EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Kommissionens förordning (EU) 2017/1978 av den 31 oktober 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden (Text av betydelse för EES. )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1978

av den 31 oktober 2017

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare. Där föreskrivs bland annat att livsmedelsföretagare får släppa ut produkter av animaliskt ursprung på marknaden endast om de har beretts och hanterats uteslutande på anläggningar som uppfyller vissa krav, inklusive tillämpliga krav i bilaga III till den förordningen.

(2)

I avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 anges att det avsnittet är tillämpligt på levande musslor och, med undantag av bestämmelserna om rening, även på levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor. Där anges också att särskilda krav gäller för upptagning av kammusslor och marina snäckor som inte är filtrerare utanför produktionsområden.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (2) fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung. Där föreskrivs att medlemsstaterna ska se till att produktion och utsläppande på marknaden av levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor genomgår offentlig kontroll i enlighet med bilaga II i den förordningen. I kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 854/2004 föreskrivs att produktionsområden ska klassificeras efter halten av fekal förorening. Djur som är filtrerare, såsom musslor, kan lagra mikroorganismer vilket medför en risk för folkhälsan.

(4)

Tagghudingar är i allmänhet inte filtrerare. Risken att sådana djur lagrar mikroorganismer som förknippas med fekal förorening är därför liten. Dessutom har det inte rapporterats några epidemiologiska uppgifter som kan koppla samman bestämmelserna om klassificeringen av produktionsområden i bilaga II till förordning (EG) nr 854/2004 med risker för folkhälsan i samband med tagghudingar som inte är filtrerare. Sådana tagghudingar bör därför också undantas från bestämmelserna om klassificering av produktionsområden i avsnitt VII kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

(5)

I avsnitt VII kapitel IX i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 fastställs dessutom särskilda krav för upptagning av kammusslor och levande marina snäckor som inte är filtrerare utanför klassificerade produktionsområden. Dessa krav bör också tillämpas på tagghudingar som inte är filtrerare.

(6)

Avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206).


BILAGA

Avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I inledningen ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Detta avsnitt är tillämpligt på levande musslor. Med undantag av bestämmelser om rening ska det även gälla levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor. Bestämmelserna om klassificering av produktionsområden i kapitel II del A i det avsnittet gäller inte marina snäckor och tagghudingar som inte är filtrerare.”

2.

Kapitel IX ska ersättas med följande:

”KAPITEL IX:   SÄRSKILDA KRAV FÖR UPPTAGNING AV KAMMUSSLOR, MARINA SNÄCKOR OCH TAGGHUDINGAR SOM INTE ÄR FILTRERARE UTANFÖR KLASSIFICERADE PRODUKTIONSOMRÅDEN

Livsmedelsföretagare som tar upp kammusslor, marina snäckor och tagghudingar som inte är filtrerare, utanför klassificerade produktionsområden eller hanterar sådana kammusslor och/eller sådana marina snäckor och/eller sådana tagghudingar ska uppfylla följande krav:

1.

Kammusslor, marina snäckor och tagghudingar som inte är filtrerare, får inte släppas ut på marknaden såvida de inte tagits upp och hanterats i enlighet med kapitel II del B och uppfyller normerna i kapitel V inom ramen för ett egenkontrollsystem.

2.

När uppgifter från officiella övervakningsprogram gör det möjligt för den behöriga myndigheten att klassificera fiskevattnen – i förekommande fall i samarbete med livsmedelsföretagare – ska, förutom bestämmelserna i punkt 1, även bestämmelserna i kapitel II del A tillämpas analogt på kammusslor.

3.

Kammusslor, marina snäckor och tagghudingar som inte är filtrerare, får endast släppas ut på marknaden som livsmedel via en fiskauktion, en leveranscentral eller en bearbetningsanläggning. När livsmedelsföretagare hanterar kammusslor och/eller sådana marina snäckor och/eller tagghudingar i sina anläggningar, ska de informera den behöriga myndigheten och, när det gäller leveranscentraler, uppfylla de tillämpliga kraven i kapitlen III och IV.

4.

Livsmedelsföretagare som hanterar kammusslor, levande marina snäckor och levande tagghudingar som inte är filtrerare, ska uppfylla

a)

tillämpliga krav för handlingar i kapitel I punkterna 3–7; för dessa fall ska registreringshandlingen klart ange läget för det område där kammusslorna och/eller de levande marina snäckorna och/eller de levande tagghudingarna togs upp, eller

b)

kraven i kapitel VI punkt 2 när det gäller förseglingen av alla förpackningar med levande kammusslor, levande marina snäckor och levande tagghudingar som sänds iväg för detaljhandelsförsäljning och i kapitel VII när det gäller identifieringsmärkning och märkning.”


Top