Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1576

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1576 av den 26 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 vad gäller kraven på akustiska fordonsvarningssystem för EU-typgodkännande av fordon (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4296

OJ L 239, 19.9.2017, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1576/oj

19.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1576

av den 26 juni 2017

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 vad gäller kraven på akustiska fordonsvarningssystem för EU-typgodkännande av fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 av den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiv 70/157/EEG (1), särskilt artikel 8 andra stycket och artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 540/2014 fastställs krav för EU-typgodkännande av alla nya fordon av kategorierna M (fordon för persontransport) och N (fordon för varutransport) avseende deras ljudnivå. I den förordningen fastställs också åtgärder avseende akustiska fordonsvarningssystem (AVAS-system) för hybridelfordon och fordon med endast eldrift för att varna oskyddade trafikanter.

(2)

Efter antagandet av Uneces föreskrifter nr 138 om godkännande av tysta vägtransportfordon, vilket skedde vid det 168:e mötet i Uneces världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter den 8–11 mars 2016, bör bilaga VIII till förordning (EU) nr 540/2014 ses över i syfte att förbättra noggrannheten i kraven på AVAS-system vad gäller det avgivna ljudets typ och volym, ljudgenereringsmetoden, pausknappen och ljudet i stationärt tillstånd.

(3)

Informationsdokumentet enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (2) för användning vid EU-typgodkännande av ett fordon med avseende på tillåten ljudnivå och addendumet till intyget om EU-typgodkännande bör ses över för att återspegla de detaljerade kraven på AVAS-system.

(4)

För att göra det möjligt att godkänna hybridelfordon och fordon med endast eldrift som är utrustade med AVAS-system är det dessutom lämpligt att införa provningskrav för miniminivåer på AVAS-systemets avgivna ljud vid rörelse framåt och bakåt samt frekvensbyten på det avgivna ljudet.

(5)

Förordning (EU) nr 540/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med tanke på att förordning (EU) nr 540/2014 började gälla den 1 juli 2016 och att den inte kan tillämpas fullt ut utan de ändringar av bilaga VIII som införs genom den här förordningen, bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 540/2014

Förordning (EU) nr 540/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg 1 ska följande punkt införas som punkt 12.8:

”12.8   Akustiskt fordonsvarningssystem

12.8.1

Godkännandenummer för en fordonstyp med avseende på dess ljudnivå enligt Uneces föreskrifter nr 138 (1)

eller

12.8.2

Fullständig hänvisning till provningsresultaten för ljudnivån från det akustiska fordonsvarningssystemet, uppmätta i enlighet med förordning (EU) nr 540/2014 (1)”

b)

I tillägg 2 ska addendumet ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Akustiskt fordonsvarningssystem installerat: ja/nej (1)”

ii)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.

Anmärkningar…”.

2.

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 158, 27.5.2014, s. 131.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

BILAGA VIII

MÄTNINGAR GÄLLANDE DET AKUSTISKA FORDONSVARNINGSSYSTEMET

AVSNITT I

I denna bilaga föreskrivs åtgärder för akustiska fordonsvarningssystem (AVAS-system) för hybridelfordon eller fordon med endast eldrift.

I.1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 a och b ska bestämmelserna i avsnitt II tillämpas på ett AVAS-system som installerats

a)

i en fordonstyp som godkänts före den 1 juli 2019,

b)

i ett nytt fordon som grundar sig på en typ som avses i led a före den 1 juli 2021.

I.2.   Bestämmelserna i avsnitt III ska tillämpas på ett AVAS-system som installerats

a)

i en fordonstyp som godkänts före den 1 juli 2019, om tillverkaren så väljer,

b)

i ett nytt fordon som grundar sig på en typ som avses i led a,

c)

i en fordonstyp som godkänts den 1 juli 2019 eller senare,

d)

i ett nytt fordon som grundar sig på en typ som avses i led c,

e)

i ett nytt fordon den 1 juli 2021 eller senare.

AVSNITT II

II.1   Systemets prestanda

Ett AVAS-system som är installerat i ett fordon ska uppfylla kraven i punkterna II.2 och II.3.

II.2   Driftförhållanden

a)

Ljudgenereringsmetod

AVAS-systemet ska automatiskt generera ljud inom ett minsta fordonshastighetsintervall från start och upp till cirka 20 km/tim samt vid backning. Om fordonet är försett med en förbränningsmotor som är i drift inom det ovan definierade fordonshastighetsintervallet, får AVAS-systemet inte generera något ljud.

För fordon som har en ljudvarningsanordning vid backning är det inte nödvändigt att AVAS-systemet genererar ljud vid backning.

b)

På- och avstängningsknapp

AVAS-systemet ska ha en på- och avstängningsknapp som är lättillgänglig för fordonets förare. AVAS-systemet ska automatiskt återgå till aktiverat läge när fordonet startas om.

c)

Dämpning

AVAS-systemets ljudnivå får dämpas tillfälligtvis under fordonets drift.

II.3   Ljudets typ och volym

a)

Det ljud som genereras av AVAS-systemet ska vara ett kontinuerligt ljud som ger fotgängare och andra trafikanter information om ett fordons drift. Ljudet bör ha en tydlig koppling till fordonets gång och bör likna ljudet från ett fordon av samma kategori som är försett med en förbränningsmotor.

b)

Det ljud som genereras av AVAS-systemet ska ha en tydlig koppling till fordonets gång, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå eller ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet.

c)

Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet får inte överstiga den ungefärliga ljudnivån hos ett fordon av kategori M1 som är försett med en förbränningsmotor och körs under samma förhållanden.

AVSNITT III

III.1   Systemets prestanda

AVAS-systemet ska uppfylla kraven i punkterna III.2–III.6.

III.2   Driftförhållanden

a)

Ljudgenereringsmetod

AVAS-systemet ska automatiskt generera ljud inom ett minsta fordonshastighetsintervall från start och upp till cirka 20 km/tim samt vid backning. Om fordonet är försett med en förbränningsmotor som är i drift inom detta fordonshastighetsintervall, får AVAS-systemet inte generera något ljud.

Fordon som har en total ljudnivå som uppfyller kraven i punkt 6.2.8 i Uneces föreskrifter nr 1383 (1), med en marginal på +3 dB(A), måste inte utrustas med ett AVAS-system. De krav som fastställs i punkt 6.2.8 i Uneces föreskrifter nr 138 för tredjedels oktavband och de krav som fastställs i punkt 6.2.3 i Uneces föreskrifter nr 138 för frekvensbyte enligt definitionen av frekvensbyte i punkt 2.4 i de föreskrifterna ska inte tillämpas på de fordonen.

För fordon som har en ljudvarningsanordning vid backning är det inte nödvändigt att AVAS-systemet genererar ljud vid backning, under förutsättning att ljudet från varningsanordningen vid backning uppfyller kraven i punkt 6.2 andra stycket och punkt 6.2.2 i Uneces föreskrifter nr 138.

Det ljud som genereras av den fordonstyp som lämnas in för godkännande ska mätas enligt de metoder som anges i bilaga 3 till och punkterna 6.2.1.3 och 6.2.2.2 i Uneces föreskrifter nr 138.

b)

På- och avstängningsknapp

AVAS-systemet får vara utrustat med en mekanism som är lättillgänglig för fordonets förare och som gör det möjligt för föraren att aktivera och avaktivera AVAS-systemet (en pausfunktion). Om en pausfunktion finns ska AVAS-systemet automatiskt återgå till aktiverat läge när fordonet startas om.

Dessutom ska pausfunktionen uppfylla kraven i punkt 6.2.6 i Uneces föreskrifter nr 138.

c)

Dämpning

AVAS-systemets ljudnivå får dämpas tillfälligtvis under fordonets drift. I sådana fall ska AVAS-systemets ljudnivå uppfylla kraven i punkt 6.2.8 i Uneces föreskrifter nr 138.

III.3   Ljudets typ och volym

a)

Det ljud som genereras av AVAS-systemet ska vara ett kontinuerligt ljud som ger fotgängare och andra trafikanter information om ett fordons drift. Ljudet ska ha en tydlig koppling till fordonets gång, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå eller ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet. Ljudet ska likna ljudet från ett fordon av samma kategori som är försett med en förbränningsmotor.

Följande regler ska tillämpas:

i)

Ljudet från AVAS-systemet ska, om det genereras när fordonet befinner sig i rörelse, i tillämpliga fall uppfylla kraven i punkterna 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 och 6.2.3 i Uneces föreskrifter nr 138.

ii)

Fordonet får i enlighet med punkt 6.2.4 i Uneces föreskrifter nr 138 avge ett ljud när det står stilla.

b)

Fordonstillverkaren får göra det möjligt för föraren att välja mellan alternativa ljud som alla ska uppfylla kraven i punkt 6.2.5 i Uneces föreskrifter nr 138.

c)

Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet får inte överstiga den ungefärliga ljudnivån hos ett fordon av kategori M1 som är försett med en förbränningsmotor och körs under samma förhållanden. Dessutom ska kraven i punkt 6.2.7 i Uneces föreskrifter nr 138 tillämpas.

d)

Den totala ljudnivå som avges av ett fordon som uppfyller kraven i punkt 2 a andra stycket får inte överstiga den ungefärliga ljudnivån hos ett fordon av kategori M1 som är försett med en förbränningsmotor och körs under samma förhållanden.

III.4   Krav på provbanan

Till och med den 30 juni 2019 får ISO-standard 10844:1994 tillämpas som alternativ till ISO-standard 10844:2014 för att kontrollera att provbanan uppfyller kraven i punkt 2.1.2 i bilaga 3 till Uneces föreskrifter nr 138.

III.5   Typgodkännandeintyg

Fordonstillverkaren ska som bilaga till EU-typgodkännandeintyget tillhandahålla något av följande dokument:

a)

Det meddelande som avses i punkt 5.3 i Uneces föreskrifter nr 138 i enlighet med mallen som fastställs i bilaga 1 till de föreskrifterna.

b)

Provningsresultaten för ljudnivån från AVAS-systemet, uppmätt i enlighet med denna förordning.

III.6   Märkningar

Varje komponent i AVAS-systemet ska vara försedd med följande märkning:

a)

Tillverkarens handelsnamn eller varumärke.

b)

Ett tilldelat identifieringsnummer.

Märkningarna ska vara lätt läsbara och outplånliga.


(1)  OJ L 9, 13.1.2017, p. 33.


Top