Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0723

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/723 av den 16 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

C/2017/0805

OJ L 107, 25.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/723/oj

25.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/723

av den 16 februari 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 77.7, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts efter införandet av stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön (förgröningsstödet), som föreskrivs i avdelning III kapitel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2), är det lämpligt att förenkla vissa regler avseende den beräkningsmetod för förgröningsstödet som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (3).

(2)

Inom det integrerade administrations- och kontrollsystemet grundar sig beräkningen av det stöd som stödmottagaren är berättigad till på begreppet odlingsgrupp. Detta begrepp verkar dock inte vara nödvändigt i samband med just förgröningsstödet, eftersom det stödet baseras på jordbruksföretagets totala areal. I förenklingssyfte bör begreppet odlingsgrupp därför avskaffas när det gäller förgröningsstödet.

(3)

Artiklarna 24 och 26 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 innehåller regler för beräkning av minskningen av förgröningsstödet vid felaktigheter som avser krav på diversifiering av grödor respektive krav på arealer med ekologiskt fokus. Dessa beräkningar inbegriper en avvikelsegrad och en minskningsfaktor på 50 %. Av tydlighetsskäl är det motiverat att, utan att ändra minskningsnivån, omformulera dessa bestämmelser och ersätta avvikelsegraden och minskningsfaktorn på 50 % med en multiplikator.

(4)

För att åstadkomma en bättre balans mellan minskningarnas allvarlighetsgrad och behovet av att behålla proportionella och rimliga minskningar, är det lämpligt att mildra minskningarna av förgröningsstödet när kravet på diversifiering av grödor innebär att tre olika grödor måste odlas.

(5)

Delegerad förordning (EU) nr 640/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att undvika en situation där medlemsstaterna skulle vara tvungna att anpassa sina system för beräkning av stöd för ansökningsåret 2016 under stödperioden och för att skapa förutsebarhet för stödmottagarna om vilka regler som gäller för beräkningen av stödet, bör denna förordning tillämpas från och med den 16 oktober 2017 när det gäller ansökningsår från och med den 1 januari 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014

Delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Allmänna principer

Vid tillämpningen av detta avsnitt och när samma areal fastställs för mer än en av de jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön som avses i artikel 43.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, ska den arealen beaktas separat för var och en av dessa metoder när det gäller beräkningen av stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön (nedan kallat förgröningsstödet).”

2.

I artikel 23.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Om den areal som deklarerats i den samlade stödansökan för grundstöd eller enhetlig arealersättning överstiger den fastställda arealen ska, utan att det påverkar de administrativa sanktioner som är tillämpliga enligt artikel 28, den fastställda arealen användas för beräkningen av förgröningsstödet.”

3.

Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

Minskning av förgröningsstöd vid felaktigheter som avser diversifiering av grödor

1.   När det gäller åkermark för vilken artikel 44.1 första stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 kräver minst två olika grödor, medan huvudgrödan inte får uppta mer än 75 % av den totala arealen åkermark, men den areal som har fastställts för huvudgrödan upptar mer än 75 % av den totala areal åkermark som fastställts, ska den areal som används vid beräkningen av förgröningsstödet i enlighet med artikel 23 i den här förordningen minskas med 2 gånger den areal huvudgrödan överskrider 75 % av den totala areal åkermark som fastställts.

2.   När det gäller åkermark för vilken artikel 44.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 kräver minst tre olika grödor, medan huvudgrödan inte får uppta mer än 75 % av den totala arealen åkermark, men den areal som har fastställts för huvudgrödan upptar mer än 75 % av den totala areal åkermark som fastställts, ska den areal som används vid beräkningen av förgröningsstödet i enlighet med artikel 23 i den här förordningen minskas med den areal huvudgrödan överstiger 75 % av den totala areal åkermark som fastställts.

3.   När det gäller åkermark för vilken artikel 44.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 kräver minst tre olika grödor, medan de två huvudgrödorna inte får uppta mer än 95 % av den totala arealen åkermark, men den areal som har fastställts för de två huvudgrödorna upptar mer än 95 % av den totala areal åkermark som fastställts, ska den areal som används vid beräkningen av förgröningsstödet i enlighet med artikel 23 i den här förordningen minskas med 5 gånger den areal de två huvudgrödorna överstiger 95 % av den totala areal åkermark som fastställts.

4.   När det gäller jordbruksföretag för vilka det i artikel 44.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 fastställs att huvudgrödan på resterande åkermark inte får uppta mer än 75 % av den resterande åkermarken, men den areal som har fastställts för huvudgrödan på den fastställda resterande åkermarken upptar mer än 75 %, ska den areal som används vid beräkningen av förgröningsstödet i enlighet med artikel 23 i den här förordningen minskas med 2 gånger den areal huvudgrödan överstiger 75 % av den resterande åkermark som fastställts.

5.   Om det konstateras att en stödmottagare under tre års tid inte har uppfyllt kraven på diversifiering av grödor enligt denna artikel, ska den areal som arealen som används vid beräkningen av förgröningsstödet ska minskas med i enlighet med punkterna 1–4 för de påföljande åren multipliceras med 2.”

4.

Artikel 26.2 och 26.3 ska ersättas med följande:

”2.   Om den föreskrivna arealen med ekologiskt fokus överstiger den areal med ekologiskt fokus som fastställts, med beaktande av viktningen för arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013, ska den areal som används vid beräkningen av förgröningsstödet i enlighet med artikel 23 i den här förordningen minskas med 10 gånger den areal med ekologiskt fokus som inte uppmätts.

Vid tillämpningen av första stycket får den areal med ekologiskt fokus som fastställts inte överstiga andelen arealer med ekologiskt fokus som deklarerats av den totala arealen deklarerad åkermark.

3.   Om det konstateras att en stödmottagare under tre års tid inte har uppfyllt kraven på arealer med ekologiskt fokus enligt denna artikel, ska den areal som arealen som används vid beräkningen av förgröningsstödet ska minskas med i enlighet med punkt 2 för de påföljande åren multipliceras med 2.”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 oktober 2017 när det gäller ansökningar om förgröningsstöd och när det gäller samlade ansökningar för ansökningsåren från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).


Top