EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0967

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/967 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

C/2017/3839

OJ L 146, 9.6.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/967/oj

9.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/967

av den 8 juni 2017

om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 64.6 och 66 b, och

av följande skäl:

(1)

Kap Verde är ett land som omfattas av det allmänna preferenssystem som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (2) (nedan kallat det allmänna preferenssystemet). De regler om ursprung som medför förmånsbehandling enligt det allmänna preferenssystemet, utom procedurregler, fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Genom en skrivelse av den 27 september 2016 lämnade Kap Verde in en begäran om ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446. Begäran gällde en årlig kvantitet på 5 000 ton beredd eller konserverad tonfisk under en period på två år från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018. Enligt det begärda undantaget skulle dessa produkter anses ha sitt ursprung i Kap Verde, även om de, trots att de framställts i Kap Verde, hade framställts av fisk som inte har ursprungsstatus.

(3)

I sin begäran om undantag förklarade Kap Verde att de tonfiskkvantiteter som dess flotta för närvarande fångar i sina egna vatten är små, och så länge det inte finns något undantag är den flotta som är tillgänglig för fiske utanför landets territorialvatten begränsad. Dessutom är fiskesäsongen för tonfisk begränsad till fyra månader per år. Detta minskar möjligheterna för fångst av tonfisk med ursprungsstatus. En annan viktig faktor är att Kap Verde nyligen har utvecklat sin hamninfrastruktur. Som en följd av detta kan nu större kvantiteter av tonfisk hanteras och tonfiskfiskeindustrin har därför möjlighet att växa. I begäran betonades även de svårigheter som Kap Verde stöter på till följd av förseningarna av ikraftträdandet av det nya avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika som paraferades den 30 juni 2014. Man betonade också Kap Verdes behov av ett undantag från reglerna om förmånsberättigande ursprung för att kompensera för det faktum att det ännu inte är möjligt att åberopa regler om kumulation enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap.

(4)

De argument som framförs i begäran visar att utan undantaget skulle möjligheterna för Kap Verdes fiskberedningsindustri att exportera de ifrågavarande produkterna till unionen enligt det allmänna preferenssystemet påverkas i betydande grad. Detta skulle kunna förhindra en fortsatt utveckling av Kap Verdes fiskeflotta för småskaligt pelagiskt fiske och hindra Kap Verdes framtida efterlevnad av de ursprungsregler som är tillämpliga på dessa varor.

(5)

Därför bör Kap Verde beviljas ett tillfälligt undantag från det krav enligt reglerna om förmånsberättigande ursprung som innebär att produkter som innehåller material som inte helt har framställts i förmånslandet måste ha genomgått tillräcklig bearbetning eller beredning för att kunna anses ha sitt ursprung i det landet. Undantaget bör gälla en årlig kvantitet på 5 000 ton beredd eller konserverad tonfisk. Undantagets giltighetstid bör begränsas till en period på ett år för att bedöma vilken kapacitet Kap Verde har och vilka insatser landet gör för att förbereda sig på att följa ursprungsreglerna för de berörda produkterna. Om avtalet om ekonomiskt partnerskap träder i kraft före utgången av denna ettårsperiod bör undantaget upphöra dagen omedelbart före den dag då avtalet träder i kraft.

(6)

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (4) som reglerar förvaltningen av tullkvoter.

(7)

Undantaget bör beviljas på villkor att Kap Verdes tullmyndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som omfattas av undantaget, och att de till kommissionen översänder en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A har utfärdats i enlighet med denna förordning och över certifikatens serienummer.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt efter dess offentliggörande, för att beakta Kap Verdes situation och för att göra det möjligt för landet att använda undantaget utan ytterligare dröjsmål.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artiklarna 41 b och 45 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska beredd eller konserverad tonfisk enligt KN-nummer 1604 14 som framställts i Kap Verde av fisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i Kap Verde i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i den här förordningen.

Artikel 2

1.   Undantaget ska tillämpas på produkter som har både exporterats från Kap Verde och deklarerats för övergång till fri omsättning i unionen under perioden från och med den 10 juni 2017 till och med den

a)

10 juni 2018, eller

b)

om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika, som paraferades den 30 juni 2014, träder i kraft senast den 10 juni 2018, dagen omedelbart före dagen för ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

2.   Undantaget ska gälla produkter inom ramen för den årliga kvantitet som anges i bilagan.

3.   För tillämpning av undantaget erfordras att de villkor som fastställs i artikel 43 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 är uppfyllda.

Artikel 3

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 som reglerar förvaltningen av tullkvoter.

Artikel 4

Undantaget beviljas på följande villkor:

1.

Kap Verdes tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

2.

De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde enligt denna förordning ska innehålla följande uppgift i fält nr 4: ”Undantag – genomförandeförordning (EU) 2017/967”.

3.

Varje kvartal ska de behöriga myndigheterna i Kap Verde sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A utfärdats i kraft av denna förordning samt över certifikatens serienummer.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varubeskrivning

Perioder

Årlig kvantitet (nettovikt i ton)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Beredda eller konserverade filéer av tonfisk (Thunnus albacares)

10.6.2017 till och med det datum som fastställs i enlighet med artikel 2.1 a och b

5 000 ton


Top