fjord med en grund tröskel vid mynningen med ett väldigt djupt maximaldjup i den centrala bassängen med dåligt djupvattensbyte

Polyhalin 25–30 Liten tidvattenskillnad < 1 > 30

Låg < 1 Skyddat

Delvis stratifierad Veckor

NEA 10

Nordvästra Skagerrak, polyhalin, liten tidvattenskillnad, exponerat, djup

Polyhalin 25–30 Liten tidvattenskillnad < 1 > 30

Låg < 1 Exponerat

Delvis stratifierad Dagar

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ NEA1/26 för opportunistiska blommande makroalger, sjögräs, saltängsvegetation och bentiska evertebrater: Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Förenade kungariket

Typ NEA1/26 A2 makroalger i intertidal zon: Frankrike, Spanien, Portugal.

Typ NEA1/26 B21 makroalger i intertidal zon: Frankrike, Irland, Norge, Förenade kungariket

Typ NEA1/26a fytoplankton: Spanien, Frankrike, Irland, Norge, Förenade kungariket

Typ NEA1/26b fytoplankton: Belgien, Frankrike, Nederländerna, Förenade kungariket

Typ NEA1/26c fytoplankton: Tyskland, Danmark.

Typ NEA1/26d fytoplankton: Danmark.

Typ NEA1/26e fytoplankton: Portugal, Spanien.

Typ NEA 5: Tyskland

Typ NEA3/4: Tyskland, Nederländerna.

Typ NEA7: Norge, Förenade kungariket

Typ NEA8a: Norge, Sverige.

Typ NEA8b: Danmark, Sverige.

Typ NEA9: Norge, Sverige.

Typ NEA10: Norge, Sverige.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter som indikerar biomassa (klorofyll-a)

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter och parametervärden

Parametervärden anges i μg/l som värdet för 90-percentilen beräknad över den fastställda vegetationsperioden under en sexårsperiod.

Land och typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Värden (μg/l)

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

NEA 1/26a

Frankrike

0,76

0,33

4,40

10,00

Irland

0,82

0,60

9,90

15,00

Norge

0,67

0,33

2,50

5,00

Spanien (Kantabriens östkust)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spanien (Kantabriens västra–centrala kust)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spanien (kusten mot Cadiz-bukten)

0,67

0,33

5,00

10,00

Förenade kungariket

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgien

0,80

0,67

12,50

15,00

Frankrike

0,67

0,44

10,00

15,00

Nederländerna

0,67

0,44

10,00

15,00

Förenade kungariket (södra)

0,82

0,63

9,80

14,30

Förenade kungariket (norra)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Tyskland

0,67

0,44

5,0

7,5

Danmark.

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugal (iberiska kusten, kraftig uppvällning–A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugal (uppvällning–A6,A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spanien (västiberiska kusten, uppvällning)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spanien (västiberiska kusten, uppvällning – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Tyskland (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Tyskland (Vadehavet)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nederländerna (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nederländerna (Vadehavet)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nederländerna (Nordsjön)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norge

0,79

0,57

3,95

5,53

Sverige

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Öresund)

Danmark.

0,79

0,59

1,22

1,63

Sverige

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegatt och Stora Bält)

Danmark.

0,83

0,64

1,22

1,58

Sverige

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norge

0,76

0,43

3,92

6,90

Sverige

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norge

0,73

0,49

3,53

5,26

Sverige

0,71

0,46

1,39

2,14

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makroalger

Makroalger i intertidal eller subtidal zon med hårdbotten

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ NEA1/26 A2 makroalger i intertidal zon

Frankrike

CCO – Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms – täckning, karaktäristiska arter, opportunistiska arter på hårdbottnar i intertidal zon

0,80

0,60

Portugal

PMarMAT – bedömning baserad på marina makroalger

0,80

0,61

Spanien

CFR – Kvalitet på hårdbottnar

0,81

0,60

Spanien

RICQI – kvalitetsindex för hårdbottensamhällen i intertidal zon

0,82

0,60

Spanien

RSL – Reduced Species List – reducerad artlista

0,75

0,48

Typ NEA1/26 B21 makroalger i intertidal zon

Irland

RSL – Rocky Shore Reduced Species List – reducerad artlista för klippstränder

0,80

0,60

Norge

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with abundance – reducerad artlista för klippstränder, med abundans

0,80

0,60

Förenade kungariket

RSL – Rocky Shore Reduced Species List – reducerad artlista för klippstränder

0,80

0,60

Typ NEA7 makroalger i intertidal zon

 

Norge

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with abundance – reducerad artlista för klippstränder, med abundans

0,80

0,60

Förenade kungariket

RSL – Rocky Shore Reduced Species List – reducerad artlista för klippstränder

0,80

0,60

Typ NEA8a/9/10 makroalger i subtidal zon

Norge

MSMDI – Sammanvägt index för flera arters nedersta utbredningsgräns

0,80

0,60

Sverige

MSMDI – Sammanvägt index för flera arters nedersta utbredningsgräns

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makroalger

Blommande makroalger i intertidal zon med mjuk botten, indikerar abundans

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ NEA 1/26

Tyskland

OMAI– Täckning/utbredning av opportunistiska grönalger på mjuk botten i tidvattenzoner i kustvatten

0,78

0,59

Frankrike

CWOGA – Bedömning av makroalgers blomning

0,825

0,617

Irland

OGA-verktyget – bedömning av abundans av opportunistiska gröna makroalger

0,80

0,60

Förenade kungariket

OMBT – Verktyg för bedömning av makroalgblomning

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Gömfröiga växter

Sjögräs

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ NEA 1/26

Tyskland

SG – Verktyg för bedömning av sjögräs i intertidal zon i kustvatten och vatten i övergångszon

0,80

0,60

Frankrike

SBQ – Kvalitet hos sjögräsängar i kustvatten och vatten i övergångszon

0,80

0,645

Irland

Sjögräs i intertidal zon

0,80

0,61

Nederländerna

SG – Övervakning av sjögräsängar per vattenförekomst med hjälp av flygbildstolkning och fältkontroller och med specifikation av yta och täthet per art

0,80

0,60

Portugal

SQI – Kvalitetsindex för sjögräs

0,80

0,60

Förenade kungariket

Sjögräs i intertidal zon

0,80

0,61

Typ NEA 3/4

Tyskland

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nederländerna

Övervakning av sjögräsängar per vattenförekomst med hjälp av flygbildstolkning och fältkontroller och med specifikation av yta och täthet per art

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Typ NEA 1/26

Belgien

BEQI – Kvalitetsindex för bentiska ekosystem

0,80

0,60

Danmark.

Danskt kvalitetsindex (DKI)

0,80

0,60

Tyskland

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,85

0,70

Frankrike

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,77

0,53

Irland

IQI – Kvalitetsindex för infauna

0,75

0,64

Nederländerna

BEQI2 – Kvalitetsindex 2 för bentiska ekosystem

0,80

0,60

Norge

NQI – Norskt kvalitetsindex

0,72

0,63

Portugal

BAT – Verktyg för bedömning av bentos

0,79

0,58

Spanien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,77

0,63

Förenade kungariket

IQI – Kvalitetsindex för infauna

0,75

0,64

Typ NEA 3/4

Tyskland

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,85

0,70

Nederländerna

BEQI2 – Kvalitetsindex 2 för bentiska ekosystem

0,80

0,60

Typ NEA 7

Norge

NQI – Norskt kvalitetsindex

0,72

0,63

Förenade kungariket

IQI – Kvalitetsindex för infauna

0,75

0,64

Typ NEA 8b

Danmark.

Danskt kvalitetsindex (DKI)

0,84

0,68

Sverige

BQI – Svenskt multimetriskt bentiskt kvalitetsindex (mjukbottenfauna)

0,71

0,54

Typ NEA 8a/9/10

Norge

NQI – Norskt kvalitetsindex

0,82

0,63

Sverige

BQI – Svenskt multimetriskt bentiskt kvalitetsindex (mjukbottenfauna)

0,71

0,54

Vattenkategori

Kustvatten

Geografisk interkalibreringsgrupp

Medelhavsområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer (gäller endast för fytoplankton)

För bentiska evertebrater, makroalger och sjögräs gäller interkalibreringsresultaten samtliga de delar av Medelhavsområdet som respektive medlemsstats territorium omfattar

Typ

Beskrivning

Densitet (kg/m3)

Årsmedelsalthalt (psu)

Typ I

Påverkas starkt av sötvattentillförsel

< 25

< 34,5

Typ IIA Adriatiska havet

Påverkas måttligt av sötvattentillförsel (kontinental påverkan)

25–27

34,5 –37,5

Typ IIIW

Kontinentalkusten, påverkas inte av sötvattentillförsel (västra bassängen).

> 27

> 37,5

Typ IIIE

Påverkas inte av sötvattentillförsel (östra bassängen)

> 27

> 37,5

Typ Ö-W*

Ökuster (västra bassängen)

Hela intervallet

Hela intervallet

Länder som delar interkalibrerade typer:

Typ I:

Frankrike, Italien.

Typ IIA:

Frankrike, Spanien, Italien.

Typ IIA Adriatiska havet:

Italien, Slovenien.

Typ Ö-W*(inga gränsvärden finns för denna typ och interkalibrering är inte möjlig av motiverade skäl):

Frankrike, Spanien, Italien.

Typ IIIW:

Frankrike, Spanien, Italien.

Typ IIIE:

Grekland, Cypern.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter som indikerar biomassa (klorofyll-a)

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter och parametervärden

Parametervärden anges i μg/l av klorofyll-a för 90-percentilen beräknad för ett år under åtminstone en femårsperiod.

Land och typ

Ekologiska kvalitetskvoter

Värden (μg/l)

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Type II A

Frankrike

0,67

0,37

1,92

3,50

Spanien

0,67

0,37

1,92

3,50

Typ II A Adriatiska havet

Kroatien

0,82

0,61

1,70

4,00

Italien

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenien

0,82

0,61

1,70

4,00

Typ IIIW

Frankrike

0,67

0,42

1,18

1,89

Spanien

0,67

0,42

1,18

1,89

Typ IIIE

Cypern

0,66

0,37

0,29

0,53

Grekland

0,66

0,37

0,29

0,53

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makroalger

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Följande resultat gäller för den övre infralitoralzonen (3,5–0,2 m djup) på klippkuster:

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Cypern

EEI-c – ekologiskt utvärderingsindex

0,76

0,48

Frankrike

CARLIT – kartografi över litorala och övre sublitorala hårdbottensamhällen

0,75

0,60

Grekland

EEI-c – ekologiskt utvärderingsindex

0,76

0,48

Kroatien

CARLIT – kartografi över litorala och övre sublitorala hårdbottensamhällen

0,75

0,60

Italien

CARLIT – kartografi över litorala och övre sublitorala hårdbottensamhällen

0,75

0,60

Malta

CARLIT – kartografi över litorala och övre sublitorala hårdbottensamhällen

0,75

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spanien

CARLIT – kartografi över litorala och övre sublitorala hårdbottensamhällen

0,75

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Gömfröiga växter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Kroatien

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Cypern

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Frankrike

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Italien

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Spanien

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Spanien

Valencias klassificeringssystem

0,775

0,55

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Biologisk kvalitetsfaktor

 

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Italien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,81

0,61

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cypern

Bentix

0,75

0,58

Frankrike

AMBI

0,83

0,58

Grekland

Bentix

0,75

0,58

Spanien

BOPA

0,95

0,54

Spanien

MEDOCC

0,73

0,47

Vattenkategori

Kustvatten

Geografisk interkalibreringsgrupp

Svarta havet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Beskrivning

CW-BL1

Mesohalin, liten tidvattenskillnad (< 1 m), grunt (< 30 m), måttligt till mycket exponerat, blandat underlager (fin sand för zoobentos)

Länder som delar interkalibrerade typer: Bulgarien och Rumänien

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP SVARTA HAVET

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Bulgarien

IBI

0,80

0,63

Rumänien

IBI

0,80

0,63

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP SVARTA HAVET

Biologisk kvalitetsfaktor

Makroalger och gömfröiga växter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Bulgarien

EI–Ekologiskt index

0,837

0,644

Rumänien

EI–Ekologiskt index

0,837

0,644

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP SVARTA HAVET

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Bulgarien

M-AMBI – AZTI:s normaliserade multivariata marina biotiska index

0,90

0,68

Rumänien

M-AMBI – AZTI:s normaliserade multivariata marina biotiska index

0,90

0,68

Vattenkategori

Vatten i övergångszon

Geografisk interkalibreringsgrupp

Östersjöområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Salthalt vid ytan psu

Salthalt vid botten (psu)

Exponering

Isdagar

Andra egenskaper

BT1

0–8 Oligohalin

0–8

Mycket skyddad

Wisłalagunen i Polen och Kuriska sjön i Litauen.

Länder som delar interkalibrerade typer:

Litauen och Polen.

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP ÖSTERSJÖOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor

Fytoplankton

Resultat för parameter som indikerar biomassa (klorofyll-a):

Följande resultat refererar till sommarens medel maj/juni–september

Land

Ekologiska kvalitetskvoter

Värden (μg/l)

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Litauen

0,83

0,57

31,70

46,60

Polen

0,77

0,61

33,46

42,20

Vattenkategori

Vatten i övergångszon

Geografisk interkalibreringsgrupp

Nordostatlanten

Beskrivning av interkalibrerade typer

Typ

Karakterisering

Salthalt (psu),

Tidvattenskillnad (m), Djup (m)

Strömhastighet (knop), Exponering

Blandning

Uppehållstid (vattenutbyte)

NEA 11

Vatten i övergångszon

0–35 Liten till stor tidvattenskillnad < 30

Variabel Skyddat eller måttligt exponerat

Delvis permanent stratifierad Dagar till veckor

Länder som delar interkalibrerade typer:

Belgien, Tyskland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Förenade kungariket

beskrivning av gemensamma undertyper för interkalibrering för den biologiska kvalitetsfaktorn bentiska evertebrater:

Undertyp

Karakterisering

Medlemsstater som delar undertyper

A

Laguner

Irland, Spanien och Förenade kungariket

B

Sötvatten–oligohalin, genomsnittligt flodflöde

Irland, Spanien och Förenade kungariket

C

Estuarium med tidvattensskillnad och med oregelbundet flodflöde

Portugal, Spanien.

D

Stora estuarier

Tyskland, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Förenade kungariket

E

Litet–medelstort estuarium med > 50 % tidvattenzon

Irland, Tyskland, Spanien och Förenade kungariket

F

Litet–medelstort estuarium med< 50 % tidvattenzon

Irland, Portugal, Spanien och Förenade kungariket

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter som indikerar biomassa (klorofyll-a)

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter och parametervärden

Parametervärden anges i μg/l av det nationella värdet för klorofyll-a beräknat under en sexårsperiod. De mätmetoder som används i Frankrike, Nederländerna, Portugal och Spanien använder ett värde som bygger på P90 Chl-a med trösklar justerade till salthalten; i Irland används en kombination av P90 Chl-a och medianvärden och i Förenade kungariket används en mätmetod som bygger på att man räknar överskridandena av ett visst statistiskt värde. När det gäller Förenade kungariket beräknas P90-värden endast för interkalibreringssyften.

Land

Ekologiska kvalitetskvoter

Värden (μg/l)

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Frankrike

0,67

0,397

5,33

8,88

Irland

0,80

0,60

12,96

25,96

Nederländerna

0,80

0,60

12,00

18,00

Norra Portugal

0,667

0,467

10,000

14,288

Spanien – estuarier i centrala Kantabrien och Galicien – Blandzon (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spanien – estuarier i centrala Kantabrien och Galicien – Euhalin (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spanien – estuarier i östra Kantabrien – Euhalin (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spanien – estuarier i östra Kantabrien – Polyhalin (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spanien – estuarier i östra Kantabrien – Mesohalin (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spanien – estuarier i östra Kantabrien – Oligohalin (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spanien – estuarier i Cadizbukten – Blandzon (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spanien – estuarier i Cadizbukten – Euhalin (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Förenade kungariket

0,80

0,60

10,00

15,00

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Makroalger

Blommande makroalger i intertidal zon med mjuk botten, indikerar abundans

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Frankrike

TWOGA – Bedömning av makroalgers blomning

0,80

0,60

Irland

OGA-verktyget – bedömning av abundans av opportunistiska gröna makroalger

0,80

0,60

Förenade kungariket

OMBT– Verktyg för bedömning av makroalgblomning

0,80

0,60

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Gömfröiga växter

Sjögräs

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Tyskland

SG – Verktyg för bedömning av sjögräs i intertidal zon i kustvatten och vatten i övergångszon

0,80

0,60

Frankrike

SBQ – kvalitet hos sjögräsängar i kustvatten och vatten i övergångszon

0,80

0,645

Irland

Sjögräs i intertidal zon

0,80

0,61

Nederländerna

Övervakning av sjögräsängar per vattenförekomst med hjälp av flygbildstolkning och fältkontroller och med specifikation av yta och täthet per art

0,80

0,60

Portugal

SQI–Kvalitetsindex för sjögräs

0,800

0,600

Förenade kungariket

Sjögräs i intertidal zon

0,80

0,61

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Makroalger och gömfröiga växter

Biologisk delkvalitetsfaktor

Gömfröiga växter

Saltängar

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Spanien – Kantabrien

AQI – Kvalitetsindex för gömfröiga växter

0,88

0,73

Portugal

AQuA– Kvalitetsindex för bedömning av gömfröiga växter

0,800

0,600

Förenade kungariket

SM – Förenade kungarikets verktyg för saltängar

0,800

0,600

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Undertyp D

Tyskland

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,850

0,700

Nederländerna

BEQI2 – Kvalitetsindex 2 för bentiska ekosystem

0,800

0,600

Spanien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,770

0,530

Portugal

BAT – Verktyg för bedömning av bentos

0,838

0,582

Undertyp E

Spanien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,770

0,530

Spanien

QSB – Kvalitet på mjukbottnar

0,800

0,600

Undertyp F

Spanien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,770

0,530

Portugal

BAT – Verktyg för bedömning av bentos

0,806

0,580

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP NORDOSTATLANTEN

Biologisk kvalitetsfaktor:

Fiskfauna

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Belgien

EBI – Zeeschelde biotiskt index för estuarier

0,850

0,615

Frankrike

ELFI – Fiskindex för estuarier och laguner

0,910

0,675

Tyskland

FAT-TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irland

TFCI – Klassificeringsindex för fisk i övergångszon

0,810

0,580

Irland

EMFI– multimetriskt fiskindex för estuarier

0,920

0,650

Nederländerna

FAT – TW – WFD – Fiskindex för vatten i övergångszon, typ O2

0,800

0,600

Portugal

EFAI – fiskbedömningsindex för estuarier

0,865

0,700

Spanien

AFI – AZTI:s fiskindex

0,780

0,550

Spanien

TFCI – Klassificeringsindex för fisk i övergångszon

0,900

0,650

Förenade kungariket

TFCI – Klassificeringsindex för fisk i övergångszon

0,810

0,580

Förenade kungariket

EMFI – multimetriskt fiskindex för estuarier

0,920

0,650

Vattenkategori

Vatten i övergångszon

Geografisk interkalibreringsgrupp

Medelhavsområdet

Beskrivning av interkalibrerade typer

Interkalibreringstyp

Egenskaper för typen

Medlemsstater som delar gemensamma interkalibreringstyper

CL-Oligohalin

Kustlaguner (salthalt < 5 psu)

Spanien, Frankrike, Italien

CL-Mesohalin, helt och delvis avsnörd

Kustlaguner (salthalt 5–18 psu)

Spanien (*7), Frankrike (*7), Italien, Grekland

CL-Polyhalin, helt och delvis avsnörd

Kustlaguner (salthalt 18–40 psu)

Spanien (*7), Frankrike (*7), Italien, Grekland

Hyperhaliner (Salthalt > 40 psu).

Hyperhaliner (Salthalt > 40 psu).

Spanien

Estuarier

Estuarier (av typen där saltvatten blandas in)

Spanien, Kroatien

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor:

Fytoplankton

Fytoplankton:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Kustlaguner – polyhalina – avsnörda

Frankrike

PhIL – Fytoplanktonindex för polyhalina laguner i Medelhavet

0,710

0,390

Grekland

MPI – multimetriskt fytoplanktonindex

0,780

0,510

Italien

MPI – multimetriskt fytoplanktonindex

0,780

0,510

Kustlaguner – polyhalina – delvis avsnörda

Frankrike

PhIL – Fytoplanktonindex för polyhalina laguner i Medelhavet

0,710

0,390

Grekland

MPI – multimetriskt fytoplanktonindex

0,820

0,540

Italien

MPI – multimetriskt fytoplanktonindex

0,820

0,540

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor:

Makroalger och gömfröiga växter

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Frankrike

Exclame

0,8

0,6

Grekland

EEI-c – ekologiskt utvärderingsindex

0,7

0,4

Italien

MaQI – makrofytkvalitetsindex

0,8

0,6

RESULTAT FÖR GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPP MEDELHAVSOMRÅDET

Biologisk kvalitetsfaktor:

Bentiska evertebrater

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Land och typ

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Kustlaguner – polyhalina – delvis avsnörda

Frankrike

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,84

0,63

Italien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,96

0,71

Grekland

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,83

0,62

CL-Mesohalin, helt och delvis avsnörd

Italien

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,71

Grekland

M-AMBI – AZTI:s multivariata marina biotiska index

0,62

-- DEL 2 --

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Gränsöverskridande jämförelse – fiskfauna i floder

Biologisk kvalitetsfaktor

Fiskfauna

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i de nationella klassificeringssystemen

Mediterrana gruppen

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Italien

NISECI-indexet (nytt index för fiskbestånds ekologiska status)

0,80

0,60

Bulgarien

TsBRI (Typspecifikt bulgariskt fiskindex)

0,860

0,650

Vattenkategori

Floder

Geografisk interkalibreringsgrupp

Gränsöverskridande jämförelse – mycket stora floder

Biologisk kvalitetsfaktor

Makrofyter och fytobentos

Biologisk delkvalitetsfaktor

Fytobentos

Resultat:

Ekologiska kvalitetskvoter i nationella interkalibrerade klassificeringsmetoder – Typ R-L2

Land

Nationella interkalibrerade klassificeringssystem

Ekologiska kvalitetskvoter

Klassgräns hög/god

Klassgräns god/måttlig

Belgien (Flandern)

PISIAD–index (Förhållande mellan föroreningskänsliga och föroreningstoleranta kiselalger)

0,80

0,60

Vattenkategori

Sjöar

Geografisk interkalibreringsgrupp

Alpina sjöar

Biologisk kvalitetsfaktor

Bentiska evertebrater