Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Kommissionens förordning (EU) 2017/1510 av den 30 augusti 2017 om ändring av tilläggen till bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller CMR-ämnen (Text av betydelse för EES. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/110


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1510

av den 30 augusti 2017

om ändring av tilläggen till bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller CMR-ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.2, och

av följande skäl:

(1)

I posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 förbjuds utsläppande på marknaden och försäljning till allmänheten av ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, könscellsmutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A eller 1B samt av blandningar som innehåller sådana ämnen i specifika koncentrationer. De berörda ämnena förtecknas i tilläggen 1–6 till den bilagan.

(2)

Ämnena är klassificerade som CMR i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2) och förtecknas i del 3 i bilaga VI till den förordningen.

(3)

Sedan tilläggen 1–6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 senast uppdaterades för att avspegla nya klassificeringar av ämnen som CMR i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 har del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändrats genom kommissionens förordningar (EU) nr 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) och (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Eftersom aktörer får tillämpa de harmoniserade klassificeringar som anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 vid ett tidigare datum bör de på frivillig basis kunna tillämpa bestämmelserna i den här förordningen tidigare.

(5)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den dag då den träder i kraft, med undantag av

punkterna 1, 2 och 3 i bilagan, som ska tillämpas från och med den 1 mars 2018, och

punkt 4 a i bilagan, som ska tillämpas från och med den 1 mars 2018 när det är fråga om följande ämnen:

Bisfenol A, [dodecylfenol, grenad], [2-dodecylfenol, grenad], [3-dodecylfenol, grenad], [4-dodecylfenol, grenad], [derivat av tetrapropenylfenol], klorfacinon (ISO), kumatetralyl (ISO), difenakum (ISO), flokumafen (ISO), dinatriumoktaborat vattenfritt, dinatriumoktaborattetrahydrat, bromadiolon (ISO), difetialon, [perfluornonan-1-syra och dess natrium- och ammoniumsalter], dicyklohexylftalat och triflumizol (ISO).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 av den 5 juni 2014 om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 167, 6.6.2014, s. 36).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1221 av den 24 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, i syfte att anpassa förordningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (EUT L 197, 25.7.2015, s. 10).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/1179 av den 19 juli 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 195, 20.7.2016, s. 11).


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I tillägg 2 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”1,2-Diklorpropan; propylendiklorid

602-020-00–0

201-152-2

78-87-5

 

E-glasmikrofibrer med representativ sammansättning. [Slumpmässigt orienterade kalcium-aluminium-silikatfibrer med följande representativa sammansättning (viktprocent): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Process: framställs normalt i en roterande process med dragning genom flamma. (Ytterligare enskilda grundämnen kan förekomma i låga halter. Processförteckningen utesluter inte innovation.)]

014-046-00–4

—”

 

2.

I tillägg 4 ska följande post föras in i tabellen i indexnummerordning:

”3,7-Dimetylokta-2,6-diennitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3.

I tillägg 5 ska

a)

följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”Brodifakum (ISO);

4-hydroxi-3-[3-(4′-brom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Bly i pulverform;

[partikeldiameter < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Bly i massiv form;

[partikeldiameter ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

posten för ”Warfarin (ISO)” ersättas med följande:

”Warfarin (ISO);

4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-bensopyron; [2]

(R)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-bensopyron; [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4.

I tillägg 6 ska

a)

följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”Tetrahydro-2-furylmetanol; tetrahydrofurfurylalkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Galliumarsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Tributyltennföreningar, utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

050-008-00-3

 

1,2-Bensendikarboxylsyra, dihexylester, grenad och linjär

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisfenol A; 4,4′-isopropylidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Dodecylfenol, grenad; [1]

2-Dodecylfenol, grenad; [2]

3-Dodecylfenol, grenad; [3]

4-Dodecylfenol, grenad; [4]

Derivat av tetrapropenylfenol; [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Klorfacinon (ISO);2-[(4-klorfenyl)(fenyl)acetyl]-1H-inden-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Kumatetralyl (ISO); 4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenakum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxikumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flokumafen (ISO); reaktionsblandning av cis-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin och trans-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Dinatriumoktaborat, vattenfritt; [1]

Dinatriumoktaborattetrahydrat; [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4-hydroxi-2H-kromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difetialon (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxi-2H-1-bensotiopyran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

Perfluornonan-1-syra [1]

och dess natriumsalter [2]

och ammoniumsalter [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Dicyklohexylftalat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-klor-2-(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxietanimin

612-289-00-6

68694-11-1”

 

b)

posten för ”Flumioxazin (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyklohex-1-en-1,2-dikarboxamid” ersättas med följande:

”Flumioxazin (ISO); 2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top