Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/214 av den 30 november 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av aluminiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (Text av betydelse för EES. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/214

av den 30 november 2016

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av aluminiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EU) nr 98/2013 förtecknas sprängämnesprekursorer som omfattas av harmoniserade regler om allmänhetens tillgång till dem, vilka säkerställer lämplig rapportering av misstänkta transaktioner, försvinnanden och stölder i hela försörjningskedjan.

(2)

Ämnen som förtecknas i bilaga II är tillgängliga för enskilda personer, men är föremål för den rapporteringsskyldighet som omfattar både professionella användare i hela försörjningskedjan och enskilda personer.

(3)

Medlemsstaterna har visat att aluminiumpulver har använts och förvärvats för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen i Europa.

(4)

Saluföringen och användningen av aluminiumpulver är för närvarande inte harmoniserade på unionsnivå. Åtminstone en medlemsstat begränsar emellertid redan allmänhetens tillgång till ämnet, och Världstullorganisationen övervakar internationella leveranser för att upptäcka olaglig handel som syftar till tillverkning av improviserade sprängämnesprekursorer.

(5)

Utvecklingen i fråga om missbruk av aluminiumpulver motiverar för närvarande inte begränsning av allmänhetens tillgång till ämnet, sett till den hotnivå eller handelsvolym som gäller för ämnet.

(6)

Utökad kontroll är nödvändig för att ge nationella myndigheter möjlighet att förhindra och upptäcka eventuell olaglig användning av dessa ämnen som sprängämnesprekursorer, och detta kan uppnås genom den rapporteringsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 98/2013.

(7)

Sett till den risk som tillgången till aluminiumpulver utgör, och med tanke på att rapporteringsskyldigheten inte kommer att ha några betydande konsekvenser för ekonomiska aktörer eller konsumenter är det motiverat och proportionerligt att lägga till detta ämne i bilaga II till förordning (EU) nr 98/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilaga II till förordning (EU) nr 98/2013 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till andra spalten ska ersättas med följande:

”KN-nummer (1)”.

b)

Följande ämne ska läggas till:

”Aluminium, pulver

(CAS-nr 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 39, 9.2.2013, s. 1.

(2)  Med en partikelstorlek mindre än 200 μm.

(3)  Som ett ämne eller i blandningar som innehåller 70 viktprocent eller mer av aluminium och/eller magnesium.”


Top