EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1475 av den 26 januari 2017 om prestandaklassificering av frostbeständighet hos takpannor av tegel enligt EN 1304 i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES. )

C/2017/0315

OJ L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1475

av den 26 januari 2017

om prestandaklassificering av frostbeständighet hos takpannor av tegel enligt EN 1304 i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Om kommissionen inte fastställer prestandaklasser för väsentliga egenskaper hos byggprodukter enligt artikel 27.2 i förordning (EU) nr 305/2011, får de europeiska standardiseringsorganen göra det, men endast på grundval av ett reviderat mandat.

(2)

Den europeiska produktstandarden EN 1304 om takpannor av tegel samt tillbehör är en standard som är harmoniserad enligt rådets direktiv 89/106/EEG (2) sedan 2005.

(3)

En ny prestandaklassificering av frostbeständighet hos takpannor av tegel enligt EN 1304 när de är avsedda för användning utomhus har upptagits i den nya versionen av standarden. Klassificeringen grundar sig på en successiv utveckling av harmoniserade bedömningsmetoder och utgör således ett steg framåt mot en gemensam inre marknad för produkterna i fråga.

(4)

Något reviderat mandat har inte utfärdats för den nya klassificeringen.

(5)

Ett nytt klassificeringssystem som ska användas för produkter enligt EN 1304 när de är avsedda för användning utomhus bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prestanda hos takpannor av tegel avsedda för användning utomhus ska, när det gäller deras väsentliga egenskap frostbeständighet, klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (EGT L 40, 11.2.1989, s. 12).


BILAGA

För produkter som omfattas av standarden EN 1304 Takprodukter – Takpannor av tegel samt tillbehör – Definitioner och krav och är avsedda för användning utomhus ska en ny klassificering i förhållande till den väsentliga egenskapen frostbeständighet fastställas enligt följande:

 

Klass 1 (150 cykler): minst 150 cykler. Om ingen av takpannorna efter 150 cykler uppvisar någon av de skador som beskrivs som icke godtagbara i EN 539-2: 2013, tabell 1.

 

Klass 2 (90 cykler): 90–149 cykler. Om ingen av takpannorna efter 90 cykler uppvisar någon av de skador som beskrivs som icke godtagbara i EN 539-2: 2013, tabell 1.

 

Klass 3 (30 cykler): 30–89 cykler. Om ingen av takpannorna efter 30 cykler uppvisar någon av de skador som beskrivs som icke godtagbara i EN 539-2: 2013, tabell 1.


Top