EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1542

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1542 av den 8 juni 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för vissa kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (infrastrukturföretag) (Text av betydelse för EES. )

C/2017/3673

OJ L 236, 14.9.2017, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1542/oj

14.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 236/14


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1542

av den 8 juni 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för vissa kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (infrastrukturföretag)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artiklarna 50.1 a och 111.1 b, c och m, och

av följande skäl:

(1)

Investeringsplanen för Europa syftar till att undanröja hinder för investeringar, öka synligheten för och ge tekniskt stöd till investeringsprojekt, samt använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt. I synnerhet den tredje pelaren i investeringsplanen bygger på att undanröja hinder för investeringar och öka förutsägbarheten på lagstiftningsområdet för att Europa ska förbli attraktivt för investeringar.

(2)

Ett av målen för kapitalmarknadsunionen är att mobilisera kapital i Europa och kanalisera det bland annat till infrastrukturprojekt som behöver det för att kunna expandera och skapa sysselsättning. Försäkringsföretag, i synnerhet livförsäkringsföretag, är bland de största institutionella investerarna i Europa, med förmåga att tillhandahålla eget kapital och skuldfinansiering för långsiktig infrastruktur.

(3)

Den 2 april 2016 trädde kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/467 (2) om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (3) i kraft, genom vilken en separat tillgångsklass för infrastrukturprojekt skapas i riskkalibreringssyfte.

(4)

Kommissionen begärde och mottog ytterligare teknisk rådgivning från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) när det gäller kriterier för och kalibrering av den nya tillgångsklassen för infrastrukturföretag. Denna tekniska rådgivning rekommenderade också vissa ändringar av kriterierna för godkända infrastrukturprojektinvesteringar som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/467.

(5)

För att täcka strukturerad projektfinansiering i situationer som omfattar flera juridiska enheter i en företagskoncern, bör definitionen av infrastrukturprojektenhet ersättas och utvidgas till att omfatta både enskilda enheter och koncerner. För att täcka enheter som erhåller en betydande del av sina intäkter från infrastrukturverksamhet, bör lydelsen i intäktskriterierna ändras. För att bedöma intäktskällorna i en infrastrukturenhet bör det senaste räkenskapsåret användas, där tillgängligt, eller ett finansieringsförslag, till exempel ett obligationsprospekt eller finansiella prognoser i en låneansökan. Definitionen av infrastrukturtillgångar bör omfatta fysiska tillgångar så att relevanta infrastrukturenheter kan komma i fråga.

(6)

För att undvika ett fullständigt uteslutande av infrastrukturenheter som av rättsliga skäl eller äganderättsskäl inte är i stånd att lämna säkerhet till långivare för alla tillgångar, bör mekanismer inrättas som möjliggör andra säkerhetsarrangemang för kreditgivarna.

(7)

Med beaktande av situationer där utfästelser före fallissemang inte är tillåtna enligt den nationella lagstiftningen, bör kravet att eget kapital ställs som säkerhet till kreditgivarna tas upp i andra bestämmelser som rör säkerhet.

(8)

I de fall där samtycke från de befintliga kreditgivarna är underförstått i den mening som avses i relevanta dokument, såsom högsta skuldsättningsgrad, bör ytterligare emission av skuldebrev av en befintlig infrastrukturenhet eller företagsgrupp tillåtas för godkända infrastrukturinvesteringar.

(9)

Kalibreringarna i delegerad förordning (EU) 2015/35 bör stå i proportion till den berörda risken.

(10)

På grundval av Eiopas tekniska rådgivning som föreslår att ändra den befintliga behandlingen av godkända infrastrukturprojektinvesteringar bör de befintliga bestämmelserna för infrastrukturprojekt ändras.

(11)

Eiopas tekniska rådgivning samt kompletterande bevis bekräftar att godkända investeringar i infrastrukturföretag kan vara säkrare än investeringar som inte gäller infrastruktur. Delegerad förordning (EU) 2015/35 bör ändras för att omfatta de nya riskkalibreringarna skuldfinansiering till godkända infrastrukturföretag, för att skilja dessa investeringar från investeringar som inte rör infrastruktur.

(12)

Lämpliga definitioner och kriterier för godkännande bör säkerställa ett försiktigt investeringsbeteende hos försäkringsbolag. Dessa definitioner och kriterier bör säkerställa att endast säkrare investeringar omfattas av lägre kalibrering.

(13)

Diversifiering av intäkter är kanske inte alltid möjlig för infrastrukturenheter som tillhandahåller grundläggande infrastrukturtillgångar eller -tjänster till andra infrastrukturföretag. I sådana situationer bör det vara möjligt med s.k. take-or-pay-avtal i bedömningen av intäkternas förutsägbarhet.

(14)

Stresstester som en del av hanteringen av investeringsrisker bör beakta risker som härrör från verksamheter som inte rör infrastruktur. För att göra en försiktig bedömning av investeringsrisken bör dock de intäkter som genereras av sådan verksamhet inte beaktas vid fastställandet av huruvida de finansiella skyldigheterna kan uppfyllas.

(15)

Efter införandet av den nya godkända tillgångsklassen för infrastrukturföretag bör andra bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2015/35 anpassas i enlighet med detta, till exempel formeln för beräkning av solvenskapitalkravet och kraven på tillbörlig aktsamhet, som är väsentliga för försiktiga investeringsbeslut hos försäkringsföretagen.

(16)

Delegerad förordning (EU) 2015/35 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

För att omedelbart kunna investera i denna långsiktiga infrastrukturtillgångsklass är det viktigt att säkerställa att denna förordning träder i kraft så snart som möjligt, dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2015/35 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska leden 55a och 55b ersättas med följande:

”55a.    infrastrukturtillgångar : fysiska tillgångar, strukturer eller anläggningar, system eller nätverk som tillhandahåller eller stöder viktiga offentliga tjänster.

55b.    infrastrukturenhet : en enhet eller företagsgrupp som under det senaste räkenskapsåret för den enheten eller företagsgruppen för vilket uppgifter finns tillgängliga, eller i ett finansieringsförslag, erhåller den absolut största delen av sina intäkter från att äga, finansiera, bygga eller driva infrastrukturtillgångar.”

2.

I artikel 164a ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska godkända infrastrukturinvesteringar omfatta investeringar i en infrastrukturenhet som uppfyller följande kriterier:

a)

De kassaflöden som genereras av infrastrukturtillgångarna gör det möjligt att under varaktiga stressnivåer uppfylla alla finansiella skyldigheter som är relevanta för riskerna i samband med projektet.

b)

De kassaflöden som infrastrukturenheten genererar åt sina kreditgivare och aktieinvesterare är förutsägbara.

c)

Infrastrukturtillgångarna och infrastrukturenheten regleras av en lagstadgad eller avtalsmässig ram som ger kreditgivare och aktieinvesterare en hög skyddsnivå, inklusive följande:

a)

Den avtalsmässiga ramen ska innefatta bestämmelser som effektivt skyddar kreditgivare och aktieinvesterare mot förluster till följd av att projektet avbryts av den part som gått med på att köpa de varor eller tjänster som infrastrukturprojektet tillhandahåller, om inte något av följande villkor är uppfyllt:

i)

Infrastrukturenhetens intäkter finansieras genom betalningar från ett stort antal användare.

ii)

Intäkterna omfattas av en avkastningsreglering.

b)

Infrastrukturenheten har tillräckliga reservfonder eller andra finansiella arrangemang för att täcka projektets reserver för oförutsedda utgifter och krav på rörelsekapital.

Om investeringarna görs i form av obligationer eller lån, ska avtalsramen också omfatta följande:

i)

Kreditgivarna har säkerhet eller åtnjuter säkerhet i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag för alla tillgångar och avtal som krävs för att driva projektet.

ii)

Användningen av nettokassaflöden från den löpande verksamheten efter obligatoriska betalningar från projektet i andra syften än att betala skulder är begränsad.

iii)

Begränsningar för verksamhet som kan skada kreditgivarna, inbegripet att nya skulder inte kan utfärdas utan de befintliga kreditgivarnas medgivande i den form som avtalats med dem, såvida inte sådana nya emissioner av skulder är tillåtna enligt dokumentationen för den befintliga skulden.

Utan hinder av andra stycket led i, för investeringar i form av obligationer eller lån, gäller att om företagen kan visa att säkerhet för alla tillgångar och avtal inte är nödvändigt för att effektivt skydda eller återställa den allra största delen av kreditgivarnas investering, får andra säkerhetsmekanismer användas. I sådana fall ska säkerhetsmekanismerna omfatta åtminstone ett av följande:

i)

Panträtt i aktier.

ii)

Långivarens rätt till ”step-in”.

iii)

Panträtt till bankkonton.

iv)

Kontroll av kassaflöden.

v)

Bestämmelser för tilldelning av kontrakt.

d)

Om investeringarna görs i form av obligationer eller lån, kan försäkrings- eller återförsäkringsföretaget visa för tillsynsmyndigheten att det kan hålla investeringen till förfall.

e)

Om investeringarna görs i form av obligationer eller lån för vilka det inte finns en kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut, är investeringsinstrumentet och andra pari passu-instrument prioriterade före alla andra fordringar förutom lagstadgade fordringar och fordringar från tillhandahållare av likviditetsfaciliteter, förvaltare och motparter för derivat.

f)

Om investeringarna görs i form av aktier, eller obligationer eller lån för vilka det inte finns en kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut, ska följande kriterier vara uppfyllda:

i)

Infrastrukturtillgångarna och infrastrukturenheterna finns i länder som är medlemmar i EES eller OECD.

ii)

Om infrastrukturenheten är i konstruktionsfasen ska följande kriterier vara uppfyllda av aktieinvesteraren, eller om det finns mer än en aktieinvesterare ska följande kriterier vara uppfyllda av en grupp av aktieinvesterare tillsammans:

Aktieinvesterarna har en bakgrund där de framgångsrikt har övervakat infrastrukturprojekt och har relevant sakkunskap.

Aktieinvesterarna har låg risk för fallissemang, eller det finns låg risk för att infrastrukturenheten drabbas av betydande förluster till följd av fallissemang för aktieinvesterarna.

Aktieinvesterarna har incitament att skydda investerarnas intressen.

iii)

Om konstruktionsrisker finns, garantier för att säkerställa att projektet slutförs enligt den överenskomna specifikationen, budgeten eller det överenskomna slutdatumet.

iv)

Om driftsriskerna är betydande är de korrekt hanterade.

v)

Infrastrukturenheten använder testad teknik och design.

vi)

Infrastrukturenhetens kapitalstruktur gör att den kan betala sina skulder.

vii)

Infrastrukturenhetens refinansieringsrisk är låg.

viii)

Infrastrukturenheten använder derivat enbart av riskreduceringsskäl.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 164b:

”Artikel 164b

Godkända investeringar i infrastrukturföretag

Vid tillämpningen av denna förordning ska godkända investeringar i infrastrukturföretag omfatta investeringar i en infrastrukturenhet som uppfyller följande kriterier:

1.

Den övervägande delen av infrastrukturenhetens intäkter härrör från att äga, finansiera, bygga eller driva infrastrukturtillgångar som finns i länder som är medlemmar i EES eller OECD.

2.

De intäkter som genereras av infrastrukturtillgångarna uppfyller ett av de kriterier som anges i artikel 164a.2 a.

3.

Om infrastrukturenhetens intäkter inte kommer från betalningar från ett stort antal användare, ska den part som gått med på att köpa de varor eller tjänster som infrastrukturenheten tillhandahåller vara någon av de enheter som förtecknas i artikel 164a.2 b.

4.

Intäkterna ska diversifieras i termer av verksamhet, placering, eller betalare, såvida de inte omfattas av en avkastningsreglering i enlighet med artikel 164a.1 c a ii eller ett ”take-or-pay”-avtal, eller är grundade på tillgång.

5.

Om investeringarna görs i form av obligationer eller lån, kan försäkrings- eller återförsäkringsföretaget visa för tillsynsmyndigheten att det kan hålla investeringen till förfall.

6.

Om ingen kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut är tillgänglig för infrastrukturenheten

a)

ska kapitalstrukturen i infrastrukturföretaget göra det möjligt att betala alla skulder enligt försiktiga antaganden som grundar sig på en analys av relevanta finansiella nyckeltal,

b)

ska infrastrukturenheten ha varit verksam under minst tre år eller, när det gäller ett förvärvat företag, ha drivits åtminstone tre år.

7.

Om en kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut är tillgänglig för infrastrukturenheten ska denna ha ett kreditkvalitetssteg mellan 0 och 3.”

4.

Artikel 168 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Undergruppen för aktiekursrisk som avses i artikel 105.5 andra stycket led b i direktiv 2009/138/EG ska inbegripa en riskundergrupp för typ 1-aktier, en riskundergrupp för typ 2-aktier och en riskundergrupp för godkända infrastrukturaktier och en riskundergrupp för godkända infrastrukturföretagsaktier.”.

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3b:

”3b.   Godkända infrastrukturföretagsaktier ska omfatta aktieinvesteringar i infrastrukturenheter som uppfyller kriterierna i artikel 164b.”.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kapitalkravet för aktiekursrisk ska beräknas enligt följande formel:

Formula

där

a)

SCRequ1 betecknar kapitalkravet för typ 1-aktier.

b)

SCRequ2 betecknar kapitalkravet för typ 2-aktier.

c)

SCRquinf betecknar kapitalkravet för godkända infrastrukturaktier.

d)

SCRquinfc betecknar kapitalkravet för godkända infrastrukturföretagsaktier.”.

d)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden a och b ska ersättas med följande:

”a)

Andra aktier än godkända infrastrukturaktier eller godkända infrastrukturföretagsaktier som innehas i företag för kollektiva investeringar som är godkända europeiska fonder för socialt företagande enligt artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 (*1), om genomlysningsmetoden som anges i artikel 84 i denna förordning är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar, eller andelar eller aktier i dessa fonder om genomlysningsmetoden inte är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar.

b)

Andra aktier än godkända infrastrukturaktier eller godkända infrastrukturföretagsaktier, som innehas i företag för kollektiva investeringar som är godkända riskkapitalfonder enligt artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 (*2), om genomlysningsmetoden som anges i artikel 84 i denna förordning är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar, eller andelar eller aktier i dessa fonder om genomlysningsmetoden inte är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).”."

ii)

I led c ska led i ersättas med följande:

”i)

Andra aktier än godkända infrastrukturaktier eller godkända infrastrukturföretagsaktier, som innehas i sådana fonder om genomlysningsmetoden som anges i artikel 84 i denna förordning är möjlig för alla exponeringar inom den alternativa investeringsfonden.”

iii)

led d ska ersättas med följande:

”d)

Andra aktier än godkända infrastrukturaktier eller godkända infrastrukturföretagsaktier som innehas i företag för kollektiva investeringar som är godkända europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordning (EU) 2015/760, om genomlysningsmetoden som anges i artikel 84 i denna förordning är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar, eller andelar eller aktier i dessa fonder om genomlysningsmetoden inte är möjlig för alla exponeringar inom företaget för kollektiva investeringar.”.

5.

I artikel 169 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   Kapitalkravet för godkända infrastrukturföretagsaktier som avses i artikel 168 i denna förordning ska motsvara den förlust i primärkapitalet som skulle bli följden av följande omedelbara värdeminskningar:

a)

En omedelbar nedgång som motsvarar 22 % av värdet av godkända investeringar i infrastrukturföretagsaktier i anknutna företag i den mening som avses i artikel 212.1 b och 212.2 i direktiv 2009/138/EG, om dessa investeringar är av strategisk natur.

b)

En omedelbar nedgång som motsvarar summan av 36 % och 92 % av den symmetriska justering som anges i artikel 172 i denna förordning, i värdet av godkända infrastrukturföretagsaktier, förutom de som avses i led a.”

6.

I artikel 170 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   Om ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag har fått tillsynsmyndighetens godkännande för att tillämpa bestämmelserna i artikel 304 i direktiv 2009/138/EG ska kapitalkravet för godkända infrastrukturföretagsaktier motsvara den förlust i primärkapitalet som skulle bli följden av följande omedelbara värdeminskningar:

a)

22 % av värdet av godkända infrastrukturföretagsaktier som hänför sig till sådan verksamhet som avses i artikel 304.1 b i i direktiv 2009/138/EG.

b)

22 % av värdet av godkända investeringar i infrastrukturföretagsaktier i anknutna företag i den mening som avses i artikel 212.1 b och 212.2 i direktiv 2009/138/EG, om dessa investeringar är av strategisk natur.

c)

Summan av 36 % och 92 % av den symmetriska justering som anges i artikel 172 i denna förordning, i värdet av godkända infrastrukturföretagsaktier, förutom de som avses i leden a eller b.”

7.

I artikel 171 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”För tillämpning av artikel 169.1 a, 169.2 a, 169.3 a och 169.4 a och artikel 170.1 b, 170.2 b, 170.3 b och 170.4 b ska aktieinvesteringar av strategisk natur betyda aktieinvesteringar för vilka försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse visar följande:”.

8.

I artikel 180 ska följande punkter läggas till som punkterna 14, 15 och 16:

”14.   Exponeringar i form av obligationer och lån som uppfyller kriterierna som fastställs i punkt 15 ska tilldelas en riskfaktor stress i beroende på kreditkvalitetssteg och exponeringstid enligt följande tabell:

Kreditkvalitetssteg

0

1

2

3

Löptid

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

upp till 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

mer än 5 och högst 10

ai + b i · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

mer än 10 och högst 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

mer än 15 och högst 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

mer än 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Kriterierna för exponeringar som tilldelas en riskfaktor i enlighet med punkt 14 ska vara följande:

a)

Exponeringen gäller en godkänd investering i infrastrukturföretag som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 164b.

b)

Exponeringen är inte en tillgång som uppfyller följande villkor:

Den är tilldelad en matchningsjusteringsportfölj i enlighet med artikel 77b.2 i direktiv 2009/138/EG.

Den har tilldelats ett kreditkvalitetssteg mellan 0 och 2.

c)

Det finns en tillgänglig kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut för infrastrukturenheten.

d)

Exponeringen har tilldelats ett kreditkvalitetssteg mellan 0 och 3.

16.   Exponeringar i form av obligationer och lån som uppfyller de kriterier som fastställs i punkt 15 a och b, men som inte uppfyller kriterierna i punkt 15 c, ska tilldelas en riskfaktor stressi som motsvarar kreditkvalitetssteg 3 och exponeringstid i enlighet med tabellen i punkt 14.”.

9.

I artikel 181 ska andra meningen i punkt b ersättas med följande:

”För tillgångar i den avsatta portföljen för vilka en kreditvärdering av ett utsett externt ratinginstitut inte är tillgänglig och för godkända infrastrukturtillgångar samt för godkända infrastrukturföretagstillgångar som har tilldelats kreditkvalitetssteg 3 ska reduktionsfaktorn motsvara 100 %.”.

10.

Artikel 261a ska ersättas med följande:

”Artikel 261a

Riskhantering för godkända infrastrukturinvesteringar eller godkända investeringar i infrastrukturföretag

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska genomföra lämplig due diligence-kontroll innan de gör några godkända infrastrukturinvesteringar eller godkända investeringar i infrastrukturföretag, däribland var och en av följande:

a)

En dokumenterad bedömning av hur infrastrukturenheten uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 164a eller 164b, som har omfattats av en valideringsprocess utförd av personer som inte är föremål för påverkan från de personer som ansvarar för bedömningen av om kriterierna är uppfyllda och som inte har någon potentiell intressekonflikt med de personerna.

b)

En bekräftelse på att alla finansiella modeller för infrastrukturenhetens kassaflöden har varit föremål för en valideringsprocess utförd av personer som inte är föremål för påverkan från de personer som ansvarar för utarbetandet av de finansiella modellerna och som inte har någon potentiell intressekonflikt med de personerna.

2.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med en godkänd infrastrukturinvestering eller en godkänd investering i infrastrukturföretag ska regelbundet övervaka och utföra stresstester avseende kassaflödena och värdet på de säkerheter som stöder infrastrukturenheten. Alla stresstester ska stå i proportion till arten och omfattningen av och komplexiteten hos infrastrukturprojektets inneboende risk.

3.   Stresstester ska beakta de risker som härrör från andra verksamheter än infrastruktur, men de intäkter som genereras av sådan verksamhet ska inte beaktas vid fastställandet av huruvida infrastrukturenheten har förmåga att uppfylla sina finansiella skyldigheter.

4.   Om försäkrings- och återförsäkringsföretag innehar betydande godkända infrastrukturinvesteringar eller godkända investeringar i infrastrukturföretag ska de, när de utarbetar de styrdokument som avses i artikel 41.3 i direktiv 2009/138/EG, inkludera bestämmelser om en aktiv övervakning av de investeringarna under konstruktionsfasen, och om en maximering av det belopp som återvinns från dessa investeringar i händelse av fallissemang eller omförhandling av lånevillkoren.

5.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med en godkänd infrastrukturinvestering eller en godkänd investering i infrastrukturföretag i form av obligationer eller lån ska fastställa ALM-tekniker som säkerställer att de ständigt kan hålla investeringen till förfall.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/467 av den 30 september 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för flera kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (EUT L 85, 1.4.2016, s. 6).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).


Top