EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; upphävd genom 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/178


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/43

av den 29 november 2018

om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 29.3 och 29.4,

med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds medverkan enligt artikel 46.2 fjärde strecksatsen i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) ska vikterna i fördelningsnyckeln ändras vart femte år efter upprättandet av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) varvid bestämmelserna i artikel 29.1 i ECBS-stadgan ska tillämpas. Den ändrade fördelningsnyckeln ska tillämpas från och med den första dagen i det närmast följande året efter det att ändringen gjordes.

(2)

Den senaste ändringen av vikterna i fördelningsnyckeln i enlighet med artikel 29.3 i ECBS-stadgan gjordes 2013 och trädde i kraft den 1 januari 2014 (1).

(3)

I enlighet med rådets beslut 2003/517/EG (2), har Europeiska kommissionen försett Europeiska centralbanken (ECB) med det statistiska underlag som ska användas för att fastställa den ändrade fördelningsnyckeln.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avrundning

Då Europeiska kommissionen ställer det reviderade statistiska underlag till förfogande som ska användas för att justera fördelningsnyckeln och siffrorna inte sammanlagt uppgår till 100 procent ska avvikelsen utjämnas om i) summan understiger 100 procent, genom tillägg i stigande ordning av 0,0001 procentenheter till de minsta andelarna tills exakt 100 procent uppnås, eller ii) om summan överstiger 100 procent, genom avdrag i fallande ordning med 0,0001 procentenheter från de största andelarna tills exakt 100 procent uppnås.

Artikel 2

Vikter i fördelningsnyckeln

De vikter som tilldelas varje nationell centralbank i den fördelningsnyckel som anges i artikel 29 i ECBS-stadgan ska från och med den 1 januari 2019 vara följande:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgariens cantralbank)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Artikel 3

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

2.   Beslut ECB/2013/28 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2019.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2013/28 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 november 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/28 av den 29 augusti 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (EUT L 16, 21.1.2014, s. 53).

(2)  Rådets beslut 2003/517/EG av den 15 juli 2003 om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (EUT L 181, 19.7.2003, s. 43).


Top