Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1262

Kommissionens förordning (EU) 2017/1262 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i förbränningsanläggningar (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4834

OJ L 182, 13.7.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1262/oj

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1262

av den 12 juli 2017

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i förbränningsanläggningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (1), särskilt artiklarna 15.1 e och 27 i, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs bestämmelser om genomförande av förordning (EG) nr 1069/2009, däribland parametrar för bortskaffande av animaliska biprodukter samt för säker behandling, omvandling eller bearbetning av animaliska biprodukter till framställda produkter.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 är förbränning såsom den definieras i punkt 41 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011 ett av förfarandena för bortskaffande av animaliska biprodukter, inbegripet naturgödsel.

(3)

I artikel 6 i förordning (EU) nr 142/2011 fastställs reglerna för godkännande av förbränningsanläggningar som använder animaliska biprodukter som bränsle. Artikel 6.8 bör ändras i enlighet med detta för att beakta användningen av naturgödsel från samtliga produktionsdjur som bränsle.

(4)

Naturgödsel från produktionsdjur kan utgöra en hållbar källa till bränsle för förbränning, under förutsättning att förbränningsprocessen uppfyller särskilda krav på att på ett effektivt sätt minska de negativa effekterna av dess användning som bränsle på djurs och människors hälsa och på miljön. I kommissionens förordning (EU) nr 592/2014 (3) infördes krav för användningen av fjäderfägödsel som bränsle i förbränningsanläggningar. I förordningen fastställs allmänna krav för alla anläggningar som använder animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som bränsle och särskilda krav för typen av bränsle och typen av förbränningsanläggning. Naturgödsel från produktionsdjur av andra arter än fjäderfä får nu även användas som bränsle i förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW, på samma villkor som de som fastställs för förbränning av fjäderfägödsel, inklusive utsläppsgränsvärden och övervakningskrav.

(5)

Driftsansvariga för förbränningsanläggningar som använder naturgödsel från produktionsdjur som bränsle bör vidta nödvändiga hygienåtgärder för att förhindra eventuell spridning av patogener. I detta avseende bör sådana anläggningar uppfylla de allmänna kraven för användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i kapitel IV i bilaga III till förordning (EU) nr 142/2011 och de särskilda krav för vissa typer av anläggningar och bränslen som får användas för förbränning som fastställs i den här förordningen.

(6)

Förbränning av naturgödsel från växtätare leder på grund av naturgödselns sammansättning till högre utsläpp av partiklar än förbränning av fjäderfägödsel. För att man ska komma till rätta med detta problem bör det i denna förordning för mycket små förbränningsanläggningar föreskrivas mer flexibla gränsvärden för utsläpp av partiklar för att göra det möjligt att bortskaffa naturgödsel som annars inte skulle kunna bortskaffas som bränsle.

(7)

Denna förordning bör även tillåta behöriga myndigheter att bevilja befintliga förbränningsanläggningar en övergångsperiod för att uppfylla kraven i fråga om utsläpp vid en kontrollerad temperaturökning av gasen, under förutsättning att dessa utsläpp inte innebär någon risk för människors och djurs hälsa eller för miljön. Lagstiftningen om animaliska biprodukter hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa miljölagstiftningens relevanta beräkningsregler för utsläppsgränsvärden när naturgödsel från produktionsdjur förbränns tillsammans med andra bränslen eller avfall.

(8)

Bilaga XVI till förordning (EU) nr 142/2011 omfattar särskilda krav för offentliga kontroller. Efter införandet av krav för förbränning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle genom den här förordningen bör dessa särskilda krav också gälla med avseende på denna process.

(9)

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.8 i förordning (EU) nr 142/2011 ska ersättas med följande:

”8.   För användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle vid förbränning enligt kapitel V i bilaga III ska följande regler tillämpas utöver dem som avses i punkt 7 i denna artikel:

a)

Ansökningar om godkännande som lämnas av driftansvariga till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24.1 d i förordning (EG) nr 1069/2009 ska innehålla bevis, certifierade av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av medlemsstatens behöriga myndigheter, för att förbränningsanläggningen där naturgödsel från produktionsdjur används som bränsle till fullo uppfyller kraven i kapitel V leden B.3, B.4 och B.5 i bilaga III till denna förordning utan att det påverkar möjligheten för medlemsstatens behöriga myndigheter att bevilja undantag från efterlevnaden av vissa bestämmelser i enlighet med kapitel V led C.4 i bilaga III.

b)

Det förfarande för godkännande som föreskrivs i artikel 44 i förordning (EG) nr 1069/2009 får inte betraktas som genomfört förrän minst två på varandra följande kontroller, varav en oanmäld, har utförts av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av den myndigheten, under de första sex månaderna av förbränningsanläggningens drift, inbegripet nödvändiga mätningar av temperatur och utsläpp. Efter det att dessa mätningar visat att kraven i leden B.3, B.4 och B.5 och i förekommande fall i led C.4 i kapitel V i bilaga III till denna förordning är uppfyllda får ett fullständigt godkännande beviljas.”

Artikel 2

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i förbränningsanläggningar (EUT L 165, 4.6.2014, s. 33).


BILAGA

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel V i bilaga III ska följande led läggas till som led C:

”C.   Förbränningsanläggningar där annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B används som bränsle

1.   Anläggningstyp

Förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW.

2.   Utgångsmaterial

Uteslutande annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B, avsedd att användas som bränsle vid förbränning i enlighet med kraven i punkt 3.

Förbränning av andra animaliska biprodukter eller därav framställda produkter får inte tillåtas för användning som bränsle i förbränningsanläggningar enligt punkt 1. Annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B som producerats utanför jordbruksföretaget får inte komma i kontakt med produktionsdjur.

3.   Metod

Förbränningsanläggningar där annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B används som bränsle ska uppfylla kraven i leden B.3, B.4 och B.5.

4.   Undantag och övergångsperiod

Den behöriga miljöansvariga myndigheten i medlemsstaten får

a)

genom undantag från led B.3 b ii bevilja förbränningsanläggningar som är i drift den 2 augusti 2017 en ytterligare tidsfrist på högst 6 år för att följa kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 första stycket i bilaga III till denna förordning,

b)

genom undantag från led B.4 tillåta utsläpp av partiklar på högst 50 mg/m3 under förutsättning att den totala nominella termiska tillförda effekten av förbränningsanläggningarna är högst 5 MW,

c)

genom undantag från led B.3 b i tillåta manuell placering av hästgödsel som bränsle i förbränningskammaren i samband med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 0,5 MW.”

2.

I bilaga XVI ska kapitel III avsnitt 12 ersättas med följande:

”Avsnitt 12

Offentliga kontroller avseende godkända anläggningar för förbränning av animaliska biprodukter

Den behöriga myndigheten ska genomföra dokumentkontroller i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 6.7 och 6.8 i sådana godkända anläggningar som avses i kapitel V i bilaga III.”


Top