EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/46 av den 29 november 2018 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; upphävd genom 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/190


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/46

av den 29 november 2018

om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 30, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) ändras nyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (nedan kallad fördelningsnyckel) i enlighet med artikel 29.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) och, med verkan från och med den 1 januari 2019, tilldelas varje nationell centralbank nya vikter i den justerade fördelningsnyckeln (nedan kallade vikter i fördelningsnyckeln).

(2)

Justeringen av vikterna i fördelningsnyckeln och därav följande ändringar i de nationella centralbankernas andelar i ECB:s tecknade kapital gör det nödvändigt att justera de fordringar som ECB har krediterat de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker i euroområdet) enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan och som motsvarar de bidrag som de nationella centralbankerna i euroområdet lämnat till ECB:s reservtillgångar (nedan kallade fordringar). De nationella centralbanker i euroområdet vars fordringar ökar på grund av att deras vikt i fördelningsnyckeln ökar från och med den 1 januari 2019 bör därför göra en utjämnande överföring till ECB samtidigt som ECB bör göra en utjämnande överföring till de nationella centralbanker i euroområdet vars fordringar minskar på grund av att deras vikt i fördelningsnyckeln minskar.

(3)

I enlighet med ECBS-stadgans grundläggande allmänna principer om rättvisa, likabehandling och skydd för berättigade förväntningar måste de nationella centralbankerna i euroområdet vars relativa andel i ECB:s samlade egna kapital ökar till följd av de ovan angivna ändringarna även göra en kompenserande överföring till de nationella centralbankerna i euroområdet vars relativa andel minskar.

(4)

För att beräkna justeringen av värdet på den andel som varje nationell centralbank i euroområdet har i ECB:s samlade egna kapital måste den vikt i fördelningsnyckeln som varje nationell centralbank i euroområdet har fram till den 31 december 2018 och från och med den 1 januari 2019 uttryckas i procentandelar av ECB:s samlade kapital som tecknats av alla nationella centralbanker i euroområdet.

(5)

Europeiska centralbanken måste därför anta ett nytt beslut som upphäver beslut ECB/2013/26 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    det samlade egna kapitalet : ECB:s samlade reserver, värderegleringskonton och avsättningar som är likvärdiga med reserver enligt ECB:s beräkningar per den 31 december 2018. ECB:s reserver och de avsättningar som är likvärdiga med reserver ska – utan att begreppet ”det samlade egna kapitalet” därigenom blir mindre generellt – innefatta den allmänna reservfonden och avsättningar som är likvärdiga med reserver för valutakursrisker, ränterisker samt kredit- och guldprisrisker.

b)    överföringsdagen : den andra bankdagen efter det att ECB-rådet godkänt ECB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Artikel 2

Bidrag till ECB:s reserver och avsättningar

1.   Om den andel i det samlade egna kapitalet som en nationell centralbank i euroområdet har ökar på grund av att dess vikt i fördelningsnyckeln ökar med verkan från och med den 1 januari 2019 ska den nationella centralbanken i euroområdet överföra det belopp som framgår av punkt 3 till ECB på överföringsdagen.

2.   Om den andel i det samlade egna kapitalet som en nationell centralbank i euroområdet har minskar på grund av att dess vikt i fördelningsnyckeln minskar med verkan från och med den 1 januari 2019 ska den nationella centralbanken i euroområdet erhålla det belopp som framgår av punkt 3 till ECB på överföringsdagen.

3.   ECB ska på eller före den dag då ECB-rådet godkänner ECB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 beräkna och till varje nationell centralbank i euroområdet bekräfta antingen det belopp som den nationella centralbanken i euroområdet ska överföra till ECB, i de fall där punkt 1 är tillämplig, eller det belopp som den nationella centralbanken i euroområdet ska erhålla från ECB i de fall där punkt 2 är tillämplig. Med förbehåll för avrundning ska varje belopp som ska överföras eller mottas beräknas på så vis att det samlade egna kapitalet multipliceras med hela skillnaden mellan den vikt i fördelningsnyckeln som varje nationell centralbank i euroområdet har den 31 december 2018 och dess vikt i fördelningsnyckeln från och med den 1 januari 2019, varefter resultatet delas med 100.

4.   De belopp som avses i punkt 3 förfaller till betalning (i euro) den 1 januari 2019 men ska överföras på överföringsdagen.

5.   En nationell centralbank i euroområdet, eller ECB, som ska överföra ett belopp enligt punkterna 1 eller 2 ska även separat överföra eventuell upplupen ränta för perioden från den 1 januari 2019 till överföringsdagen för varje belopp som ska överföras från sådana nationella centralbanker i euroområdet och ECB. Överförande och mottagande enheter ska vara desamma för räntan och för de belopp på vilka räntan utgår.

6.   Om det samlade egna kapitalet är mindre än noll måste summorna som ska överföras eller mottas enligt punkt 3 och punkt 5 avvecklas i omvänd riktning jämfört med vad som anges i punkterna 3 och 5.

Artikel 3

Ändring av de fordringar som motsvarar de överförda reservtillgångarna

1.   De fordringar som nationella centralbanker i euroområdet har ska justeras med verkan från den 1 januari 2019 i enlighet med deras ändrade vikter i fördelningsnyckeln. Värdet på de fordringar som nationella centralbanker i euroområdet har med verkan från den 1 januari 2019 framgår av tredje kolumnen i tabellen i bilagan till det här beslutet.

2.   Varje nationell centralbank i euroområdet ska i enlighet med den här bestämmelsen, utan ytterligare formaliteter eller förfarande, anses ha antingen överfört eller erhållit den 1 januari 2019 det fulla värdet av den fordran (i euro) som anges efter dess namn i den fjärde kolumnen i tabellen i bilagan till det här beslutet, varvid ”-” avser en fordran som den nationella centralbanken i euroområdet ska överföra till ECB och ”+” en fordran som ECB ska överföra till den nationella centralbanken i euroområdet.

3.   På den första öppethållandedagen för det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) efter den 1 januari 2019 ska varje nationell centralbank i euroområdet antingen överföra eller erhålla det fulla värdet av det belopp (i euro) som anges efter dess namn i den fjärde kolumnen i tabellen i bilagan till det här beslutet, varvid ”+” ska avse ett belopp som den nationella centralbanken i euroområdet ska överföra till ECB och ”-” ett belopp som ECB ska överföra till den nationella centralbanken i euroområdet.

4.   På den första öppethållandedagen för TARGET2 efter den 1 januari 2019 ska en nationell centralbank i euroområdet, eller ECB, som ska överföra ett belopp enligt punkt 3 även separat överföra eventuellt upplupen ränta för perioden från och med den 1 januari 2019 till överföringsdagen för respektive belopp som ska överföras från en sådan nationell centralbank i euroområdet eller ECB. Överförande och mottagande enheter ska vara desamma för räntan och för de belopp på vilka räntan utgår.

Artikel 4

Allmänna bestämmelser

1.   Upplupen ränta enligt artikel 2.5 och artikel 3.4 ska beräknas dag för dag med tillämpning av faktiskt antal kalenderdagar på grundval av ett år med 360 dagar till den senast tillgängliga marginalränta som använts av Eurosystemet i dess huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

2.   Varje överföring enligt artikel 2.1, 2.2 och 2.5 samt artikel 3.3 och 3.4 ska ske separat genom TARGET2.

3.   ECB och de nationella centralbanker i euroområdet som ska göra överföringar enligt punkt 2 ska ge anvisningar härom i så god tid att överföringarna kan ske i rätt tid.

Artikel 5

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

2.   Beslut ECB/2013/26 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2019.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2013/26 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 november 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se sidan 178 i detta nummer av EUT).

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/26 av den 29 augusti 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (EUT L 16, 21.1.2014, s. 47).


BILAGA

FORDRINGAR SOM MOTSVARAR DE RESERVTILLGÅNGAR SOM ÖVERFÖRTS TILL ECB

Nationell centralbank i euroområdet

Fordran som motsvarar de reservtillgångar som överförts till ECB den 31 december 2018

(EUR)

Fordran som motsvarar de reservtillgångar som överförts till ECB med verkan från och med den 1 januari 2019

(EUR)

Belopp att överföra

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Summa  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  På grund av avrundningen kan totalsummorna avvika från summan av de enstaka posterna ovan.


Top