Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0051

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/51 av den 25 oktober 2017 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

OJ L 7, 12.1.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/51/oj

12.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/37


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2018/51

av den 25 oktober 2017

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)

Det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen har ett tak på 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) enligt artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2).

(3)

För att ta itu med de aktuella utmaningarna i samband med migration, flyktingströmmar och säkerhetshot måste ytterligare betydande belopp så snart som möjligt tas i anspråk för att finansiera lämpliga åtgärder.

(4)

Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 4 (Europa i världen) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk, för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2017, med 275 000 000 EUR utöver taket för rubrik 4 för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU). Detta belopp inbegriper de belopp som har förfallit under tidigare år för Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och som görs tillgängliga för flexibilitetsmekanismen i enlighet med artikel 11.1 andra stycket i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

(5)

På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen endast avse 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 275 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 4 (Europa i världen).

Det belopp som avses i första stycket ska användas för finansiering av EFHU-garantifonden.

2.   På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen uppgå till 275 000 000 EUR för 2017. Beloppet ska godkännas i enlighet med budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 25 oktober 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top