EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/91


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2018/1148

av den 10 augusti 2018

om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (1) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen), särskilt artikel 1.4, avdelningarna I, II, IV, V, VI och VIII i del 4, samt del 6,

med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (2), särskilt artiklarna 1.3, 6.1 och 8, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter.

(2)

Standardkriterierna och minimikriterierna avseende kreditkvalitetströsklar som avgör huruvida omsättbara tillgångar godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), särskilt artikel 59 och i del 4, avdelning II i denna.

(3)

Enligt artikel 1.4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) får ECB-rådet när som helst ändra de verktyg, instrument, krav, kriterier och förfaranden som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt artikel 59.6 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller Eurosystemets krav på kreditvärdighet utifrån all information som Eurosystemet bedömer som relevant för att säkerställa ett adekvat skydd för Eurosystemet.

(4)

Med avvikelse från Eurosystemets krav på kreditvärdighet för omsättbara tillgångar fastställer artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31 att Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte gäller för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i euroområdets medlemsstater som omfattas av ett EU–IMF-program utom i sådana fall där ECB-rådet beslutar att medlemsstaten i fråga inte uppfyller villkoren för det ekonomiska stödet och/eller det makroekonomiska programmet.

(5)

Den 19 augusti 2015, efter det att euroområdets stabilitetsfonds (EFSF) tidigare stödprogram för Grekland löpt ut, godkände styrelsen för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) det aktuella treåriga ekonomiska stödprogrammet för Grekland.

(6)

ECB-rådet bedömde effekterna av det ovannämnda ESM-programmet för Grekland, dess fortsatta genomförande och den beslutsamhet som de grekiska myndigheterna visat att fullt ut genomföra programmet. Utifrån denna bedömning ansåg ECB-rådet att Republiken Grekland uppfyllde villkoren för programmet. Därför antog ECB-rådet den 22 juni 2016 Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3) som innebar att sådana omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland åter kom att godtas vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, dock med tillämpning av särskilda värderingsavdrag på sådana instrument och under förutsättning att Republiken Grekland kan anses vara en medlemsstat i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program.

(7)

För närvarande stadgar artikel 1.3 i riktlinje ECB/2014/31 att Republiken Grekland, vid tillämpningen av artiklarna 6.1 och 8 i den riktlinjen, bör anses vara en medlemsstat i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program. Därutöver stadgar artikel 8.3 i den riktlinjen att omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland ska omfattas av de specifika värderingsavdrag som framgår av bilaga I till den riktlinjen.

(8)

Enligt artikel 1 i det finansiella stödavtalet mellan Europeiska stabilitetsmekanismen, Republiken Grekland, Bank of Greece och Hellenic Financial Stability Fund av den 19 augusti 2015 (4), är slutdatum för det aktuella ESM-programmet den 20 augusti 2018. Följaktligen kan Republiken Grekland från och med den 21 augusti 2018 inte längre anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program. Från och med den dagen uppfylls därför inte längre förutsättningarna för att tillfälligt upphäva Eurosystemets kreditkvalitetströsklar avseende omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland, enligt vad som framgår av artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31.

(9)

Mot bakgrund av detta har ECB-rådet beslutat att Eurosystemets standardkriterier och kreditkvalitetströsklar fr.o.m. den 21 augusti 2018 bör tillämpas för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och att sådana skuldinstrument kommer att omfattas av de standardiserade värderingsavdragen som framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godtagande av omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland

1.   När det gäller artiklarna 1.3, 6.1 och 8 i riktlinje ECB/2014/31 ska Republiken Grekland inte längre anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program.

2.   Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), särskilt i artikel 59 och i del 4 avdelning II i denna, ska gälla för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland.

3.   Omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland ska inte längre omfattas av de specifika värderingsavdrag som framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2014/31.

Artikel 2

Upphävande

Beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) upphävs härmed.

Artikel 3

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut träder i kraft den 21 augusti 2018.

2.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och någon av riktlinjerna (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och ECB/2014/31, såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, ska det här beslutet ges tolkningsföreträde.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 augusti 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  EUT L 240, 13.8.2014, s. 28.

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18) (EUT L 169, 28.6.2016, s. 14).

(4)  Finns på ESM:s webbplats www.esm.europa.eu.

(5)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30).


Top