EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; upphävd genom 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/183


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/45

av den 29 november 2018

om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 28.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) ändras de vikter som tilldelas de nationella centralbankerna i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens (ECB:s) kapital (nedan kallade vikter i fördelningsnyckeln respektive fördelningsnyckeln). På grund av denna ändring måste ECB-rådet fastställa villkoren för överlåtelse av kapitalandelar mellan de nationella centralbanker som är medlemmar i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) den 31 december 2018 så att man kan säkerställa att fördelningen av dessa andelar motsvarar de ändringar som genomförts. Europeiska centralbanken måste därför anta ett nytt beslut som upphäver beslut ECB/2013/29 (2) med verkan från och med den 1 januari 2019.

(2)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) fastställs hur och i vilken omfattning de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker i euroområdet) är skyldiga att betala in ECB:s kapital med anledning av den justerade fördelningsnyckeln. Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) fastställs de procentsatser som de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker utanför euroområdet) är skyldiga att betala in med verkan från och med den 1 januari 2019 med anledning av den justerade fördelningsnyckeln.

(3)

Mot bakgrund av att varje nationell centralbank redan har betalat hela sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta fastställts fram till den 31 december 2018 enligt Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/30 (5), och vad gäller Lietuvos bankas enligt artikel 2 i Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/61 (6), jämförd med Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/31 (7), bör var och en av de nationella centralbankerna i euroområdet antingen överföra ett ytterligare belopp till ECB eller erhålla ett belopp från ECB, så att de belopp som framgår av tabellen i artikel 1 i beslut (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) uppnås.

(4)

Med beaktande av att varje nationell centralbank utanför euroområdet redan har betalat in en procentsats av sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta gäller fram till den 31 december 2018 enligt beslut ECB/2013/31, bör var och en av dessa nationella centralbanker antingen överföra ett ytterligare belopp till ECB eller erhålla ett belopp från ECB, så att de belopp som framgår av tredje kolumnen i tabellen i artikel 1 i beslut (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) kan uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överlåtelse av kapitalandelar

De nationella centralbankerna ska, med hänsyn tagen till den andel i ECB:s kapital som var och en av de nationella centralbankerna tecknat den 31 december 2018 och den andel i ECB:s kapital som var och en av de nationella centralbankerna kommer att teckna från och med den 1 januari 2019 till följd av de ändrade vikterna i fördelningsnyckeln i enlighet med artikel 2 i beslut (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), överföra kapitalandelar till varandra via överföringar till eller från ECB så att fördelningen av kapitalandelar som träder i kraft den 1 januari 2019 motsvarar de ändrade vikterna. Alla nationella centralbanker ska därför den 1 januari 2019, i enlighet med den här artikeln och utan att det krävs ytterligare formaliteter eller förfaranden, antingen överföra eller motta den andel i ECB:s tecknade kapital som anges efter dess namn i den fjärde kolumnen i tabellen i bilaga I till detta beslut, varvid ”+” ska avse en kapitalandel som ECB ska överföra till den nationella centralbanken och ”-” en kapitalandel som den nationella centralbanken ska överföra till ECB.

Artikel 2

Ändring av inbetalt kapital

1.   Med beaktande av det belopp i ECB:s kapital som varje nationell centralbank har betalat in och det belopp som varje nationell centralbank ska betala in med verkan från och med den 1 januari 2019 i enlighet med artikel 1 i beslut (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) vad gäller de nationella centralbanker i euroområdet och i enlighet med artikel 1 i beslut (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) vad gäller de nationella centralbankerna utanför euroområdet – ska varje nationell centralbank, den första öppethållandedagen för det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) efter den 1 januari 2019, antingen överföra eller motta det nettobelopp som anges efter dess namn i fjärde kolumnen i tabellen i bilaga II till det här beslutet, varvid ”+” ska avse ett belopp som den nationella centralbanken ska överföra till ECB och ”-” ett belopp som ECB ska överföra till den nationella centralbanken.

2.   På den första öppethållandedagen för TARGET2 efter den 1 januari 2019 ska ECB och de nationella centralbanker som ska överföra belopp enligt punkt 1 separat överföra eventuell upplupen ränta för respektive belopp som avser perioden från och med den 1 januari 2019 till och med överföringsdagen. Överförande och mottagande enheter ska vara desamma för räntan och för de belopp på vilka räntan utgår.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.   Överföringarna enligt artikel 2 ska ske genom TARGET2.

2.   Om en nationell centralbank inte har tillgång till TARGET2 ska den överföra beloppen enligt artikel 2 genom att kreditera ett konto som ECB eller den nationella centralbanken tillkännager i god tid.

3.   Upplupen ränta enligt artikel 2.2 ska beräknas dag för dag med tillämpning av faktiskt antal kalenderdagar på grundval av ett år med 360 dagar till den senast tillgängliga marginalränta som använts av Eurosystemet i dess huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

4.   ECB och de nationella centralbanker som ska göra överföringar enligt artikel 2 ska ge anvisningar härom i så god tid att överföringarna kan ske på angiven tid.

Artikel 4

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

2.   Beslut ECB/2013/29 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2019.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2013/29 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 november 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se sidan 178 i detta nummer av EUT).

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/29 av den 29 augusti 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (EUT L 16, 21.1.2014, s. 55).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/44 av den 29 november 2018 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in Europeiska centralbankens kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (se sidan 180 i detta nummer av EUT).

(4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/48 av den 30 november 2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (se sidan 196 i detta nummer av EUT).

(5)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/30 av den 29 augusti 2013 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in Europeiska centralbankens kapital (EUT L 16, 21.1.2014, s. 61).

(6)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/287 av den 31 december 2014 om Lietuvos bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och avsättningar (ECB/2014/61) (EUT L 50, 21.2.2015, s. 44).

(7)  Beslut ECB/2013/31 av den 30 augusti 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital (EUT L 16, 21.1.2014, s. 63).


BILAGA I

KAPITAL SOM TECKNATS AV DE NATIONELLA CENTRALBANKERNA

 

Tecknad andel per den 31 december 2018

(EUR)

Tecknad andel fr.o.m. den 1 januari 2019

(EUR)

Andel att överföra

(EUR)

Nationella centralbanker i euroområdet

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nationella centralbanker utanför euroområdet

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Totalt  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  På grund av avrundningen kan totalsummorna avvika från summan av de enstaka posterna ovan.


BILAGA II

KAPITAL SOM INBETALATS AV DE NATIONELLA CENTRALBANKERNA

 

Inbetald andel per den 31 december 2018

(EUR)

Inbetalad andel fr.o.m. den 1 januari 2019

(EUR)

Belopp att överföra

(EUR)

Nationella centralbanker i euroområdet

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nationella centralbanker utanför euroområdet

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Totalt  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  På grund av avrundningen kan totalsummorna avvika från summan av de enstaka posterna ovan.


Top