Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0892

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

C/2017/1525

OJ L 138, 25.5.2017, p. 57–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj

25.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/892

av den 13 mars 2017

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 38, 174.1 d, 181.3, 182.1 och 182.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artiklarna 58.4 a, 62.2 a–d, 62.2 h och 64.7 a, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 har ersatt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3) och fastställer nya bestämmelser om sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. Genom förordningen ges kommissionen också befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter på det området. Dessa rättsakter bör ersätta vissa bestämmelser i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (4). Den förordningen ändras genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 (5).

(2)

För att optimera användningen av de ekonomiska resurserna och förbättra strategins kvalitet bör bestämmelser fastställas för att ange struktur och innehåll för den nationella strategin för hållbara verksamhetsprogram och det nationella ramverket för miljöåtgärder. De miljöinsatser som får ingå i det nationella ramverket och de krav som ska uppfyllas bör fastställas för att förenkla utarbetandet och genomförandet av dessa insatser.

(3)

Vidare bör bestämmelser fastställas rörande innehållet i verksamhetsprogrammen, vilka handlingar som ska lämnas in, tidsgränser för inlämnandet samt genomförandeperioder för verksamhetsprogrammen.

(4)

För att säkerställa att stödordningen tillämpas på ett korrekt sätt med avseende på producentorganisationer, bör bestämmelser om vilken information som ska ingå i stödansökningarna samt förfaranden för utbetalningen av stödet fastställas. För att förhindra likviditetssvårigheter bör ett system med förskottsbetalningar tillsammans med lämpliga säkerheter ställas till producentorganisationernas förfogande. Av liknande skäl bör det finnas tillgång till ett alternativt system för ersättning för redan uppkomna utgifter.

(5)

Eftersom frukt- och grönsaksproduktionen är oförutsägbar och produkterna är lättfördärvliga, kan överskott på marknaden, även om de är begränsade, skapa betydande marknadsstörningar. Därför behöver genomförandebestämmelser rörande krisförebyggande och krishantering fastställas.

(6)

Närmare bestämmelser bör fastställas beträffande det nationella ekonomiska stöd som medlemsstaterna får bevilja i regioner i unionen där producenternas organisationsgrad är särskilt låg. Förfaranden bör fastställas för godkännande av sådant nationellt ekonomiskt stöd samt för godkännande av unionens ersättning och beloppet av denna. Dessutom bör ersättningsnivån fastställas.

(7)

Bestämmelser om typ och format för vissa uppgifter som ska lämnas för tillämpningen av förordning (EU) nr 1308/2013, delegerad förordning (EU) 2017/891 och den här förordningen bör fastställas. De bestämmelserna bör också omfatta uppgifter från producenter och producentorganisationer till medlemsstaterna och från medlemsstaterna till kommissionen.

(8)

Bestämmelser bör fastställas rörande de administrativa kontroller och kontroller på plats som är nödvändiga för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning (EU) nr 1308/2013 inom sektorn för frukt och grönsaker.

(9)

Vid tillämpningen av artikel 59.6 i förordning (EU) nr 1306/2013 behöver bestämmelser om rättelse av uppenbara fel i stödansökningar, anmälningar, meddelanden, anspråk eller begäranden fastställas.

(10)

Bestämmelser bör fastställas rörande ekonomiska bidrag från producenter som inte är medlemmar i producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer men för vilka bestämmelser gjorts bindande som är överenskomna med organisationer eller sammanslutningar som anses vara representativa för en viss ekonomisk sektor.

(11)

Standardimportvärden bör beräknas på grundval av det vägda genomsnittet av de genomsnittliga representativa priserna på importerade produkter som säljs på medlemsstaternas importmarknader, med hjälp av de uppgifter om dessa priser och om importerade kvantiteter av de berörda produkterna som medlemsstaterna meddelat kommissionen i enlighet med artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2017/891 . Bestämmelser bör fastställas för de fall där inga genomsnittliga representativa prisuppgifter finns för produkter av ett visst ursprung.

(12)

Närmare bestämmelser bör fastställas rörande den importtull som för vissa produkter får tas ut utöver den importtull som anges i Gemensamma tulltaxan. Det bör föreskrivas att tilläggsimporttull får tas ut om de importerade kvantiteterna av de berörda produkterna överskrider en viss fastställd tröskelnivå per produkt och tillämpningsperiod. Varor under transport till unionen är befriade från tilläggsimporttull, och särskilda bestämmelser bör därför antas för sådana varor.

(13)

Denna förordning bör träda i kraft och tillämpas från och med den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

PRODUCENTORGANISATIONER

AVSNITT 1

Inledande bestämmelser

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, med undantag för handelsnormer.

2.   Kapitlen I–V ska endast tillämpas på de produkter inom sektorn för frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i) i förordning (EU) nr 1308/2013 och på sådana produkter som endast är avsedda för bearbetning.

AVSNITT 2

Verksamhetsprogram

Artikel 2

Nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram

Struktur och innehåll för den nationella strategi som avses i artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska upprättas i enlighet med riktlinjerna i bilaga I.

Artikel 3

Nationellt ramverk för miljöinsatser samt stödberättigande investeringar

1.   Ett separat avsnitt i det nationella ramverk som avses i artikel 36.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska innehålla de krav som anges i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (6) och som ska uppfyllas av de miljöinsatser som väljs ut inom ramen för ett verksamhetsprogram.

Det nationella ramverket ska omfatta en icke-uttömmande förteckning över miljöinsatser samt de villkor som gäller för dem i medlemsstaten vid tillämpning av artikel 33.5 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Den förteckning som avses i andra stycket får omfatta följande typer av miljöinsatser:

a)

Insatser som är identiska med åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk eller om ekologiskt jordbruk enligt artiklarna 28 respektive 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som fastställs i den berörda medlemsstatens landsbygdsprogram.

b)

Investeringar som gynnar miljön.

c)

Andra insatser som gynnar miljön, inklusive insatser som inte är direkt eller indirekt knutna till ett särskilt jordbruksskifte men som är kopplade till sektorn för frukt och grönsaker, under förutsättning att de bidrar till markskydd, vatten- eller energibesparing, förbättring eller bevarande av vattenkvalitet, livsmiljöer eller skydd av biologisk mångfald, begränsning av klimatförändring samt minskning av avfall eller förbättrad avfallshantering.

För varje miljöinsats som avses i tredje stycket b och c ska det nationella ramverket innehålla

a)

motiveringen för insatsen på grundval av dess miljöpåverkan, och

b)

det eller de specifika åtaganden som insatsen innebär.

Det nationella ramverket ska innehålla minst en insats för tillämpning av metoder för integrerat växtskydd.

2.   Miljöinsatser som är identiska med åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk eller om ekologiskt jordbruk som får stöd inom ramen för ett landsbygdsprogram ska ha samma varaktighet som de åtagandena. Om en insats varaktighet överskrider det ursprungliga verksamhetsprogrammets varaktighet, ska insatsen fortsätta inom ramen för nästa verksamhetsprogram.

Medlemsstaterna får tillåta kortare varaktighet för miljöinsatser och även avbrytande av dessa i vederbörligen motiverade fall, särskilt med beaktande av resultaten av den utvärdering under det näst sista året av genomförandet av verksamhetsprogrammet som avses i artikel 57.3 i delegerad förordning (EU) 2017/891.

3.   Investeringar som gynnar miljön och som gjorts på plats hos producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller dotterbolag som uppfyller det krav på 90 % som avses i artikel 22.8 i delegerad förordning (EU) 2017/891, eller på plats hos deras producentmedlemmar, ska vara stödberättigande om de

a)

skulle kunna leda till en minskning av nuvarande användning av insatsvaror för produktion, utsläpp av föroreningar eller avfall från produktionsprocessen, eller

b)

skulle kunna leda till att användningen av fossila energikällor ersätts med förnybara energikällor, eller

c)

skulle kunna leda till en minskning av miljöriskerna i samband med användningen av vissa insatsvaror för produktion, inklusive växtskyddsmedel eller gödselmedel, eller

d)

leder till en förbättring av miljön, eller

e)

är kopplade till icke-produktiva investeringar som krävs för att uppnå målen för ett åtagande om miljö- och klimatvänligt jordbruk eller om ekologiskt jordbruk, särskilt när dessa mål avser skyddet av livsmiljöer och biologisk mångfald.

4.   Investeringar som avses i punkt 3 a ska vara stödberättigande om de leder till en minskning på minst 15 %, beräknat över hela avskrivningsperioden för investeringen jämfört med den tidigare situationen, av

a)

användningen av insatsvaror som är icke-förnybara naturresurser, såsom vatten eller fossila bränslen, eller en möjlig källa till miljöföroreningar, såsom gödselmedel, växtskyddsmedel eller vissa typer av energikällor,

b)

utsläppen av föroreningar i luft, mark eller vatten från produktionsprocessen, eller

c)

genereringen av avfall, inklusive avloppsvatten, från produktionsprocessen.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna godta investeringar som leder till en minskning på minst 7 %, beräknat över hela avskrivningsperioden för investeringen jämfört med den tidigare situationen, under förutsättning att dessa investeringar ger minst en ytterligare miljöfördel.

Den förväntade minskningen och, i tillämpliga fall, den förväntade ytterligare miljöfördelen ska visas i förväg genom projektspecifikationer eller annan teknisk dokumentation som ska läggas fram av producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer samtidigt som förslaget till verksamhetsprogram eller ändring av ett sådant program lämnas in för godkännande, och som ska visa de resultat som skulle kunna uppnås genom investeringen, vilket ska styrkas genom den tekniska dokumentationen eller genom ett intyg av ett oberoende, kvalificerat organ eller en oberoende, kvalificerad expert som godkänts av medlemsstaten.

Investeringar för att uppnå en minskning av vattenanvändningen ska

a)

leda till en minskning på minst 5 % av vattenanvändningen i droppbevattningssystem eller liknande system jämfört med förbrukningen före investeringen, och

b)

inte medföra en nettoutvidgning av den bevattnade arealen, om inte den totala vattenförbrukningen för bevattningsändamål på hela jordbruksföretaget, inbegripet den utvidgade delen, uppgår till högst den genomsnittliga vattenförbrukningen för de fem år som föregick investeringen.

5.   Investeringar som avses i punkt 3 b och som avser system för energiproduktion ska vara stödberättigande om den mängd energi som produceras inte överstiger den mängd som producentorganisationen, sammanslutningen av producentorganisationer, dotterbolaget eller de medlemmar i producentorganisationen som gynnas av investeringen i förväg uppskattas kunna använda på årsbasis för insatser som avser frukt och grönsaker.

6.   De investeringar som avses i punkt 3 c och d ska vara stödberättigande om de bidrar till markskydd, vatten- eller energibesparing, förbättring eller bevarande av vattenkvalitet, livsmiljöer eller skydd biologisk mångfald, begränsning av klimatförändring samt minskning av avfall eller förbättrad avfallshantering, även om deras bidrag inte kan kvantifieras.

Producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer ska tillhandahålla bevisning för de förväntade positiva bidragen till ett eller flera miljömål samtidigt som förslaget till verksamhetsprogram eller ändring av ett sådant program lämnas in för godkännande. Den nationella behöriga myndigheten får kräva att bevisning ska tillhandahållas i form av projektspecifikationer för vilka ett intyg utfärdats av ett oberoende, kvalificerat organ eller en oberoende, kvalificerad expert inom de berörda miljöområdena.

7.   Följande regler ska gälla för miljöinsatser:

a)

Olika miljöinsatser får kombineras, under förutsättning att de kompletterar varandra och är förenliga med varandra. Om andra miljöinsatser än investeringar i fysiska tillgångar kombineras, ska stödnivån bestämmas med hänsyn till det specifika inkomstbortfall och de specifika merkostnader som följer av kombinationen.

b)

Åtaganden att begränsa användningen av gödselmedel, växtskyddsmedel eller andra insatsvaror ska godkännas endast om dessa begränsningar kan bedömas på ett sätt som ger garantier för att åtagandena respekteras.

c)

Investeringar som gynnar miljön och som avses i punkt 3 ska vara fullt stödberättigande.

Artikel 4

Verksamhetsprogrammens innehåll

1.   I ett verksamhetsprogram ska följande ingå:

a)

En beskrivning av utgångsläget, i tillämpliga fall baserad på de gemensamma utgångsindikatorer som anges i punkt 5 i bilaga II.

b)

Programmets mål, inbegripet möjligheterna att utveckla produktion och avsättning, med en förklaring av hur programmet avses bidra till och överensstämmer med målen för den nationella strategin, bland annat när det gäller balansen mellan olika verksamheter. Målbeskrivningen ska innehålla mätbara mål för att underlätta övervakningen av hur genomförandet av programmet fortlöper.

c)

De föreslagna åtgärderna, inbegripet insatser för krisförebyggande och krishantering.

d)

Programmets varaktighet.

e)

Finansiella aspekter, närmare bestämt

i)

beräkningssätt och nivå på ekonomiska bidrag,

ii)

finansieringsförfarandet för driftsfonden,

iii)

nödvändig information för att motivera olika avgiftsnivåer, och

iv)

budget och tidsplan för åtgärderna under varje år som programmet genomförs.

2.   I ett verksamhetsprogram ska följande anges:

a)

I vilken utsträckning de olika åtgärderna kompletterar och är förenliga med andra åtgärder, inklusive åtgärder som finansieras eller är stödberättigande inom ramen för andra unionsfonder, särskilt enligt förordning (EU) nr 1305/2013 och program för säljfrämjande åtgärder som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 (7). I tillämpliga fall ska även åtgärder som genomförts inom tidigare verksamhetsprogram särskilt anges.

b)

Att de inte medför någon risk för dubbel finansiering från unionsfonder.

Artikel 5

Handlingar som ska lämnas in tillsammans med verksamhetsprogrammet

Verksamhetsprogram ska åtföljas av följande:

a)

Handlingar som styrker att en driftsfond har inrättats.

b)

Ett skriftligt åtagande från producentorganisationen att iaktta bestämmelserna i förordning (EU) nr 1308/2013, delegerad förordning (EU) 2017/891 och den här förordningen.

c)

Ett skriftligt åtagande från producentorganisationen att den inte, vare sig direkt eller indirekt, har tagit emot eller kommer att ta emot något annat stöd från unionen eller nationellt stöd för de insatser som berättigar till stöd enligt förordning (EU) nr 1308/2013 inom sektorn för frukt och grönsaker.

Artikel 6

Tidsfrist för inlämnande

1.   En producentorganisation ska lämna in ett verksamhetsprogram för godkännande till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där producentorganisationen har sitt säte senast den 15 september året före det år då programmet ska genomföras. Medlemsstaterna får emellertid fastställa ett senare datum än den 15 september.

2.   När en juridisk person eller en klart definierad del av en juridisk person, däribland en producentgrupp som bildats i enlighet med artikel 125e i förordning (EG) nr 1234/2007 eller en producentgrupp som avses i artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013, lämnar in en ansökan om att bli erkänd som producentorganisation, får den samtidigt lämna in sitt verksamhetsprogram enligt punkt 1 för godkännande. Verksamhetsprogrammet får godkännas endast om erkännandet har beviljats senast den dag som anges i artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2017/891.

Artikel 7

Genomförandeperioder för verksamhetsprogram

1.   Verksamhetsprogram ska genomföras i ettårsperioder som löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   Genomförandet av verksamhetsprogram som godkänts senast den 15 december ska börja den 1 januari året efter godkännandet.

Genomförandet av program som godkänts efter den 15 december ska skjutas upp ett år.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska, i fall då artikel 33.2 tredje stycket eller artikel 34.1 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2017/891 är tillämplig, verksamhetsprogram som godkänts i enlighet med dessa bestämmelser genomföras med början senast den 31 januari året efter godkännandet.

AVSNITT 3

Stöd

Artikel 8

Godkänt stödbelopp

Medlemsstaterna ska senast den 15 december året före det år för vilket stöd begärs meddela producentorganisationerna och sammanslutningarna av producentorganisationer det godkända stödbeloppet.

Genom undantag från första stycket ska, i fall då artikel 33.2 tredje stycket eller artikel 34.1 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2017/891 är tillämplig, medlemsstaterna meddela dessa organisationer och sammanslutningar det godkända stödbeloppet senast den 20 januari det år för vilket stöd begärs.

Artikel 9

Stödansökningar

1.   Producentorganisationerna ska senast den 15 februari året efter det år för vilket stöd begärs lämna in sina ansökningar om stöd eller om utbetalning av restbeloppet till den behöriga myndigheten i medlemsstaten för varje verksamhetsprogram för vilket stöd begärs.

2.   Stödansökningarna ska åtföljas av styrkande handlingar som visar följande:

a)

Det stöd som begärs.

b)

Värdet av den saluförda produktionen.

c)

De ekonomiska bidrag som erlagts av medlemmarna och de som erlagts av producentorganisationen.

d)

De utgifter som uppkommit med anledning av verksamhetsprogrammet.

e)

Utgifter för krisförebyggande och krishantering, uppdelade på insatser.

f)

Den andel av driftsfonden som använts för krisförebyggande och krishantering, uppdelad på insatser.

g)

Att artiklarna 33.3, 33.5 första stycket och 34 i förordning (EU) nr 1308/2013 efterlevts.

h)

Ett skriftligt åtagande från producentorganisationen om att den inte har tagit emot något annat stöd från unionen eller nationellt stöd för de åtgärder eller den verksamhet som berättigar till stöd enligt förordning (EU) nr 1308/2013 inom sektorn för frukt och grönsaker.

i)

Vid ansökningar om utbetalning som grundar sig på schablonbelopp eller skalor för enhetskostnader enligt artikel 31.2 i delegerad förordning (EU) 2017/891, att den berörda insatsen har genomförts.

j)

Årsrapporten enligt artikel 21.

3.   Stödansökningarna får omfatta utgifter som planerats men inte uppkommit, om det kan bevisas

a)

att aktiviteterna, av skäl som står utanför den berörda producentorganisationens kontroll, inte har kunnat genomföras senast den 31 december under det år då verksamhetsprogrammet genomfördes,

b)

att aktiviteterna kan genomföras senast den 30 april året efter det år för vilket stöd begärs, och

c)

att motsvarande belopp i form av bidrag från producentorganisationen fortfarande finns att tillgå i driftsfonden.

Stödet ska betalas ut och den säkerhet som ställts i enlighet med artikel 11.2 ska frisläppas endast under förutsättning att det, senast den 30 april året efter det år för vilket utgifterna hade planerats, kan bevisas att de planerade utgifter som avses i led b i första stycket i denna punkt har genomförts och att stödberättigandet kan styrkas.

4.   I välmotiverade undantagsfall får medlemsstatens behöriga myndighet godkänna ansökningar efter det datum som anges i punkt 1, om erforderliga kontroller har genomförts och tidsfristen för betalning enligt artikel 10 iakttas. Om ansökningar lämnas in efter den dag som anges i punkt 1 ska stödet sänkas med 1 % för varje dags försening.

5.   Sammanslutningar av producentorganisationer får lämna in en stödansökan enligt punkt 1 endast i de medlemmars namn och på de medlemmars vägnar som är producentorganisationer som har erkänts i samma medlemsstat som erkänt sammanslutningen av producentorganisationer, under förutsättning att de styrkande handlingar som avses i punkt 2 lämnas in för varje medlem. Producentorganisationerna ska vara slutmottagarna av stödet.

6.   Producentorganisationer som är medlemmar i gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer ska ansöka om stöd i den medlemsstat där de är erkända när det gäller insatser som genomförs på den medlemsstatens territorium. Den gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer ska lämna en kopia av ansökan till den medlemsstat där den har sitt säte.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 får gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer lämna in en stödansökan i den medlemsstat där sammanslutningen har sitt säte när det gäller insatser som genomförs av sammanslutningen, under förutsättning att det inte föreligger någon risk för dubbelfinansiering.

Artikel 10

Utbetalning av stöd

Medlemsstaterna ska betala ut stödet senast den 15 oktober året efter det att programmet har genomförts.

Artikel 11

Förskottsbetalningar

1.   Ansökningar om förskott får lämnas in på det sätt som medlemsstaterna beslutar, antingen var tredje månad i januari, april, juli och oktober eller var fjärde månad i januari, maj och september.

De samlade förskottsbetalningarna för ett visst år får inte överstiga 80 % av det stödbelopp som ursprungligen godkändes för verksamhetsprogrammet.

2.   Förskottsbetalningar ska göras under förutsättning att det ställs en säkerhet motsvarande 110 % av förskottet i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (8).

3.   Medlemsstaterna får fastställa minimibelopp och tidsfrister för förskottsbetalningar.

Artikel 12

Delbetalningar

1.   Medlemsstaterna får tillåta producentorganisationerna att ansöka om utbetalning av en del av stödet som motsvarar de belopp som redan använts för verksamhetsprogrammet.

2.   Ansökningar får lämnas in vid valfri tidpunkt men inte mer än tre gånger under ett och samma år. De ska åtföljas av relevanta styrkande handlingar, såsom fakturor och betalningsbevis.

3.   Utbetalningarna till följd av ansökningar om delbetalning får inte överstiga 80 % av den del av stödet som motsvarar de belopp som redan använts för verksamhetsprogrammet under den berörda perioden. Medlemsstaterna får fastställa minimibelopp för delbetalningarna och tidsfrister för ansökningarna.

KAPITEL II

ÅTGÄRDER FÖR KRISFÖREBYGGANDE OCH KRISHANTERING

Artikel 13

Utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis

Medlemsstaterna ska anta bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis ska anses som åtgärder för krisförebyggande och krishantering.

Artikel 14

Marknadsförings- och kommunikationsåtgärder

1.   Medlemsstaterna ska anta bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av marknadsförings- och kommunikationsåtgärder, oavsett om dessa åtgärder har samband med åtgärder för krisförebyggande eller krishantering. Bestämmelserna ska göra det möjligt att snabbt tillämpa åtgärderna vid behov.

2.   Insatser inom ramen för marknadsförings- och kommunikationsåtgärder ska vara komplement till eventuella pågående marknadsförings- och kommunikationsåtgärder som den berörda producentorganisationen genomför inom ramen för sitt verksamhetsprogram, men som inte avser krisförebyggande och krishantering.

Artikel 15

Handelsnormer för produkter som återtagits

1.   En produkt som har återtagits från marknaden ska överensstämma med de handelsnormer för den produkten som avses i avdelning II i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, med undantag för bestämmelser som gäller presentation och märkning av produkten. Om produkter återtas i bulk ska minimikraven för klass II vara uppfyllda.

Miniprodukter enligt definitionen i den relevanta handelsnormen ska dock överensstämma med den tillämpliga handelsnormen, inbegripet bestämmelserna om presentation och märkning av produkten.

2.   Om en handelsnorm inte har fastställts för en viss produkt, ska minimikraven enligt bilaga III vara uppfyllda. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav som kompletterar dessa minimikrav.

Artikel 16

Transportkostnader för gratis utdelning

1.   Kostnader för landtransport för gratis utdelning av alla produkter som återtagits från marknaden ska vara stödberättigande inom verksamhetsprogrammet på grundval av den skala för enhetskostnader som baseras på avståndet mellan den plats där återtaget sker och leveransplatsen enligt bilaga IV.

Vid sjötransport ska medlemsstaterna fastställa avståndet mellan den plats där återtaget sker och leveransplatsen. Ersättningen får inte överstiga kostnaderna för den kortaste landtransporten mellan lastningsorten och den slutliga leveransplatsen, om landtransport är möjlig. En korrektionsfaktor på 0,6 ska tillämpas på de belopp som anges i bilaga IV.

Vid kombinerad transport ska den tillämpliga transportkostnaden vara summan av de kostnader som motsvarar transportsträckan på land plus 60 % av kostnadsökningen om hela transportsträckan hade varit på land, i enlighet med bilaga IV.

2.   Ersättningen för transportkostnaderna ska betalas till den part som faktiskt har burit kostnaderna för transporten i fråga.

Ersättningen ska endast betalas ut mot uppvisande av styrkande handlingar innehållande

a)

namnen på de mottagande organisationerna,

b)

uppgift om kvantiteter av de berörda produkterna,

c)

bevis för att de mottagande organisationerna har övertagit produkterna och uppgift om vilka transportmedel som använts, och

d)

uppgift om avståndet mellan platsen för återtaget och leveransplatsen.

Artikel 17

Sorterings- och förpackningskostnader för gratis utdelning

1.   Kostnaderna för sortering och förpackning av frukt och grönsaker som återtagits från marknaden och som är avsedda att delas ut gratis ska vara stödberättigande inom verksamhetsprogrammen. För produkter i förpackningar som väger mindre än 25 kg netto ska schablonbeloppen enligt bilaga V tillämpas.

2.   Förpackningar med produkter avsedda att delas ut gratis ska vara försedda med Europeiska unionens emblem och den text som anges i bilaga VI på ett eller flera språk.

3.   Ersättning för kostnaderna för sortering och förpackning ska betalas ut till den producentorganisation som genomfört de aktiviteterna.

Ersättningen ska endast betalas ut mot uppvisande av handlingar som styrker

a)

namnen på de mottagande organisationerna,

b)

uppgift om kvantiteter av de berörda produkterna, och

c)

bevis för att de mottagande organisationerna har övertagit produkterna och uppgift om produkternas presentationsform.

KAPITEL III

NATIONELLT EKONOMISKT STÖD

Artikel 18

Tillstånd att betala ut nationellt ekonomiskt stöd

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari det berörda året ansöka om tillstånd hos kommissionen att betala ut nationellt ekonomiskt stöd enligt artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 till verksamhetsprogram som ska genomföras under ett visst kalenderår.

Ansökan ska åtföljas av styrkande handlingar som visar

a)

att producenternas organisationsgrad i den berörda regionen är särskilt låg, i enlighet med artikel 52 i delegerad förordning (EU) 2017/891,

b)

att det endast ges stöd till sådana produkter inom sektorn för frukt och grönsaker som producerats i den regionen, och

c)

uppgifter om de berörda producentorganisationerna, det aktuella stödbeloppet och andelen ekonomiska bidrag som lämnas enligt artikel 32.1 i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   Kommissionen ska bevilja eller avslå ansökan genom ett beslut inom tre månader. Denna period ska börja löpa dagen efter det att kommissionen mottagit en fullständig ansökan från en medlemsstat. Om kommissionen inte begär ytterligare information inom tremånadersperioden ska ansökan anses vara fullständig.

Artikel 19

Ansökan om och utbetalning av nationellt ekonomiskt stöd

1.   Artiklarna 9 och 10 ska i tillämpliga delar gälla ansökningar om och utbetalning av nationellt ekonomiskt stöd.

2.   Medlemsstaterna får anta kompletterande regler för utbetalningen av nationellt ekonomiskt stöd, inbegripet möjligheten till förskottsbetalningar och delbetalningar.

Artikel 20

Ersättning från unionen för det nationella ekonomiska stödet

1.   Före den 1 januari det andra året efter verksamhetsprogrammets genomförandeår får medlemsstaterna begära unionsersättning för det godkända nationella ekonomiska stöd som faktiskt betalats ut till producentorganisationer.

Begäran ska åtföljas av styrkande handlingar som visar att villkoren i artikel 35.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 har varit uppfyllda under tre av de senaste fyra åren.

Vid beräkningen av producenternas organisationsgrad inom sektorn för frukt och grönsaker ska värdet på frukt- och grönsaksproduktionen från producentgrupper som bildats i enlighet med artikel 125e i förordning (EG) nr 1234/2007 också beaktas.

Begäran om ersättning från unionen för det nationella ekonomiska stödet ska också innehålla följande:

a)

Uppgifter om de berörda producentorganisationerna.

b)

Beloppet av det stöd som betalats ut, som för varje producentorganisation ska vara begränsat till det belopp som ursprungligen godkänts.

c)

En beskrivning av driftsfonden som visar det totala beloppet, unionens ekonomiska stöd, det nationella ekonomiska stödet och bidrag från producentorganisationer och deras medlemmar.

2.   Kommissionen ska bevilja eller avslå begäran.

Begäran ska avslås om reglerna för godkännande och ersättning av nationellt ekonomiskt stöd inte har efterlevts eller om reglerna för producentorganisationer, driftsfonder och verksamhetsprogram i den här förordningen eller i förordning (EU) nr 1308/2013 inte har efterlevts.

3.   Om unionsersättning för stödet har godkänts ska de stödberättigande utgifterna redovisas för kommissionen enligt förfarandet i artikel 11 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (9).

4.   Unionens andel av ersättningen för nationellt ekonomiskt stöd får inte överskrida 60 % av det nationella ekonomiska stöd som producentorganisationen beviljats. Ersättningsbeloppet får inte överskrida 48 % av det ekonomiska stöd som avses i artikel 32.1 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

KAPITEL IV

INFORMATION, RAPPORTER OCH KONTROLLER

AVSNITT 1

Information och rapporter

Artikel 21

Information och årsrapporter från producentgrupper, producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer samt årsrapporter från medlemsstaterna

1.   På begäran av medlemsstatens behöriga myndighet ska producentgrupper som bildats i enlighet med artikel 125e i förordning (EG) nr 1234/2007, erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer tillhandahålla all relevant information som behövs för utarbetandet av den årsrapport som avses i artikel 54 b i delegerad förordning (EU) 2017/891. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att samla in uppgifter om antalet medlemmar i samt volymen och värdet av den saluförda produktionen från producentorganisationer som inte har lagt fram något verksamhetsprogram. Producentorganisationer och producentgrupper som avses i artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska anmodas att lämna uppgifter om antalet medlemmar samt volymen och värdet av den saluförda produktionen.

2.   Producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer ska lämna in årsrapporter om genomförandet av sina verksamhetsprogram tillsammans med sina stödansökningar.

Årsrapporterna ska ta upp följande:

a)

Det verksamhetsprogram som genomförts under det föregående året.

b)

Större ändringar av verksamhetsprogrammet.

c)

Skillnader mellan det beräknade stödet och det stöd man ansökt om.

3.   I årsrapporten från producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer ska följande anges:

a)

Vad verksamhetsprogrammet har åstadkommit, baserat på indikatorerna i bilaga II och, i tillämpliga fall, ytterligare indikatorer som anges i den nationella strategin, enligt följande:

i)

Gemensamma utgångsindikatorer och (finansiella) inputindikatorer ska användas i varje årsrapport.

ii)

Resultatindikatorer och utfallsindikatorer ska användas under de två sista åren av verksamhetsprogrammet.

b)

En sammanfattning av större problem som uppstått vid förvaltningen av programmet, samt de åtgärder som vidtagits för att garantera kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av programmet.

I tillämpliga fall ska det i årsrapporten anges vilka åtgärder som har vidtagits enligt den nationella strategin och med tillämpning av artikel 33.6 i förordning (EU) nr 1308/2013 för att skydda miljön mot möjlig ökad belastning till följd av investeringar som fått stöd inom ramen för verksamhetsprogrammet.

4.   Årsrapporten från producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer för det näst sista året av ett verksamhetsprogram ska visa i vilken utsträckning programmets målsättningar har uppnåtts. I denna rapport ska också anges vilka faktorer som bidragit till att genomförandet av programmet lyckats eller misslyckats samt hur dessa faktorer har beaktats i det pågående programmet eller kommer att beaktas i det följande verksamhetsprogrammet.

Medlemsstaterna ska ange uppgifter om fall som avses i första stycket i den årsrapport som avses i artikel 54 b i delegerad förordning (EU) 2017/891.

AVSNITT 2

Kontroller

Artikel 22

Unikt identifieringssystem

Medlemsstaterna ska se till att ett unikt identifieringssystem tillämpas på producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper som bildats i enlighet med artikel 125e i förordning (EG) nr 1234/2007 med avseende på deras stödansökningar. Identifieringssystemet ska vara förenligt med det system för identifiering av stödmottagare som avses i artikel 73 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 23

Inlämningsförfaranden

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 9, 24 och 25 ska medlemsstaterna fastställa lämpliga förfaranden för inlämnande av stödansökningar, ansökningar om erkännande eller godkännande av verksamhetsprogram samt betalningsansökningar.

Artikel 24

Beviljande av erkännande

1.   Innan medlemsstaterna beviljar erkännande av en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer enligt artikel 154.4 a eller 156.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska de utföra administrativa kontroller och kontroller på plats av producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer för att kontrollera att kriterierna för erkännande efterlevs.

2.   Medlemsstaterna ska minst en gång vart femte år utföra administrativa kontroller och kontroller på plats, med avseende på kriterierna för erkännande, av alla erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, även om producentorganisationerna eller sammanslutningarna av producentorganisationer inte genomför ett verksamhetsprogram.

Artikel 25

Godkännande av verksamhetsprogram och ändringar av dessa

1.   Innan medlemsstaterna godkänner ett verksamhetsprogram i enlighet med artikel 33 i delegerad förordning (EU) 2017/891, ska de med alla lämpliga medel, inbegripet kontroller på plats, granska det verksamhetsprogram som lämnats in för godkännande och, i tillämpliga fall, begäran om ändring. Kontrollerna ska särskilt avse följande:

a)

Huruvida de uppgifter som avses i artikel 4.1 a, b och e och som ska ingå i förslaget till verksamhetsprogram är korrekta.

b)

Huruvida programmet överensstämmer med artikel 33 i förordning (EU) nr 1308/2013 samt med den nationella strategin och det nationella ramverket.

c)

Huruvida insatserna och de föreslagna utgifterna är stödberättigande.

d)

Huruvida programmet är konsekvent och av tekniskt tillfredsställande kvalitet och huruvida beräkningarna och stödplanen är välgrundade, liksom planen för programmets genomförande.

2.   De kontroller som avses i punkt 1 ska bedöma huruvida

a)

målen är mätbara och kan övervakas och uppnås genom de föreslagna insatserna, och

b)

de verksamheter för vilka stödet begärs är förenliga med tillämplig nationell lagstiftning och unionslagstiftning, särskilt regler för statligt stöd, landsbygdsprogram och program för säljfrämjande åtgärder, samt med obligatoriska normer som fastställs i nationell lagstiftning eller den nationella strategin.

Artikel 26

Administrativa kontroller

1.   Enligt förfarandena för administrativa kontroller ska det krävas en registrering av vilka kontroller som utförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall då avvikelser uppdagats.

2.   Innan medlemsstaterna beviljar stöd ska de utföra administrativa kontroller av samtliga stödansökningar.

3.   De administrativa kontrollerna av stödansökningar ska i tillämpliga fall omfatta

a)

den årsrapport om genomförandet av verksamhetsprogrammet som lämnats in tillsammans med stödansökan,

b)

värdet av den saluförda produktionen, bidragen till driftsfonden och uppkomna utgifter,

c)

det exakta sambandet mellan de utgifter för vilka ersättning begärs och den produkt och de tjänster som levererats,

d)

huruvida de insatser som vidtagits överensstämmer med insatserna i det godkända verksamhetsprogrammet, och

e)

huruvida de ålagda ekonomiska och andra begränsningarna och stödtaken iakttagits.

4.   Utgifter som uppkommit inom ramen för verksamhetsprogrammet ska styrkas med betalningsbevis. Fakturorna ska vara utställda i namn av producentorganisationen, sammanslutningen av producentorganisationer eller det dotterbolag som uppfyller kravet på 90 % enligt artikel 22.8 i delegerad förordning (EU) 2017/891 eller, med förbehåll för medlemsstatens godkännande, i en eller flera av dess producentmedlemmars namn. Dock ska fakturor som avser personalkostnader enligt punkt 2 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2017/891 vara utställda i namn av producentorganisationen, sammanslutningen av producentorganisationer eller det dotterbolag som uppfyller kravet på 90 % enligt artikel 22.8 i den förordningen eller, med förbehåll för medlemsstatens godkännande, i namn av kooperativ som är medlemmar i producentorganisationen.

Artikel 27

Kontroller på plats av årliga stödansökningar

1.   Medlemsstaterna ska utföra kontroller på plats hos producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och dessas dotterbolag, enligt vad som är tillämpligt, för att säkerställa att villkoren för erkännande och för beviljande av stöd eller utbetalning av restbeloppet för det aktuella året enligt artikel 9.1 är uppfyllda; dessa kontroller ska komplettera de administrativa kontrollerna.

2.   Kontrollerna på plats ska avse ett urval motsvarande minst 30 % av det totala belopp för vilket stöd begärts för varje år. Varje producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer som genomför ett verksamhetsprogram ska besökas minst en gång vart tredje år.

3.   Medlemsstaterna ska fastställa vilka producentorganisationer som ska kontrolleras på grundval av en riskanalys som ska beakta följande kriterier:

a)

Stödbeloppet.

b)

Resultaten av de kontroller som genomförts under de föregående åren.

c)

En slumpmässigt utvald parameter.

d)

Andra parametrar som medlemsstaterna ska fastställa.

4.   Kontroller på plats får aviseras i förhand, förutsatt att detta inte äventyrar syftet med kontrollen.

5.   Kontrollerna på plats ska omfatta alla sådana åtaganden och skyldigheter för producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer, dess medlemmar eller dotterbolag, enligt vad som är tillämpligt, som kan kontrolleras under besöket och som inte kunde ha kontrollerats i samband med de administrativa kontrollerna. Kontrollerna på plats ska särskilt avse följande:

a)

Huruvida kriterierna för erkännande iakttas för året i fråga.

b)

Hur insatserna genomförs och huruvida de överensstämmer med det godkända verksamhetsprogrammet,

c)

För ett relevant antal insatser: huruvida utgifterna är förenliga med unionsrätten och de frister som anges i denna iakttas.

d)

Hur driftsfonden används, inklusive de utgifter som anmälts i begäran om förskottsbetalning eller delbetalning, värdet av den saluförda produktionen, bidragen till driftsfonden och deklarerade utgifter som kan styrkas med bokföringsdokument eller motsvarande handlingar.

e)

Huruvida medlemmarna till fullo har levererat produkterna, huruvida tjänster har levererats och huruvida de redovisade utgifterna är riktiga.

f)

Kontroller på sekundär nivå enligt artikel 30 av utgifterna för återtag från marknaden, grön skörd och obärgad skörd.

6.   Värdet av den saluförda produktionen ska kontrolleras på grundval av uppgifter i ett bokföringssystem som granskas och certifieras i enlighet med nationell lagstiftning.

I detta syfte får medlemsstaterna besluta att deklarationen av värdet av den saluförda produktionen ska certifieras på samma sätt som bokföringsuppgifterna.

Kontrollen av deklarationen av värdet av den saluförda produktionen får utföras innan den berörda ansökan om stöd lämnas in, men ska utföras senast innan stödet betalas ut.

7.   Utom i undantagsfall ska kontrollerna på plats inbegripa att platsen där insatsen genomförs eller, om insatsen är av abstrakt natur, initiativtagaren till insatsen besöks. Det ska i synnerhet göras minst ett besök på enskilda företag tillhörande medlemmar i producentorganisationer som ingår i det urval som avses i punkt 2 för att kontrollera genomförandet av de insatser som äger rum där.

Medlemsstaterna får dock besluta att inte genomföra sådana besök vid mindre insatser eller om de anser att risken är liten för att villkoren för att få stöd inte är uppfyllda eller för att aktiviteten inte har genomförts. Sådana beslut och deras motivering ska dokumenteras. De kriterier för riskanalys som fastställs i punkt 3 ska i tillämpliga delar tillämpas på denna punkt.

8.   Endast sådana kontroller som uppfyller samtliga krav i denna artikel får tillgodoräknas i den kontrollfrekvens som anges i punkt 2.

9.   Resultatet av kontrollerna på plats ska bedömas för att fastställa huruvida eventuella problem som påträffats är av systemkaraktär och därmed kan innebära en risk för andra liknande insatser, stödmottagare eller organ. Denna bedömning ska också identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått samt vilka ytterligare undersökningar som kan krävas och de korrigerande och förebyggande åtgärder som rekommenderas.

Om det vid kontrollerna upptäcks betydande oriktigheter i en region eller en del av en region eller hos en särskild producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer, ska medlemsstaten utföra ytterligare kontroller i den berörda regionen eller hos den berörda organisationen eller sammanslutningen under det aktuella året och öka den andel motsvarande ansökningar som ska kontrolleras året därpå.

Artikel 28

Rapporter om kontroller på plats

1.   En detaljerad rapport ska upprättas för varje kontroll på plats som ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Stödsystemet och den kontrollerade ansökan.

b)

De närvarande personernas namn och befattning.

c)

De kontrollerade insatserna, åtgärderna och handlingarna, inklusive verifieringskedjan och kontrollerade styrkande handlingar.

d)

Resultaten av kontrollen.

2.   En företrädare för producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer ska ges möjlighet att underteckna rapporten för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen och för att registrera sina synpunkter. Om oriktigheter konstateras, ska stödmottagaren få en kopia av rapporten.

Artikel 29

Kontroller på primär nivå av återtag från marknaden

1.   Medlemsstaterna ska företa kontroller på primär nivå av varje producentorganisations återtag från marknaden, och dessa ska bestå av en dokument- och identitetskontroll, som stöds av en fysisk kontroll, av de återtagna produkternas vikt samt en kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 15, i enlighet med förfarandet i avdelning II kapitel II i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011. Kontrollen ska äga rum efter det att ett meddelande enligt artikel 44.1 i delegerad förordning (EU) 2017/891 har tagits emot inom de tidsfrister som anges i punkt 2 i samma artikel.

2.   Kontrollerna på primär nivå ska för varje produkt omfatta 100 % av den kvantitet produkter som återtagits från marknaden. Efter denna kontroll ska de återtagna produkterna, med undantag av sådana som är avsedda för gratisutdelning, denatureras eller avyttras till bearbetningsindustrin, vilket ska ske i närvaro av de behöriga myndigheterna och på de villkor som medlemsstaten fastställt i enlighet med artikel 46 i delegerad förordning (EU) 2017/891.

3.   Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna när det gäller produkter avsedda för gratisutdelning emellertid kontrollera en mindre procentandel än den som anges i punkt 2, förutsatt att procentandelen inte omfattar mindre än 10 % av producentorganisationens berörda kvantiteter under regleringsåret. Kontrollen får ske i producentorganisationens lokaler eller hos mottagarna av produkterna. Om det vid kontrollerna upptäcks oriktigheter, ska medlemsstaterna utföra ytterligare kontroller.

Artikel 30

Kontroller på sekundär nivå av återtag från marknaden

1.   Medlemsstaterna ska företa kontroller på sekundär nivå av återtag i producentorganisationens lokaler och av mottagarna av återtagna produkter på grundval av en riskanalys. Riskanalysen ska inbegripa resultaten av tidigare kontroller på primär och sekundär nivå och ska beakta huruvida producentorganisationen tillämpar ett förfarande för kvalitetssäkring. Riskanalys ska ligga till grund för att fastställa den lägsta godtagbara kontrollfrekvensen på sekundär nivå för varje producentorganisation.

2.   De kontroller på sekundär nivå som avses i punkt 1 ska avse följande:

a)

Den specifika lager- och affärsredovisning som ska föras av alla producentorganisationer som gör återtag från marknaden under det aktuella regleringsåret.

b)

De saluförda kvantiteter som deklarerats i stödansökningarna, särskilt genom kontroll av lager- och affärsredovisning och fakturor samt huruvida dessa deklarationer stämmer överens med de berörda producentorganisationernas redovisningsuppgifter och skatteuppgifter.

c)

Räkenskaperna, särskilt genom kontroll av riktigheten av de nettoinkomster som producentorganisationerna deklarerat i sina betalningsansökningar och av andelen eventuella omkostnader i samband med återtagen.

d)

De återtagna produkternas användning enligt betalningsansökan och deras denaturering.

3.   Varje kontroll ska omfatta ett stickprov som motsvarar minst 5 % av de kvantiteter som återtagits av producentorganisationen under regleringsåret.

4.   I den specifika lager- och affärsredovisning som avses i punkt 2 a ska det för varje produkt som omfattas av återtag från marknaden anges vilka kvantiteter det har varit fråga om, när det gäller följande:

a)

Den produktion som levererats av producentorganisationens medlemmar och av medlemmar i andra producentorganisationer i enlighet med artikel 12.1 b och c i delegerad förordning (EU) 2017/891.

b)

Producentorganisationens försäljning, uppdelad på produkter för färskvarumarknaden och produkter för bearbetning.

c)

Produkter som återtagits från marknaden.

5.   Kontrollerna av de återtagna produkternas användning ska omfatta följande:

a)

En stickprovskontroll av den lagerredovisning som mottagarna ska föra och av affärsredovisningen för de berörda välgörenhetsorganisationerna och institutionerna vid tillämpning av artikel 46.2 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2017/891.

b)

Kontroll av att gällande miljöbestämmelser efterlevs.

6.   Om det vid kontrollerna på sekundär nivå upptäcks oriktigheter, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utföra grundligare kontroller på sekundär nivå för det aktuella året och öka kontrollfrekvensen på sekundär nivå hos berörda producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer året därpå.

Artikel 31

Grön skörd och obärgad skörd

1.   Innan en grön skörd äger rum ska medlemsstaterna genom en kontroll på plats kontrollera att de berörda produkterna inte är skadade och att den berörda arealen är väl underhållen. Efter en grön skörd ska medlemsstaten kontrollera att hela den berörda arealen har skördats och att de skördade produkterna har denaturerats.

2.   Innan en åtgärd vidtas som innebär att skörd lämnas obärgad ska medlemsstaterna genom en kontroll på plats kontrollera att den berörda arealen är väl underhållen, att delar av skörden inte redan har bärgats och att produkten är välutvecklad och generellt sett skulle ha blivit av sund och god marknadsmässig kvalitet.

Medlemsstaterna ska säkerställa att produktionen denatureras. Om detta inte är möjligt ska de genom ett eller flera besök på plats under skördesäsongen försäkra sig om att skörden inte bärgas.

3.   I de fall då artikel 48.3 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2017/891 är tillämplig ska

a)

kravet i punkt 2 första stycket i den här artikeln att delar av skörden inte har bärgats inte gälla, och

b)

medlemsstaterna se till att de frukt- och grönsaksplantor på vilka obärgad skörd och grön skörd har genomförts inte används för ytterligare produktion under samma säsong.

4.   Artikel 30.1, 30.2, 30.3 och 30.6 ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 32

Gränsöverskridande producentorganisationer

1.   Den medlemsstat i vilken en gränsöverskridande producentorganisation har sitt säte ska ha det övergripande ansvaret för att organisera kontrollerna av organisationen med avseende på verksamhetsprogrammet och driftsfonden samt för att tillämpa administrativa påföljder när kontrollerna visar att skyldigheter inte har fullgjorts.

2.   De andra medlemsstater som är skyldiga att tillhandahålla administrativt samarbete enligt artikel 14.3 c i delegerad förordning (EU) 2017/891 ska göra de administrativa kontroller och kontroller på plats som den medlemsstat som avses i punkt 1 i denna artikel begär och rapportera resultaten till den. De ska iaktta de tidsfrister som fastställs av den medlemsstat som avses i punkt 1.

3.   De regler som gäller i den medlemsstat som avses i punkt 1 ska gälla för producentorganisationen, verksamhetsprogrammet och driftsfonden. När det gäller miljöfrågor och fytosanitära frågor samt krisförebyggande och krishantering ska dock reglerna i den medlemsstat där insatserna i fråga genomförs gälla.

Artikel 33

Gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer

1.   Den medlemsstat i vilken en producentorganisation som är medlem i en gränsöverskridande sammanslutning har sitt säte ska ha det övergripande ansvaret för att organisera kontrollerna med avseende på de åtgärder inom ramen för verksamhetsprogrammet som genomförs på dess territorium och med avseende på driftsfonden, samt för att tillämpa administrativa påföljder när kontrollerna visar att skyldigheter inte har fullgjorts.

2.   Den medlemsstat som avses i punkt 1 ska samarbeta nära med den medlemsstat där den gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer har sitt säte och utan dröjsmål meddela resultaten av de utförda kontrollerna och eventuella administrativa påföljder.

3.   Den medlemsstat i vilken den gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer har sitt säte ska ha det övergripande ansvaret för att organisera kontrollerna med avseende på de insatser inom ramen för verksamhetsprogrammet som genomförs av den gränsöverskridande sammanslutningen och med avseende på dess driftsfond, samt för att tillämpa administrativa påföljder när kontrollerna visar att skyldigheter inte har fullgjorts. Den ska också säkerställa samordning av kontroller och betalningar med avseende på de insatser inom ramen för verksamhetsprogrammet som genomförs på andra medlemsstaters territorium.

4.   Insatserna inom ramen för verksamhetsprogrammen ska följa de nationella bestämmelserna i den medlemsstat där de faktiskt genomförs.

Artikel 34

Kontroller

Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i den här förordningen eller annan unionslagstiftning ska medlemsstaterna införa de kontroller och åtgärder som krävs för att säkerställa att förordning (EU) nr 1308/2013, delegerad förordning (EU) 2017/891 och den här förordningen tillämpas korrekt. Dessa kontroller och åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande så att de säkerställer ett adekvat skydd för unionens finansiella intressen.

Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att

a)

alla kriterier för stödberättigande som fastställs genom unionslagstiftning, nationell lagstiftning, den nationella strategin eller det nationella ramverket kan kontrolleras,

b)

medlemsstatens behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollerna har tillräckligt många anställda med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra kontrollerna på ett effektivt sätt, och

c)

det föreskrivs kontroller för att undvika oriktig dubbelfinansiering av åtgärder enligt förordning (EU) nr 1308/2013 inom sektorn för frukt och grönsaker och enligt andra ordningar för unionsstöd eller nationellt stöd.

Artikel 35

Uppenbara fel

I händelse av uppenbara fel som även medlemsstatens behöriga myndighet anser är fel, i enlighet med artikel 59.6 i förordning (EU) nr 1306/2013, får varje anmälan, meddelande, anspråk eller begäran som ställs till medlemsstaten enligt förordning (EU) nr 1308/2013, delegerad förordning (EU) 2017/891 eller den här förordningen samt varje stödansökan rättas och ändras när som helst efter det att de har lämnats in.

KAPITEL V

UTVIDGNING AV REGLER

Artikel 36

Ekonomiska bidrag

När en medlemsstat i enlighet med artikel 165 i förordning (EU) nr 1308/2013 beslutar att ekonomiska aktörer som inte är medlemmar i producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer men för vilka bestämmelser gjorts bindande ska ge ett ekonomiskt bidrag, ska den till kommissionen översända de underlag som krävs för en bedömning av att villkoren i den artikeln iakttas. Dessa underlag ska innehålla uppgifter om beräkningsgrund, enhetsbelopp, verksamheter som omfattas samt därtill hörande omkostnader.

Artikel 37

Utvidgning på mer än ett år

1.   När beslut fattas om utvidgning av regler för en period som överstiger ett år, ska medlemsstaterna för varje år kontrollera huruvida de villkor rörande representativitet som fastställs i artikel 164.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 iakttas kontinuerligt under hela den tid som utvidgningen tillämpas.

2.   Om medlemsstaterna finner att villkoren inte längre uppfylls, ska de upphäva utvidgningen med verkan från och med ingången av det påföljande året.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje sådant upphävande. Kommissionen skall göra sådana underrättelser tillgängliga för allmänheten i ett lämpligt format.

KAPITEL VI

INGÅNGSPRISSYSTEM OCH IMPORTTULLAR

Artikel 38

Schablonimportvärden

1.   För varje produkt och för de tillämpningsperioder som anges i del A i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2017/891 ska kommissionen varje arbetsdag och för varje ursprung fastställa ett schablonimportvärde som motsvarar det viktade genomsnittet av de representativa priser som avses i artikel 74 i den förordningen, med avdrag för ett standardbelopp på 5 euro/100 kg och värdetullen.

2.   Om ett schablonimportvärde fastställs för produkterna och för de tillämpningsperioder som anges i del A i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2017/891, i enlighet med artiklarna 74 och 75 i den förordningen och den här artikeln, ska det enhetspris som avses i artikel 142 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (10) inte tillämpas. Detta enhetspris ska ersättas med det schablonimportvärde som avses i punkt 1.

3.   Om inget schablonimportvärde gäller för en produkt med ett visst ursprung ska det vägda genomsnittet av de schablonimportvärden som gäller för produkten tillämpas.

4.   Under de tillämpningsperioder som anges i del A i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2017/891 ska schablonimportvärdena gälla till dess att de ändras. De ska emellertid upphöra att gälla om inget representativt genomsnittspris för två på varandra följande veckor har meddelats kommissionen.

Om, på grundval av första stycket, inget schablonimportvärde gäller för en viss produkt, ska schablonimportvärdet för denna produkt vara detsamma som det senaste genomsnittliga schablonimportvärdet.

5.   Om inget schablonimportvärde har kunnat beräknas ska, genom undantag från punkt 1, inget schablonimportvärde tillämpas från och med den första dagen i de tillämpningsperioder som anges i del A i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2017/891.

6.   Den växelkurs som ska tillämpas på schablonimportvärdet ska vara den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken före den sista dagen under den period för vilken priser meddelas.

7.   Schablonimportvärdena uttryckta i euro ska offentliggöras av kommissionen via Taric (11).

KAPITEL VII

TILLÄGGSIMPORTTULLAR

Artikel 39

Uttag av tilläggsimporttull

1.   En tilläggsimporttull som avses i artikel 182.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 får tillämpas på de produkter och under de perioder som anges i bilaga VII till den här förordningen. Denna tilläggsimporttull ska tillämpas om den kvantitet av någon av produkterna som har övergått till fri omsättning under någon av de tillämpningsperioder som anges i den bilagan överskrider den utlösande volymen för den produkten.

2.   Medlemsstaterna ska, för var och en av de produkter som anges i bilaga VII och för de där angivna perioderna, meddela kommissionen vilka produktkvantiteter som övergått till fri omsättning, i enlighet med de förfaranden för övervakning av förmånsimport som fastställs i artikel 55 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Tilläggsimporttull ska tas ut för de kvantiteter som övergår till fri omsättning efter den dag då tullen började tillämpas, under förutsättning att

a)

produkternas tullvärde, fastställt i enlighet med artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2017/891, medför att de högsta specifika tullarna på import av produkter med det berörda ursprunget ska tillämpas, och

b)

importen genomförs under den period då tilläggsimporttullen tillämpas.

Artikel 40

Tilläggsimporttullens storlek

Den tilläggsimporttull som tillämpas i enlighet med artikel 39 ska motsvara en tredjedel av den tullsats som anges i Gemensamma tulltaxan för produkten i fråga.

För produkter som omfattas av en importtullförmån vad gäller värdetullen ska tilläggsimporttullen dock motsvara en tredjedel av den specifika tullen för produkten i fråga, om artikel 39.2 är tillämplig.

Artikel 41

Befrielse från tilläggsimporttull

1.   Följande varor ska vara befriade från tilläggsimporttull:

a)

Varor inom en tullkvot.

b)

Varor som förts ut ur ursprungslandet innan beslutet om att tillämpa tilläggstullen fattades, och som transporteras på grundval av en transporthandling som gäller från lastningsorten i ursprungslandet till avlastningsorten inom unionen och som upprättats innan tilläggstullen infördes.

2.   Berörda parter ska på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt styrka att kraven i punkt 1 b är uppfyllda.

Tullmyndigheterna får bedöma att varorna har lämnat ursprungslandet före den dag då tilläggsimporttullen började tillämpas, om någon av följande handlingar uppvisas:

a)

För sjötransporter: ett konossement av vilket ska framgå att varorna lastats före den dagen.

b)

För järnvägstransporter: en fraktsedel som godkänts av en järnvägsmyndighet i ursprungslandet före den dagen.

c)

För vägtransporter: ett fraktavtal för internationell vägtransport (CMR) eller annan transithandling som utfärdats i ursprungslandet före den dagen, om de villkor som fastställts i de bilaterala eller multilaterala avtal som ingåtts beträffande unionstransitering eller gemensam transitering är uppfyllda.

d)

För lufttransporter: en flygfraktsedel av vilken ska framgå att flygbolaget tagit emot varorna före den dagen.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 42

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (nedan kallad förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (se sidan 4 i detta nummer av EUT).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 (EUT L 317, 4.11.2014, s. 56).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm


BILAGA I

Struktur och innehåll för en nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram enligt artikel 2

1.   Den nationella strategins varaktighet

Anges av medlemsstaten.

2.   En analys av läget med avseende på såväl starka som svaga sidor och utvecklingspotentialen, den strategi som valts med tanke på detta och en motivering av valet av prioriteringar i enlighet med artikel 36.2 a och b i förordning (EG) nr 1308/2013

2.1   Analys av läget

En beskrivning av aktuella förhållanden i frukt- och grönsakssektorn med hjälp av kvantifierade data, belysning av starka och svaga sidor, skillnader, brister och behov samt utvecklingspotential på grundval av de gemensamma utgångsindikatorer som anges i punkt 5 i bilaga II och andra ytterligare indikatorer, i tillämpliga fall. Denna beskrivning ska åtminstone avse följande:

Resultaten inom frukt- och grönsakssektorn: Sektorns starka och svaga sidor, dess konkurrenskraft och producentorganisationernas utvecklingspotential.

Miljökonsekvenserna (påverkan, belastning och fördelar) av frukt- och grönsaksproduktionen, däribland viktiga trender.

2.2   Strategi som valts med tanke på starka och svaga sidor

En redogörelse för de viktigaste områden där åtgärderna förväntas ge största möjliga mervärde i följande avseenden:

Betydelsen av de mål som fastställts för verksamhetsprogrammen och av de förväntade resultaten samt utsikterna för att uppnå dem.

Strategins inre koherens, förstärkande samverkan mellan verksamhetsmålen för de olika utvalda insatserna samt möjliga motsättningar eller inkonsekvenser mellan dessa mål.

Att utvalda insatser kompletterar och är konsekventa med övriga nationella eller regionala insatser och med insatser som får EU-stöd, särskilt landsbygdsprogram och program för säljfrämjande åtgärder.

Förväntade resultat och effekter i förhållande till utgångsläget och hur de bidrar till att uppnå EU-målen.

2.3   Effekterna av den tidigare nationella strategin (i tillämpliga fall)

En beskrivning av resultat och effekter av verksamhetsprogram som nyligen genomförts.

3.   Verksamhetsprogrammens mål samt prestationsindikatorer enligt artikel 36.2 c i förordning (EU) nr 1308/2013.

En beskrivning av de typer av insatser som valts ut som stödberättigande (icke-uttömmande förteckning), deras syften, verifierbara mål samt de indikatorer som gör det möjligt att mäta vilka framsteg som gjorts i fråga om att uppnå målen och i fråga om effektivitet och ändamålsenlighet.

3.1   Krav som gäller alla eller flera typer av insatser

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla åtgärder som ingår i den nationella strategin och i det nationella ramverket är verifierbara och kontrollerbara. Om bedömningen under genomförandet av verksamhetsprogrammen visar att kraven på verifierbarhet och kontrollerbarhet inte är uppfyllda, ska de berörda insatserna anpassas på motsvarande sätt eller strykas.

Om stödet beviljas på grundval av schablonbelopp eller skalor för enhetskostnader, ska medlemsstaterna säkerställa att de relevanta beräkningarna är adekvata och riktiga samt fastställda i förväg på grundval av en rättvis, rimlig och verifierbar beräkning. Miljöinsatser ska uppfylla kraven i artikel 33.5 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Medlemsstaterna ska anta skyddsåtgärder, bestämmelser och kontroller för att säkerställa att insatser som valts ut som stödberättigande inte samtidigt stöds av andra relevanta instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt landsbygdsprogram och program för säljfrämjande åtgärder eller andra nationella eller regionala program.

Effektiva åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 33.6 i förordning (EU) nr 1308/2013 för att skydda miljön från möjlig ökad belastning till följd av investeringar som får stöd från verksamhetsprogrammen, samt kriterier för stödberättigande som antagits med tillämpning av artikel 36.1 i samma förordning för att säkerställa att man vid investeringar i enskilda företag som får stöd från verksamhetsprogrammen tar hänsyn till de mål som anges i artikel 191 i EUF-fördraget och i unionens sjunde miljöhandlingsprogram.

3.2   Specifika upplysningar som krävs för insatser som har de syften som anges eller avses i artikel 33.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 (ifylls endast för de typer av insatser som valts ut)

3.2.1   Förvärv av anläggningstillgångar

Typer av investeringar som berättigar till stöd.

Andra former av förvärv som berättigar till stöd, t.ex. hyra eller leasing.

Närmare uppgifter om villkoren för att få stöd.

3.2.2   Andra insatser

Beskrivning av de typer av insatser som berättigar till stöd.

Närmare uppgifter om villkoren för att få stöd.

4.   Utseende av behöriga myndigheter och ansvariga organ

Medlemsstaten ska utse den nationella myndighet som ska ansvara för förvaltningen, övervakningen och utvärderingen av den nationella strategin.

5.   En beskrivning av övervaknings- och utvärderingssystemen

De prestationsindikatorer som fastställs i den nationella strategin ska inbegripa de gemensamma prestationsindikatorerna i artikel 4, vilka förtecknas i bilaga II. Om så är lämpligt ska ytterligare indikatorer som återspeglar de nationella eller regionala behov, villkor och syften som är specifika för de nationella verksamhetsprogrammen anges i den nationella strategin.

5.1   Bedömning av verksamhetsprogrammen och producentorganisationernas rapporteringsskyldigheter enligt artikel 36.2 d och e i förordning (EU) nr 1308/2013.

En redogörelse för krav och förfaranden för övervakning och utvärdering av verksamhetsprogrammen, inbegripet producentorganisationernas rapporteringsskyldighet.

5.2   Övervakning och utvärdering av den nationella strategin

En redogörelse för krav och förfaranden för övervakning och utvärdering av den nationella strategin.


BILAGA II

Förteckning över gemensamma prestationsindikatorer som avses i artiklarna 4.1 a och 21.3 a i den här förordningen och artikel 56.2 i delegerade förordning (EU) 2017/891

Systemet med gemensamma prestationsindikatorer för insatser som genomförs av producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och deras medlemmar inom ramen för ett verksamhetsprogram fångar inte alltid upp samtliga faktorer som kan förekomma och påverka ett verksamhetsprograms utfall, resultat och effekter. I detta sammanhang bör den information som de gemensamma prestationsindikatorerna ger tolkas mot bakgrund av kvantitativ och kvalitativ information om andra centrala faktorer som bidragit till att genomförandet av verksamhetsprogrammet lyckats eller misslyckats.

1.   GEMENSAMMA INDIKATORER AVSEENDE DET FINANSIELLA GENOMFÖRANDET (INPUTINDIKATORER) (ÅRLIGA)

Åtgärd

Typ av insats

Inputindikatorer (årliga)

Insatser för produktionsplanering

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Andra insatser

Utgifter (euro)

Insatser för att förbättra eller bevara produktkvaliteten

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Andra insatser

Utgifter (euro)

Säljfrämjande insatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Marknadsförings- och informationsåtgärder (som inte avser krisförebyggande och krishantering)

d)

Andra insatser

Utgifter (euro)

Forskning och experimentell produktion

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Andra insatser

Utgifter (euro)

Utbildningsinsatser och insatser för utbyte av information om bästa praxis (som inte avser krisförebyggande och krishantering) samt insatser för att främja tillgången till rådgivningstjänster och tekniskt stöd

På grundval av det huvudområde som omfattas:

a)

Ekologisk produktion

b)

Integrerad produktion eller integrerat växtskydd

c)

Andra miljöfrågor

d)

Spårbarhet

e)

Produktkvalitet, inklusive bekämpningsmedelsrester

f)

Övriga frågor

Utgifter (euro)

Åtgärder för krisförebyggande och krishantering

a)

Investeringar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden

b)

Utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis

c)

Marknadsföring och kommunikation, i förebyggande syfte eller under krisperioden

d)

Stöd för administrativa kostnader för bildande av gemensamma fonder

e)

Återplantering av fruktträdgårdar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet

f)

Återtag från marknaden

g)

Grön skörd eller obärgad skörd av frukt och grönsaker

h)

Skördeförsäkring

Utgifter (euro)

Miljöinsatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Ekologisk produktion

d)

Integrerad produktion

e)

Förbättrad vattenanvändning eller vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing och vattenavledning

f)

Markvårdsinsatser (t.ex. brukningsmetoder som förhindrar eller minskar jorderosion, täckgrödor, markvårdande bearbetning, marktäckning)

g)

Insatser för att skapa eller bevara livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden (t.ex. våtmarker) eller bevara landskapet, bl.a. genom att bevara historiska inslag (t.ex. stenmurar, terrasser och småskog)

h)

Energibesparande insatser eller insatser för förbättrad energieffektivitet, övergång till energi från förnybara källor

i)

Insatser för minskad avfallsproduktion och förbättrad avfallshantering

j)

Andra insatser

Utgifter (euro)

Andra insatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

c)

Andra insatser

Utgifter (euro)

2.   GEMENSAMMA UTFALLSINDIKATORER (VERKSAMHETSPROGRAMMETS TVÅ SISTA ÅR)

Åtgärd

Typ av insats

Utfallsindikatorer (årliga)

Insatser för produktionsplanering

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

Antal företag som deltar i insatserna

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

Antal företag som deltar i insatserna

c)

Andra insatser

Antal företag som deltar i åtgärderna

Insatser för att förbättra eller bevara produktkvaliteten

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

Antal företag som deltar i insatserna

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

Antal företag som deltar i insatserna

c)

Andra insatser

Antal företag som deltar i insatserna

Säljfrämjande insatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

Antal företag som deltar i insatserna

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

Antal företag som deltar i insatserna

c)

Marknadsförings- och informationsinsatser (som inte avser krisförebyggande och krishantering)

Antal genomförda insatser (1)

d)

Andra insatser

Antal företag som deltar i insatserna

Forskning och experimentell produktion

 

Antal företag som deltar i insatserna

Antal projekt

Utbildningsinsatser och insatser för utbyte av information om bästa praxis (som inte avser krisförebyggande och krishantering) samt insatser för att främja tillgången till rådgivningstjänster och tekniskt stöd

På grundval av det huvudområde som omfattas:

a)

Ekologisk produktion

b)

Integrerad produktion eller integrerat växtskydd

c)

Övriga miljöfrågor

d)

Spårbarhet

e)

Produktkvalitet, inklusive bekämpningsmedelsrester

f)

Övriga frågor

Antal utbildningsdagar för deltagarna

Åtgärder för krisförebyggande och krishantering

a)

Investeringar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis

Antal genomförda insatser

c)

Marknadsföring och kommunikation, i förebyggande syfte eller under en krisperiod

Antal genomförda insatser (1)

d)

Stöd för administrativa kostnader för bildande av gemensamma fonder

Antal genomförda insatser (4)

e)

Återplantering av fruktträdgårdar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet

Antal företag som deltar i insatserna

f)

Återtag från marknaden

Antal genomförda insatser (2)

g)

Grön skörd och obärgad skörd

Antal genomförda insatser (3)

h)

Skördeförsäkring

Antal företag som deltar i insatserna

Miljöinsatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar (5)

Antal företag som deltar i insatserna

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing (6)

Antal företag som deltar i insatserna

c)

Ekologisk produktion

d)

Integrerad produktion

e)

Förbättrad vattenanvändning och/eller vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing och vattenavledning

f)

Markvårdsinsatser (t.ex. brukningsmetoder som förhindrar eller minskar jorderosion, täckgrödor, markvårdande bearbetning, marktäckning)

g)

Insatser för att skapa eller bevara livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden (t.ex. våtmarker) eller bevara landskapet, bl.a. genom att bevara historiska inslag (t.ex. stenmurar, terrasser och småskog)

h)

Energibesparande insatser och/eller insatser som förbättrar energieffektiviteten, övergång till energi från förnybara källor

i)

Insatser för minskad avfallsproduktion och förbättrad avfallshantering

j)

Andra insatser

Antal företag som deltar i insatserna Antal hektar som berörs

Andra insatser

a)

Investeringar i fysiska tillgångar

Antal företag som deltar i insatserna

Totalt värde av investeringarna (euro)

b)

Andra former av förvärv av anläggningstillgångar, inklusive arrende, förhyrning och leasing

Antal företag som deltar i insatserna

c)

Andra insatser

Antal företag som deltar i insatserna

3.   GEMENSAMMA RESULTATINDIKATORER (VERKSAMHETSPROGRAMMETS TVÅ SISTA ÅR)

Åtgärd

Resultatindikatorer (måttenhet)

Insatser för produktionsplanering

Förändring av den totala volymen saluförd produktion (ton) Förändring av enhetsvärdet av den saluförda produktionen (euro/kg)

Insatser för att förbättra eller bevara produktkvaliteten

Förändring av den volym saluförd produktion som uppfyller kraven för ett specifikt ”kvalitetssystem” (ton) (7)

Förändring av enhetsvärdet av den saluförda produktionen (euro/kg)

Säljfrämjande insatser

Förändring av den totala volymen saluförd produktion (ton) Förändring av enhetsvärdet av den saluförda produktionen (euro/kg)

Utbildningsinsatser och utbyte av bästa praxis (som inte avser krisförebyggande och krishantering) samt insatser för att främja tillgången till rådgivningstjänster och tekniskt stöd

Antal personer som fullföljt hela utbildningsinsatsen/utbildningsprogrammet Antal företag som utnyttjar rådgivningstjänster

Åtgärder för krisförebyggande och krishantering

 

a)

Investeringar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden

Total produktionsvolym som omfattas av förvaltningen (ton)

b)

Utbildningsinsatser

Antal personer som fullföljt hela utbildningsinsatsen/utbildningsprogrammet

c)

Marknadsföring och kommunikation

Beräknad förändring av volymen saluförd produktion av produkter som omfattas av marknadsförings- och kommunikationsinsatserna (ton)

d)

Stöd för administrativa kostnader för bildande av gemensamma fonder

Totalt värde av den gemensamma fond som bildats (euro)

e)

Återplantering av fruktträdgårdar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet

Total areal som berörs av återplantering av fruktträdgårdar (ha)

f)

Återtag från marknaden

Total volym återtagen produktion (ton)

g)

Grön skörd eller obärgad skörd

Total areal som berörs av grön skörd eller obärgad skörd (ha)

h)

Skördeförsäkring

Totalt värde av den försäkrade risken (euro)

Miljöinsatser

Beräknad förändring av den årliga användningen av mineralhaltiga gödselmedel per hektar, angiven per typ av gödselmedel (N och P2O3) (ton/ha)

Beräknad förändring av den totala vattenanvändningen per hektar (m3/ha)

Beräknad förändring av den årliga energianvändningen, angiven per energikälla eller typ av bränsle (liter/m3/kWh per ton saluförd produktion)

Beräknad förändring av den årliga volymen genererat avfall (ton)

Andra insatser

Förändring av den totala volymen saluförd produktion (ton)

Förändring av enhetsvärdet av den saluförda produktionen (euro/kg)

Anm.: Referensvärdet för förändringar är situationen vid programstarten.

4.   GEMENSAMMA EFFEKTINDIKATORER (VERKSAMHETSPROGRAMMETS TVÅ SISTA ÅR)

Åtgärd

Övergripande mål

Effektindikatorer (måttenhet)

Insatser för produktionsplanering

Ökad konkurrenskraft

Göra det mer attraktivt att vara medlem i producentorganisationen

Beräknad förändring av det totala värdet av den saluförda produktionen (euro)

Förändring av det totala antalet frukt- och grönsaksproducenter som är aktiva medlemmar (8) av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer (antal)

Förändring av den totala areal som medlemmar av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer brukar för produktion av frukt och grönsaker (ha)

Insatser för att förbättra eller bevara produktkvaliteten

Säljfrämjande insatser

Forskning och experimentell produktion

Utbildningsinsatser och utbyte av bästa praxis (som inte avser krisförebyggande och krishantering) och/eller insatser för att främja tillgången till rådgivningstjänster och tekniskt stöd

Åtgärder för krisförebyggande och krishantering

Miljöinsatser

Bevara och skydda miljön

 

a)

Vattenkvalitet

Beräknad förändring av den totala användningen av mineralhaltiga gödselmedel, angiven per typ av gödselmedel (N och P2O3) (ton)

b)

Hållbar användning av vattenresurser

Beräknad förändring av den totala vattenanvändningen (m3)

c)

Begränsning av klimatförändring

Beräknad förändring av den totala energianvändningen, angiven per typ av energikälla eller typ av bränsle (liter/m3/kWh)

Andra insatser

Ökad konkurrenskraft

Göra det mer attraktivt att vara medlem i producentorganisationen

Beräknad förändring av det totala värdet av den saluförda produktionen (euro)

Förändring av det totala antalet frukt- och grönsaksproducenter som är aktiva medlemmar (8) av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer (antal)

Förändring av den totala areal som medlemmar av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer brukar för produktion av frukt och grönsaker (ha)

Anm.: Referensvärdet för förändringar är situationen vid programstarten.

5.   GEMENSAMMA UTGÅNGSINDIKATORER

Anm.:

Utgångsindikatorer krävs vid analysen av situationen vid programperiodens start. Vissa gemensamma utgångsindikatorer är relevanta endast när det gäller enskilda verksamhetsprogram på producentorganisationsnivå (t.ex. volymen av den produktion som saluförts till ett pris av mindre än 80 % av det genomsnittliga pris som erhållits av producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer). Andra gemensamma utgångsindikatorer är också relevanta för de nationella strategierna på medlemsstatsnivå (t.ex. totalt värde av den saluförda produktionen).

Som allmän regel bör utgångsindikatorer beräknas som ett treårsgenomsnitt. Om sådana uppgifter inte är tillgängliga, bör åtminstone uppgifter för ett år användas vid beräkningen.

Mål

Utgångsindikatorer för målen

Övergripande mål

Indikator

Definition (och måttenhet)

Ökad konkurrenskraft

Totalt värde av den saluförda produktionen

Totalt värde av den saluförda produktionen för producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer (ton)

Göra det mer attraktivt att vara medlem i producentorganisationen

Antal frukt- och grönsaksproducenter som är aktiva medlemmar av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer

Antal frukt- och grönsaksproducenter som är aktiva medlemmar (9) av producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer

Total areal som medlemmar av den berörda producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer brukar för produktion av frukt och grönsaker

Total areal som medlemmar av producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer brukar för produktion av frukt och grönsaker (ha)

Särskilda mål

 

 

Ökad koncentration av utbudet

Total volym saluförd produktion

Total volym saluförd produktion för producentorganisationen/sammanslutningen av producentorganisationer (ton)

Främjande av saluföring av de produkter som produceras av medlemmarna

Säkerställande av att produktionens kvalitet och kvantitet motsvarar efterfrågan

Den volym saluförd produktion som uppfyller kraven för ett specifikt ”kvalitetssystem” (10), angiven per grundtyp av berörda ”kvalitetssystem” (ton)

Ökning av produkternas marknadsvärde

Genomsnittligt enhetsvärdet av den saluförda produktionen

Totalt värde av den saluförda produktionen/total volym saluförd produktion (euro/kg)

Främjande av kunskap och mänsklig potential

Antal personer som deltagit i utbildningsinsatser

Antal personer som fullföljt en utbildningsinsats/ett utbildningsprogram under de senaste tre åren (antal)

 

Antal företag som utnyttjar rådgivningstjänster

Antal företag, medlemmar av producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer som utnyttjar rådgivningstjänster (antal)

Mål

Utgångsindikatorer för målen

Indikator

Definition (och måttenhet)

Särskilda mål på miljöområdet

Bidra till markvård

Areal med risk för markerosion där åtgärder mot detta vidtas

Areal med frukt- och grönsaksproduktion med risk för markerosion (11) där åtgärder mot detta vidtas (ha)

Bidra till bevarad och förbättrad vattenkvalitet

Areal med minskad/förbättrad användning av gödselmedel

Areal med frukt- och grönsaksproduktion där användningen av gödselmedel minskas eller förbättras (ha)

Bidra till en hållbar användning av vattenresurser

Areal där åtgärder för att spara vatten genomförs

Areal med frukt- och grönsaksproduktion där åtgärder för att spara vatten genomförs (ha)

Bidra till skydd av livsmiljöer och biologisk mångfald och till att bevara landskapet

Ekologisk produktion

Areal som används för ekologisk produktion av frukt och/eller grönsaker (ha)

Integrerad produktion

Areal som används för integrerad produktion av frukt och/eller grönsaker (ha)

Andra insatser för att bidra till skydd av livsmiljöer och biologisk mångfald och till att bevara landskapet

Areal som berörs av andra åtgärder för att bidra till skydd av livsmiljöer och biologisk mångfald och till att skydda landskapet (ha)

Bidra till begränsning av klimatförändring

Växthusuppvärmning – energieffektivitet

Beräknad årlig energikonsumtion för växthusuppvärmning uppdelad på energikällor (ton/liter/m3/kWh per ton saluförd produktion)

Minska avfallsmängden

Kvantitet eller volym av avfall

Ton/liter/m3


(1)  Varje dag av en säljfrämjande kampanj räknas som en insats.

(2)  Återtag av samma produkt under olika perioder av året och återtag av olika produkter räknas som olika insatser. Varje återtag från marknaden av en viss produkt räknas som en insats.

(3)  Grön skörd och obärgad skörd avseende olika produkter räknas som olika insatser. Grön skörd och obärgad skörd avseende samma produkt räknas som en insats, oavsett hur många dagar de tar, hur många företag som deltar och hur många skiften eller hektar som berörs.

(4)  Insatser för bildande av olika gemensamma fonder räknas som olika insatser.

(5)  Även icke-produktiva investeringar som har samband med fullgörandet av åtaganden inom ramen för andra miljöinsatser.

(6)  Även andra former av förvärv av anläggningstillgångar som har samband med fullgörandet av åtaganden inom ramen för andra miljöinsatser.

(7)  Med kvalitetskrav avses här en rad noggrant angivna skyldigheter i förhållande till produktionsmetoderna a) vars uppfyllelse kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan och b) som resulterar i en slutprodukt vars kvalitet i) är avsevärt högre än vad som anges i sedvanliga handelsnormer när det gäller folkhälsa, växtsundhet och miljöhänsyn och ii) utformas i förhållande till rådande och förutsebara marknadsmöjligheter. Grundtyperna av ”kvalitetssystem” föreslås omfatta följande: a) certifierad ekologisk produktion, b) skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, c) certifierad integrerad produktion, d) enskilda kvalitetssystem för certifierade produkter.

(8)  Aktiva medlemmar är medlemmar som levererar produkter till producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer.

(9)  Aktiva medlemmar är medlemmar som levererar produkter till producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer.

(10)  Med kvalitetskrav avses här en rad noggrant angivna skyldigheter i förhållande till produktionsmetoderna a) vars uppfyllelse kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan och b) som resulterar i en slutprodukt vars kvalitet i) är avsevärt högre än vad som anges i sedvanliga handelsnormer när det gäller folkhälsa, växtsundhet och miljöhänsyn och ii) utformas i förhållande till rådande och förutsebara marknadsmöjligheter. Grundtyperna av ”kvalitetssystem” ska omfatta följande: a) certifierad ekologisk produktion b) skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, c) certifierad integrerad produktion, d) enskilda kvalitetssystem för certifierade produkter.

(11)  Med med risk för markerosion avses åkermark som sluttar mer än 10 %, oavsett om åtgärder mot markerosion (jordtäckning, växelbruk osv.) har vidtagits. Om nödvändig information finns att tillgå får medlemsstaterna i stället använda följande definition: Med med risk för markerosion avses åkermark med en förutsedd jordmånsförlust som sker snabbare än den naturliga jordmånsbildningen, oavsett om åtgärder mot markerosion (jordtäckning, växelbruk, osv.) har vidtagits.


BILAGA III

Minimikrav för återtag av produkter enligt artikel 15.2

1.

Produkterna ska vara

hela,

friska; de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur och skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt eller smak.

2.

Produkterna måste med hänsyn till typen vara tillräckligt utvecklade och mogna.

3.

Produkterna ska ha de egenskaper som är typiska för sorten och handelstypen.


BILAGA IV

Transportkostnader vid gratis utdelning enligt artikel 16.1

Avstånd mellan platsen för återtaget och leveransplatsen

Transportkostnader (euro/ton) (1)

Högst 25 km

18,20

Mer än 25 km men högst 200 km

41,40

Mer än 200 km men högst 350 km

54,30

Mer än 350 km men högst 500 km

72,60

Mer än 500 km men högst 750 km

95,30

Mer än 750 km

108,30


(1)  Tillägg för kyltransport: 8,50 euro/ton.


BILAGA V

Kostnader för sortering och förpackning enligt artikel 17.1

Produkt

Kostnader för sortering och förpackning (euro/ton)

Äpplen

187,70

Päron

159,60

Apelsiner

240,80

Klementiner

296,60

Persikor

175,10

Nektariner

205,80

Vattenmeloner

167,00

Blomkål

169,10

Andra produkter

201,10


BILAGA VI

Uppgift på förpackningar med produkter enligt artikel 17.2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/…]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/…)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/…]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/…]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


BILAGA VII

Produkter och perioder för de tilläggsimporttullar som avses i artikel 39

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen under varuslag endast anses som vägledande. Vid tillämpningen av denna bilaga ska tillämpningsområdet för tilläggsimporttullarna avgöras av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antogs.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

78.0015

0702 00 00

Tomater

1 oktober–31 maj

78.0020

1 juni–30 september

78.0065

0707 00 05

Gurkor

1 maj–31 oktober

78.0075

1 november–30 april

78.0085

0709 91 00

Kronärtskockor

1 november–30 juni

78.0100

0709 93 10

Zucchini/squash

1 januari–31 december

78.0110

0805 10 20

Apelsiner

1 december–31 maj

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1 november–slutet av februari

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); wilkings och liknande citrushybrider

1 november–slutet av februari

78.0155

0805 50 10

Citroner

1 juni–31 december

78.0160

1 januari–31 maj

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

16 juli–16 november

78.0175

0808 10 80

Äpplen

1 januari–31 augusti

78.0180

1 september–31 december

78.0220

0808 30 90

Päron

1 januari–30 april

78.0235

1 juli–31 december

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

1 juni–31 juli

78.0265

0809 29 00

Körsbär, andra än surkörsbär

16 maj–15 augusti

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

16 juni–30 september

78.0280

0809 40 05

Plommon

16 juni–30 september


Top