Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1018

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1018 av den 29 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut (Text av betydelse för EES. )

C/2016/3917

OJ L 155, 17.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/oj

17.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1018

av den 29 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 34.8 tredje stycket och artikel 35.11 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Det är viktigt att specificera den information som värdepappersföretag, marknadsoperatörer och, där så krävs av direktiv 2014/65/EU, kreditinstitut ska meddela de behöriga myndigheterna i sina hemmedlemsstater när de önskar tillhandahålla investeringstjänster eller utöva investeringsverksamhet liksom erbjuda sidotjänster i en annan medlemsstat, för att inrätta enhetliga informationskrav och dra nytta av de fördelar som skapas av ett unionsomfattande tillhandahållande av tjänster.

(2)

Omfattningen av och innehållet i den information som ska meddelas den behöriga myndigheten i hemlandet av värdepappersföretag, kreditinstitut eller marknadsoperatörer som önskar tillhandahålla investeringstjänster, investeringsverksamhet liksom sidoverksamhet eller arrangemang för att underlätta tillträde och handel varierar enligt passrättigheternas syfte och form. För tydlighetens skull är det därför lämpligt att definiera olika typer av passanmälningar för tillämpningen av denna förordning.

(3)

Av samma skäl är det också viktigt att klargöra den information som värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform) ska lämna in när de, på en annan medlemsstats territorium, önskar underlätta för fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare som är etablerade i den andra medlemsstaten att få tillträde till och bedriva handel i dessa system.

(4)

Behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstaten bör erhålla uppdaterad information om eventuella ändringar av uppgifterna i en passanmälan, inbegripet återkallelse eller annullering av en auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet. Den informationen bör säkerställa att dessa behöriga myndigheter kan fatta ett informerat beslut som överensstämmer med deras befogenheter och ansvarsområden.

(5)

Ändringar av namn, adress och kontaktuppgifter för värdepappersföretag i hemmedlemsstaterna bör betraktas som relevanta och därför meddelas som en ändring i filialuppgifter eller ändring av uppgifter för ett anknutet ombud.

(6)

Det är viktigt att behöriga myndigheter i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten samarbetar för att hantera risken för penningtvätt. Denna förordning, och särskilt meddelanden om värdepappersföretagets verksamhetsplan, bör underlätta bedömning och tillsyn från behörig myndighet i värdmedlemsstaten av tillräckligheten i de system och kontroller för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som införts av en filial som är etablerad på dess territorium, inbegripet skicklighet, kunskap och god karaktär hos den tjänsteman som ansvarar för rapportering om penningtvätt.

(7)

Bestämmelserna i denna förordning hänger nära samman eftersom de gäller anmälningar som rör rätten att tillhandahålla investeringstjänster och investeringsverksamhet, samt etableringsfriheten för värdepappersföretag, marknadsoperatörer och, där tillämpligt, kreditinstitut. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser som bör träda i kraft samtidigt, och underlätta för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem, är det önskvärt att i en enda förordning samla samtliga tekniska standarder för tillsyn för anmälningar om information som krävs i enlighet med avdelning II kapitel III i direktiv 2014/65/EU.

(8)

För enhetlighetens skull och för att säkerställa att finansmarknaderna fungerar smidigt, måste de bestämmelser som fastställs i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU tillämpas från och med samma dag.

(9)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(10)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2) genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska standarder för tillsyn, analyserat potentiella därmed sammanhängande kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

2.   Denna förordning ska också tillämpas på kreditinstitut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3) och som tillhandahåller en eller flera investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet, och önskar använda anknutna ombud enligt följande rättigheter:

a)

Rätten att tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet i enlighet med artikel 34.5 i direktiv 2014/65/EU.

b)

Etableringsfriheten i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet : en anmälan som görs i enlighet med artikel 34.2 i direktiv 2014/65/EU, eller i enlighet med artikel 34.5 i direktiv 2014/65/EU,

b)    passanmälan för filial eller passanmälan för anknutet ombud : en anmälan som gjorts i enlighet med artikel 35.2 i direktiv 2014/65/EU, eller i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU,

c)    anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform : en anmälan som görs i enlighet med artikel 34.7 i direktiv 2014/65/EU,

d)    passanmälan : en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet, en passanmälan för filial, en passanmälan för anknutet ombud eller en anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

Artikel 3

Information som ska meddelas i en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet

1.   Värdepappersföretag ska säkerställa att en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet som lämnas in i enlighet med artikel 34.2 i direktiv 2014/65/EU innehåller följande information:

a)

Värdepappersföretagets namn, adress och kontaktuppgifter samt namn på en specifik kontaktperson vid värdepappersföretaget.

b)

En verksamhetsplan som innehåller följande:

i)

Närmare uppgifter om de investeringstjänster, den investeringsverksamhet och de sidotjänster som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten och de finansiella instrument som ska användas.

ii)

Uppgift om huruvida värdepappersföretaget önskar använda anknutna ombud, etablerade i dess hemmedlemsstat, för att tillhandahålla tjänster i värdmedlemsstaten och, i sådana fall, namn, adress och kontaktuppgifter för sådana anknutna ombud och de investeringstjänster eller den investeringsverksamhet, de sidotjänster och de finansiella instrument som ska tillhandahållas av de senare.

2.   Kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a och som lämnar in en passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet i enlighet med artikel 34.5 i direktiv 2014/65/EU ska säkerställa att en sådan anmälan innehåller den information som anges i punkt 1 a och 1 b ii.

Artikel 4

Information som ska meddelas för en ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet

Värdepappersföretag och de kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a ska säkerställa att en anmälan om ändring av uppgifter i enlighet med artikel 34.4 i direktiv 2014/65/EU innehåller detaljer för varje ändring av uppgifterna i den ursprungliga passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet.

Artikel 5

Information som ska meddelas med avseende på arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform

Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som lämnar in en anmälan om arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform enligt artikel 34.7 i direktiv 2014/65/EU ska säkerställa att en sådan anmälan innehåller följande information:

a)

Namn, adress och kontaktuppgifter för värdepappersföretaget eller marknadsoperatören samt namn på en specifik kontaktperson i värdepappersföretaget eller vid marknadsoperatören.

b)

En kortfattad beskrivning av arrangemang som ska inrättas och den dag från vilken dessa arrangemang kommer att tillhandahållas i värdmedlemsstaten.

c)

En kortfattad beskrivning av MTF-plattformens eller OTF-plattformens affärsmodell, inbegripet typ av finansiella instrument som handlas, typ av deltagare och MTF-plattformens eller OTF-plattformens marknadsföringsmetoder för att nå fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare.

Artikel 6

Information som ska meddelas i en passanmälan för filial eller en passanmälan för anknutet ombud

1.   Värdepappersföretag och de kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b ska säkerställa att en passanmälan för filial eller en passanmälan för anknutet ombud som inlämnas i enlighet med artikel 35.2 eller, i tillämpliga fall, i artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU innehåller följande information:

a)

Namn, adress och kontaktuppgifter för värdepappersföretaget eller kreditinstitutet i hemmedlemsstaten, samt namn på en specifik kontaktperson vid värdepappersföretaget eller kreditinstitutet.

b)

Namn, adress och kontaktuppgifter i värdmedlemsstaten för den filial eller det anknutna ombud där handlingar kan erhållas.

c)

Namn på de personer som ansvarar för ledningen av filialen eller det anknutna ombudet.

d)

Hänvisning till det offentliga register, elektroniskt eller annat, där det anknutna ombudet är registrerat.

e)

En verksamhetsplan.

2.   Den verksamhetsplan som avses i punkt 1 e ska omfatta följande uppgifter:

a)

En förteckning över de investeringstjänster, investeringsverksamheter, sidotjänster och finansiella instrument som ska tillhandahållas.

b)

En översikt som förklarar hur filialen eller det anknutna ombudet ska bidra till värdepappersföretagets, kreditinstitutets eller koncernens strategi, och som anger huruvida värdepappersföretaget ingår i en koncern och vilka huvuduppgifter som filialen eller det anknutna ombudet kommer att ha.

c)

En beskrivning av den typ av kund eller motpart med vilken filialen eller det anknutna ombudet ska handla, och av hur värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ska få tillgång till och handla med dessa kunder och motparter.

d)

Följande information om filialens eller det anknutna ombudets organisatoriska struktur:

i)

Funktionella, geografiska och juridiska rapporteringsvägar om en matrisstruktur för företagsledning används.

ii)

Beskrivning av det sätt på vilket en filial eller ett anknutet ombud passar in i värdepappersföretagets eller kreditinstitutets struktur, eller i koncernen om värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ingår i en koncern.

iii)

Regler för filialens eller det anknutna ombudets rapportering till huvudkontoret.

e)

Närmare uppgifter om personer med nyckelfunktioner inom filialen eller det anknutna ombudet, inbegripet personer med ansvar för löpande verksamhet, efterlevnad och klagomål i filialen eller det anknutna ombudet.

f)

Närmare uppgifter om eventuella utkontrakteringsarrangemang som är avgörande för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet.

g)

Sammanfattning av de system och kontroller som ska inrättas, inbegripet:

i)

Arrangemang som ska inrättas för att bevara kundmedel och kundtillgångar.

ii)

Arrangemang för efterlevnad av uppföranderegler och andra skyldigheter som bevakas av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten enligt artikel 35.8 i direktiv 2014/65/EU samt för dokumentering enligt artikel 16.6 i det direktivet.

iii)

Internarrangemang för personalkontroll, vilket ska inbegripa kontroll av förvaltningen av kundkonton.

iv)

Arrangemang för efterlevnad av åtgärder mot penningtvätt.

v)

Kontroll av utkontraktering och andra arrangemang med tredjeparter i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamheter som tillhandahålls av filialen eller det anknutna ombudet.

vi)

Namn, adress och kontaktuppgifter för det auktoriserade system för ersättning i vilket värdepappersföretaget eller kreditinstitutet är medlem.

h)

Prognoser för både resultat och kassaflöde för en inledande period på 36 månader.

3.   När en filial ska etableras i en värdmedlemsstat och avser att använda anknutna ombud i den medlemsstaten, i enlighet med artikel 35.2 c i direktiv 2014/65/EU, ska den verksamhetsplan som avses i punkt 1 e också omfatta information om identitet, adress och kontaktuppgifter för varje sådant anknutet ombud.

Artikel 7

Information som ska meddelas för en ändring av uppgifter om en filial eller ett anknutet ombud

1.   Värdepappersföretag och de kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b ska säkerställa att en anmälan om ändring av uppgifterna i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU innehåller detaljer för varje ändring av uppgifter i den ursprungliga passanmälan för filial eller passanmälan för anknutet ombud.

2.   Värdepappersföretag och de kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b ska säkerställa att en ändring av en passanmälan för filial eller en passanmälan för anknutet ombud som gäller nedläggning av filialens verksamhet, eller upphörande av användningen av ett anknutet ombud, innehåller följande information:

a)

Namn på de personer som kommer att ansvara för arbetet med nedläggningen av filialens eller det anknutna ombudets verksamhet.

b)

Tidsplanen för den planerade nedläggningen.

c)

Närmare uppgifter och föreslagna förfaranden för att avveckla affärsverksamheten, inbegripet närmare uppgifter om hur kundernas intressen ska skyddas, klagomål åtgärdas och eventuella utestående skulder regleras.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som är den första av de dagar som anges i artikel 93.1 andra stycket i direktiv 2014/65/EU.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


Top