EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1509

av den 30 augusti 2017

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

FN:s säkerhetsråd fördömde i resolution 1718 (2006) av den 14 oktober 2006 det kärnvapenprov som Demokratiska folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea) genomförde den 9 oktober 2006 och slog fast att det förelåg ett klart hot mot internationell fred och säkerhet samt uppmanade FN:s alla medlemsstater att tillämpa en rad restriktiva åtgärder mot Nordkorea. De restriktiva åtgärderna utvidgades senare genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) och 2371 (2017).

(2)

I enlighet med dessa resolutioner föreskrivs i beslut (Gusp) 2016/849 särskilt restriktioner för import och export av vissa varor och tjänster och viss teknik som skulle kunna bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen (nedan kallade programmen för massförstörelsevapen), ett embargo för lyxvaror samt en frysning av tillgångar för personer, enheter och organ som har kopplats till programmen för massförstörelsevapen. Andra åtgärder inriktas på transportsektorn, inklusive inspektioner av last samt förbud som avser nordkoreanska fartyg och luftfartyg, på den finansiella sektorn, såsom tillhandahållandet av vissa finansiella tjänster, samt på det diplomatiska området, för att förhindra missbruk av privilegier och immunitet.

(3)

Rådet har dessutom antagit flera ytterligare restriktiva EU-åtgärder som kompletterar och förstärker de FN-baserade restriktiva åtgärderna. I det syftet utvidgade rådet vapenembargot, import- och exportrestriktionerna och förteckningen över personer och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar samt införde förbud mot överföring av penningmedel och mot investeringar.

(4)

Det är nödvändigt att i enlighet med i artikel 215 i fördraget anta en förordning på unionsnivå för att ge verkan åt de ovannämnda restriktiva åtgärder, särskilt för att säkerställa att de tillämpas enhetligt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Rådets förordning (EG) nr 329/2007 har ändrats ett flertal gånger. Mot bakgrund av ändringarnas omfattning är det lämpligt att konsolidera samtliga åtgärder i en ny förordning som upphäver och ersätter förordning (EG) nr 329/2007 (2).

(6)

Kommissionen bör bemyndigas att offentliggöra den förteckning över varor och teknik som kommer att antas av den kommitté i FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006) (nedan kallad sanktionskommittén) eller av FN:s säkerhetsråd, och vid behov lägga till nomenklaturnummer från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3).

(7)

Kommissionen bör också bemyndigas att ändra förteckningen över lyxvaror, om det behövs med hänsyn till de definitioner eller riktlinjer som sanktionskommittén kan komma att fastställa för att underlätta genomförandet av restriktionerna för lyxvaror, med beaktande av de förteckningar över lyxvaror som har upprättats i andra jurisdiktioner.

(8)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet i regionen som situationen i Nordkorea utgör och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagorna I, II, III, IV och V till beslut (Gusp) 2016/849 bör rådet ha befogenhet att ändra förteckningarna i bilagorna XIII, XIV, XV, XVI och XVII till denna förordning.

(9)

Kommissionen bör bemyndigas att ändra förteckningen över tjänster, med beaktande av de uppgifter som medlemsstaterna har lämnat samt de definitioner eller riktlinjer som FN:s kommission för statistik kan komma att utfärda, eller för att lägga till referensnummer från det system för central produktindelning av varor och tjänster som beslutats av FN:s kommission för statistik.

(10)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) erinrar om att arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) har uppmanat länderna att skärpa sin kundkontroll och tillämpa effektiva motåtgärder för att skydda sina jurisdiktioner från Nordkoreas olagliga ekonomiska verksamhet, och uppmanar FN:s medlemsstater att tillämpa FATF:s rekommendation nr 7, dess tolkningsmeddelande, och tillhörande vägledning för att på ett effektivt sätt genomföra riktade finansiella sanktioner avseende spridning.

(11)

Denna förordning iakttar de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Förordningen bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(12)

För att uppnå den högsta graden av rättssäkerhet inom unionen bör, vid tillämpningen av denna förordning, namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas enligt den här förordningen offentliggöras. All behandling av personuppgifter om fysiska personer inom ramen för denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium,

b)

ombord på varje luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 2

I denna förordning avses med

1.    filial till ett kredit- eller finansinstitut : ett driftsställe som utgör en rättsligt beroende del av ett finans- eller kreditinstitut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som hänför sig till verksamhet i finans- eller kreditinstitut,

2.    förmedlingstjänster :

a)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

b)

försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa befinner sig i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland,

3.    krav : varje krav, oavsett om det görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

a)

ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

b)

ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

c)

ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

d)

ett motkrav,

e)

ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats,

4.    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga I,

5.    avtal eller transaktion : varje transaktion oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om den omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål omfattar avtal garantier eller motgarantier, särskilt finansiella garantier eller finansiella motgarantier, och krediter, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från transaktionen eller har samband med den,

6.    kreditinstitut : ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) nr 575/2013 (6), inbegripet dess filialer enligt definitionen i artikel 4.1.17 i samma förordning som är belägna i unionen, oavsett om dess huvudkontor är beläget i unionen eller i ett tredjeland,

7.    diplomatiska beskickningar, konsulat och medlemmar av dessa : diplomatiska beskickningar, konsulat och medlemmar av dessa enligt definitionerna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser; även Nordkoreas beskickningar vid internationella organisationer i medlemsstaterna och nordkoreanska medlemmar av sådana beskickningar omfattas,

8.    ekonomiska resurser : egendom av varje slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, faktisk eller potentiell, som inte utgör penningmedel men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor och tjänster, inbegripet fartyg, t.ex. havsgående fartyg,

9.    finansinstitut :

a)

ett företag som inte är kreditinstitut men som utför en eller flera av de verksamheter som förtecknas i punkterna 2–12, 14 och 15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (7), inbegripet sådan verksamhet som bedrivs vid valutaväxlingskontor,

b)

ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (8), i den mån det utför livförsäkringsverksamhet som omfattas av det direktivet,

c)

ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (9),

d)

ett företag för kollektiva investeringar som saluför sina andelar eller aktier,

e)

en försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (10), när den förmedlar livförsäkringar och andra investeringsrelaterade tjänster, med undantag för en anknuten försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.7 i samma direktiv,

f)

filialer i unionen till finansinstitut som avses i leden a–e, oavsett om deras huvudkontor är beläget i en medlemsstat eller i ett tredje land,

10.    frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

11.    frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, ändring, användning, åtkomst till och hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller bestämmelse eller till någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, t.ex. för portföljförvaltning,

12.    penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

a)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, betalningsorder och andra betalningsinstrument,

b)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

c)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

d)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

e)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

f)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

g)

dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser,

13.    försäkring : en förbindelse eller ett åtagande varigenom en eller flera fysiska eller juridiska personer, som motprestation för betalning, är skyldiga att till en eller flera andra personer, om en risk förverkligas, tillhandahålla en ersättning eller förmån enligt villkoren för förbindelsen eller åtagandet,

14.    investeringstjänster : följande tjänster och verksamheter:

a)

Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument.

b)

Utförande av order för kunders räkning.

c)

Handel för egen räkning.

d)

Portföljförvaltning.

e)

Investeringsrådgivning.

f)

Garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande.

g)

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

h)

Alla tjänster i samband med upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

15.    betalningsmottagare : en fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av överföringen av penningmedel,

16.    betalare : en person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en överföring av penningmedel från detta betalkonto eller, om det inte finns något betalkonto, som lämnar en order om överföring av penningmedel,

17.    betaltjänstleverantör : de kategorier av betaltjänstleverantörer som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG (11), fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 26 i direktiv 2007/64/EG och juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (12), vilka tillhandahåller tjänster som gäller överföring av penningmedel,

18.    återförsäkring : den verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett försäkringsföretag eller ett annat återförsäkringsföretag eller, när det gäller de försäkringsgivare som uppträder under namnet Lloyd's, den verksamhet som består i att risker, som överlåts av en medlem av Lloyd's, övertas av ett annat försäkrings- eller återförsäkringsföretag än Lloyd's,

19.    tjänster med anknytning till : tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis av enheter som främst ägnar sig åt produktion av transporterbara varor samt tjänster som typiskt sett är kopplade till produktionen av sådana varor,

20.    fartygsägare : den registrerade ägaren till ett havsgående fartyg, eller varje annan person såsom den som hyrt fartyget utan besättning som är ansvarig för driften av fartyget

21.    tekniskt bistånd : allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller varje annan teknisk tjänst; tekniskt bistånd kan lämnas i form av t.ex. instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster och omfattar också bistånd som ges muntligen,

22.    unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum,

23.    överföring av medel :

a)

alla transaktioner som åtminstone delvis utförs på elektronisk väg för en betalares räkning genom en betaltjänstleverantör för att göra penningmedel tillgängliga för en betalningsmottagare genom en betaltjänstleverantör, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person och oavsett om betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är en och samma person, inbegripet

i)

en betalning enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) nr 260/2012 (13),

ii)

en autogirering enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 260/2012,

iii)

en penningöverföring enligt definitionen i artikel 4.13 i direktiv 2007/64/EG, oavsett om den är nationell eller gränsöverskridande,

iv)

en överföring som genomförts med ett betalkort, ett instrument för elektroniska pengar, en mobiltelefon eller någon annan förbetald eller efterhandsbetald digital utrustning eller it-utrustning med liknande egenskaper, och

(b)

alla transaktioner på icke-elektronisk väg, såsom i kontanter, checkar eller betalningsanvisningar, för att göra penningmedel tillgängliga för en betalningsmottagare, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person,

24.    fartyg som bemannas av Nordkorea :

a)

ett fartyg vars besättning kontrolleras av

i)

en fysisk person med nordkoreanskt medborgarskap, eller

ii)

en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Nordkoreas lagstiftning,

b)

ett fartyg vars hela besättning består av nordkoreanska medborgare.

KAPITEL II

Export- och importrestriktioner

Artikel 3

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera de varor och den teknik, även programvara, som förtecknas i bilaga II, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Nordkorea eller för användning i Nordkorea,

b)

till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera flygbränsle enligt förteckningen i bilaga III eller att till Nordkorea transportera flygbränsle ombord på fartyg eller luftfartyg som för medlemsstaternas flagg, oavsett om det har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte,

c)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra de varor och den teknik som förtecknas i bilaga II, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte,

d)

från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra guld, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller enligt förteckningen i bilaga IV, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte,

e)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra stenkol, järn och järnmalm enligt förteckningen i bilaga V, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte,

f)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra petroleumprodukter enligt förteckningen i bilaga VI, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte, och

g)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra koppar, nickel, silver och zink enligt förteckningen i bilaga VII, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.

2.   Del I i bilaga II ska omfatta alla produkter, allt material, all utrustning, alla varor och all teknik, inklusive programvara, som är produkter eller teknik med dubbla användningsområden enligt definitionen i bilaga I i rådets förordning (EG) nr 428/2009 (14).

Del II i bilaga II ska omfatta andra produkter, annat material, annan utrustning, andra varor och annan teknik som skulle kunna bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.

Del III i bilaga II ska omfatta vissa viktiga komponenter för sektorn för ballistiska robotar.

Del IV i bilaga II ska omfatta produkter, material, utrustning, varor och teknik som har anknytning till massförstörelsevapen och som angetts i enlighet med punkt 25 i FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016).

Del V i bilaga II ska omfatta produkter, material, utrustning, varor och teknik som har anknytning till massförstörelsevapen och som angetts i enlighet med punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016).

Bilaga III ska omfatta det flygbränsle som avses i punkt 1 b.

Bilaga IV ska omfatta det guld, den titanmalm, den vanadinmalm och de sällsynta jordartsmetaller som avses i punkt 1 d.

Bilaga V ska omfatta det stenkol, det järn och den järnmalm som avses i punkt 1e.

Bilaga VI ska omfatta de petroleumprodukter som avses i punkt 1 f.

Bilaga VII ska omfatta den koppar, det nickel, det silver och den zink som avses i punkt 1 g.

3.   Det förbud som avses i punkt 1 b ska inte tillämpas på försäljning eller leverans av flygbränsle till civila passagerarflygplan utanför Nordkorea som uteslutande ska förbrukas under flygningen till Nordkorea och tillbaka till ursprungsflygplatsen.

Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 3.1 b får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta försäljning, leverans eller överföring av flygbränsle, under förutsättning att medlemsstaten på grundval av en särskild bedömning i det enskilda undantagsfallet har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén för överföring till Nordkorea av sådana produkter för kontrollerade grundläggande humanitära behov, och med förbehåll för särskilt angivna arrangemang för effektiv övervakning av leverans och användning.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 e får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta

a)

import, köp eller överföring av stenkol, under förutsättning att medlemsstaternas behöriga myndigheter på grundval av trovärdiga uppgifter har fastställt att sändningen har sitt ursprung utanför Nordkorea och transporterades genom landet uteslutande för export från hamnen i Rajin (Rason) och att den berörda medlemsstaten i förväg har underrättat sanktionskommittén om dessa transaktioner och om att transaktionerna inte skapar intäkter för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen och annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller enligt denna förordning,

b)

transaktioner med järnmalm som har fastställts enbart ha försörjningssyfte och inte skapar intäkter för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller enligt denna förordning, och

c)

transaktioner med kol som har fastställts enbart ha försörjningssyfte, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)

Transaktionerna skapar inte intäkter för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, andra massförstörelsevapen och ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016).

ii)

Transaktionerna involverar inte personer eller enheter som har samröre med Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), inbegripet de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga XIII, eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av dessa, eller personer eller enheter som hjälper till med att kringgå sanktioner.

iii)

Sanktionskommittén har inte underrättat medlemsstaterna om att den sammantagna årliga gränsen har nåtts.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 5

1.   Det ska vara förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera alla produkter, med undantag av livsmedel och mediciner, om exportören vet eller har rimliga skäl att anta att

a)

produkten direkt eller indirekt är avsedd för Nordkoreas väpnade styrkor, eller

b)

export av produkten skulle kunna bidra till att stödja eller stärka den operativa kapaciteten hos väpnade styrkor som tillhör en annan stat än Nordkorea.

2.   Det ska vara förbjudet att från Nordkora importera, köpa eller transportera produkter som avses i punkt 1 om importören eller transportören vet eller har rimliga skäl att anta att någon av förutsättningarna i led a eller b i punkt 1 är uppfyllda.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 5 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av en produkt till Nordkorea, eller import, köp eller transport av en produkt från Nordkorea, om

a)

produkten inte har anknytning till tillverkning, utveckling, underhåll eller användning av varor med militär användning, eller utveckling eller underhåll av militär personal, och den behöriga myndigheten har fastställt att produkten inte bidrar direkt till utvecklingen av den operativa kapaciteten hos Nordkoreas väpnade styrkor eller till export som stödjer eller stärker den operativa kapaciteten hos väpnade styrkor som tillhör ett annat tredjeland än Nordkorea,

b)

sanktionskommittén har fastställt att en viss leverans, försäljning eller överföring inte skulle stå i strid med målen för FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), eller

c)

medlemsstatens behöriga myndighet är övertygad om att verksamheten endast bedrivs antingen för humanitära ändamål eller i försörjningssyfte, vilket inte kommer att utnyttjas av nordkoreanska personer, enheter eller organ för att skapa inkomster, och inte har samband med någon verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), under förutsättning att medlemsstaten i förväg informerar sanktionskommittén om att detta fastställts och informerar sanktionskommittén om de åtgärder som vidtagits för att förhindra att produkten används för förbjudna ändamål.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja tillstånd enligt denna artikel minst en vecka före ett sådant beviljande.

Artikel 7

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som har samband med varor eller teknik enligt EU:s gemensamma förteckning över militär utrustning eller förteckningarna i bilaga II, eller har samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor enligt samma förteckningar, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Nordkorea eller för användning i Nordkorea,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd, särskilt bidrag, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring, som har samband med varor eller teknik enligt EU:s gemensamma förteckning över militär utrustning eller förteckningarna i bilaga II och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik eller tillhandahållande av tekniskt bistånd som har samband med sådana varor eller sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Nordkorea eller för användning i Nordkorea,

c)

direkt eller indirekt förvärva tekniskt bistånd som har samband med varor eller teknik enligt EU:s gemensamma förteckning över militär utrustning eller förteckningarna i bilaga II, eller med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor enligt samma förteckningar, från fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Nordkorea eller för användning i Nordkorea,

d)

direkt eller indirekt förvärva finansiering eller ekonomiskt stöd, särskilt bidrag, lån eller exportkreditförsäkring, som har samband med varor och teknik enligt EU:s gemensamma förteckning över militär utrustning eller förteckningarna i bilaga II och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik eller tillhandahållande av tekniskt bistånd kopplat till sådana varor eller sådan teknik, från fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Nordkorea eller för användning i Nordkorea.

2.   Förbuden enligt punkt 1 ska inte tillämpas på fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats av eller utrustats med skottsäkert material och endast är avsedda att skydda unionens och dess medlemsstaters personal i Nordkorea.

Artikel 8

1.   Genom undantag från artiklarna 3.1 och 7.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, tillåta direkt eller indirekt leverans, försäljning, överföring eller export av de produkter och den teknik, inklusive programvara, som avses i artikel 3.1 a och b eller det bistånd och de förmedlingstjänster som avses i artikel 7.1, under förutsättning att varorna och tekniken, biståndet eller förmedlingstjänsterna är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 a och artikel 7.1 a och b får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, tillåta de transaktioner som avses i nämnda artiklar, under förutsättning att FN:s säkerhetsråd har godkänt begäran.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje begäran om godkännande som den lämnat in till FN:s säkerhetsråd i enlighet med punkt 3.

4.   Den berörda medlemsstaten ska inom fyra veckor underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

Artikel 9

1.   Utöver skyldigheten att ge de behöriga tullmyndigheterna information inför ankomst och avgång enligt de relevanta bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (15), kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (16) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (17), ska den person som tillhandahåller de uppgifter som avses i punkt 2 uppge huruvida varorna omfattas av EU:s gemensamma förteckning över militär utrustning eller av denna förordning och, om tillstånd krävs för exporten av varorna, ange de varor och den teknik som omfattas av den beviljade exportlicensen.

2.   De erforderliga kompletterande uppgifterna ska lämnas i en elektronisk tulldeklaration eller, i avsaknad av sådan, i annan elektronisk eller skriftlig form enligt vad som är lämpligt.

Artikel 10

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera lyxvaror enligt förteckningen i bilaga VIII,

b)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra lyxvaror, enligt förteckningen i bilaga VIII, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.

2.   Det förbud som avses i punkt 1 b ska inte tillämpas på resandes personliga tillhörigheter eller varor av icke-kommersiell karaktär som medförs för personligt bruk i resenärers bagage.

3.   De förbud som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaternas diplomatiska eller konsulära beskickningar i Nordkorea eller för internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på personalens personliga tillhörigheter.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser vara lämpliga, tillåta en transaktion som rör de varor som avses i punkt 17 i bilaga VIII, under förutsättning att varorna är avsedda för humanitära ändamål.

Artikel 11

Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera guld, ädla metaller och diamanter enligt förteckningen i bilaga IX, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till eller för Nordkoreas regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt Nordkoreas centralbank samt till personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och till enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem,

b)

direkt eller indirekt importera, köpa eller transportera guld, ädla metaller och diamanter enligt förteckningen i bilaga IX, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte, från Nordkoreas regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt Nordkoreas centralbank samt från personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och från enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt stöd som har anknytning till de varor som avses i a och b, till Nordkoreas regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt till Nordkoreas centralbank, och till personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem.

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera nytryckta nordkoreanska sedlar och nypräglade nordkoreanska mynt eller icke utgivna nordkoreanska sedlar och mynt till, eller till förmån för, Nordkoreas centralbank.

Artikel 13

Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra statyer enligt förteckningen i bilaga X, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.

Artikel 14

Genom undantag från förbudet i artikel 13 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta import, köp eller överföring, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.

Artikel 15

Det ska vara förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera helikoptrar och fartyg enligt förteckningen i bilaga XI.

Artikel 16

Genom undantag från förbudet i artikel 15 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta en sådan försäljning, leverans, överföring eller export, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.

KAPITEL III

Restriktioner när det gäller viss kommersiell verksamhet

Artikel 17

1.   Det ska vara förbjudet att inom unionens territorium godta eller godkänna investeringar i någon typ av kommersiell verksamhet, om dessa investeringar görs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering,

b)

Koreas arbetarparti,

c)

medborgare i Nordkorea,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Nordkoreas lagstiftning,

e)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på vägnar av eller på uppdrag av personer, enheter eller organ som avses i a–d, och

f)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i a–d.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

bilda ett samriskföretag med eller förvärva eller utöka ett ägarintresse, inbegripet genom fullständigt förvärv eller förvärv av aktier och andra värdepapper för intressenter, i varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1 och som deltar i Nordkoreas verksamheter eller program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller i verksamheter inom sektorerna för gruvdrift, raffinering, kemisk industri, metallurgi och metallbearbetning, rymdfartsindustri eller konventionell vapenrelaterad industri,

b)

bevilja finansiering eller ekonomiskt stöd till varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1 d–f eller för det dokumenterade syftet att finansiera sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ,

c)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt eller indirekt har samband med de verksamheter som avses i a och b, och

d)

direkt eller indirekt delta i samriskföretag eller varje annan affärsverksamhet med enheter som förtecknas i bilaga XIII samt med fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för dem eller på deras vägnar eller uppdrag.

Artikel 18

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster med anknytning till gruvdrift eller tjänster med anknytning till tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri, enligt del A i bilaga XII, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea, och

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla datatjänster och tillhörande tjänster, enligt del B i bilaga XII, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea.

2.   Förbudet i punkt 1 b ska inte tillämpas på datatjänster och tillhörande tjänster, i den mån tjänsterna är avsedda att uteslutande användas för officiella ändamål vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet i Nordkorea i enlighet med internationell rätt.

3.   Förbudet i punkt 1 b ska inte tillämpas på tillhandahållande av datatjänster och tillhörande tjänster av offentliga organ eller av juridiska personer, enheter eller organ som erhåller offentliga medel från unionen eller medlemsstaterna för att tillhandahålla dessa tjänster för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjandet av kärnvapennedrustning.

Artikel 19

1.   Genom undantag från artikel 18.1 a får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillåta tillhandahållande av tjänster med anknytning till gruvdrift och tillhandahållande av tjänster med anknytning till tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri, i den mån tjänsterna är avsedda att uteslutande användas för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjandet av kärnvapennedrustning.

2.   I fall som inte omfattas av artikel 18.3, och genom undantag från artikel 18.1 b, får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta tillhandahållande av datatjänster och tillhörande tjänster, i den mån tjänsterna är avsedda att uteslutande användas för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjandet av kärnvapennedrustning.

Artikel 20

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt hyra ut eller på annat sätt göra fast egendom tillgänglig för personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering, annat än för utövande av diplomatisk eller konsulär verksamhet enligt 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser,

b)

direkt eller indirekt hyra fast egendom från personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering, och

c)

ägna sig åt verksamhet som har samband med användningen av fast egendom som personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering äger, hyr eller på annat sätt har rätt att använda, med undantag för tillhandahållande av varor och tjänster som

i)

är nödvändiga för att diplomatiska beskickningar och konsulat enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner ska kunna fungera, och

ii)

inte kan användas för att direkt eller indirekt generera intäkter eller vinst för Nordkoreas regering.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel avses med fast egendom mark, byggnader och delar därav som är belägna utanför Nordkoreas territorium.

KAPITEL IV

Restriktioner när det gäller överföring av penningmedel och finansiella tjänster

Artikel 21

1.   Det ska vara förbjudet att överföra penningmedel till och från Nordkorea.

2.   Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut att inleda, eller att fortsätta att delta i, transaktioner med

a)

kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea,

b)

filialer eller dotterbolag, som omfattas av artikel 1, till kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea,

c)

filialer eller dotterbolag, som inte omfattas av artikel 1, till kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea,

d)

kredit- och finansinstitut som inte har säte i Nordkorea, som omfattas av artikel 1 och som kontrolleras av personer, enheter eller organ med hemvist i Nordkorea,

e)

kredit- och finansinstitut som inte har säte i Nordkorea eller inte omfattas av artikel 1, men som kontrolleras av personer, enheter eller organ med hemvist i Nordkorea.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på överföringar av penningmedel eller transaktioner som är nödvändiga för officiella ändamål vid en medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning i Nordkorea eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet i Nordkorea i enlighet med internationell rätt.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på följande transaktioner, under förutsättning att de innefattar en överföring av tillgångar som motsvarar eller understiger 15 000 EUR eller motsvarande:

a)

Transaktioner som gäller livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål.

b)

Transaktioner som gäller personliga penningförsändelser.

c)

Transaktioner som gäller verkställande av undantag enligt denna förordning.

d)

Transaktioner i samband med ett specifikt handelsavtal som inte är förbjudet enligt denna förordning.

e)

Transaktioner som krävs uteslutande för genomförandet av projekt som finansieras av unionen eller dess medlemsstater för utvecklingsändamål och som direkt avser civilbefolkningens behov eller främjandet av kärnvapennedrustning.

f)

Transaktioner som gäller en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana transaktioner är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller den internationella organisationen.

Artikel 22

1.   Genom undantag från förbuden i artikel 21.1 och 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta transaktioner som avses i artikel 21.4 a–f med ett värde som överstiger 15 000 EUR eller motsvarande.

2.   Det krav på förhandstillstånd som avses i punkt 1 ska gälla oavsett om överföringen av penningmedel utförs vid ett enda tillfälle eller vid flera tillfällen som förefaller ha samband. Vid tillämpningen av denna förordning ska ”tillfällen som förefaller ha samband” omfatta

a)

en serie av på varandra följande överföringar från eller till samma kredit- eller finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 21.2 eller till eller från samma nordkoreanska person, enhet eller organ som sker i samband med en enda skyldighet att överföra penningmedel, där varje enskild överföring understiger 15 000 EUR men där överföringarna sammantaget uppfyller kriterierna för tillstånd, och

b)

en serie överföringar som omfattar olika betaltjänstleverantörer eller fysiska eller juridiska personer och som gäller en enda skyldighet att göra en överföring av penningmedel.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta varandra och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

4.   Genom undantag från förbuden i artikel 21.1 och 21.2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta transaktioner som gäller betalningar för att tillgodose krav mot Nordkorea, dess medborgare eller juridiska personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Nordkoreas lagstiftning, och transaktioner av liknande karaktär som inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning, efter en bedömning i det enskilda fallet och om den berörda medlemsstaten minst tio dagar i förväg har underrättat de övriga medlemsstaterna och kommissionen om beviljandet av tillstånd.

Artikel 23

1.   Kredit- och finansinstitut ska, i sin verksamhet med kredit- och finansinstitut som avses i artikel 21.2,

a)

tillämpa de krav på kundkontroll som fastställts i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (18),

b)

säkerställa överensstämmelse med de förfaranden för bekämpning av penningtvätt och terrorism som inrättats enligt direktiv (EU) 2015/849 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 (19),

c)

kräva att de uppgifter om betalare och betalningsmottagare som ska åtfölja överföringar av medel tillhandahålls i enlighet med förordning (EU) 2015/847, samt vägra att hantera transaktionen om någon av dessa uppgifter saknas eller är ofullständig,

d)

bevara uppgifter om transaktionerna i enlighet med artikel 40 b i direktiv (EU) 2015/849,

e)

om det finns rimliga skäl att misstänka att penningmedel skulle kunna bidra till Nordkoreas program eller verksamheter med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen (nedan kallat finansiering av spridning), utan dröjsmål underrätta den behöriga finansunderrättelseenheten enligt definitionen i direktiv (EU) 2015/849 eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1 eller artikel 33 i denna förordning,

f)

utan dröjsmål rapportera alla misstänkta transaktioner, inklusive försök till transaktioner,

g)

avstå från att utföra sådana transaktioner som de rimligen kan misstänka skulle kunna ha samband med finansiering av spridning till dess att de har slutfört de nödvändiga åtgärderna i enlighet med e och har följt alla instruktioner från den berörda finansunderrättelseenheten eller den berörda behöriga myndigheten.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska finansunderrättelseenheten, eller någon annan behörig myndighet som fungerar som nationellt centrum för mottagande och analys av misstänkta transaktioner, ta emot rapporter om möjlig finansiering av spridning och ska, direkt eller indirekt och i god tid, få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter och uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter korrekt, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

Artikel 24

Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut att

a)

öppna ett konto i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

b)

upprätta en korrespondentbankförbindelse med ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

c)

öppna representationskontor i Nordkorea eller etablera en ny filial eller ett nytt dotterbolag i Nordkorea, och

d)

bilda ett samriskföretag med eller förvärva ett ägarintresse i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2.

Artikel 25

1.   Genom undantag från förbuden i artikel 24 b och d får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta transaktioner om de har godkänts i förväg av sanktionskommittén.

2.   Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd enligt punkt 1.

Artikel 26

I enlighet med kraven i FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016) ska kredit- och finansinstitut senast den 31 maj 2016

a)

stänga varje konto i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

b)

avsluta varje korrespondentbankförbindelse med ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

c)

stänga representationskontor, filialer och dotterbolag i Nordkorea,

d)

avsluta samriskföretag med ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2, och

e)

avsäga sig varje ägarintresse i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2.

Artikel 27

1.   Genom undantag från artikel 26 a och c får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta vissa representationskontor, dotterbolag eller bankkonton att förbli operativa, under förutsättning att sanktionskommittén i det enskilda fallet har fastställt att sådana kontor, dotterbolag eller konton krävs för humanitär verksamhet, för verksamhet vid diplomatiska beskickningar i Nordkorea, för verksamhet som bedrivs av FN eller dess fackorgan eller därmed förbundna organisationer eller för varje annat ändamål som är förenligt med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017).

2.   Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 1.

Artikel 28

1.   Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut att öppna ett konto för Nordkoreas diplomatiska beskickningar eller konsulat och nordkoreanska medlemmar av dessa.

2.   Senast den 11 april 2017 ska kredit- och finansinstitut stänga varje konto som innehas eller kontrolleras av en nordkoreansk diplomatisk beskickning, ett nordkoreanskt konsulat eller nordkoreanska medlemmar av dessa.

Artikel 29

1.   Genom undantag från artikel 28.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på begäran av en nordkoreansk diplomatisk beskickning, ett nordkoreanskt konsulat eller någon av deras medlemmar, tillåta att ett konto per beskickning, konsulat och medlem öppnas, förutsatt att den medlemsstaten är värdstat för beskickningen eller konsulatet eller att medlemmen av beskickningen eller konsulatet är ackrediterad i den medlemsstaten.

2.   Genom undantag från artikel 28.2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på begäran av en nordkoreansk diplomatisk beskickning, ett nordkoreanskt konsulat eller dess medlemmar, tillåta att ett konto förblir öppet, under förutsättning att medlemsstaten har fastställt att

i)

den medlemsstaten är värdstat för beskickningen eller konsulatet eller att medlemmen av beskickningen eller konsulatet är ackrediterad i den medlemsstaten, och

ii)

beskickningen, konsulatet eller medlemmen av beskickningen eller konsulatet inte innehar något annat konto i den medlemsstaten.

Om beskickningen, konsulatet eller den nordkoreanska medlemmen innehar mer än ett konto i den medlemsstaten, får beskickningen, konsulatet eller medlemmen ange vilket konto som ska bibehållas.

3.   Om inte annat anges i de tillämpliga bestämmelserna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser, ska medlemsstaterna informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om namn och identifieringsuppgifter rörande alla nordkoreanska medlemmar av den diplomatiska beskickning och det konsulat som är ackrediterade i den medlemsstaten, senast den 13 mars 2017, samt om därefter följande uppdateringar inom en vecka efter varje ändring av den förteckningen.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får informera kredit- och finansinstitut i den medlemsstaten om identiteten på nordkoreanska medlemmar av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat som är ackrediterade i den medlemsstaten eller någon annan medlemsstat.

5.   Medlemsstaterna ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 30

Det ska vara förbjudet att

a)

tillåta öppnande i unionen av ett representationskontor eller etablering av en filial eller ett dotterbolag i unionen till ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

b)

ingå avtal för ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2, eller på dess vägnar, i syfte att öppna ett representationskontor eller etablera en filial eller ett dotterbolag i unionen,

c)

ge ett representationskontor, en filial eller ett dotterbolag till ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2 tillstånd att starta eller bedriva verksamhet som kredit- eller finansinstitut eller någon annan verksamhet som fordrar ett förhandstillstånd, om representationskontoret, filialen eller dotterbolaget i fråga inte hade någon verksamhet före den 19 februari 2013,

d)

tillåta ett förvärv eller en utökning av en andel i eller ett förvärv av någon annan form av ägarandel i ett kredit- och finansinstitut som omfattas av artikel 1 eller i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2, och

e)

driva eller underlätta driften av ett representantkontor, en filial eller ett dotterbolag till ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2.

Artikel 31

Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja eller köpa statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 februari 2013 till eller från

i)

Nordkorea eller Nordkoreas regering och dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ,

ii)

Nordkoreas centralbank,

iii)

ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 21.2,

iv)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i eller ii,

v)

juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av sådana personer, enheter eller organ som avses i led i, ii eller iii,

b)

tillhandahålla förmedlingstjänster till sådana personer, enheter eller organ som avses i a med avseende på statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 februari 2013,

c)

bistå sådana personer, enheter eller organ som avses i a med att utfärda statsobligationer eller statligt garanterade obligationer genom att tillhandahålla förmedlingstjänster, annonsering eller andra tjänster med avseende på detta slags obligationer.

Artikel 32

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd till handel med Nordkorea, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är delaktiga i sådan handel.

Artikel 33

1.   Genom undantag från förbudet i artikel 32 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta finansiellt stöd till handel med Nordkorea, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.

2.   Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

KAPITEL V

Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser

Artikel 34

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna XIII, XV, XVI och XVII ska frysas.

2.   Alla fartyg som förtecknas i bilaga XIV ska tas i beslag.

3.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna XIII, XV, XVI och XVII.

4.   Bilaga XIII ska omfatta de personer, enheter och organ som angetts av sanktionskommittén eller FN:s säkerhetsråd i enlighet med punkt 8 d i FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006) och punkt 8 i FN:s säkerhetsråds resolution 2094 (2013).

Bilaga XIV ska omfatta de fartyg som angetts av sanktionskommittén enligt punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016).

Bilaga XV ska omfatta de personer, enheter eller organ som inte förtecknas i bilagorna XIII och XIV men vilka rådet i enlighet med artikel 27.1 b i beslut (Gusp) 2016/849, eller varje likvärdig efterföljande bestämmelse, har fastställt

a)

vara ansvariga, inbegripet genom stöd eller främjande, för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, eller personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller uppdrag, eller personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel,

b)

tillhandahålla finansiella tjänster eller sörja för överföring till, genom eller från unionens territorium, eller med medverkan av medlemsstaternas medborgare eller enheter som inrättats enligt medlemsstaternas lagar, eller personer eller finansinstitut på unionens territorier, av finansiella eller andra tillgångar eller resurser som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, eller personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem, eller

c)

vara delaktiga, inbegripet genom tillhandahållande av finansiella tjänster, i leverans av vapen och därmed sammanhängande material av alla typer till eller från Nordkorea eller av produkter, material, utrustning, varor och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.

5.   Bilaga XVI ska omfatta de personer, enheter och organ som inte omfattas av bilaga XIII, XIV eller XV och som agerar på vägnar av eller på uppdrag av personer, enheter och organ som anges i bilaga XIII, XIV eller XV eller personer som hjälper till med att kringgå sanktioner eller att bryta mot bestämmelser i denna förordning.

6.   Bilaga XVII ska omfatta enheter eller organ under Nordkoreas regering eller Koreas arbetarparti, personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, och enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem, vilka har samröre med Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar, eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017) och som inte omfattas av bilaga XIII, XIV, XV eller XVI.

7.   Bilagorna XV, XVI och XVII ska ses över regelbundet, minst en gång var tolfte månad.

8.   Bilagorna XIII, XV, XVI och XVII ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.

9.   Bilagorna XIII, XV, XVI och XVII ska även innehålla den information som behövs för att utpeka de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

10.   Förbudet i punkterna 1 och 3 ska, när det gäller personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga XVII, inte tillämpas om penningmedlen och de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att Nordkorea ska kunna bedriva verksamheten vid sina representationer vid FN och dess fackorgan och därmed förknippade organisationer eller vid sina andra diplomatiska och konsulära beskickningar, eller om medlemsstatens behöriga myndighet i det enskilda fallet har fått sanktionskommitténs förhandsgodkännande av att penningmedlen, de finansiella tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för humanitärt bistånd, kärnvapennedrustning eller andra ändamål som är förenliga med målen i FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016).

11.   Punkt 3 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som mottar penningmedel som tredje parter överfört till frysta konton som tillhör på förteckningen uppförda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ krediterar kontona med dessa penningmedel, under förutsättning att varje sådan kreditering också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

12.   Under förutsättning att alla räntor, övriga intäkter och betalningar på sådana konton fryses i enlighet med punkt 1, ska punkt 3 inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, och

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då den person, den enhet eller det organ som avses i denna artikel angavs för uppförande på förteckningen.

Artikel 35

1.   Genom undantag från artikel 34 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, om nedanstående villkor är uppfyllda, tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor de anser vara lämpliga,

a)

efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov hos de fysiska och juridiska personer som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII och hos familjemedlemmar som är beroende av dessa fysiska personer, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier eller avgifter för samhällstjänster och betalningar uteslutande avsedda för

i)

rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

ii)

avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, och

b)

om tillståndet gäller en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIII, den berörda medlemsstaten har underrättat sanktionskommittén om detta fastställande och om sin avsikt att bevilja tillstånd, och sanktionskommittén inte har invänt mot detta inom fem arbetsdagar efter anmälan.

2.   Genom undantag från artikel 34 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, efter att ha fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att

a)

den berörda medlemsstaten, om tillståndet gäller en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIII, har underrättat sanktionskommittén om detta fastställande och att sanktionskommittén godkänt det,

b)

den berörda medlemsstaten, om tillståndet gäller en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XV, XVI eller XVII, minst två veckor innan tillståndet beviljas har underrättat de övriga medlemsstaterna och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

3.   Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 36

1.   Genom undantag från artikel 34 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 34 angavs för uppförande på förteckningen, eller ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i en sådan skiljedom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar om rättigheter för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet, avgörandet eller skiljedomen gynnar inte någon av de personer eller enheter eller något av de organ som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII.

d)

Erkännandet av beslutet, avgörandet eller skiljedomen är förenligt med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

e)

Den berörda medlemsstaten har underrättat sanktionskommittén om beslutet, avgörandet eller skiljedomen avseende de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga XIII.

2.   Genom undantag från artikel 34 och under förutsättning att en betalning ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XV, XVI eller XVII enligt ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen eller enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs för uppförande på förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att den berörda behöriga myndigheten har konstaterat att

a)

avtalet inte har något samband med någon av de produkter, operationer, tjänster eller transaktioner som avses i artikel 3.1 a, artikel 3.3 eller artikel 7, och

b)

betalningen inte mottas direkt eller indirekt av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XV, XVI eller XVII.

3.   Den berörda medlemsstaten ska, minst tio dagar innan varje tillstånd enligt punkt 2 beviljas, underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta konstaterande och om sin avsikt att bevilja ett tillstånd.

Artikel 37

Förbuden i artikel 34.1 och 34.3 ska inte tillämpas på penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller har ställts till förfogande för Foreign Trade Bank eller Korea National Insurance Corporation (KNIC) i den mån som dessa penningmedel och ekonomiska resurser uteslutande är avsedda för officiella ändamål vid diplomatiska eller konsulära beskickningar i Nordkorea eller för humanitärt bistånd som ges av eller i samordning med Förenta nationerna.

KAPITEL VI

Transportrestriktioner

Artikel 38

1.   Last, inbegripet personligt bagage och incheckat bagage, som befinner sig inom eller i transitering genom unionen, inbegripet flygplatser, hamnar och frizoner enligt vad som avses i artiklarna 243–249 i förordning (EU) nr 952/2013, ska inspekteras i syfte att säkerställa att den inte innehåller produkter som är förbjudna enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) eller enligt den här förordningen, i fall där

a)

lasten har sitt ursprung i Nordkorea,

b)

lasten har Nordkorea som destination,

c)

lasten har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som ägs eller kontrolleras av dessa,

d)

lasten har förmedlats eller befordrats av personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIII,

e)

lasten transporteras av ett fartyg under nordkoreansk flagg eller av ett luftfartyg som är registrerat i Nordkorea eller av ett statslöst fartyg eller luftfartyg.

2.   Last inom eller i transitering genom unionen, inbegripet flygplatser, hamnar och frizoner, som inte omfattas av tillämpningsområdet för punkt 1 ska inspekteras, om det finns rimliga skäl att anta att den kan innehålla produkter som det enligt denna förordning är förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera, i fall där

a)

lasten har sitt ursprung i Nordkorea,

b)

lasten har Nordkorea som destination, eller

c)

lasten har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte påverka okränkbarheten och skyddet av diplomatiska och konsulära kurirförsändelser enligt 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser.

4.   Tillhandahållande av bunkrings- eller skeppsfurneringstjänster, eller andra fartygstjänster, till nordkoreanska fartyg, ska vara förbjudet om tjänsteleverantören har information, inbegripet från de behöriga tullmyndigheterna genom den information inför ankomst och avgång som avses i artikel 9.1, som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, såvida inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt för humanitära ändamål.

Artikel 39

1.   Det ska vara förbjudet att ge tillträde till hamnar inom unionens territorium för fartyg

a)

som ägs, drivs eller är bemannade av Nordkorea,

b)

som för nordkoreansk flagg,

c)

som det finns rimliga skäl att anta direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en person eller en enhet som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII.

d)

som det finns rimliga skäl att anta innehåller produkter som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera,

e)

som har vägrat inspektion efter det att tillstånd till sådan inspektion lämnats av fartygets flaggstat eller registreringsstat,

f)

som är statslösa och har vägrat inspektion i enlighet med artikel 38.1, eller

g)

som förtecknas i bilaga XIV.

2.   Punkt 1 ska inte gälla

a)

i nödsituationer,

b)

när fartyget återvänder till sin ursprungshamn,

c)

när ett fartyg anlöper hamn för inspektion, om det gäller ett fartyg som omfattas av punkt 1 a–e.

Artikel 40

1.   Genom undantag från förbuden i artikel 39.1, när det gäller ett fartyg som omfattas av artikel 39.1 a–e, får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge det fartyget tillstånd att anlöpa hamn om

a)

sanktionskommittén på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016), eller

b)

om medlemsstaten på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen för denna förordning.

2.   Genom undantag från förbudet i artikel 39.1 f får medlemsstatens behöriga myndighet ge ett fartyg tillstånd att anlöpa hamn om sanktionskommittén så har beslutat.

Artikel 41

1.   Det ska vara förbjudet för alla luftfartyg som drivs av nordkoreanska flygbolag eller med ursprung i Nordkorea att starta från, landa i eller flyga över unionens territorium.

2.   Punkt 1 ska inte gälla

a)

när luftfartyget landar för inspektion,

b)

i händelse av nödlandning.

Artikel 42

Genom undantag från artikel 41 får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta ett luftfartyg att starta från, landa i eller flyga över unionens territorium, om de behöriga myndigheterna på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen i denna förordning.

Artikel 43

Det ska vara förbjudet att

a)

leasa eller befrakta fartyg eller luftfartyg eller tillhandahålla besättningstjänster till Nordkorea, de personer och enheter som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII, andra nordkoreanska enheter, andra personer eller enheter som har bidragit till överträdelser av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2321 (2016) eller 2371 (2017), eller personer eller enheter som agerar på vägnar av eller på uppdrag av en sådan person eller enhet, och enheter som ägs eller kontrolleras av dem,

b)

från Nordkorea anskaffa besättningstjänster för fartyg eller luftfartyg,

c)

äga, leasa, driva, försäkra eller tillhandahålla tjänster för klassificering av fartyg eller tillhörande tjänster till fartyg som för nordkoreansk flagg,

d)

registrera eller i register behålla fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea eller nordkoreanska medborgare, eller som har avregistrerats av en annan stat i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016), eller

e)

tillhandahålla försäkrings- eller återförsäkringstjänster till fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea.

Artikel 44

1.   Genom undantag från förbudet i artikel 43 a får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta leasing, befraktning eller tillhandahållande av besättningstjänster, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.

2.   Genom undantag från förbuden i artikel 43 b och c får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta ägande, leasing, drift eller tillhandahållande av tjänster för klassificering av fartyg eller tillhörande tjänster till fartyg som för nordkoreansk flagg, eller registrering eller behållande i registret av fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea eller nordkoreanska medborgare, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.

3.   Genom undantag från förbudet i artikel 43 e får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta tillhandahållande av försäkrings- eller återförsäkringstjänster, under förutsättning att sanktionskommittén på förhand i det enskilda fallet har fastställt att fartyget bedriver verksamhet som uteslutande har försörjningssyfte och inte kommer att utnyttjas av nordkoreanska personer eller enheter för att skapa intäkter, eller som uteslutande har ett humanitärt syfte.

4.   Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkterna 1, 2 och 3.

KAPITEL VII

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 45

Genom undantag från de förbud som härrör från FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) eller 2371 (2017) får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta varje verksamhet med avseende på vilken sanktionskommittén i det enskilda fallet har fastställt att den är nödvändig för att underlätta arbetet för internationella och icke-statliga organisationer som tillhandahåller bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea till förmån för Nordkoreas civilbefolkning, i enlighet med punkt 46 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016).

Artikel 46

Kommissionen ska ha befogenhet att

a)

ändra bilaga I på grundval av uppgifter som medlemsstaterna har lämnat,

b)

ändra delarna II, III, IV och V i bilaga II samt bilagorna VI, VII, IX, X och XI på grundval av sanktionskommitténs eller FN:s säkerhetsråds avgöranden och uppdatera nomenklaturnummer från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87,

c)

ändra bilaga VIII för att förtydliga eller anpassa varuförteckningen med hänsyn till de definitioner eller riktlinjer som sanktionskommittén kan komma att besluta, eller för att uppdatera nomenklaturnummer från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87,

d)

ändra bilagorna III, IV och V på grundval av sanktionskommitténs eller FN:s säkerhetsråds avgöranden, eller beslut som fattas angående dessa kapitel genom beslut (Gusp) 2016/849,

e)

ändra bilaga XII för att förtydliga eller anpassa förteckningen över tjänster, med beaktande av uppgifter som medlemsstaterna har lämnat samt de definitioner eller riktlinjer som FN:s kommission för statistik kan utfärda, eller för att lägga till referensnummer från det system för central produktindelning av varor och tjänster som beslutats av FN:s kommission för statistik.

Artikel 47

1.   Om FN:s säkerhetsråd i sin förteckning upptar en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ta med sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i bilagorna XIII och XIV.

2.   Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 34.1, 34.2 eller 34.3, ska rådet ändra bilagorna XV, XVI och XVII i enlighet med detta.

3.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkterna 1 och 2 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

4.   Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen som avses i punkterna 1 och 2 i enlighet med detta.

5.   Om Förenta nationerna beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som tagits upp i denna, ska rådet ändra bilaga XIII eller XIV i enlighet med detta.

Artikel 48

Kommissionen och medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta uppgifter som de förfogar över och som har samband med denna förordning, särskilt uppgifter om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 49

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om sina behöriga myndigheter efter det att denna förordning har trätt i kraft och ska informera kommissionen om eventuella senare ändringar.

Artikel 50

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 34, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade samt utan dröjsmål vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom de berörda medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska utan dröjsmål göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 51

Kommissionen ska behandla personuppgifter i syfte att fullgöra de uppgifter som åligger den enligt denna förordning och i enlighet med bestämmelserna förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 52

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som fastställs i denna förordning.

Artikel 53

1.   Inga krav får tillgodoses i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

de angivna personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna XIII, XV, XVI eller XVII, eller den fartygsägare som förtecknas i bilaga XIV,

b)

andra nordkoreanska personer, enheter eller organ, inbegripet Nordkoreas regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ,

c)

andra personer, enheter eller organ som agerar via eller på vägnar av någon av de personer, enheter eller organ som avses i a och b.

2.   Genomförandet av ett avtal eller en transaktion ska anses ha påverkats av åtgärderna enligt denna förordning då kravets existens eller innehåll är en direkt eller indirekt följd av dessa åtgärder.

3.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

4.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 54

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro med åberopande av att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller innehölls på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 55

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 56

Förordning (EG) nr 329/2007 ska härmed upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 57

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2017.

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 329/2007 av den 27 mars 2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(17)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(18)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).


BILAGA I

Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 och 50 samt adress för underrättelser och anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för underrättelser och anmälningar till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAGA II

Varor och teknik som avses i artiklarna 3.1 a och 7

DEL 1

Alla varor och all teknik som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

DEL II

Andra produkter, annat material, annan utrustning, andra varor och annan teknik som skulle kunna bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar och andra massförstörelsevapen.

Om inget annat anges, hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Ett referensnummer i kolumnen ”Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som anges i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

Begreppsdefinitioner inom ’enkla citattecken’ återges i en teknisk anmärkning till den relevanta produkten.

Begreppsdefinitioner inom ”dubbla citattecken” återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och lätt kan avlägsnas eller användas för andra ändamål.

Anm.: Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (GENERAL TECHNOLOGY NOTE – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med del C)

Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som det enligt del A (Varor) nedan är förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera, är förbjuden i den ordning som föreskrivs i del B.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

Förbuden gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud.

Förbud mot överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

A.   VAROR

KÄRNTEKNISKT MATERIAL, KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR OCH KÄRNTEKNISK UTRUSTNING

II.A0.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A0.001

Hålkatodlampor enligt följande:

a.

Jodhålkatodlampor med fönster av ren kisel eller kvarts.

b.

Uranhålkatodlampor.

 

II.A0.002

Faraday-isolatorer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

 

II.A0.003

Optiskt gitter i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

 

II.A0.004

Optiska fibrer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, med en kärndiameter på över 0,4 mm men högst 2 mm.

 

II.A0.005

Komponenter till reaktorkärl och utrustning för provning, andra än de som beskrivs i 0A001, enligt följande:

a.

Tätningar.

b.

Interna komponenter.

c.

Utrustning för tätning, provning och mätning.

0A001

II.A0.006

Nukleära detektionssystem, andra än de som beskrivs i 0A001.j. eller 1A004.c., för detektion, identifiering eller mätning av radioaktivt material eller strålning av nukleärt ursprung samt särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Anm.: I fråga om personlig utrustning se I.A1.004 nedan.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bälgtätade ventiler, andra än de som beskrivs i 0B001.c.6., 2A226 eller 2B350, av aluminiumlegering eller rostfritt stål av typ 304, 304L eller 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserspeglar, andra än de som omfattas av avsnitt 6A005.e., bestående av substrat med en värmeutvidgningskoefficient på minst 10-6 K-1 vid 20 °C (t.ex. kvarts- eller safirglas).

Detta avsnitt omfattar inte optiska system särskilt utformade för astronomiska tillämpningar, med undantag för system där speglarna innerhåller smält kiseldioxid.

0B001.g.5

6A005.e

II.A0.009

Laserlinser, andra än de som omfattas av avsnitt 6A005.e.2, bestående av substrat med en värmeutvidgningskoefficient på minst 10-6 K-1 vid 20 °C (t.ex. kvartsglas).

0B001.g

6A005.e.2

II.A0.010

Rör, rörledningar, flänsar och kopplingsanordningar gjorda av eller invändigt belagda med nickel eller nickellegering som innehåller mer än 40 viktprocent nickel, andra än de som omfattas av 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumpumpar, andra än de som omfattas av 0B002.f.2 eller 2B231, enligt följande:

a.

Turbomolekylära pumpar med en flödeshastighet på minst 400 l/s.

b.

Vakuumpumpar av Rootstyp med en volymetrisk sugkapacitet på över 200 m3/h.

c.

Bälgtätade torrgående skruvkompressorer och bälgtätade torrgående vakuumpumpar.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Avskärmade utrymmen för skötsel, lagring och hantering av radioaktiva ämnen (högaktiva celler, s.k. hot cells).

0B006

II.A0.013

'Naturligt uran' eller 'utarmat uran' eller torium i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och annat material som innehåller en eller flera av ovanstående material, andra än de som omfattas av 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonationstankar med kapacitet att innesluta en explosion motsvarande mer än 2,5 TNT-ekvivalenter.

 

SÄRSKILDA MATERIAL OCH TILLHÖRANDE UTRUSTNING

II.A1.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A1.001

Lösningsmedlet di(2-etylhexyl)fosforsyra (HDEHP eller D2HPA) CAS: [CAS 298-07-7] oavsett mängd, med en renhet på över 90 %.

 

II.A1.002

Fluorgas CAS: [7782-41-4], med en renhet på över 95 %.

 

II.A1.003

Ringformade tätningar och packningar, med en inre diameter av minst 400 mm, av något av följande material:

a.

Sampolymerer av vinylidenfluorid som har 75 % eller mer av betakristallinsk struktur utan att det är utdraget.

b.

Fluorinerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c.

Fluorinerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

d.

Polyklortrifluoretylen (PCTFE, t.ex. Kel-F ®).

e.

Fluorelastomerer (t.ex. Viton ®, Tecnoflon ®).

f.

Polytetrafluoreten (PTFE).

1A001

II.A1.004

Personlig utrustning för att detektera strålning av nukleärt ursprung, annan än den som omfattas av 1A004.c., inbegripet personliga dosimetrar.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolytiska celler för produktion av fluor, andra än de som omfattas av 1B225, med en produktionskapacitet större än 100 g fluor per timme.

1B225

II.A1.006

Katalysatorer, andra än de som omfattas av 1A225 eller 1B231, som innehåller platina, palladium eller rodium, som kan användas för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1A225

1B231

II.A1.007

Annat aluminium och andra aluminiumlegeringar än de som omfattas av 1C002b.4 eller 1C202.a.; i form av råmaterial eller halvfabrikat, med någon av följande egenskaper:

a.

’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer, mätt vid 293 K (20 °C), eller

b.

med en dragbrottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetiska metaller av alla typer och former, andra än de som omfattas av 1C003.a., vars ’initiala relativa permeabilitet’ är 120 000 eller mer och med en tjocklek på mellan 0,05 mm och 0,1 mm.

Mätning av ’den initiala relativa permeabiliteten’ ska ske på helt utglödgat material.

1C003.a

II.A1.009

’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade sådana material, andra än de som omfattas av 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. eller 1C210.b., enligt följande:

a.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av aramid med någon av följande egenskaper:

1.A

En 'specifik modul' som överstiger 10 × 106 m, eller

2.A

en 'specifik draghållfasthet' som överstiger 17 × 104 m.

b.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas med någon av följande egenskaper:

1.A

En ’specifik modul’ som överstiger 3,18 × 106 m, eller

2.A

en ’specifik draghållfasthet’ som överstiger 76,2 × 103 m.

c.

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ’garner’, ’vävar’, ’drev’ eller ’band’ med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av 'fibrer eller fiberliknande material' av kol eller glas, andra än de som omfattas av I.A1.010.a. nedan.

d.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol.

e.

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ’garner’, ’vävar’, ’drev’ eller ’band’ tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol.

f.

Kontinuerliga ’garner’, ’väv’, ’drev’ eller ’band’ av polyakrylnitril (PAN).

g.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av aramid (paratyp) (Kevlar ® och andra Kevlar ®-liknande fibrer).

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Harts- eller beckimpregnerade fibrer (förimpregnerade), metall eller kolbelagda fibrer (förformade) eller ’förformade kolfibrer’, enligt följande:

a.

Tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ enligt I.A1.009.

b.

Epoxyharts-’matris’-impregnerade ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol (förimpregnerade) som omfattas av 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c., som används för reparation av strukturella delar till luftfartyg eller laminat, där storleken på de enskilda skivorna inte överskrider 50 cm × 90 cm.

c.

Förimpregnerade material enligt 1C010.a., 1C010.b. eller 1C010.c. som är impregnerade med fenol eller epoxyharts som har en glasningstemperatur (Tg) som är lägre än 433 K (160 °C) och en härdningstemperatur som är lägre än glasningstemperaturen.

1C010

1C210

II.A1.011

Förstärkta kiselkarbidkeramer som kan användas för nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, dysklaffar, eller som kan användas till ’missiler’, andra än de som omfattas av 1C107.

1C107

II.A1.012

Ej tillämpligt.

 

II.A1.013

Tantal, tantalkarbid, volfram, volframkarbid och legeringar, andra än de som omfattas av 1C226, med båda följande egenskaper:

a.

Form med ihålig cylindrisk eller sfärisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 50 mm och 300 mm, samt

b.

En massa som överstiger 5 kg.

1C226

II.A1.014

’Pulver’ av grundämnena kobolt, neodym eller samarium eller legeringar och blandningar därav, som innehåller minst 20 viktprocent kobolt, neodym eller samarium, med en partikelstorlek som inte överstiger 200 μm.

Med ’pulver’ menas ett pulver av hög renhet från ett grundämne.

 

II.A1.015

Ren tributylfosfat (TBP) [CAS-nr 126-73-8] och alla blandningar som innehåller mer än 5 viktprocent TBP.

 

II.A1.016

Maråldrat stål som inte omfattas av 1C116 eller 1C216.

1.

Uttrycket maråldrat stål ’i stånd till’ omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandling.

2.

Maråldrade stål är järnlegeringar som vanligen kännetecknas av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt samt användning av ersättande ämnen eller fällningar för att uppnå ökad hållfasthet och åldringshärdning.

1C116

1C216

II.A1.017

Metaller, metallpulver och metallmaterial enligt följande:

a.

Volfram och legeringar av volfram, andra än de som omfattas av 1C117, i form av enhetliga sfäriska eller finfördelade partiklar med en diameter på högst 500 μm och som innehåller minst 97 viktprocent volfram.

b.

Molybden och legeringar av molybden, andra än de som omfattas av 1C117, i form av enhetliga sfäriska eller finfördelade partiklar med en diameter på högst 500 μm och som innehåller minst 97 viktprocent molybden.

c.

Volframmaterial i fast form, andra än de som omfattas av 1C226, med någon av följande materialsammansättningar:

1.

Volfram och legeringar av volfram som innehåller minst 97 viktprocent volfram,

2.

kopparhaltig volfram som innehåller minst 80 viktprocent volfram, eller

3.

silverhaltig volfram som innehåller minst 80 viktprocent volfram.

1C117

1C226

II.A1.018

Mjuka magnetiska legeringar, andra än de som omfattas av 1C003, med följande kemiska sammansättning:

a.

En järnhalt på mellan 30 % och 60 %, och

b.

En kobolthalt på mellan 40 % och 60 %.

1C003

II.A1.019

Ej tillämpligt.

 

II.A1.020

Grafit, annan än den som omfattas av 0C004 eller 1C107.a, utformad eller specificerad för användning i elektriska gnistbearbetningsmaskiner.

0C004

1C107.a

II.A1.021

Stållegeringar i skiv- eller plåtform, som har någon av följande egenskaper:

a.

Stållegeringar ’i stånd till’ en dragbrottgräns på 200 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), eller

b.

Nitrogenstabiliserat duplex rostfritt stål.

Anm.: Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

Teknisk anmärkning: ’Nitrogenstabiliserat duplex rostfritt stål’ har en tvåfasig mikrostruktur bestående av korn av ferritiskt och austenitiskt stål med tillsats av nitrogen för att stabilisera mikrostrukturen.

1C116

1C216

II.A1.022

Kol-kol-kompositmaterial.

1A002.b.1

II.A1.023

Nickellegeringar i form av råmaterial eller halvfabrikat, som innehåller minst 60 viktprocent nickel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titanlegeringar i skiv- eller plåtform ’i stånd till’ en dragbrottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anm.: Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

1C002.b.3

II.A1.025

Titanlegeringar, andra än de som omfattas av 1C002 och 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkonium och zirkoniumlegeringar, andra än de som omfattas av 1C011, 1C111 och 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Sprängämnen, andra än de som avses i 1C239, eller ämnen eller blandningar av ämnen som innehåller mer än 2 viktprocent sådana sprängämnen, med en kristalldensitet större än 1,5 g/cm3 och med en detonationshastighet högre än 5 000  m/s.

1C239

MATERIALBEARBETNING

II.A2.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A2.001

Vibrationsprovningssystem med tillhörande utrustning och komponenter, andra än de som omfattas av 2B116, enligt följande:

a.

Vibrationsprovsystem med återkoppling och digital styrteknik, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 0,1 g rms mellan 0,1 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b.

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad ’programvara’ för vibrationsprovning, med en ’styrande realtidsbandbredd’ som överstiger 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som anges i a.

Med ’styrande realtidsbandbredd’ avses den maximala hastighet med vilken en styrutrustning kan utföra fullständiga cykler av insamling, databehandling och utsändning av kontrollsignaler.

c.

Vibrationstrustorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i vibrationsprovsystem som anges i a.

d.

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i vibrationssystem som anges i a.

Med ’obelastat bord’ avses ett platt bord eller en slät yta utan fixturer eller kopplingsanordningar.

2B116

II.A2.002

Verktygsmaskiner, andra än de som omfattas av 2B001 eller 2B201, och alla kombinationer av dessa, för bearbetning av metaller, keramer eller ’kompositer’, som, i enlighet med tillverkarens tekniska specifikation, kan utrustas med elektronisk utrustning för ’numerisk styrning’, där positioneringsnoggrannheten är lika med eller mindre (bättre) än 30 μm enligt ISO 230/2 (1988) (1), eller nationella motsvarigheter längs någon linjär axel.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponenter och utrustning för numerisk styrning, särskilt konstruerade för de verktygsmaskiner som omfattas av 2B001, 2B201 eller I.A2.002 ovan.

 

II.A2.003

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

a.

Balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2.

Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500  varv/min.

3.

Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.

Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 g × mm per kg rotormassa.

b.

’Avläsningsenheter’ som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av a ovan.

’Avläsningsenheter’ betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B119

II.A2.004

Sådana fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells vilka inte omfattas av 2B225, med någon av följande egenskaper:

a.

Kan arbeta genom en vägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer (arbete genom väggen), eller

b.

Kan överbrygga en skiljevägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer.

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av master-slave-typ eller styrd av styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B225

II.A2.005

Värmebehandlingsugnar med kontrollerad atmosfär eller oxidationsugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 °C.

Detta avsnitt omfattar inte tunnelugnar med rullbana eller vagntransportör, tunnelugnar med transportband, genomskjutningsugnar eller vagnugnar som är särskilt konstruerade för tillverkning av glas, hushållskeramik eller konstruktionskeramik.

2B226

2B227

II.A2.006

Ej tillämpligt.

 

II.A2.007

’Tryckgivare’, andra än de som omfattas av 2B230, som kan mäta absolut tryck i området 0 till 200 kPa och som har följande två egenskaper:

a.

Tryckkännande element tillverkat av eller skyddat av ’material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6’, och

b.

någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 200 kPa och ’noggrannheten’ är bättre än ± 1 % av fullt skalutslag, eller

2.

fullt skalutslag är 200 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än 2 kPa.

Med ’noggrannhet’ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

2B230

II.A2.008

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, (sedimentationsblandare [mixersettler], pulskolonner, plattkolonner, centrifugalextraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade i något av följande material:

a.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

b.

Fluorpolymerer.

c.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

d.

Grafit eller ’kolgrafit’.

e.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

f.

Tantal eller tantallegeringar.

g.

Titan eller titanlegeringar.

h.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

i.

Rostfritt stål.

’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är 8 viktprocent eller mer.

2B350.e

II.A2.009

Annan industriell utrustning och andra komponenter än de som omfattas av 2B350.d. enligt följande:

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2 samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/vätskorna är gjorda av något av följande material:

a.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

b.

Fluorpolymerer.

c.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

d.

Grafit eller ’kolgrafit’.

e.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

f.

Tantal eller tantallegeringar.

g.

Titan eller titanlegeringar.

h.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

i.

Kiselkarbid.

j.

Titankarbid.

k.

Rostfritt stål.

Detta avsnitt omfattar inte kylare till fordon.

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

2B350.d

II.A2.010

Multipeltätade och tätningsfria pumpar, andra än de som omfattas av 2B350.i, som är lämpade för korrosiva vätskor, eller vakuumpumpar. Hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

a.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

b.

Keramik.

c.

Ferrokisel.

d.

Fluorpolymerer.

e.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

f.

Grafit eller ’kolgrafit’.

g.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

h.

Tantal eller tantallegeringar.

i.

Titan eller titanlegeringar.

j.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

k.

Niob (columbium) eller nioblegeringar.

l.

Rostfritt stål.

m.

Aluminiumlegeringar.

n.

Gummi.

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus. Termen ’gummi’ omfattar alla slag av natur- och syntetgummi.

2B350.i

II.A2.011

’Centrifugalseparatorer’, andra än de som omfattas av 2B352.c., som kan användas för kontinuerlig avskiljning utan spridning av aerosoler och som är tillverkade av:

a.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

b.

Fluorpolymerer.

c.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

d.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

e.

Tantal eller tantallegeringar.

f.

Titan eller titanlegeringar

g.

zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

’Centrifugalseparatorer’ omfattar också dekanteringsutrustning.

2B352.c

II.A2.012

Sintrade metallfilter, andra än de som omfattas av 2B352.d., tillverkade av nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

2B352.d

II.A2.013

Spinnformande och flödesformande maskiner, andra än de som omfattas av 2B009, 2B109 eller 2B209 och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

I detta avsnitt ska maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning betraktas som maskiner för tryckvalsning.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Utrustning och reagenser, andra än de som anges i 2B350 eller 2B352, enligt följande:

a.

Fermentorer som kan användas för att odla patogena ’mikroorganismer’ eller virus eller för att producera toxiner, utan spridning av aerosoler, med en total kapacitet av minst 10 liter.

b.

Omrörare för fermentorer som nämns i led a ovan.

Fermentorer omfattar bioreaktorer, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

c.

Laboratorieutrustning enligt följande:

1.

Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR).

2.

Utrustning för genetisk sekvensering.

3.

Genetiska syntetiserare.

4.

Utrustning för elektroporering.

5.

Särskilda reagenser som hör samman med utrustning enligt I.A2.014.c. nummer 1–4 ovan.

d.

Filter, mikrofilter, nanofilter eller ultrafilter för användning inom industriell biologi eller laboratoriebiologi för kontinuerlig filtrering, med undantag av filter som är särskilt utformade eller modifierade för medicinska ändamål eller för vattenrening och som ska användas inom projekt som officiellt stöds av EU eller FN.

e.

Ultracentrifuger, rotorer och adaptrar till ultracentrifuger.

f.

Frystorkningsutrustning.

2B350

2B352

II.A2.015

Utrustning, annan än sådan som omfattas av avsnitt 2B005, 2B105 eller 3B001.d., för deposition av metalliska ytbeläggningar enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill:

a.

Produktionsutrustning för kemisk förångningsdeposition (CVD).

b.

Produktionsutrustning för fysisk förångningsdeposition (PVD).

c.

Produktionsutrustning för deposition med hjälp av induktiv värmning eller motståndsvärmning.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Öppna tankar eller reservoarer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,5 m3 (500 liter), i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

a.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

b.

Fluorpolymerer.

c.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

d.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

e.

Tantal eller tantallegeringar.

f.

Titan eller titanlegeringar.

g.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

h.

Niob (columbium) eller nioblegeringar.

i.

Rostfritt stål.

j.

Trä.

k.

Gummi.

Termen ’gummi’ omfattar alla slag av natur- och syntetgummi.

2B350

ELEKTRONIK

II.A3.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A3.001

Högspänning-likströmsaggregat, andra än de som omfattas av avsnitt 0B001.j.5 eller 3A227, och som uppfyller följande båda villkor:

a.

Kan kontinuerligt generera, över en tidsperiod om 8 timmar, 10 kV eller mer med en uteffekt på 5 kW eller mer, med eller utan svepning, och

b.

Har en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 4 timmar.

0B001.j.5

3A227

II.A3.002

Masspektrometrar, andra än de som omfattas av 0B002.g. eller 3A233, som kan mäta joner med en atommassa på 200 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 2 amu vid 200 amu samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a.

Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b.

Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c.

Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d.

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) och med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med ’material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (uranhexafluorid)’.

e.

Masspektrometer av molekylstråletyp, antingen

1.

med en jonisationskammare gjord av eller invändigt eller utvändigt belagd med rostfritt stål eller molybden och som är försedd med en kylfälla som kan kyla ned till 193 K (– 80 °C) eller lägre, eller

2.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med material som är resistenta mot UF6.

f.

Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

0B002.g

3A233

II.A3.003

Frekvensomvandlare eller generatorer, andra än de som omfattas av 0B001.b.13 eller 3A225, som har alla följande egenskaper samt programvara därför:

a.

Flerfasig utgång och som kan producera en effekt av 40 W eller mer.

b.

Kan arbeta inom frekvensområdet 600 till 2 000  Hz.

c.

Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,1 %.

1.

Frekvensomvandlare benämns också med beteckningarna omvandlare, inverterare, generatorer, elektronisk testutrustning, växelströmsuttag, drivsystem med variabel hastighet eller drivsystem med variabel frekvens.

2.

Den funktionalitet som anges i detta avsnitt kan uppfyllas av viss utrustning som marknadsförs som: elektronisk testutrustning, växelströmsuttag, drivsystem med variabel hastighet eller drivsystem med variabel frekvens.

0B001.b.13

3A225

II.A3.004

Spektrometrar och diffraktometrar, som är konstruerade för vägledande tester och kvantitativa analyser av grundämnessammansättningen av metaller eller legeringar utan kemisk nedbrytning av materialet.

 

SENSORER OCH LASRAR

II.A6.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A6.001

Stavar av yttrium/aluminium-granat (YAG).

 

II.A6.002

Optisk utrustning och optiska komponenter, andra än de som omfattas av 6A002 eller 6A004.b., enligt följande:

Infraröd optik i våglängdsområdet 9 μm–17 μm med tillhörande komponenter, däribland komponenter av kadmiumtellurid (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

System för vågfrontskorrektion för användning med en laserstråle, utom de speglar som anges i 6A004.a., 6A005.e. eller 6A005.f., med en diameter som överstiger 4 mm och särskilt konstruerade komponenter till dessa, däribland kontrollsystem, fasfrontdetektion och ’deformerbara speglar’, inklusive bimorfa speglar.

6A004.a

6A005.e

6A005.f

II.A6.004

Argon-jon-’lasrar’, andra än de som omfattas av 0B001.g.5, 6A005.a.6 och/eller 6A205.a., med en genomsnittlig uteffekt på 5 W eller mer.

0B001.g.5

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Halvledar-’lasrar’, andra än de som omfattas av 0B001.g.5, 0B001.h.6 eller 6A005.b., och tillhörande komponenter enligt följande:

a.

Enskilda halvledar-’lasrar’ med en uteffekt på högst 200 mW vardera i mängder över 100.

b.

System (matriser) av halvledar-’lasrar’ med en uteffekt på högst 20 W.

1.

Halvledar-’lasrar’ kallas ofta ’laser’-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte ’lasrar’ i våglängdsområdet 1,2μm–2,0 μm.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.006

Avstämbara halvledar-’lasrar’ och system (matriser) av avstämbara halvledar-’lasrar’, andra än de som omfattas av 0B001.h.6 eller 6A005.b., med ett våglängdsområde på 9 μm–17 μm samt staplar av system (matriser) av halvledar-’lasrar’ som innehåller åtminstone ett system (matris) avstämbara halvledar-’lasrar’ med en sådan våglängd.

Halvledar-'lasrar' kallas ofta 'laser'-dioder.

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.007

’Avstämbara’ solid state-’lasrar’, andra än de som omfattas av 0B001.g.5., 0B001.h.6 eller 6A005.b., och speciellt utformade komponenter därför, enligt följande:

a.

Titansafirlasrar.

b.

Alexandritlasrar.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.c.1

II.A6.008

Neodym-dopade (annat än glas-) ’lasrar’, andra än de som omfattas av 6A005.c.2.b., med en utgångsvåglängd som överstiger 1,0 μm men inte 1,1 μm och en utgångsenergi som överstiger 10 J/puls.

6A005.c.2.b

II.A6.009

Akusto-optiska komponenter enligt följande:

a.

Bildrör till bildkameror (framing tubes) och solid state imaging-anordningar med en repetitionsfrekvens på 1 kHz eller mer.

b.

Repetitionsfrekvensutrustning.

c.

Pockelsceller.

6A203.b.4

II.A6.010

Strålningshärdade kameror eller tillhörande linser, andra än de som omfattas av 6A203.c., särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy (kisel) (5 × 106 rad (kisel)) utan att försämras operativt.

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när det utsätts för joniserande strålning.

6A203.c

II.A6.011

Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare (dye laser amplifiers) och oscillatorer, andra än de som anges i 0B001.g.5., 6A005 eller 6A205.c., med alla följande egenskaper:

a.

Verksam vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

b.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 W men inte 30 W.

c.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

d.

En pulsbredd mindre än 100 ns.

Detta avsnitt omfattar inte single-mode-oscillatorer.

0B001.g.5

6A005

6A205.c

II.A6.012

Pulsade koldioxid-’lasrar’, andra än de som anges i 0B001.h.6, 6A005.d. eller 6A205.d., med alla följande egenskaper:

a.

Verksam vid våglängder mellan 9 μm och 11 μm.

b.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 250 Hz.

c.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W men inte 500 W.

d.

En pulsbredd mindre än 200 ns.

0B001.h.6

6A005.d

6A205.d

II.A6.013

Lasrar, andra än de som omfattas av 6A005 eller 6A205.

6A005

6A205

NAVIGATION OCH AVIONIK

II.A7.

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A7.001

Tröghetssystem för navigering och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

a.

Tröghetssystem för navigering som certifierats för användning i ’civila luftfartyg’ av civila myndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

1.

Tröghetsnavigeringssystem (INS) (kardanupphängda eller skrovfasta) och tröghetssystem konstruerade för ’flygplan’, landfordon, fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) eller ’rymdfarkoster’ för orienteringsbestämning, styrning och navigering och som har någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

a.

Navigationsfel (fri tröghet) på 0,8 nautiska mil/h troligt cirkulärt fel (’Circular Error Probable’, CEP) eller mindre (bättre) efter normal justering.

b.

Specificerade för att fungera vid linjära accelerationsnivåer över 10 g.

2.

Hybrida tröghetsnavigeringssystem med globalt/-a navigationssatellitsystem (GNSS) eller med ’databaserat/-ade referensnavigerings’-system (’DBRN’) för orienteringsbestämning, styrning eller navigering, och efter normal justering med en INS-navigeringslägesexakthet efter förlust av GNSS eller ’DBRN’ under upp till fyra minuter på mindre (bättre) än 10 m (troligt cirkulärt fel – CEP – ’Circular Error Probable’).

3.

Tröghetsutrustning för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut, med någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

a.

Konstruerad för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut och med en noggrannhet som är lika med, eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud.

b.

Konstruerad för att, när den inte är i drift, ha en stöttolerans på 900 g eller mer under 1 millisekund eller mer.

b.

Teodolitsystem som innehåller tröghetsutrustning särskilt konstruerad för civil övervakning och som konstruerats för att kunna ange azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut med en noggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

c.

Tröghetsutrustning eller annan utrustning som använder acceleratorer som omfattas av 7A001 eller 7A101, när accelerometrarna är särskilt konstruerade och utvecklade för att fungera som MWD-sensorer i borrhål, där MWD står för mätning samtidigt med borrning.

De i a.1 och a.2 givna parametrarna är tillämpbara under alla följande omgivningsförhållanden:

1.

Slumpmässiga vibrationer med en magnitud av 7,7 g rms under de första 30 minuterna och en total testtid på 90 minuter per axel i var och en av de tre mot varandra vinkelräta axlarna när de slumpvisa vibrationerna har följande egenskaper:

a.

En konstant effekttäthet (PSD = power spectral density) med värdet 0,04 g2/Hz över frekvensområdet 15 till 1 000 Hz, och

b.

effekttätheten dämpas med frekvensen från 0,04 g2/Hz till 0,01 g2/Hz inom frekvensområdet 1 000 till 2 000  Hz.

2.

En roll- och girhastighet som är lika med eller högre än + 2,62 radianer/s (150 °/s).

3.

I enlighet med nationella standarder som motsvarar 1 och 2 ovan.

1.

a.2. avser system där ett INS eller annat navigeringshjälpmedel integreras till en enda enhet för förbättrad prestanda.

2.

’Circular Error Probable’ (CEP) – Vid cirkulär, normalfördelning, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs, eller radien av den cirkel inom vilken sannolikheten att ett utfall sker är 50 %.

7A001

7A003

7A101

7A103

RYMD OCH FRAMDRIVNING

II.A9

Varor

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A9.001

Explosiva bultar.

 

II.A9.002

Interna förbränningsmotorer (av typen axialkolvmotor eller rotationskolvmotor), utformade eller modifierade för framdrivning av ’luftfartyg’ eller ’lättare än luft-farkoster’, samt särskilt utformade komponenter till dessa.

 

II.A9.003

Lastbilar, andra än de som anges i 9A115, med fler än en motoriserad axel och en nyttolast på över 5 ton.

Denna artikel omfattar släpvagnar med öppet flak (flatbed trailers), påhängsvagnar och andra släpvagnar.

9A115

B.   PROGRAMVARA

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.B.001

Programvara som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del A (Varor).

 

C.   TEKNIK

Nr

Beskrivning av produkter, material, utrustning, varor och teknik

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.C.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del A (Varor).

 

DEL III

Vissa viktiga komponenter för sektorn för ballistiska robotar.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

7601

Aluminium i obearbetad form

7602

Avfall och skrot av aluminium

7603

Pulver och fjäll av aluminium

7604

Stång och profiler av aluminium

7605

Tråd av aluminium

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7608

Rör av aluminium

7609

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

7614

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering

DEL IV

Produkter, material, utrustning, varor och teknik med anknytning till massförstörelsevapen som definierats och angetts i enlighet med punkt 25 i FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016).

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

a)   Produkter som kan användas för kärntekniska- och/eller robotrelaterade ändamål

1.   Ringmagneter

Permanentmagneter som har båda följande egenskaper:

i)

Ringformade magneter med ett förhållande mellan ytter- och innerdiameter som är lika med eller mindre än 1,6:1.

ii)

Tillverkade av något av följande magnetiska material: aluminium-nickel-kobolt, ferriter, samarium-kobolt eller neodym-järn-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2.   Maråldringsstål

Maråldringsstål som har båda följande egenskaper:

i)

”I stånd till” en brottgräns på 1 500 MPa eller mer, mätt vid 293 K (20 °C).

ii)

Har formen av stänger eller rör med en ytterdiameter på minst 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3.   Magnetiska legeringar i form av plåtar eller tunna band som har båda följande egenskaper:

a)

En tjocklek av minst 0,05 mm eller en höjd av högst 25 mm.

b)

Tillverkade av någon av följande magnetiska legeringar: järn-krom-kobolt, järn-kobolt-vanadin, järn-krom-kobolt-vanadin eller järn-krom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4.   Frekvensomvandlare (benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters).

Frekvensomvandlare, andra än de som omfattas av posterna 0B001.b.13 eller 3A225 i bilaga II, som har alla följande egenskaper samt speciellt konstruerad programvara för dessa:

i)

Flerfasig utgång.

ii)

Kan producera en effekt av 40 W eller mer.

iii)

Fungerar överallt (på en eller flera punkter) inom frekvensintervallet mellan 600 och 2 000 Hz.

Tekniska anmärkningar:

1.

Frekvensomvandlarna benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters.

2.

Den funktionalitet som anges ovan kan uppfyllas av viss utrustning som marknadsförs som elektronisk testutrustning, växelströmsuttag, drivsystem med variabel hastighet eller drivsystem med variabel frekvens.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5.   Av höghållfast aluminiumlegering

Aluminiumlegeringar som har båda följande egenskaper:

i)

”I stånd till” en brottgräns på 415 MPa eller mer, mätt vid 293 K (20 °C).

ii)

Har formen av stänger eller rör med en ytterdiameter på minst 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket legeringar ”i stånd till” omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6.   Fibrer eller fiberliknande material

”Fibrer eller fiberliknande material” eller förimpregnerade sådana material, enligt följande:

i)

”Fibrer eller fiberliknande material” av kol, aramider eller glas som har båda följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 3,18 × 106 m, och

2.

en ”specifik dragbrottgräns” som överstiger 76,2 × 103 m.

ii)

Förimpregnerade material: Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ”garner”, ”väv”, ”drev” eller ”tejp” med en bredd som inte överstiger 30 mm tillverkad av ”fibrer eller fiberliknande material” av kol, aramider eller glas och som kontrolleras i a ovan.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7.   Lindningsmaskiner för fibrer och tillhörande utrustning

Lindningsmaskiner för fibrer och tillhörande utrustning enligt följande:

i)

Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.

Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.

I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter av minst 75 mm.

ii)

Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i a ovan.

iii)

Dornar för de lindningsmaskiner för fibrer som anges i a ovan.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8.   Flödesformande maskiner

Enligt beskrivningen i INFCIRC/254/Rev.9/Part2 och S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9.   Utrustning för lasersvetsning

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10.   CNC-maskiner med 4 och 5 axlar

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11.   Plasmaskärningsmaskiner

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12.   Metallhybrider såsom zirkoniumhybrid

ex 2850 00 20

b)   Produkter som kan användas för framställning av kemiska/biologiska vapen

1.

Ytterligare kemikalier som lämpar sig för framställning av kemiska stridsmedel

Varuslag

 

KN-nummer

Natriummetall (7440-23-5)

 

2805 11 00

Svaveltrioxid (7446–11–9)

ex

2811 29 10

Aluminiumklorid (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kaliumbromid (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natriumbromid (7647-15-6)

 

2827 51 00

Diklormetan (75-09-2)

 

2903 12 00

Isopropylbromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

Isopropyleter (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoisopropylamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetylamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributylamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietylamin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetylanilin (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pyridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

2.

Reaktorkärl, reaktorer, omrörare, värmeväxlare, kondensorer, pumpar, ventiler, lagertankar, reservoarer, behållare och destillations- eller absorptionskolonner som uppfyller driftsparametrarna i S/2006/853 och S/2006/853/corr.1.

Tätade pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie eller de kemikalier som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

a)

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

b)

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

c)

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

d)

Glas eller glasinfodring (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar).

e)

Grafit eller kolgrafit.

f)

Tantal eller tantallegeringar.

g)

Titan eller titanlegeringar.

h)

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

i)

Keramik.

j)

Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

k)

Niob (columbium) eller nioblegeringar.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3.

Konventionella renrum eller renrum med turbulent luftflöde samt inbyggda fläkt-/filterenheter (Hepa-filter) för användning i anläggningar som kan användas i säkerhetslaboratorium i skyddsnivå P3 eller P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

DEL V

Produkter, material, utrustning, varor och teknik med anknytning till massförstörelsevapen som definierats och angetts i enlighet med punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016).

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Ett referensnummer i kolumnen ”Motsvarande avsnitt i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller i del II i bilaga II till den här förordningen” (varor och teknik) betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som anges i beskrivningen för de varor och den teknik som det hänvisas till.

Produkter som kan användas för kärntekniska ändamål och/eller i robotar

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 eller i del II i bilaga II till den här förordningen

Isocyanater (TDI (toluendiisocyanat), MDI (metylenbisfenylisocyanat)), IPDI (isoforondiisocyanat), HNMDI eller HDI (hexametylendiisocyanat), DDI (dimeryldiisocyanat) samt produktionsutrustning.

 

Ammoniumnitrat, kemiskt rent eller fasstabiliserat (PSAN).

 

Provrum för oförstörande provning med en kritisk inre dimension på 1 m eller mer.

 

Turbopumpar för raketmotorer som drivs med flytande bränsle eller hybridraketmotorer.

9A006

Polymera material (hydroxidterminerad polyeter (HTPE), hydroxidterminerad caprolactoneter (HTCE), polypropenglykol (PPG), polydietylenglykoladipat (PGA) och polyetylenglykol (PEG).

 

Motmedelssystem och penetrationshjälpmedel (t.ex. störsändare, metallremsor, skenmål) som utformats för att överbelasta, vilseleda eller avleda robotförsvar.

 

Hårdlod av mangan.

 

Hydroformningmaskiner.

 

Ugnar för värmebehandling – temperatur >850 °C och en dimension >1 m.

II.A2.005, 2B226, 2B227

Elektriska gnistbearbetningsmaskiner (EDM).

2B001.d

Svetsmaskiner för friktionomrörningssvetsning.

 

Modellerings- och formgivningsprogramvara för modellering av aerodynamisk och termodynamisk analys av raketsystem eller system för obemannade luftfarkoster.

 

Höghastighetsbildkameror, utom sådana som används i system för medicinsk bildteknik.

6A003.a.2

Lastvagnschassier med 6 eller fler axlar.

9A115 och II.A9.003

Produkter som kan användas för framställning av kemiska/biologiska vapen

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 eller i del II i Bilaga II till den här förordningen

1.

Golvmonterade dragskåp (med ståhöjd) med en minsta nominell bredd på 2,5 meter.

2B352

2.

Satscentrifuger med en rotorkapacitet på minst 4 liter, som kan användas för biologiskt material.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentorer med en inre volym av 10–20 l (0,01–0,02 m3), som kan användas med biologiskt material.

2B352 och II.A2.014.a.


(1)  De tillverkare som beräknar positioneringsnoggrannheten enligt ISO 230/2 (1997) bör rådfråga de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade.


BILAGA III

Flygbränsle som avses i artikel 3.1 b

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

Nummer

Beskrivning

2710 12 31 -2710 12 59

Bensin

2710 12 70

Jetbränsle av naftatyp

2710 19 21

Jetbränsle av fotogentyp

2710 19 25

Raketbränsle av fotogentyp


BILAGA IV

Guld, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller som avses i artikel 3.1 d

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

Nummer

Beskrivning

ex ex 2530 90 00

Malm av sällsynta jordartsmetaller

ex ex 26 12

Monazit och andra malmer som uteslutande eller huvudsakligen används för utvinning av uran eller torium

ex ex 2614 00 00

Titanmalm

ex ex 2615 90 00

Vanadinmalm

2616 90 00 10

Guldmalm, även anrikad


BILAGA V

Stenkol, järn och järnmalm som avses i artikel 3.1 e

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

Nummer

Beskrivning

ex ex 26 01

Järnmalm

2701

Stenkol; Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)

2703

Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad

2704 00 10

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former

7202

Ferrolegeringar

7203

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former

7204 10 00

Avfall och skrot av gjutjärn

ex ex 7204 30 00

Avfall och skrot av förtent järn eller stål

ex ex 7204 41

Annat avfall och skrot: Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, klipp- och stansrester, även i paket

ex ex 7204 49

Annat avfall och skrot: Annat

ex ex 7204 50 00

Annat avfall och skrot: Omsmältningsgöt

ex ex 7205 10 00

Granulat

ex ex 7205 29 00

Pulver, andra än av legerat stål

ex ex 7206 10 00

Göt

ex ex 7206 90 00

Andra slag

ex ex 72 07

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

ex ex 72 08

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

ex ex 72 09

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

ex ex 72 10

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

ex ex 72 11

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

ex ex 72 12

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

ex ex 72 14

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad

ex ex 72 15

Annan stång av järn eller olegerat stål

ex ex 72 16

Profiler av järn eller olegerat stål

ex ex 72 17

Tråd av järn eller olegerat stål


BILAGA VI

Petroleumprodukter som avses i artikel 3.1 f

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

 

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna

 

2709

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

 

2712 10

Vaselin

 

2712 20

Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja

ex

2712 90

Andra slag

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

ex

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

ex

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

 

 

Beredningar innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

 

3403 11

– –

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

 

3403 19

– –

Andra

 

 

Andra slag

ex

3403 91

– –

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

ex

3403 99

– –

Andra

 

 

– – – – –

Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består av organiska föreningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ex

3824 99 92

– – – – – –

I flytande form vid 20 °C

ex

3824 99 93

– – – – – –

Andra

ex

3824 99 96

– – – – –

Andra

 

3826 00 10

Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande minst 96,5 volymprocent estrar (FAMAE)

 

3826 00 90

Andra


BILAGA VII

Koppar, nickel, silver och zink som avses i artikel 3.1 g

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

Koppar

 

2603

Kopparmalm, även anrikad

 

74

Koppar och varor av koppar

 

8536 90 95 30

Vippströmbrytare

av koppar

pläterade med silver–nickellegering AgNi10 eller med silver innehållande 11,2 (± 1,0) viktprocent tennoxid och indiumoxid sammantaget

med en pläteringstjocklek av 0,3 mm (–0/+0,015 mm)

ex

8538 90 99

Koppardelar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8535 , 8536 eller 8537

 

8544 11

Lindningstråd av koppar

 

 

Andra elektriska ledare av koppar, för en spänning av högst 1 000  V:

ex

8544 42

– –

Försedda med kopplingsanordningar

ex

8544 49

– –

Andra

 

 

Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

Med kopparledare

Nickel

 

2604

Nickelmalm, även anrikad

 

 

Ferrolegeringar:

 

7202 60

Ferronickel

 

 

Tråd av rostfritt stål:

 

7223 00 11

– –

Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel och minst 20 men högst 22 viktprocent krom

 

75

Nickel och varor av nickel

 

8105 90 00 10

Stänger eller trådar av koboltlegering innehållande:

35 viktprocent (± 2 %) kobolt,

25 viktprocent (± 1 %) nickel,

19 viktprocent (± 1 %) krom och

7 viktprocent (± 2 %) järn

överensstämmande med materialspecifikationerna AMS 5842, av ett slag som används i flygindustrin och rymdfartsindustrin

Silver

 

2616 10

Silvermalm, även anrikad

Zink

 

2608

Zinkmalm, även anrikad

 

79

Zink och varor av zink


BILAGA VIII

Lyxvaror som avses i artikel 10

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

1.   Renrasiga hästar

 

0101 21 00

Renrasiga avelsdjur

Ex

0101 29 90

Andra

2.   Kaviar och kaviarersättning

 

1604 31 00

Kaviar

 

1604 32 00

Kaviarersättning

3.   Tryffel och beredningar med tryffel

 

0709 59 50

Tryffel

ex

0710 80 69

Andra

ex

0711 59 00

Andra slag

ex

0712 39 00

Andra slag

ex

2001 90 97

Andra

 

2003 90 10

Tryffel

ex

2103 90 90

Andra

ex

2104 10 00

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

ex

2104 20 00

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

ex

2106 00 00

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

4.   Viner (inklusive mousserande viner), sprit och spritdrycker av hög kvalitet

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

Ex

2204 10 93

Andra

Ex

2204 10 94

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

Ex

2204 10 96

Annat vin med uppgift om druvsort

Ex

2204 10 98

Andra

Ex

2204 21 00

På kärl rymmande högst 2 liter

Ex

2204 29 00

Andra

Ex

2205 00 00

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Ex

2206 00 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Ex

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

Ex

2208 00 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

5.   Cigarrer och cigariller av hög kvalitet

Ex

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

ex

2402 90 00

Andra slag

6.   Lyxparfymer, lyxluktvatten och lyxpreparat för skönhetsvård, inklusive skönhetsmedel och kosmetika

ex

3303 00 00

Parfymer och luktvatten

ex

3304 00 00

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr

ex

3305 00 00

Hårvårdsmedel

ex

3307 00 00

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper

ex

6704 00 00

Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

7.   Lädervaror, sadelmakeriarbeten och researtiklar, handväskor och liknande artiklar, av hög kvalitet

ex

4201 00 00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

ex

4202 00 00

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper

ex

4205 00 90

Andra

ex

9605 00 00

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

8.   Kläder, tillbehör till kläder och skor, av hög kvalitet (oavsett material)

ex

4203 00 00

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

ex

4303 00 00

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

ex

6101 00 00

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6103

ex

6102 00 00

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104

ex

6103 00 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar

ex

6104 00 00

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6105 00 00

Skjortor av trikå, för män eller pojkar

ex

6106 00 00

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6107 00 00

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

ex

6108 00 00

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex

6109 00 00

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

ex

6110 00 00

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

ex

6111 00 00

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

ex

6112 11 00

Av bomull

ex

6112 12 00

Av syntetfibrer

ex

6112 19 00

Av annat textilmaterial

 

6112 20 00

Skiddräkter

 

6112 31 00

Av syntetfibrer

 

6112 39 00

Av annat textilmaterial

 

6112 41 00

Av syntetfibrer

 

6112 49 00

Av annat textilmaterial

ex

6113 00 10

Av trikå enligt nr 5906

ex

6113 00 90

Andra

ex

6114 00 00

Andra kläder av trikå

ex

6115 00 00

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) samt skodon utan påsatt sula, av trikå

ex

6116 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

ex

6117 00 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå

ex

6201 00 00

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6203

ex

6202 00 00

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6204

ex

6203 00 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar

ex

6204 00 00

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor

ex

6205 00 00

Skjortor för män eller pojkar

ex

6206 00 00

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor

ex

6207 00 00

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar

ex

6208 00 00

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor

ex

6209 00 00

Babykläder och tillbehör till sådana kläder

ex

6210 10 00

Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603

 

6210 20 00

Andra kläder, av sådana slag som omfattas av nr 6201 11 –6201 19

 

6210 30 00

Andra kläder, av sådana slag som omfattas av nr 6202 11 –6202 19

ex

6210 40 00

Andra kläder, för män eller pojkar

ex

6210 50 00

Andra kläder, för kvinnor eller flickor

 

6211 11 00

För män eller pojkar

 

6211 12 00

För kvinnor eller flickor

 

6211 20 00

Skiddräkter

ex

6211 32 00

Av bomull

ex

6211 33 00

Av konstfibrer

ex

6211 39 00

Av annat textilmaterial

ex

6211 42 00

Av bomull

ex

6211 43 00

Av konstfibrer

ex

6211 49 00

Av annat textilmaterial

ex

6212 00 00

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

ex

6213 00 00

Näsdukar

ex

6214 00 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

ex

6215 00 00

Slipsar och liknande artiklar

ex

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

ex

6217 00 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212

ex

6401 00 00

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande

ex

6402 20 00

Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom pluggning

ex

6402 91 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6402 99 00

Andra

ex

6403 19 00

Andra slag

ex

6403 20 00

Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån

ex

6403 40 00

Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall

ex

6403 51 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6403 59 00

Andra

ex

6403 91 00

Med skaft som täcker ankeln

ex

6403 99 00

Andra

ex

6404 19 10

Tofflor och andra inneskor

ex

6404 20 00

Skodon med yttersulor av läder eller konstläder

ex

6405 00 00

Andra skodon

ex

6504 00 00

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

ex

6505 00 10

Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00

ex

6505 00 30

Skärmmössor

ex

6505 00 90

Andra

ex

6506 99 00

Av annat material

ex

6601 91 00

Med hopskjutbart skaft

ex

6601 99 00

Andra

ex

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

ex

9619 00 81

Blöjor till spädbarn

9.   Knutna mattor, vävda mattor och tapisserier, handgjorda eller ej, till ett värde över 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade

ex

5702 10 00

Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter

ex

5702 20 00

Golvbeläggning av kokosfibrer

ex

5702 31 80

Andra

ex

5702 32 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 39 00

Av annat textilmaterial

ex

5702 41 90

Andra

ex

5702 42 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 50 00

Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade

ex

5702 91 00

Av ull eller fina djurhår

ex

5702 92 00

Av syntet- eller regenatmaterial

ex

5702 99 00

Av annat textilmaterial

ex

5703 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade

ex

5704 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade

ex

5705 00 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade

ex

5805 00 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

10.   Pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, varor av pärlor, smycken, guld- eller silversmedsvaror

 

7101 00 00

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

 

7102 00 00

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade

 

7103 00 00

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

 

7104 20 00

Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

 

7104 90 00

Andra slag

 

7105 00 00

Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar

 

7106 00 00

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

 

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

 

7108 00 00

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

 

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

 

7110 11 00

Obearbetat eller i form av pulver

 

7110 19 00

Andra slag

 

7110 21 00

Obearbetat eller i form av pulver

 

7110 29 00

Andra slag

 

7110 31 00

Obearbetat eller i form av pulver

 

7110 39 00

Andra slag

 

7110 41 00

Obearbetat eller i form av pulver

 

7110 49 00

Andra slag

 

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

 

7113 00 00

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

 

7114 00 00

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

 

7115 00 00

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädelmetall

 

7116 00 00

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

11.   Mynt och sedlar inte utgörande lagligt betalningsmedel

ex

4907 00 30

Sedlar

 

7118 10 00

Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalningsmedel

ex

7118 90 00

Andra slag

12.   Bestick av ädel metall eller med överdrag av ädel metall

 

7114 00 00

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

 

7115 00 00

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädelmetall

ex

8214 00 00

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

ex

8215 00 00

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

ex

9307 00 00

Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen

13.   Bords- och köksartiklar av porslin, stengods, fajans eller keramik till ett värde över 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin

ex

6912 00 23

Stengods

ex

6912 00 25

Fajans eller keramik

ex

6912 00 83

Stengods

ex

6912 00 85

Fajans eller keramik

ex

6914 10 00

Av porslin

ex

6914 90 00

Andra slag

14.   Varor av blykristallglas

ex

7009 91 00

Oinramade

ex

7009 92 00

Inramade

ex

7010 00 00

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

 

7013 22 00

Av blykristallglas

 

7013 33 00

Av blykristallglas

 

7013 41 00

Av blykristallglas

 

7013 91 00

Av blykristallglas

ex

7018 10 00

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas

ex

7018 90 00

Andra slag

ex

7020 00 80

Andra varor

ex

9405 10 50

Av glas

ex

9405 20 50

Av glas

ex

9405 50 00

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

ex

9405 91 00

Av glas

15.   Exklusiva elektroniska artiklar för användning i hemmet

ex

8414 51 00

Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W

ex

8414 59 00

Andra

ex

8414 60 00

Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sidlängd av högst 120 cm

ex

8415 10 00

Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen ”split-system” (system bestående av separata komponenter)

ex

8418 10 00

Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar

ex

8418 21 00

Kompressionskylskåp

ex

8418 29 00

Andra

ex

8418 30 00

Frysboxar med en rymd av högst 800 l

ex

8418 40 00

Frysskåp med en rymd av högst 900 l

ex

8419 81 00

För beredning av varma drycker, för matlagning eller för uppvärmning av mat

ex

8422 11 00

Av hushållstyp

ex

8423 10 00

Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar

ex

8443 12 00

Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick)

ex

8443 31 00

Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

ex

8443 32 00

Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

ex

8443 39 00

Andra

ex

8450 11 00

Helautomatiska

ex

8450 12 00

Andra slag, med inbyggd centrifug

ex

8450 19 00

Andra

ex

8451 21 00

För högst 10 kg torr tvätt

ex

8452 10 00

Symaskiner för hemsömnad

ex

8470 10 00

Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data

ex

8470 21 00

Skrivande

ex

8470 29 00

Andra

ex

8470 30 00

Andra räknemaskiner

ex

8471 00 00

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ex

8472 90 40

ordbehandlingsmaskiner

ex

8472 90 90

Andra

ex

8479 60 00

Evaporatörer för luftkylning

ex

8508 11 00

Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l

ex

8508 19 00

Andra

ex

8508 60 00

Andra dammsugare

ex

8509 40 00

Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- eller köksväxtsaftpressar

ex

8509 80 00

Andra apparater

ex

8516 31 00

Hårtorkar

ex

8516 50 00

Mikrovågsugnar

ex

8516 60 10

Spisar (omfattande minst en ugn och en häll)

ex

8516 71 00

Kaffe- eller tebryggare

ex

8516 72 00

Brödrostar

ex

8516 79 00

Andra

ex

8517 11 00

Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar

ex

8517 12 00

Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät

ex

8517 18 00

Andra

ex

8517 61 00

Basstationer

ex

8517 62 00

Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering

ex

8517 69 00

Andra

ex

8526 91 00

Apparater för radionavigering

ex

8529 10 31

För mottagning via satellit

ex

8529 10 39

Andra

ex

8529 10 65

Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inbegripet inbyggda

ex

8529 10 69

Andra

ex

8531 10 00

Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.

ex

8543 70 10

Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål

ex

8543 70 30

Antennförstärkare

ex

8543 70 50

Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning

ex

8543 70 90

Andra

 

9504 50 00

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 9504 30

 

9504 90 80

Andra

16.   Exklusiva elektriska/elektroniska eller optiska apparater för inspelning och återgivning av ljud och bild

ex

8519 00 00

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

ex

8521 00 00

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

ex

8525 80 30

Digitala kameror

ex

8525 80 91

Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisionskamera

ex

8525 80 99

Andra

ex

8527 00 00

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

ex

8528 71 00

Inte utformade för att innehålla en videoskärm

ex

8528 72 00

Andra, för färgmottagning

ex

9006 00 00

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539

ex

9007 00 00

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

17.   Lyxfordon för persontransport till lands, i luften eller till sjöss, inbegripet linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor, samt tillbehör och reservdelar till dessa

ex

4011 10 00

Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

ex

4011 20 00

Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar

ex

4011 30 00

Av sådana slag som används på luftfartyg

ex

4011 40 00

Av sådana slag som används på motorcyklar

ex

4011 90 00

Andra

ex

7009 10 00

Backspeglar för fordon

ex

8407 00 00

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

ex

8408 00 00

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

ex

8409 00 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

ex

8411 00 00

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

 

8428 60 00

Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor

ex

8431 39 00

Delar och tillbehör till linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor

ex

8483 00 00

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)

ex

8511 00 00

Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer

ex

8512 20 00

Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning

ex

8512 30 10

Tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon

ex

8512 30 90

Andra

ex

8512 40 00

Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar

ex

8544 30 00

Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg

ex

8603 00 00

Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än sådana som omfattas av nr 8604

ex

8605 00 00

Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av sådana som omfattas av nr 8604 )

ex

8607 00 00

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

ex

8702 00 00

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren

ex

8703 00 00

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702 ), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar, inbegripet snöskotrar värderade till mer än 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701 –8705

ex

8707 00 00

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701 –8705

ex

8708 00 00

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 –8705

ex

8711 00 00

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

ex

8712 00 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

ex

8714 00 00

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711 –8713

ex

8716 10 00

Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål

ex

8716 40 00

Andra släpfordon och påhängsvagnar

ex

8716 90 00

Delar

ex

8801 00 00

Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hängglidare och andra luftfartyg utan motor

ex

8802 11 00

Med en tomvikt av högst 2 000 kg

ex

8802 12 00

Med en tomvikt av mer än 2 000 kg

ex

8802 20 00

Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg

ex

8802 30 00

Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men högst 15 000 kg

ex

8802 40 00

Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg

ex

8803 10 00

Propellrar och rotorer samt delar till sådana

ex

8803 20 00

Landningsställ och delar till landningsställ

ex

8803 30 00

Andra delar till flygplan eller helikoptrar

ex

8803 90 10

Till drakar

ex

8803 90 90

Andra

ex

8805 10 00

Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning, även som delar till sådan utrustning

ex

8901 10 00

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag

ex

8901 90 00

Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran

ex

8903 00 00

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter

18.   Ur och delar till ur av lyxkvalitet

 

9101 00 00

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

9102 00 00

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr 9101

ex

9103 00 00

Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104

ex

9104 00 00

Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg

ex

9105 00 00

Andra ur

ex

9108 00 00

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta

ex

9109 00 00

Andra urverk, kompletta och sammansatta

ex

9110 00 00

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk

ex

9111 00 00

Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana

ex

9112 00 00

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana

ex

9113 00 00

Urarmband och delar till urarmband

ex

9114 00 00

Andra urdelar

19.   Musikinstrument av hög kvalitet

ex

9201 00 00

Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra stränginstrument med klaviatur

ex

9202 00 00

Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)

ex

9205 00 00

Blåsinstrument (t.ex. piporglar med klaviatur, dragspel, klarinetter, trumpeter och säckpipor), andra än orkestrion och positiv

ex

9206 00 00

Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas)

ex

9207 00 00

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)

20.   Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

 

9700 00 00

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

21.   Artiklar och utrustning för sport, inbegripet skidåkning, golf, dykning och vattensporter

ex

4015 19 00

Andra

ex

4015 90 00

Andra slag

ex

6210 40 00

Andra kläder, för män eller pojkar

ex

6210 50 00

Andra kläder, för kvinnor eller flickor

 

6211 11 00

För män eller pojkar

 

6211 12 00

För kvinnor eller flickor

 

6211 20 00

Skiddräkter

ex

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

 

6402 12 00

Skidskor och snowboardskor

ex

6402 19 00

Andra slag

 

6403 12 00

Skidskor och snowboardskor

 

6403 19 00

Andra slag

 

6404 11 00

Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.

 

6404 19 90

Andra

ex

9004 90 00

Andra

ex

9020 00 00

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter

 

9506 11 00

Skidor

 

9506 12 00

Skidbindningar

 

9506 19 00

Annan utrustning

 

9506 21 00

Segelbrädor

 

9506 29 00

Andra

 

9506 31 00

Kompletta klubbor

 

9506 32 00

Bollar

 

9506 39 00

Annan golfutrustning

 

9506 40 00

Bordtennisutrustning

 

9506 51 00

Tennisracketar, även osträngade

 

9506 59 00

Andra

 

9506 61 00

Tennisbollar

 

9506 69 10

Cricket- och polobollar

 

9506 69 90

Andra

 

9506 70

Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor

 

9506 91

Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott

 

9506 99 10

Cricket- och poloutrustning, annan än bollar

 

9506 99 90

Andra

 

9507 00 00

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705 ) och liknande artiklar för jakt

22.   Artiklar och utrustning för biljardspel, automatisk utrustning för bowling samt artiklar och utrustning för kasinon och spel drivna med mynt eller sedlar

 

9504 20 00

Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag

 

9504 30 00

Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk utrustning för bowlinghallar

 

9504 40 00

Spelkort

 

9504 50 00

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 9504 30

 

9504 90 80

Andra


(1)  Motsvarar ungefär 500 USD 30 november 2016 (FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016)).

(2)  Motsvarar ungefär 100 USD den 30 november 2016 (FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016)).

(3)  Motsvarar ungefär 2 000 USD den 2 mars 2016 (FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016)).


BILAGA IX

Förteckning över guld, ädla metaller och diamanter som avses i artikel 11

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

HS-nummer

Beskrivning

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7109

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver

7111

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex ex 7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller


BILAGA X

Statyer som avses i artikel 13

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

ex

4420 10

Statyer och statyetter av trä

 

 

Statyer och statyetter av sten

ex

6802 91

– –

Marmor, travertin och alabaster

ex

6802 92

– –

Annan kalksten

ex

6802 93

– –

Granit

ex

6802 99

– –

Annan sten

ex

6809 90

Statyer och statyetter av gips eller blandningar på basis av gips

ex

6810 99

Statyer och statyetter av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

ex

6913

Statyer och statyetter av keramiskt material

 

 

Guld- och silversmedsvaror

 

 

av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

ex

7114 11

– –

Statyetter av silver, även med överdrag av annan ädel metall

ex

7114 19

– –

Statyetter av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

ex

7114 20

Statyer och statyetter av oädel metall med plätering av ädel metall

 

 

Statyer och statyetter av oädel metall

ex

8306 21

– –

Statyer och statyetter förgyllda, försilvrade eller platinerade

ex

8306 29

– –

Andra statyer och statyetter