EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0171

Kommissionens förordning (EU) 2017/171 av den 30 januari 2017 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, azoxistrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloxifop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propakizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stam SC1 och zoxamid i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES. )

C/2017/0401

OJ L 30, 3.2.2017, p. 45–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/171/oj

3.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/45


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/171

av den 30 januari 2017

om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, azoxistrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloxifop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propakizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stam SC1 och zoxamid i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för azoxistrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloxifop, prohexadion och pyrimetanil i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för ditiokarbamater, metalaxyl och zoxamid i bilaga II och i del B i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för aminopyralid, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, fluopyram och propakizafop i del A i bilaga III till den förordningen. När det gäller isofetamid och Trichoderma atroviride stam SC1 har inga särskilda gränsvärden fastställts och ämnena har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen, så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet aminopyralid på majs lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet.

(3)

För azoxistrobin har en sådan ansökan lämnats in när det gäller rabarber, linfrö, safflorfrö och gurkörtsfrö. För cyantraniliprol har en sådan ansökan lämnats in när det gäller bordsdruvor, jordgubbar, bönor (utan balja), ärter (utan balja), kronärtskockor, örtteer från rötter och rot- och jordstamskryddor. För cyflufenamid har en sådan ansökan lämnats in när det gäller stenfrukter och kronärtskockor. För cyprokonazol har en sådan ansökan lämnats in när det gäller baljväxter (torkade), korn och havre. För ditiokarbamater har en sådan ansökan lämnats in när det gäller kaki/kakiplommon/sharon/persimon efter användning av mankozeb på den produkten. För fluazifop-P har en sådan ansökan lämnats in när det gäller pumpafrö. För fluopyram har en sådan ansökan lämnats in för aprikoser, paprikor, spenat och liknande blad, endivesallat, örter och ätliga blommor, ärter (med balja), linser, övriga baljväxter (färska) (kod 0260990), sesamfrö, solrosfrö, pumpafrö, safflorfrö, gurkörtsfrö, hampfrö, ricinfrö, korn, bovete, havre och sockerbetor. För metalaxyl har en sådan ansökan lämnats in när det gäller grapefrukter, apelsiner, jordgubbar, brysselkål samt spenat och liknande blad. För prohexadion har en sådan ansökan lämnats in när det gäller jordgubbar. För propakizafop har en sådan ansökan lämnats in när det gäller rotselleri, palsternackor, rotpersilja, rädisor, blomkål, huvudkål, sallat och sallatväxter, vallmofrö, sojabönor och senapsfrö. För pyrimetanil har en sådan ansökan lämnats in när det gäller purjolök. För zoxamid har en sådan ansökan lämnats in när det gäller sallat och sallatväxter, spenat och liknande blad samt örter och ätliga blommor.

(4)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för användningen av dietofenkarb på bananer och haloxifop-P på sojabönor. Sökandena hävdar att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i Syd- och Centralamerika leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(5)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Myndigheten sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(7)

Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att de inlämnade uppgifterna i fråga om användningen av azoxistrobin på rabarber, användningen av fluopyram på sockerbetor och användning av propakizafop på sallat och sallatväxter inte var tillräckliga för att fastställa nya gränsvärden. De befintliga gränsvärdena bör därför bibehållas.

(8)

När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dem eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(9)

När det gäller fluazifop-P ändrades flera gränsvärden genom kommissionens förordning (EU) 2016/1015 (3). Genom den förordningen sänktes gränsvärdet för pumpafrön till den relevanta bestämningsgränsen från och med den 19 januari 2017. Av rättssäkerhetsskäl bör det gränsvärde som föreskrivs i denna förordning tillämpas från samma dag.

(10)

När det gäller cyantraniliprol och isofetamid lämnade myndigheten in slutsatsen från en inbördes granskning av riskbedömningen av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena (4). Mot bakgrund av detta rekommenderade myndigheten att det fastställs gränsvärden som täcker de representativa användningsområdena enligt god jordbrukspraxis i unionen. Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier om lämpliga bestämningsgränser.

(11)

Trichoderma atroviride stam SC1 godkändes som ett ämne med låg risk genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/951 (5). Myndigheten konstaterade (6) att det saknades vissa uppgifter om bedömningen av riskerna för konsumenterna i samband med intag via födan och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder anmärkte vid sitt möte den 19 maj 2016 att det berörda ämnet inte producerar relevanta metaboliter med signifikant toxicitet eller i halter som leder till en icke försumbar exponering (7). Ämnet bör därför tas upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(12)

På grundval av Efsas motiverade yttranden och slutsatser och med hänsyn till faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska dock tillämpas från och med den 19 januari 2017 i fråga om gränsvärdet för fluazifop-P när det gäller pumpafrön.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize”, EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4497 [16 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops”, EFSA Journal, vol. 14(2016):5, artikelnr 4459 [17 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes”, EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4553 [14 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops”, EFSA Journal, vol. 13(2015):10, artikelnr 4263 [25 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes”, EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4519 [14 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat”, EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4526 [18 s.].

”Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas”, EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4576 [18 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons”, EFSA Journal, vol. 14(2016):5, artikelnr 4495 [13 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds”, EFSA Journal, vol. 14(2016):5, artikelnr 4486 [14 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops”, EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4520 [27 s.].

”Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans”, EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4551 [15 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops”, EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4521.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries”, EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4528 [13 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops”, EFSA Journal, vol. 14(2016):2, artikelnr 4402 [31 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek”, EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4514 [13 s.].

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops”, EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4527 [13 s.].

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2016/1015 av den 17 juni 2016 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1-naftylacetamid, 1-naftylättiksyra, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat och tralkoxidim i eller på vissa produkter (EUT L 172, 29.6.2016, s. 1).

(4)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole”, EFSA Journal, vol. 12(2014):9, artikelnr 3814 [249 s.].

”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid”, EFSA Journal, vol. 13(2015):10, artikelnr 4265 [130 s.].

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/951 av den 15 juni 2016 om godkännande av Trichoderma atroviride stam SC1 som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 159, 16.6.2016, s. 6).

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1”, EFSA Journal, vol. 13(2015):4, artikelnr 4092 [33 s.].

(7)  ”Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1” (SANTE/10389/2016 rev. 1).


BILAGA

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för azoxistrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloxifop, metalaxyl, prohexadion, pyrimetanil och zoxamid ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Azoxistrobin

Dietofenkarb

Fluazifop-P (summan av alla ingående isomerer av fluazifop samt dess estrar och konjugat, uttryckt som fluazifop)

Haloxifop (summan av haloxifop, dess estrar, salter och konjugat, uttryckt som haloxifop (summan av alla förhållanden av R- och S-isomerer)) (F) (R)

Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inkl. andra blandningar av ingående isomerer inkl. metalaxyl-M (summan av isomererna))

Prohexadion (prohexadion (syra) och dess salter, uttryckt som prohexadionkalcium)

Pyrimetanil (R)

Zoxamid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusfrukter

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110990

Övriga

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0120000

Trädnötter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandlar

0,01

 

 

 

 

 

0,2

 

0120020

Paranötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamianötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjenötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaschmandlar

1

 

 

 

 

 

0,2

 

0120110

Valnötter

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120990

Övriga

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0130000

Kärnfrukter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Äpplen

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130020

Päron

 

0,8 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvitten

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130050

Japansk mispel

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130990

Övriga

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrukter

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0140010

Aprikoser

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

 

 

 

0,4

4

 

0140030

Persikor

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140040

Plommon

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

2

 

0140990

Övriga

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druvor

3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

5

0151010

Bordsdruvor

 

0,01 (*1)

 

 

2

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0,9 (+)

 

 

1

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

c)

Rubusfrukter

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Björnbär

 

 

 

 

 

 

10

 

0153020

Blåhallon

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

 

 

 

 

10

 

0153990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Amerikanska tranbär

0,5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154050

Nypon

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154060

Mullbär (svarta och vita)

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154070

Azarolhagtorn

5

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0154080

Fläderbär

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154990

Övriga

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

a)

ätligt skal

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadlar

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Fikon

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Bordsoliver

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

0,1

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0161070

Jambolanäpplen

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161990

Övriga

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusfikon

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162050

Stjärnäpplen

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162060

Amerikansk persimon

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162990

Övriga

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163020

Bananer

2

0,09

 

 

 

 

0,1

 

0163030

Mango

0,7

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papaya

0,3

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granatäpplen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163070

Guava

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163090

Brödfrukter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163100

Durian/durio

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163990

Övriga

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

a)

Potatis

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

1

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0212990

Övriga

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Morötter

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Rotselleri

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Pepparrot

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Jordärtskockor

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Palsternackor

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Rädisor

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Haverrot

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Kålrötter

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Rovor/majrovor

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Övriga

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Lökgrönsaker

10

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Vitlök

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Kepalök

 

 

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Övriga

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

3

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Paprikor

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Okra/gombo

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Övriga

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

1

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

2

0232010

Slanggurkor

 

 

0,03

 

0,5

 

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0,03

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232990

Övriga

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

2

0233010

Meloner

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233020

Pumpor

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233990

Övriga

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Blommande kål

5

 

 

 

0,2

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

 

 

1

 

 

 

0242990

Övriga

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

6

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0243990

Övriga

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Sallat

 

 

 

 

 

 

20

 

0251030

Escarole/escarolesallat

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251990

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portlaker

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Körvel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Gräslök

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256070

Timjan

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256100

Dragon

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256990

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Baljväxter, färska

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

1,5

 

 

 

0,2

 

0260050

Linser

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260990

Övriga

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Sparris

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoner

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Fänkål

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Kronärtskockor

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Purjolök

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Rabarber

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bambuskott

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270090

Palmhjärtan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270990

Övriga

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Bönor

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300020

Linser

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300030

Ärter

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300040

Lupiner

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300990

Övriga

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0401010

Linfrö

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Jordnötter

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

 

 

0401030

Vallmofrö

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sesamfrö

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Solrosfrö

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Rapsfrö

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401070

Sojabönor

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Senapsfrö

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Bomullsfrö

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Pumpafrö

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Safflorfrö

0,4

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401120

Gurkörtsfrö

0,4

 

4

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401130

Oljedådrafrö

0,5

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401140

Hampfrö

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Ricinfrö

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401990

Övriga

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402990

Övriga

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0500000

SPANNMÅL

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0500010

Korn

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Majs

0,02

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Havre

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Ris

5

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

Råg

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Durra/sorgum

10

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Vete

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Övriga

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Te

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kaffebönor

0,03

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0630000

Örtteer från

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631000

a)

blommor

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0631010

Kamomill

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631030

Ros

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631050

Lind

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632000

b)

blad och örter

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633000

c)

rötter

0,3

 

4 (+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 (*2)

 

1,5

 (*2)

0633990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0639000

d)

andra delar av växten

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0640000

Kakaobönor

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0650000

Johannesbröd

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0700000

HUMLE

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810000

Frökryddor

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810030

Selleri

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810060

Dill

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810070

Fänkål

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810090

Muskot

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820000

Fruktkryddor

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820030

Kummin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820050

Enbär

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820070

Vanilj

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830000

Barkkryddor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

(+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840010

Lakritsrot

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840020

Ingefära

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840030

Gurkmeja

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840040

Pepparrot

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

(+)

(+)

 (*2)

0840990

Övriga

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850020

Kapris

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0860010

Saffran

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870990

Övriga

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0900000

SOCKERVÄXTER

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0900010

Sockerbetsrötter

0,2

 

0,5

0,2 (+)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900020

Sockerrör

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900030

Rotcikoria

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900990

Övriga

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Vävnad från

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

(+)

 

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

1011010

Muskel

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011020

Fettvävnad

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

 

 

1011040

Njure

0,07

 

0,06 (+)

0,06 (+)

 

 

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,07

 

0,06

0,06