Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1319

Europaparlamentets beslut (EU, Euratom) 2018/1319 av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1319/oj

3.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/109


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT (EU, EURATOM) 2018/1319

av den 18 april 2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (1),

med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017) 365 – C8-0247/2017) (2),

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016 (3),

med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2015 (COM(2017) 379),

med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2016 (COM(2017) 497) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2017) 306),

med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016, med genomförandeorganets svar (4),

med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (5), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (6), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (7), särskilt artikel 14.3,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (8), särskilt artikel 66 första och andra styckena,

med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/779/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och om upphävande av beslut 2008/37/EG (9),

med beaktande av artikel 93 och bilaga IV i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0137/2018), och av följande skäl:

A.

Enligt artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomföra budgeten under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.

Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2016.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution av den 18 april 2018 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för budgetåret 2016 (10).

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut, till direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Antonio TAJANI

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT L 48, 24.2.2016.

(2)  EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)  EUT C 384, 14.11.2017, s. 9.

(4)  EUT C 417, 6.12.2017, s. 171.

(5)  EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 58.

(10)  Antagna texter, P8_TA(2018)0122 (se sidan 71 i detta nummer av EUT).


Top