EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0072

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/72 av den 23 september 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som anger villkoren för undantag från datakravet (Text av betydelse för EES. )

C/2016/5905

EUT L 10, 14.1.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/72/oj

14.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/72

av den 23 september 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som anger villkoren för undantag från datakravet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 180.3, 181.3 och 182.4, och

av följande skäl:

(1)

När ett institut eller ett moderföretag och dess dotterföretag börjar tillämpa internmetoden kan de ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten för att få använda data för en period på två år i stället för fem år för estimering av sannolikhet för fallissemang (”probability of default”, PD), egna estimat av förlust vid fallissemang (”loss given default”, LGD) och egna estimat av konverteringsfaktorer, för vissa typer av exponeringar. De villkor enligt vilka behöriga myndigheter kan bevilja undantag bör fastställas.

(2)

De behöriga myndigheterna bör kontrollera att instituten uppfyller kraven i förordning (EU) nr 575/2013 innan de beviljar undantag från datakravet. Denna förordning inför dock inte något krav på att behöriga myndigheter regelbundet kontrollerar om instituten uppfyller kraven för undantag, och därför omfattas institut som inte längre uppfyller kraven i den här förordningen av artikel 146 i förordning (EU) nr 575/2013.

(3)

Med kortare datahistorik blir det svårare är det att estimera riskparametrarna. För att säkerställa att undantaget från datakravet begränsas till en liten andel av institutets tillgångar bör en övre kvantitativ gräns fastställas, både när det gäller exponeringsvärdet och det riskvägda exponeringsbeloppet beräknat med internmetoden och schablonmetoden, som undantaget från datakravet kan beviljas för. I samma syfte bör portföljer vars sammansättning av exponeringstyper tydligt kännetecknas av få eller inga observerade fallissemang uttryckligen inte omfattas av undantag från datakravet.

(4)

För att säkerställa en försiktig beräkning av kapitalbaskrav bör de behöriga myndigheterna också beakta andra aspekter när de bedömer ansökningar om undantag från datakravet. Framför allt bör institut som ansöker om tillstånd att använda kortare dataserier tillämpa en lämplig försiktighetsmarginal. Dessutom bör instituten på ett tillfredsställande sätt visa för den behöriga myndigheten att det saknas riktiga, fullständiga eller lämpliga längre tidsserier. Eftersom effekterna på kapitalbaskrav kan bli större till följd av oriktiga uppgifter bör instituten också använda ytterligare förfaranden för validering av datakvaliteten, som står i proportion till den mindre provstorleken.

(5)

Exponeringstyper som inte ingår i institutets portfölj när det först börjar tillämpa internmetoden bör inte kunna komma i fråga för beviljande av undantag från datakravet. Undantag från datakravet bör tvärtom endast beviljas för exponeringstyper som ingår i institutets portfölj när det först börjar tillämpa intermetoden, oavsett om dessa exponeringar övergår till intermetoden direkt eller senare i enlighet med en stegvis genomförandeplan.

(6)

Syftet med undantaget från datakravet är att det inte ska vara nödvändigt att använda historiska data för fem år vid estimeringen av parametrar för exponeringstyper som förekommer i institutets portfölj när det först börjar tillämpa internmetoden. När internmetoden har tillämpats i fem år bör instituten ha samlat in tillräckliga data för att inte längre behöva undantaget. Undantag från datakravet bör därför inte beviljas efter en period på fem år från den dag då ett institut började tillämpa internmetoden.

(7)

Det är nödvändigt att säkerställa att kraven i denna förordning inte inverkar negativt på de riskklassificeringssystem som instituten redan använder, utan att de i stället bidrar till en smidig övergång till den nya ordningen och stärker rättssäkerheten för instituten samtidigt som ytterligare kostnader undviks. I enlighet med artiklarna 180, 181 och 182 i förordning (EU) nr 575/2013 innebär undantaget från datakravet tillstånd att använda data för två år i stället för fem år vilket innebär att det naturligt löper ut tre år efter beviljandet. De tekniska tillsynsstandarderna bör därför inte påverka de undantag som redan är beviljade av de behöriga myndigheterna vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning, eftersom detta vore oproportionerligt och skulle avskräcka institut från att tillämpa internmetoden. Bestämmelserna i denna förordning är nära sammankopplade, eftersom de alla rör de villkor enligt vilka ett undantag från datakravet kan beviljas. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att underlätta för dem som åläggs dessa skyldigheter att få en heltäckande överblick över och hitta dem på ett och samma ställe, är det önskvärt att alla tekniska tillsynsstandarder som krävs enligt artiklarna 180.3, 181.3 och 182.4 i förordning (EU) nr 575/2013 samlas i en enda förordning.

(8)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(9)

Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de tvingande villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna får ge institut tillstånd att använda data för en period på två år i stället för fem år vid estimering av sannolikhet för fallissemang (PD-estimering), egna estimat av förlust vid fallissemang (egna LGD-estimat) och egna estimat av konverteringsfaktorer enligt vad som anges i artikel 180.1 h, 180.2 e samt artiklarna 181.2 och 182.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallat undantag från datakravet).

Artikel 2

Villkor som gäller för exponeringar

1.   Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 ska alla typer av exponeringar utom exponeringar mot nationella regeringar, centralbanker och institut enligt vad som anges i artikel 147.2 a och b i förordning (EU) nr 575/2013 kunna komma ifråga för undantag från datakravet.

2.   Exponeringar mot företag enligt artikel 147.2 c i förordning (EU) nr 575/2013 ska kunna komma ifråga för undantag från datakravet om de inte strukturellt kännetecknas av få eller inga observerade fallissemang.

3.   Exponeringstyper som inte ingick i institutets portfölj när det först började tillämpa internmetoden ska inte kunna komma i fråga för undantag från datakravet.

Artikel 3

Kvantitativa villkor

1.   De behöriga myndigheterna får endast bevilja undantag från datakravet om följande kvantitativa villkor är uppfyllda med avseende på ett institut:

a)

Det totala exponeringsvärdet för det begärda undantaget från datakravet tillsammans med alla undantag från datakravet som har beviljats men inte återkallats eller löpt ut (nedan kallade gällande undantag från datakravet) överstiger inte 5 % av institutets totala exponeringsvärde.

b)

Det totala riskvägda exponeringsbeloppet för det begärda undantaget från datakravet tillsammans med alla gällande undantag från datakravet överstiger inte 5 % av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 a ska det totala exponeringsvärdet motsvara det sammanlagda exponeringsvärdet av alla exponeringstyper, mätt för kredit- och utspädningsrisk, före reducering av specifika kreditriskjusteringar och ytterligare värdejusteringar i enlighet med artiklarna 34 och 110 i förordning (EU) nr 575/2013 samt andra avdrag från kapitalbasen.

3.   Vid tillämpningen av punkt 1 b ska det totala riskvägda exponeringsbeloppet motsvara det sammanlagda riskexponeringsbeloppet av alla exponeringstyper, riskvägda för kredit- och utspädningsrisk i enlighet med den princip som institutet tillämpar.

Artikel 4

Kvalitativa villkor

De behöriga myndigheterna får endast bevilja undantag från datakravet till institut som kan visa upp väldokumenterade bevis på att samtliga följande villkor är uppfyllda för varje typ av exponering:

a)

Data i längre tidserier är inte tillgängliga eller är olämpliga på grund av bristande riktighet, fullständighet eller lämplighet.

b)

En lämplig försiktighetsmarginal tillämpas, i enlighet med artikel 179.1 a i förordning (EU) nr 575/2013, för att på ett adekvat sätt kompensera för de olika typer av förväntade estimeringsfel som härrör från användningen av kortare historiska dataserier.

c)

Processen för prövning av data som avses i artikel 174 b i förordning (EU) nr 575/2013 förstärks för de kortare tidsserierna.

Artikel 5

Tidsperiod

De behöriga myndigheterna får endast bevilja undantag från datakravet för de första fem åren efter dagen då ett institut först fick tillstånd att beräkna sina riskvägda exponeringsbelopp genom att använda internmetoden i enlighet med artikel 143 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 6

Övergångsbestämmelse

Undantag från datakravet som beviljats av de behöriga myndigheterna före ikraftträdandet av denna förordning ska inte omfattas av denna förordning.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top