Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1227 av den 20 mars 2017 om villkor för klassificering utan provning av limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 vad gäller reaktion vid brandpåverkan och om ändring av beslut 2005/610/EG (Text av betydelse för EES. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1227

av den 20 mars 2017

om villkor för klassificering utan provning av limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 vad gäller reaktion vid brandpåverkan och om ändring av beslut 2005/610/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 (2) antogs ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Limträprodukter och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke är bland de byggprodukter för vilka förordningen är tillämplig.

(2)

I tabell 1 i bilagan till kommissionens beslut 2005/610/EG (3) fastställs klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080. Ytterligare provning av dessa produkter har dock motiverat en justering av villkoren för dessa i det beslutet.

(3)

Provningar har visat att limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 har en stabil och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, under förutsättning att de uppfyller vissa villkor avseende träets lägsta medeldensitet och produktens minsta totala tjocklek.

(4)

Limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 bör därför anses uppnå en viss prestandaklass vad gäller reaktion vid brandpåverkan som fastställs i den delegerade förordningen (EU) 2016/364 om dessa villkor är uppfyllda, utan att ytterligare provning krävs.

(5)

Av rättssäkerhetsskäl bör tabell 1 i bilagan till beslut 2005/610/EG därför utgå och bilagan till denna förordning bör i stället tillämpas på limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 och som uppfyller de villkor som fastställs i bilagan ska anses uppnå de prestandaklasser som anges i bilagan utan provning.

Artikel 2

Tabell 1 i bilagan till beslut 2005/610/EG ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).

(3)  Kommissionens beslut 2005/610/EG av den 9 augusti 2005 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter (EUT L 208, 11.8.2005, s. 21).


BILAGA

Produkter (1)

Lägsta medeldensitet (2)

(kg/m3)

Minsta totala tjocklek

(mm)

Klass (3)

Limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Gäller alla träslag och limtyper som omfattas av produktstandarderna.

(2)  Konditionerad enligt EN 13238.

(3)  Klass i enlighet med tabell 1 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364.


Top